Hotărârea nr. 124/2014

124/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc.A+B+C"
Hotararea Consiliului Local 124/11.03.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc.A+B+C"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6107 din 10.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, actualizata, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.121 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc. A+B+C";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T. pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc.A+B+C", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.121 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc. A+B+C " cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

Amplasament

Municipiul Timișoara, Calea Torontalului nr. 15.AB.C , bl. 40 , sc. A+B+C

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

B-dul C.D. Loga, Nr. 1

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Torontalului , nr.

15, SC A+B+C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23 Ing. PALADE Cristian

Număr proiect

100/91-TOR 15.AB.C

Data

MAI 2013

Faza de proiectare

PT+CS

Volum piese scrise ( P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI )

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT


PROIECTANT
BORDEROU

A. Piesa scrise

Foaie ele titlu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantilor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras ele Carte Funciara

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitatii lucrărilor proiectate si in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C -Siguranță la foc

B. Piese desenate

Plan de încadrare in zona

Plan de situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta7propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie

Detalii de execuțieMEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE SI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

Amplasament

Timișoara, Calea Torontalului nr. 15.AB.C' , bl. 40 . sc. A+B+<

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara.

Beneficiarul investiției

Asociația de proprietari clin B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

Proiectant general

S.C.PROIECT C&A S.R.L

Faza

P.T.+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important de locuințe al orașului situat in zona semicentrala a orașului. Imobilele cu destinația locuințe ele pe artera au regim de înălțime S+P+4 si altemeaza cu clădiri mai înalte S+P+IO

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 3 scări. Este compus din 40 apartamente din care: 31 apartamente cu 3 camere. 9 apartamente cu 4 camere.

Condiții de clima si iregimul pluvionietrie

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului. Condițiile climatice din zona pot fi sistematizate prin următorii parametrii:

A Temperatura aerului:

media lunara minima: -(H2)°C in ianuarie:

media lunara maxima: +(21A23) ’C in iulie;

temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian, 1963

temperatura maxima absoluta: +41,0'C in aug. 1952

Precipitații:


media anuala: 580+590 mm.

 • -  media lunara maxima: 80+88 mm in iunie cantitatea maxima in 24hl00 mm

J Vântul:

 • - direcții predominante: nord - sud

Geologia

P R GIE G1’ C & A S R«,

Adâncimea maxima de îngheț: 0.70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura p0 = 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialități

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de locuințe la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de înălțime este S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 3 scări. Este compus din 40 apartamente din care: 31 apartamente cu 3 camere, 9 apartamente cu 4 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelîtoarea este din membrana bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm) avand stratul interior de rezistenta de 9.5 cm, termoizolatie vata minerala de 7.5 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Fațada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada sunt 2 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada sunt 6 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefmîsati.

PROHr.ni C.&A SRL

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 40 logii.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea pereților este in sistem fagure avand travei de 4.8, 3.6, 3 m si deschideri de 4.8 m

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm), pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitati :

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților

Instalații

Starea instalației de Încălzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol au izolația intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vechi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (îndoirea) mustăților de îmbinare intre panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monolitizari

P H 0 I & G1' C & A S R l

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de -asigurarea unei rigidități constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul:

Aspecte generale legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice apar si la monolitizarea dintre panouri.

Starea tehnica a terasei este fara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 40 logii/balcoane ale imobilului 36 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan si 4 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

  • 3.1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

 • 1  Termoizolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm grosime. La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat. iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

 • 4  Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam termoizolant VOR FI ÎNCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

Alegerea acestei variante are la baza următoarele considerente:

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-1) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara a vând la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoi zoi ante

 • 5  Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

 • 6  Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spațiu incalzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulări de apa însemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini

 • 7  Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

hhoi&ct c&a srl

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după inlaturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube însemnate si posibile accidente

 • 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11  Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala a imobilului

 • 3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PRECONIZA TE

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art4 lit. a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de la rosturi), inclusiv a parapetilor de la togii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avană armatoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru câmp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o defomiație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

miri. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 -

W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120         -clasa de

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:________

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT(1)5-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2 -clasa dc rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b) vată minerală bazaltică (MW)*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10%-CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 -- DS (T+) -CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

^utilizata pe fasii de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor clădirilor avand inaltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3) Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se încep clupa terminarea înlocuirii tâmpi ariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

 • -  Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

 • -  Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

 • -  Se aplica grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

 • -  La clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

 • *  Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură si rigidizate ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

 • *  La balcoanele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu pi curator conform planșelor de detalii.

PROI&CT C&A SRL

 • *  Toate muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de șpaclu armata.

 • *

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

 • 2 înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama clin PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuirea ușilor de acces in clădire cu usi din PVC cu geam termoizolant. . Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosisternului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

 • -  După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică

 • -  Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

uși:min. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

“ Glaf exterior.

 • 3 închiderea Balcoanelor/logiilor

 • -  Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

 • -  Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce ia cunoștința proiectantului toate neconcordantele

Logia tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus. se impune eviterea transformării acestor balcoane în spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc-, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 4 Reabilitare termica planseu peste subsol

- Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm. Temiosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă.

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 100 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501 - 1+A1 -2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica planseu terasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Hidroizolatia existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului termoliidroizolant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire termoizolatia din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 -P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501 -1+A1 -2010

Hidroizolatia se va realiza conform soluției din proiectul de execuție ca structura hidroizolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din GP114-2006. NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150

kPa

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLAT1E

Forța de rupere la tracțiune

longitudinal

>450 N/5cm

transversal

> 400 N/5cm

Stabilitatea la cald

min. 120oC

Flexibilitatea la rece

- 12oC

Rezistența la perforare statică

>15 kg

6

Lucrările constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele poprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea îndepărtarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul clădirii la terminarea lucrărilor

 • 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 74/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica.

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Logia tip 1 se închide cu tamplarie din P VC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul, înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tamplariei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor incepe după curățirea prealabila a suprafețelor si indepartarea placărilor. Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de liidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu afecta structura de rezistenta

# AUDJTUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: mg. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2.5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosisternului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente.

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fi prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3.5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 13/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cil dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala Certificatul de performanta energetica atribuie

-clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 38.14 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizări este 87.22.

-Clădirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din MC001/PIII.

Concluziile auditului enrgetic:

IPreheU’d (PI) ak'.atuft din SHS2+S3+S4         □ eeRnrrd? de energh- pentru ‘.ncr.'ilzire

.ww.hi de 2073 56 .kWlh/aa, m. tone echivalent petrol, li 78.59 tep irepirozeotand o reducere a consumului pentru lincalzire cu 57.12%. Reducerea ainuaia a emisiilor de gaze cu efect •de echhident COI este de 42364 kg/an

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 54.33 kW/.mp, au< 100 kW/mp^xa

 • 3.4 Durat® preconizata a lucrărilor

Durata -tle realizare a hncranfor cte mten'einHe

Durata perioadei de garanție a liîcrank>r(aaii c’l-e h recepția terminani

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

70 zik

5 ani


8 10 12


Organizarea de șantier

SAPT. 1

Izolare termica pereți exteriori

SAPE I - SAPT. 10

înlocuire tamplarie exterioara

SAPT. 2 - SAPT. 3

i

Închidere balcoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 4

Reabilitare termica plaaseu

terasa

SAPT. 6 - SAPT. 10

Reabilitare termica planseu peste subsol

SAPT. 5 - SAPT. 7


Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA (1 euro = 4,45 lei)


Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                      0 ,001ei

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului             0,00 lei

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta telmica                     29.008,14 lei

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza                                737.233,32 lei

Cap.5 - Alte cheltuieli                                                      33.769,54 lei

Informare si publicitate                                                        1.860,00

TOTAL                                                        801.871,00

Din care C+M                                                      755.665,00


Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

60%

Primăria Municipiului Timișoara

30%

Asociația de Locatari

10%

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerințele minime de calitate certificate conform

normelor legale.

SISTEMUL- TERMOIZOLANT {POLISTIREN, ADEZIV, PLASA,

DIELUPJ) VA

MATERIALELE

AVEA SISTEMUL ”1” DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII >R CONFORM ORDINULUI 1558/2004 Sil A HGR 622/2006..

