Hotărârea nr. 139/2014

139/25.03.2014 privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa
Hotararea Consiliului Local 139/25.03.2014
privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 981/06.03.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2014-0478/13.01.2014 a Asociaţiei Societatea Română Speranţa;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2004 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa în vederea administrării unui Centru de Tranzit pentru copii cu handicap mintal ale căror familii se află temporar în imposibilitatea de a-şi îngriji copilul, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 211/19.06.2007 şi prelungită cu un an prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 125/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 115/30.03.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 113/29.03.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 329/30.03.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/14.03.2013;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 30.03.2015, a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Asociaţia Societatea Română Speranţa şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Asociaţia Societatea Română Speranţa
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIRPIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Page 1 of 1

Anexă la HCLMT nr...... din................

ACT ADIȚIONAL nr. 2

La Contractul de asociere, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.92/30.03.2004, modificat prin H.C.L.M.T. nr.

211/19.06.2007

l.Părțile convenției:

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU

și

  • 1.2 Asociația Societatea Română Speranța cu sediul în Timișoara, str. Ana Ipătescu nr. 54, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 5189238, fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr.333 din 14.06.1990 a Tribunalului Timiș, reprezentată prin doamna Cornelia Cojanu în calitate de președinte,

În considerarea scopului Societății Române Speranța prevăzut în actele sale constitutive și ale activității acesteia de la înființare până în prezent, constând în furnizarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitatea de a le oferi îngrijire, precum și familiilor acestora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 92/ 30.03.2004 privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Societatea Română Speranța în vederea administrării unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental a căror familie se află temporar în imposibilitatea de a-și îngriji copilul, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 211/19.06.2007;

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara, au convenit încheierea prezentului act adițional:

Art.1 La art. 2.Durata Contractului se modifică și va avea următorul cuprins:

Contractul de asociere, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.92/30.03.2004, modificat prin H.C.L.M.T. nr. 211/19.06.2007 , se prelungește cu un an, până la data de 30.03.2015.

Art. 2 Articolul 3 alin 1) din Contractul de asociere se modifică și va avea următorul conținut:

1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara se obligă să asigure susținerea financiară pentru plata salariilor și a contribuțiilor aferente, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar pentru un număr de 7 angajați cu normă întreagă după cum urmează: 6 posturi de pedagogi de recuperare , un post de asistent social;

  • 1.2. Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la punctul 1.1, pe durata prezentului contract de asociere, se face în limita sumei maxime de 150.000 lei.

  • 1.3. Consiliul Local, prin reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, realizează activitatea de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale care constituie obiectul prezentului Contract de asociere.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Contractului de asociere rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara                              Societatea Română Speranța

Primar                                                        Președinte

NICOLAE ROBU                                       Cornelia Cojanu