Hotărârea nr. 133/2014

133/25.03.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare
Hotararea Consiliului Local 133/25.03.2014
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5548/04.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
Având în vedere Legea nr. 421/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr. 156/2003;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare;
Conform prevederilor art. 3 alin.(2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13 şi 14 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2014, astfel :
Cap. III Condiţii Organizatorice, punctul 3, va avea următorul conţinut: "3. Programul de desfăşurare a activităţilor de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite/staţionate neregulamentar şi a vehiculelor abandonate şi fără stăpân este în intervalul orar 08.00 - 20.00, de luni-vineri. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică".

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2014, astfel:
Cap. IV Obligaţiile Părţilor, art. 7, punctul 1, va avea următorul conţinut "Concesionarul are obligaţia asigurării activităţii în intervalul orar 8,00 - 20,00, de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este de luni până duminică în intervalul orar 0,00-24,00".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare

Prin Hotărârea nr. 12/28.01.2014, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara către SC Drumuri Municipale Timișoara SA - prin Serviciul Administrare Parcări.

De asemenea, prin aceeași hotărâre, s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staționate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timișoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, și s-a stabilit cuantumul redevenței.

Prin amendament s-a propus și s-a aprobat ca programul de desfășurare a activităților de blocare - ridicare să fie între 08.00 - 17.00, de luni-vineri

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Potrivit art. 64 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată, politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

Având în vedere faptul că majoritatea conducă torilor auto, pentru care s-a dispus mă sura ridicării, solicită eliberarea vehiculelor după ora 17,00, se impune modificarea programului de desfășurare a activităților de blocare - ridicare până la ora 20,00.

De asemenea, poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor care blochează caile de acces, liniile mijloacelor de transport în comun, stațiile mijloacelor de transport în comun, etc, în cazuri de maximă urgență, astfel se impune completarea programului de desfășurare a activităților de ridicare de la ora 0-24 numai pentru situațiile de intervenție rapidă.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilități publice, precum și principiul potrivit caruia în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice interesul general al comunităților locale este prioritar, propunem modificarea și completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014, după cum urmează:

  • 1.  Modificarea și completarea Caietului de sarcini al serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staționate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timișoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, aprobat prin art. 2 din HCLMT nr. 12/2014, astfel Cap. III Condiții Organizatorice, punctul 3, va avea următorul conținut: ,,3. Programul de desfășurare a activităților de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor abandonate și fără stăpân este în intervalul orar 08.00 - 20.00, de luni-vineri. În caz de intervenție rapidă (situații de urgență) programul activităților de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică”.

  • 2.  Modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, aprobat prin art. 3 din HCLMT nr. 12/2014, astfel Cap. IV Obligațiile Părților, art. 7, punctul 1, va avea următorul conținut ,,Concesionarul are obligația asigurării activității în intervalul orar 8,00 - 20,00, de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului. În caz de intervenție rapidă (situații de urgență) programul activităților de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică”.

p. SECRETAR, SIMONA DRĂ GOI

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,