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROIECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea termica a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCO

6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

• HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

HG nr.355/2007 - supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși

la zgomot:HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate^ V*


HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individ

HG nr.l 051/2006 - cerințe de securitate la manipularea manuală Ji maspîtfr^v HG nr. 1091/2006 - cerințe minime de securitate pentru locul de î^ryjtcă;

HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echipai

HG nr. 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenților c

HG nr. 'l 876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătritjpi-

// /

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în

Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă modificată și a ^ormJploricîb aplic acesteia aprobate prin HG nr. 1425/2006 modificate.

 • 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

în timpul execuției lucrărilor se vor folosi utilaj locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta oralii de Miiiste^i ruV folosirea sculelor care produc zgomote intense.

tecție adecvată a ea pd^ioada se va evita


 • 8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A,C si E


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

NR 74/2013


DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIȚIE

REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C AMPLASAMENTUL

Municipiul Timișoara, Calea Torontalului nr. 15.AB.C , bl. 40 , se. A+B+C

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara.

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari din B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 ,

EXPERT TEHNIC

Dr. ing. MARINOV VICTOR RADU

FAZA

DALI

TEMEI LEGAL

Legea nr. 10/1995 ; Legea 50/1991; Legea 453/2001; OUG OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

Analiza structurii de rezistență a construcției existente conform normelor tehnice în vederea reabilitării termice

Expertizarea construcției s-a realizat pe baza normelor tehnice în vigoare: -CRO-2005-Cod de proiectare.Bazele proiectării structurilor în construcții -P100-1/2006-Cod de proiectare seismică

-P100-3/2008-Cod de evaluare seismică a clădirilor existente

-CR2-1-1.1:2011-Cod de proiectare pentru construcții cu pereți structurali de beton -NP 112-11-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

-NE 012/1-2007 : Normativ pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precornprimat. Partea I - Producerea betonului.

-NE 012/2-2007 : Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precornprimat. Partea a Il-a -Executarea lucrărilor din beton armat si beton precornprimat.

-ST 009- 05: Specificație privind cerințe si criterii de performanta pentru armaturi

-Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor- indicativ PI 30/1999 -Legea calitatii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții

-Legea nr. 50/1995, actualizata si publicata in martie 2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor

-H.G. nr.925/1995, privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate, a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor

-Ordonanța Guvernului nr.20 din ian. 1994 privind punerea in siguranța a clădirilor existente pentru acțiuni seismice

-Conținutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construcțiilor pentru anii 1995-1997

-Ordonanța de urgenta nr.18 din 04.03.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

;'.C CDiEGl OTR1J CC'TOC ' .'7 EIT Ti 4’^'/

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4. are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 3 scări. Parterul are tot destinația de locuințe Are structura alcatuita din panouri mari prefabricate in sistem "fagure" avand travei de 4.8, 3.6. 3 ni si adancimea de 4.8 m. Inaltimea de nivel este 2.75 m. Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 14 cm grosime. Pereții exteriori sunt portanti din panouri mari. Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm) avand stratul interior de rezistenta de 9. Planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat. Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit. Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat avand grosime de 7cm.

Construcția a fost finalizata in anul 1973, iar structura de rezistenta a fost proiectata in jurul anului 1971. Tipul proiectului panouri mari prefabricate proiect tip : T863, secțiune: Cfîl. Structura a fost proiectata la gradul 6 de seismicitate.

DESCRIEREA CONDIȚIILOR DE FUNDARE

Terenul de fundare este constituit din argile prăfoase si argile nisipoase ce depasesc 10 m grosime. Nivelul apelor subterane este coborât.

DESCRIEREA AVARIILOR SI DEGRADĂRILOR

-ASPECTE GENERALE

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

 • □ Graifuirea (Îndoirea) mustăților de imbinare intre panourile unui nivel si următorul

 • □ Betoane cu segregări in centuri si monolitizari

 • □ Rezemari defectuoase ale planșelor pe pereții interiori

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice

P H OI G T C & h. S H J..

Pe durata de folosința a blocului nu s-au constatat avarii suplimentare la structura de rezistenta. De asemenea nu s-au înregistrat avarii majore cauzate de cutremure.

DESCRIEREA ANVELOPEI

Fațada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada sunt 2 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada sunt 6 logii. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii. . Fațada este fara degradări vizibile.

- Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm) avand stratul interior de rezistenta de 9.5 cm, termoizolatie vata minerala de 7.5 cm si strat exterior de protecție de 5 cm . Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice apar si la monolitizarea dintre panouri.

-Acoperișul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradări vizibile si fara infiltrații. Nu au fost realizate reparații ale terasei in ultimii ani, Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

-Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

-Tâmplarii: Usa principala de acces in clădire este din tamplarie metalica. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. In prima etapa după preluarea apartamentelor de către locatari aceștia au început închiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tâmplarii au fost înlocuite cu tâmplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totuși închiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fațadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 40 logii.

-Finisajele interioare care delimitează anvelopa. La casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefînisati.

EVALUAREA RISCULUI SEISMIC

Scurt istoric al evenimentelor seismice

In zona Banatului, inclusiv a Timișoarei, s-au înregistrat in decursul timpului o serie de evenimente seismice. Aceste evenimente au avut următoarele surse:

-Sursa Vrancea:-data: 06.11.1940 magnitudine 7,5 Richter

04.03.1977 magnitudine 7,2 Richter

31.08.1986 magnitudine 7,0 Richter

30.05.1990 magnitudine 6.7 Richter

Aceste seisme au fost puternic atenuate in Transilvania si Banat, intensitatea MKS nedepasind valoarea de 5,5. Semnificative pentru Timișoara sunt cutremurele avand sursa in sud-vestul Banatului. Principalele evenimente seismice au fost:

Anul 1879 sursa prezumtiva Talia Timișoara Vest (Mehala-Ronat-Freidorf). Intensitatea MKS evaluata 7,0-8,0

Mai 1959 sursa comuna Parta, intensitate 5,5-6,0.

Iulie 1991 sursa comuna Banloc, intensitate 6,0-6,5

Decembrie 1991, sursa comuna Banloc, intensitate 6,0-6,5

Existenta faliei in Timișoara este confirmata, dar potențialul seismic este subiect controversat. In ipoteza faliei active este posibila producerea unui cutremur de magnitudine 6,0-7,0 cu intensitatea MKS de minim 8,0. In acesta situație multe clădiri vechi, precum si cele din panouri mari realizate inainte de 1980 ai1 putea fi in situația critica (clasa de risc seismic CRS I)

Evoluția prescripțiilor de proiectare

Din punct de vedere al proiectării construcțiilor in Romania, pana in 1940 aspectul seismic era ignorat: din acel an pana in 1963. au existat instrucțiuni de proiectare antiseismica, dar aplicarea lor a fost facultativa. Din anul 1963 s-au editat mai multe prescripții de proiectare antiseismica:

 • - perioada 1963-1970, valabil Normativul P 13-63, la care Timișoara era incadrata la gradul 6,0 intensitate seismica.

 • - perioada 1970-1978, valabil Normativul P 13-70, Timișoara grad 6,0

 • - perioada 1978-1981, valabil Normativul P 100-78, Timișoara era incadrata la gradul 7,0 intensitate seismica

 • - perioada 1981-1992, valabil Normativul P 100-81, Timișoara era incadrata la gradul 7,0-7,5 (zona ,,D:)

 • - perioada 1992-2006. valabil Normativul P 100-92, Timișoara zona “D”.

 • - perioada 2006-prezent, valabil Codul de proiectare P100-1/2006. Actualmente in curs de revizuire.

Comparație cu prescripțiile in vigoare

Fara a face un comentariu mai amplu, menționam ca acțiunea seismica normata a sporit intre 1971 si 2008.

Este de inteles ca alcătuirea structurii si dimensionarea elementelor făcută la vremea respectiva nu respecta toate prevederile cuprinse in codul actual de proiectare al construcțiilor cu pereți structurali.

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regulata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereții structurali, fara apariția unor degradări in elementele infrastructurii;

-asigurarea unei rigidități constante, fara schimari bruște de la un nivel la altul;

Prin Codul de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat indicativ CR 2-l-1.1-20H se aduc importante modificări precedentelor ediții din 1978, 1982, 1996 si 2005, in acord cu progresele inregistrate pe plan național si internațional, in cunoașterea comportării, modelării si calculul acestei categorii de construcții.

Se poate face mențiunea ca imobilul proiectat in 1971 corespunde normativelor in vigoare la acea data si asigura o rezistenta, stabilitate si ductilitate satisfacatoare in condițiile noului normativ.

Este de inteles ca alcătuirea structurii si dimensionarea elementelor făcută la vremea respectiva, nu respecta toate prevederile cuprinse in Codul CR 2-1-1.1-2011, privind proiectarea construcțiilor cu pereți structurali din beton armat.

Tabelul B.2 Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării melodologiilor de nivel 2 și 3                    

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Neîndepli nire moderată

Neîndeplini

re majoră

(i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim: 50 puncte

50

30-50

0-29

Punctaj total

40

40

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim: 10

auncte

10

5-10

0-4

Punctaj total

7

7

(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale

Punctaj maxim: 30 puncte

(b) Structuri cu pereți de beton armat

30

20-30

0-19

9 Distribuția momentelor capabile pe înălțimea pereților respectă variația cerută de CR 2-1-1.1 :2005 și asigură dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil

® Secțiunile pereților au la capete bulbi sau tălpi de dimensiuni limitate. Prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive în raport

• Rezistența la forțe tăietoare a grinzilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor

8 Rezistența la forță tăietoare a pereților structurali este mai mare decât valoarea asociată plastificării prin încovoiere la bază

° Innădirea armăturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre

° Grosimea pereților este >150 mm

• Procentul de armare orizontală a pereților este peste 0.20%

° Armătura verticală a inimii reprezintă un procent și este ancorată adecvat pv>0.15%

s Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm

24

Punctaj total

24

(iv) Condiții referitoare la planșee

Punctaj maxim: 10 puncte

10

5-10

0-4

• Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diagramă orizontală rigidă 9

10

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R.1 =

81

puncte

Tcibelul B.3 Sleirea de degradare a elementelor structurale

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este

Neîndepli nire moderată

Neîndeplini

re majoră

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

Punctaj maxim: 50 puncte

■ Fisuri și deformării remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

50

26-49

0-25

• Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

• Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.

• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

* Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

• Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

■ Fisurarea pronunțată a planșeelor

• Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare

50

Punctaj total realizat

50

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim: 20

puncte

• Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

20

11 - 19

0-10

• Fisuri și degradări în stâlpi și pereți

20

Punctaj total realizat

20

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformării (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii.

Punctaj maxim: 10

puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

10

10

(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).

Punctaj maxim: 10

puncte

10

6-9

1-5

6

Punctaj total realizat

6

(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc.,

Punctaj maxim: 10 puncte

- betonului

- armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

7

7

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R2 =             93         puncte

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorul ui R 7 asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Rj

<30

31-60      |  61-90

91 - 100

pentru Rl= 81 rezulta o Încadrare in clasa III de risc

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului R 2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R1

<40

41-70

71-90

91 - 100

pentru R2- 93 rezulta o încadrare in clasa IV de risc

Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului R j asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

11

III

IV

Valori RJ(%)

<35

36- 65

66-90

91 - 100

Prin comparație cu structuri similare se apreciaza gradul de asigurare R3™ 66 %

CONFORM P100-3/2008, CONSTRUCȚIA SE INCADREAZA IN CLASA DE RISC

SEISMIC RsIII

Clasa RsIII inseamna ca la un seism de intensitatea de proiectare (intensitatea maxima așteptata) pot sa apara avarii structurale nesemnificative care nu pun in pericol stabilitatea clădirii, dar pot sa apara avarii la elementele nestructurale (tâmplarii, pereți despărțitori, atice, etc)

CONCLUZII

 • 1 REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE AL CONSTRUCȚIEI. CONSTRUCȚIA ARE REZERVE SA PREIA ÎNCĂRCĂRILE SUPLIMENTARE ADUSE DE REABILITAREA TERMICA

 • 2 REABILITAREA TERMICA SE POATE REALIZA PARA A FI NECESARE INTERVENȚII DE CONSOLIDARE A STRUCTURII EXISTENTE

 • 3 SCHIMBAREA TAMPLARIILOR SE VA FACE FARA MODIFICAREA DIMENSIUNILOR GOLURILOR

•p R 0 î c ’ f f H- A S i

 • 4 LOGIA TIP 1 SE ÎNCHIDE CU TAMPLARIE DIN PVC CARE REAZEMA PE PARAPETII DIN BETON EXISTENTE IN CAZUL IN CARE SE CONSTATA DEGRADĂRI ALE ACESTORA SE ANUNȚA PROIECTANTUL

LEGAT DE ÎNCHIDEREA LOGIILOR/BALCO ANELOR SE IMPUN URMĂTOARELE PRECIZARE- BALCOANELE PREZINTĂ O VULNERABILITATE DATORATA PE DE O PARTE UNOR COMPROMISURI LEGATE DE SOLUȚIA TEHNICA IMPUSA DE PREFABRICARE : ARMATURILE BALCOANELOR AU FOST ANCORATE DE OBICEI DOAR IN CENTURA SI PE DE ALTA PARTE CONDIȚIILOR DE EXECUȚIE, A RITMULUI DE LUCRU IN CARE AU FOST REALIZATE ACESTE CLĂDIRI SI CARE A DUS LA ABATERI CONSIDERABILE DE POZIȚIONARE A ARMATURILOR (ACESTEA AU FOST CALCATE SI ASTFEL INALTIMEA UTILA A SECȚIUNII S-A MICȘORAT). PRIN ÎNCHIDEREA BALCOANELOR/LOGHLOR ACESTEA DEVIN SPAȚIU INTERIOR TOTUȘI A VÂND IN VEDERE CELE MENȚIONATE MAI SUS, SE IMPUNE EV1TEREA TRANSFORMĂRII ACESTOR BALCOANE IN SPATII DE DEPOZITARE. DE ASEMENEA LA BALCOANELE DEJA ÎNCHISE CU TAMPLARIE TERMOPAN PARAPETII EXISTENTI AI ÎNAINTE DE APLICAREA TERMOSISTEMULUI SE FACE O INSPECTARE RIGUROASA A PRINDERILOR SI IN CAZUL IN CARE SE OBSERVA ORICE DEGRADĂRI SE ANUNȚA PROIECTANTUL. ÎNAINTE DE LANSAREA COMENZII PENTRU TAMPLARIE SE VA MĂSURĂ OBLIGATORIU INDIVIDUAL FIECARE BALCON LA TOATE COLTURILE ATAT PE VERTICALA CAT SI PE ORIZONTALA DE CĂTRE FURNIZORUL TAMPLARIEI. DACA LA ACELAȘI BALCON SE CONSTATA DIFERENTE MAI MARI DE 1.2 CM (SAU MAX 1% DIN LUNGIMEA CONSOLEI) INTRE DISTANTA MASURATA PE VERTICALA LANGA PERETE SI CEA MASURATA PE VERTICALA LA CAPATUL CONSOLEI SE ANUNȚA ISC, DEOARECE ACEST LUCRU AR PUTEA PROVENI DINTR-O DEFORMARE(SAGEATA) EXAGERATA SI SE IMPUN INVESTIGAȚII SUPLIMENTARE,.


 • 5 LUCRĂRILE DE TERMO1ZOLARE A PEREȚILOR VOR ÎNCEPE DUPĂ CURĂȚIREA PREALABILA A SUPRAFEȚELOR SI ÎNDEPĂRTAREA PLACĂRILOR. DACA IN DECURSUL ACESTUI PROCES SE DESCOPERĂ FISURI SAU CRĂPĂTURI ALE ELEMENTELOR PORTANTE SE ANUNȚA DE INDATA PROIECTANTUL SI EXPERTUL.

  IAR1 PENTRU A NU AFECTA STRUCTURA


 • 6 DESFACEREA STRATURILOR EXISTENTE DE HIDROIZOLATIE, TERMOIZOLATIE SI BETON DE PANTA., DACA ACESTEA SE VOR ÎNLOCUI, SE VA FACE MECANIZAT CU SCULE UȘOARE CARE NU PRO

DE REZISTENTA


PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII


AMPLASAMENT


INVESTITOR


REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Torontalului , nr. 15 , SC A+B+C

Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Toronțalului nr. 15.AB.C , bl. 40 , sc. A+B+C                   V

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOA         '


In conformitate cu :


Legea nr.10/1995 ” Legea privind calitatea in construcții”C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferenle


HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice si a punerii in funcțiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc următoarele faze:

1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

B.E

2

Inspecția suprafețelor curatate înaintea aplicării termosistemului

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale materialelorpolistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei

PVR+FD

B,E,P,I

6

Inspecția modului de fixare a plăcilor de polistiren

PVLA+FD

B,E,P,I

7

Verificarea planeitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B,E

8

Recepția termosistemului

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termoizolatia noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B.E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA

B,E,P,I

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in câmp,la irnbinari si racorduri canalele de ventilație

rVVRVl

B,E,P,I

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVR+FD

B,E,P,I

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție

B - Beneficiar

PVL.A - Proces verbal de lucrări ascunse

E - Executant


I - Inspector


FD - Proces verbal de faza determinanta

CC- Certificat de conformitate                                                     CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare .executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a construcției."

Proiectanta


Executant:


Beneficiar


Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr.67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerințaa proiectului


Proiect Nr. 100/91-TOR 15.A.B.C- Reabilitare termica imobil


fazace face obiectul contractului • 1. Date de identificare*:

Proiectant general

S.C. PROIECT C&AS.R.L.

Ing. Vasile Olaru

Primăria Municipiului Timișoara

Calea Torontanului, Nr. 15, Timișoara,

Județul Timiș

24 mai 2013


Auditor Energetic

Investitor

Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 308 / 25.05.2013, Nota energetica 87,22 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

 • - înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

 • - pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă la verificare**:

Tema de proiectare

Certificat de urbanism nr.         emis de

Avize obținute:

La proiectantul general

Autorizația de construire: nr.             emisa de

Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranța la acțiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizări, etc.)

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de

calcul si listingul Alte documente


Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a clădirii

 • 4. Concluzii asupra verificării:***

 • a)  In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.


Numele si prenumele verificatorului atestat

Nr.61 data 14.05.2013


Dr. ing. Marinov Victor-Radu

Persoana fizica                                                                      Conform registrului de evidență

Adresa : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel. : 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&AS.R.L.

Proiectant ele specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

Data prezentării proiectului la verificare: 14.05.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului ale constryctiiei:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de inaltime S+P+4 are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, planseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este de tip terasa necirculabila.Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4737 / 20.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării :

(a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

(b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplare

Investitor/ ProiectantNumele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr.309 data 22.05.2013

Conform registrului de evidență


FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, fax:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerința "C'-SECURITATEA LA INCENDIU

a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

 • 1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L. Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Torontalului, nr. 15 , SC A+B+C

Data prezentării proiectului la verificare: 22.05.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006 "Normativ de proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice si industriale", clădirea se inscrie in clasa I ll-constructii de importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor" este "C".

Gradul de rezistenta la foc este ll-lll

Structura de rezistenta

-fundațiile sunt din beton armat

-pereții exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm) -pereții interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime

-planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat

-scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat

-acoperișul este de tip terasa necirculabila

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetral o fasie de 30 cm lățime din vata minerala bazaltica avand 10 cm grosime cu rol in evitarea propagării incendiului pe fațada.

Rețeaua de distribuție pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea de 0.7 bar pentru intervenția unitatii de pompieri a municipiului Timișoara.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare :

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 4737 / 20.12.2012

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de.......................................

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

- Alte documente

 • 4. Concluzii asupra verificării :

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


Investitor/ Proiectant

S.C. PROIECT C&AS.R.L.


Verificator proiecte MLPTL nr. 1431
CUPRINS

« APLICARE TERMOSISTEM

 • * TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

 • * MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI BALCOANE/LOGII

® REABILITARE TERASĂ

 • * REABILITARE PLANȘEU POD

Caietele de sarcini au caracter general și pentru fiecare imobil se vor aplica doar capitolele care au legătura cu operațiile de reabilitare specificate în proiectul tehnic

* APLICARE TERMOSISTEM

Termosistemul compact este alcătuit din următoarele straturi indicate în ordinea tehnologică, de la componenta rezistentă (constituită de pereții din beton, zidărie de B.C.A. sauproduse ceramice) spre exterior:

 • a) adezivul specific pentru lipirea izolației termice pe suport (partea opacă a pereților);

 • b) plăcile termoizolante (componenta termoizolantă);

 • c) mijloace de fixare mecanică (ancore, dibluri expandabile, profîle);

 • d) umil sau două straturi de protecție (grund sau masă de șpaclu din mortar adeziv) din care cel puțin unul conține o armătură (țesătură din fire de sticlă, plasă metalică, etc.);

 • e) materialul de finisare specific sistemului (tencuială decorativă, placaj ceramic, etc.).

