Hotărârea nr. 129/2014

129/11.03.2014 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 129/11.03.2014
privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-6184/11.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Propunerea nr. SC2013-031637 din 05.11.2013 a doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Constantin Ştefan privind înfiinţarea unor pieţe ţărăneşti de tip pieţe volante în Municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
Având în vedere prevederile Ordinului 690 din 28 septembrie 2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 30 septembrie 2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, art. 29 alin (2);
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înfiinţarea unei pieţe ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara în parcarea stadionului "Dan Păltinişanu"- zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. top. 14166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timişoara domeniul public, pe o suprafaţă de 1500 mp, comform Anexei 1 şi a unei pieţe ţărăneşti de tip piaţă volantă în Piaţa Traian.

Art. 2: S.C. Pieţe S.A. va încheia un protocol de colabore cu Primăria Municipiului Timişoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, în vederea înfiinţării unei pieţe de tip piaţă volantă în locaţia sus menţionată, conform Anexei 1, având în vedere că terenul aparţine domeniului public şi a unei pieţe tip piaţă volantă în Piaţa Traian.

Art. 3: Este interzisă comercializarea în piaţa ţărănească a produselor agroalimentare provenite din import sau a produselor care nu sunt cuprinse în obiectul de activitate al pieţei.

Art. 4: Accesul în pieţe va fi gratuit pentru toţi producătorii de produse agroalimentare. Accesul în pieţe se va face pe baza contractului încheiat cu S.C. Pieţe S.A. conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pieţei Ţărăneşti.

Art. 5: S.C. Pieţe S.A. va întocmi şi va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) pentru " Piaţa ţărănească de tip piaţă volantă" în termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.
S.C. Pieţe S.A. are obligaţia de a organiza desfăşurarea activităţii curente în aceste pieţe. Piaţa ţărănească de tip piaţă volantă îşi va începe activitatea în termen de cel mult 30 zile de la adoptarea ROF.

Art. 6: Încălcarea prevederilor articolului 3 se sancţionează cu amendă în sumă de 1000 lei şi cu interzicerea dreptului de a comercializa produse în oricare din pieţele administrate de S.C. Pieţe S.A. Timişoara pe termen de un an.

Art. 7: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi S.C. Pieţe S.A. Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL AVIZE MEDIU

BIROUL SALUBRIZARE

COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ

DERATIZARE DEZINSECȚIE DEZINFeCțIE

SC2014-       /     2014

R E F E R A T

Privind aprobrea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara

Având în vedere Propunerea nr. SC2013-031637 din 05.11.2013 a doamnei consilier Adelina Tîrziu și a domnului consilier Sandu Constantin Ștefan privind înființarea unor piețe țărănești de tip piețe volante în Municipiul Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;

Având în vedere prevederile Ordinului 690 din 28 septembrie 2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 actualizată privind produsele agroalimentare ecologice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 30 septembrie 2010 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, Art. 29 alin (2);

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) și alin.(3), lit. c) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Având în vedere cele expuse mai sus

P R O PU N E M :

- Aprobarea înființării unei piețe țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara în parcarea stadionului „Dan Păltinișanu”- zona parcării din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr top 14166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timișoara domeniul public.

-S.C. Piețe S.A. va încheia un protocol de colabore cu Primăria Municipiului Timișoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, în vederea înființării unei pieței de tip piață volantă în locația sus menționtă, având în vedere că terenul aparține domeniului public.

  • - Accesul în piață va fi gratuit pentru toți producătorii de produse agroalimentare. Accesul în piață se va face pe baza contractului încheiat cu S.C. Piețe S.A. conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Țărănești.

  • - S.C. Piețe S.A. va întocmi și va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) pentru „ Piața țărănească de tip piață volantă” în termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

  • - S.C. Piețe S.A. are obligația de a organiza desfășurarea activității curente în aceste piețe. Piața țărănească de tip piață volantă își va începe activitatea în termen de cel mult 30 zile de la adoptarea ROF.

    VICEPRIMAR,

    DAN DIACONU


PT. SECRETAR, Simona DRĂGOI

ARHITECT ȘEF CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI

RESPONSABIL BIROU SALUBRIZARE GABRIELA ADINA BUMBU

RESPONSABIL COMPARTIMENT

G.P.C.D.D.D VICTOR BIRDA

AVIZAT JURIDIC ALIN STOICA

Red./Dac. VB