Hotărârea nr. 138/2014

138/25.03.2014 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 138/25.03.2014
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-001857/12.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere cererea Biroului Notarului Public Topala Elena inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2014 - 001857/27.01.2014;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, conform Anexei ce va face parte integranta din prezenta hotarare.
Toate celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse si Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Doamnei Topală Elena;
- Doamnei Sichim Ioana;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT


DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI

SI DOTARI DIVERSE                                      PRIMAR

NR. SC2014-001857/12.03.2014                                   NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara s-au aprobat tarifele de baza pe m.p. pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara prevazute in Anexa ce face parte integranta din hotarare.

Biroul Notarului Public Topala Elena prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2014 - 001857/27.01.2014 solicita reducerea tarifului de baza pe m.p. pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Doicesti nr. 1.

Imobilul din Timisoara, P-ta Doicesti nr. 1 este revendicat potrivit dispozitiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Imobilul este situat in zona Cetate a Municipiului Timisoara, desfasurarea activitatii specifice biroului notarial fiind afectata de lucrarile efectuate in zona pentru realizarea proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara".

In imobilul din Timisoara, P-ta Doicesti nr. 1 functioneaza in baza contractelor de inchiriere doua birouri notariale, astfel :

  • -  In baza contractului de inchiriere nr. 1144/2000 , Biroul Notarului Public Topala Elena;

  • -  In baza contractului de inchiriere nr. 690/1999, Biroul Notarului Public Sichim Ioana;

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 s-au stabilit pentru fiecare din cele doua birouri notariale un tarif de 20/ Euro/m.p./luna.

Desi solicitarea de reducere a tarifului de baza pe m.p. pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Doicesti nr. 1 este formulata numai de Biroul Notarului Public Topala Elena, consideram ca cele doua birouri notariale nu pot fi tratate in mod diferentiat, fiind situate in acelasi imobil afectat de lucrarile efectuate in zona pentru realizarea proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara".

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, conform Anexei ce va face parte din hotarare.

Toate celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, raman nemodificate.

VICEPRIMAR                      pt. SECRETAR

Traian Stoia                                 Simona Dragoi

DIRECTOR

Martin Staia

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC