Hotărârea nr. 140/2014

140/25.03.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric
Hotararea Consiliului Local 140/25.03.2014
privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6830/17.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresele cu nr. SC2014-2120/29.01.2014 si nr.SC2014-6653/14.03.2014 ale Parohiei Romano-Catolice Timisoara II Fabric prin care se solicită sprijin financiar în vederea finalizarii lucrarilor de restaurare a acoperisului, ceea ce implica pentru anul 2014 schimbarea completa a invelitorilor din tigla solzi la Biserica Milennium;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
In temeiul art.2 alin.(1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art. 2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei Romano-Catolice Timisoara II Fabric;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE sportIve SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014 -

R E F E R A T privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare a Bisericii Milennium -Parohia Romano- Catolica Timișoara II Fabric

Prin adresele cu nr. SC2014-2120/29.01.2014 si SC2014-6653/14.03.2014 Parohia Romano-Catolica Timisoara II Fabric solicită sprijin financiar în vederea finalizarii lucrarilor de restaurare a acoperisului, ceea ce implica pentru anul 2014 schimbarea completa a invelitorilor din tigla solzi la Biserica Milennium, in valoare de 538.640 lei.

Pentru realizarea acestor lucrari s-a solicitat ca si contributie de la bugetul local suma de 200.000 lei, restul sumei provenind din ajutorul acordat de catre Guvernul Republicii Ungaria si aportul comunitatii romano-catolice locale.

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Solicitantul, Parohia Romano-Catolica Timisoara II Fabric, a transmis devizul estimativ al costurilor pentru realizarea acestor lucrari, contract de prestari servicii si executie in constructii nr. 1 si nr. 2/25.02.2014, contract de vanzare-cumparare nr. 88/24.02.2014, contract de vanzare-cumparare nr. 56344/10.03.2014 si nr. 56375/13.03.2014, precum si copii schite, fotografii cu starea actuala a imobilului si fotografii ale noului concept pentru Biserica Milennium.

In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, s-a aprobat la cap. 67.02.’’ Cultura, recreere si religie’’, subcap.67.02.50.’’Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei’’ suma de 1.600.000 lei.( 675.000 lei din aceasta suma reprezinta restante de plata pentru finantari aprobate prin hotarari de consiliu local emise in anul 2013). Din aceasta valoare a fost

cheltuita suma de 300.000 lei alocata prin hotarare de consiliu local, pentru finanțarea unor lucrări la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat, rezultand o suma disponibila de 625.000 lei.

Avand in vedere cele mentionate, propunem alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru amenajarea Bisericii Milennium - Parohiei Romano-Catolica Timisoara II Fabric, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.


VICEPRIMAR


Dan Diaconu


pt. SECRETAR

Simona Dragoi


Directia Economica, Smaranda Haracicu


Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale,


Ioan Mihai Costa


Consilier, Daniela Larco


Avizat Juridic,

Daniela Stefan