Hotărârea nr. 132/2014

132/25.03.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr.CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1 si scoaterea acestuia la licitatie publica pentru vanzare
Hotararea Consiliului Local 132/25.03.2014
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr.CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1 si scoaterea acestuia la licitatie publica pentru vanzare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013-003901/06.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al şedinţei din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
Avand in vedere Legea nr. 550/2002, actualizata, privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timişoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Art.2: Se aproba vanzarea prin licitaţie publică a spaţiului şi cotei de teren aferente înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timisoara ( nr. CF vechi 142162 ), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Art.3: Spaţiile aflate în imobile cuprinse în Lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi vândute numai cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.1031/06.09.2012 a Primarului Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr.1031/06.09.2012 a Primarului Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU SAD

NR. CT2013-003901/06.03.2014

REFERAT

În imobilul din Timișoara, strada Matei Corvin nr. 1 înscris în Cartea Funciară colectivă nr. 413907 -C1 - Timișoara, nr. top 439 este un spațiu înscris ca "S.A.D. compus din 9 camere și 2 grupuri sanitare, cu 36,56 p.c.i. și 113/310 mp teren în folosință”, nr. top 439/III - situat la etaj 1, spațiu cu suprafața utilă de 126,32 mp, neînchiriat, în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

În ședința din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 479/24.09.2013, a fost analizată solicitarea nr. CT2013-003901/19.08.2013 a d-lui Fenchea Radu prin care acesta solicita aprobarea pentru cumpărare a s.a.d. str. M. Corvin nr. 1, hotărându- promovarea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local pentru vânzarea spațiului cu altă destinație din Timișoara, str. Matei Corvin nr. 1.

Spațiul cu altă destinație din Timișoara, str. M. Corvin nr. 1, este nerevendicat la legile proprietății, conform adresei Serviciului Juridic nr. SJ2014-2644/21.02.104, adresei Biroului Evidența Patrimoniului, nr. CT2013-004191/05.09.2013 și adresei Serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT2013-004191/06.09.2013.

Conform adresei nr. SC2014-2647/10.02.2014 a Serviciului Banca de Date Urbană și Cadastru, terenul situat în str. Matei Corvin nr. 1 a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr. 1016/2005.

Având în vedere cele prezentate :

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

  • 1. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timișoara a cotei de 113/310 teren aferent spațiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timișoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca “ S.A.D. compus din 9 camere și 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosință“ din imobilul din Timișoara, str. Matei Corvin nr. 1.

  • 2. Vânzarea prin licitație publică a spațiului și cotei de teren aferente înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timisoara ( nr. CF vechi 142162 ), nr. top. 439/III ca “ S.A.D. compus din 9 camere și 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosință“ din imobilul din Timișoara, str. Matei Corvin nr. 1.

    VICEPRIMAR, TRAIAN STOIA


PT. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR

MARTIN STAIA

RESPONSABIL BIROU

LAURA KOSZEGI


CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAȘ


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC