Hotărârea nr. 14/2014

14/28.01.2014 privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara
Hotararea Consiliului Local 14/28.01.2014
privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1225/20.01.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 136/24.04.2007 privind tarifele de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara;
Tinând cont de Hotărâra Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr.38/23.02.2010 - privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timişoara li a Complexului Sportiv Bega Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.2/25.01.2011,Hotărârea Consiliului Local nr. 21/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 54/30.01.2013;
Având în vedere Adresa Institutului Naţional de Statistică nr. 10/13.01.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:(1) Începând cu 01.02.2014, tarifele de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 54/30.01.2013, se majoreaza cu 3,98 %, reprezentând rata inflatiei pentru anul 2013.
(2) Tarifele indexate sunt cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Municipiul Timișoara

Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale

Anexa la HCL nr.__________________

Lista cu tarifele de folosire a bazelor sportive în anul 2014

Nr. crt.

Organizatorii activităților

Obiectivul sportiv în care se desfășoară activitățile

U.M.

Tarif actual (aprobat prin HCL 54/30.01.

2013)

Majorarea tarifului conform ratei inflației pentru anul 2013 (3,98%)

Tarif actualizat rotunjit pentru anul 2014

A1

  • - Instituțiile din subordinea Autorității Naționale pentru Sport si Tineret (A.N.S.T.): direcții județene pentru sport si tineret, cluburi sportive municipale, asociații județene;

  • - A.N.S.T.;

  • - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;

Academia Olimpică Romana;

  • - federații sportive naționale;

  • - structuri sportive școlare și universitare

Sala Polivalentă „Olimpia” - sală de joc

lei/oră

71

2,82

74

Sala Polivalentă „Olimpia” - saună

lei/oră

34

1,35

35

Sala Polivalentă ,,Olimpia” - bazin de refacere, recuperare

lei/oră

34

1,35

35

A2

- Structuri sportive si organizații (asociatii, fundații care au in statut activități sportive), recunoscute în condițiile legii

Sala Polivalentă „Olimpia” - sală de joc

lei/oră

76

3,02

79

Sala Polivalentă „Olimpia” - saună

lei/oră

36

1,43

37

Sala Polivalentă „Olimpia” - bazin de refacere, recuperare

lei/oră

36

1,43

37

A3

-Alte organizații care nu au în statut activități sportive

Sala Polivalentă ,,Olimpia” - sală de joc pentru activități sportive a grupurilor organizate

lei/oră

212

8,43

220

Sala Polivalentă „Olimpia” - conferințe, întruniri, seminarii, congrese

lei/oră

212

8,43

220

Sala Polivalentă ,,Olimpia” - concerte, spectacole

lei / spectacol, concert/zi

11.214

446,31

11.660

Nr. crt.

Organizatorii activităților

Obiectivul sportiv în care se desfășoară activitățile

U.M.

Tarif actual (aprobat prin HCL 54/30.01.

2013)

Majorarea tarifului conform ratei inflației pentru anul 2013 (3,98%)

Tarif actualizat rotunjit pentru anul 2014

B1

  • - Instituțiile din subordinea Autorității Naționale pentru Sport si Tineret (A.N.S.T.): directii judetene pentru sport si tineret, cluburisportive municipale, asociații judetene;

  • - A.N.S.T.;

  • - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman; Academia Olimpica Romană;

  • - federații sportive naționale;

  • - structuri sportive școlare și universitare

Complexul Sportiv ,,Bega” - bazin de înot

lei/ oră/culoar

18

0,71

19

Complexul Sportiv ,,Bega” - sală gimnastică

lei/oră

33

1,31

34

B2

- Structuri sportive si organizatii (asociații, fundatii care au in statut activități sportive), recunoscute în condițiile legii

Complexul Sportiv ,,Bega” - bazin de înot

lei/ oră/culoar

20

0,79

21

Complexul Sportiv ,,Bega” - sală gimnastică

lei/oră

36

1,43

37

Director ,

Ioan Mihai Costa


Biroul Baze Sportive,

Ion Crașovan

ROMÂNIA                                APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE ȘI CULTURALE                     NICOLAE ROBU

SC2014-1225/20.01.2014


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatmro

REFERAT

privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara

Tarifele de folosire a bazelor sportive aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului local al Municipiului Timișoara au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 136/24.04.2007. Aceste tarife au fost indexate prin H.C.L.M.T. nr. 38/23.02.2010, H.C.L.M.T. nr. 2/25.01.2011, H.C.L.M.T. nr. 21 /31.01.2012 și prin H.C.L.M.T. nr. 54 /30.01.2013

Din comunicarea Institutului Național de Statistică nr. 10/13.01.2014 transmisă la Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale prin adresa cu nr. CCT2014-000002/16.01.2014, rezultă că pentru anul 2013 rata inflației a fost de 3,98%.

Având in vedere cele prezentate, propunem aprobarea de către Consiliul local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind majorarea cu 3,98%, începând cu data de 01.02.2014 a tarifelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 54/30.01.2013, hotărâre referitoare la tarifele de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara în anul 2013.

Viceprimar,

Dan Diaconu

Direcția Economică,

Smaranda Haracicu


Secretar,

Ioan Cojocari

Directia Instituții Școlare, Medicale,

Sportive și Culturale,

Ioan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive,

Ion Crașovan

Avizat juridic,

Cod FO 53 - 01 ver. 1