SE VA FOLOSI OBLIGATORIU UN SISTEM COMPLET FURNIZAT DE UN PRODUCĂ; ..L SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN ACEST CAIET ÎMPREUNĂ CU SPECIFICAȚIILE PRODUCĂTORULUI.

PROFILELE SE CONSIDERA IMPLICIT INCLUSE IN SISTEMUL TERMOIZOLANT CHIAR DACA ELE NU APAR EXPLICIT IN LISTELE DE CANTITĂȚI!!!

Executantul va respecta indicațiile din documentația tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție) precum și ale producătorului referitoare la:

 • (1) temperaturile minime și maxime de lucru; (este interzisă aplicarea la temperaturi sub +5oC asuportului, materialelor și temperatura în aer. iar la tencuiala silicatică sub +8 oC)

 • (2) măsurile de protecție a lucrărilor în curs de executare pe timpul perioadelor de întrerupere datorate condițiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceață, vânt, etc.);

 • (3) plasa de protecție împotriva acțiunii directe a razelor solare;

 • (4) depozitarea și prepararea produselor componente ale termosistemului;

 • (5) distanța de montare a schelei față de pereți și lungimea ancorelor (corelată cu grosimea termoizolației).

 • (6) operațiunea de aplicare a alcătuirii termoizolante se efectuează după:

 • a) încheierea și verificarea montajului elementelor vitrate;

 • b) pregătirea suprafețelor suport și efectuarea probei de lipire pentru a stabili dacă suportul este uscat;

 • c) protejarea cu folii a suprafețelor de sticlă, lemn. PVC sau aluminiu;

 • d) încheierea fixării tuturor elementelor care penetrează ansamblul (suporturi, conducte);

 • e) asigurarea măsurilor de protecție a aticelor, coronamentelor zidurilor sau ale altor suprafețe orizontale astfel încât să fie împiedicată infiltrarea apei intre termoizolație și suport;

 • f) încheierea lucrărilor de eliminare a umidității ascensionale și a depunerilor de săruri din zona soclului. DEFINIȚII

Sistemul termoizolant ETICS se compune din

Profilul de soclu, din aluminiu (otel inoxidabil), se montează la baza sistemului prin prindere mecanica cu dibluri, in poziție orizontală, având rol de susținere. Este prevăzut cu lăcrimar pentru scurgerea apei de ploaie asigurându-se astfel evitarea infiltrării apei in zona soclului.

Profilul de colțf este un profil PVC, cu margini din fibră de stică fiind utilizat ia armarea suplimentară a muchiilor . Conferă o rezistență supliment ar ăcl la solicitări mecanic, previne apariția fisurilor la colturile construcției și asigură rectiliniaritatea muchiilor.

Profilul de balcon cu picurător este un profil PVC cu o latura mai lunga cu rol de picurăitor, cu margini din fibră de sticlă utilizat la armarea muchiilor superioare ale ferestrelor și a celor inferioare ale teraselor sau balcoanelor (colțuri și muchii ale golurilor și intrândurilor). Conferă o rezistență suplimentară la solicitări mecanice și previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri, astfel evitandu-se exfolierea tencuielii suport și înghețarea apei pe perioada iernii pe fațade

Adeziv pentru lipire polistiren este un adeziv care se utilizează pentru lipirea polistirenului permeabil la vaporii de apă și impermeabil la apă

Mortar (adeziv) pentru șpăcluire este un mortar mineral cu conținut de nisip cuarțos si rășini utilizat la armarea și finisarea polistirenului.

Se interzice utilizarea adezivului pentru lipire si la șpăcluire deoarece acest mortar nu conferă o rezistență mecanică acceptabilă precum si datorită faptului că acest adeziv nu asigură o rezistență in timp la factorii de mediu (radiații UV, smog, variații de temperatură)

Plăci termoizolcinte pentru fațadă din polistiren expandat ignifugai avand clasa de rezistență la foc B-s2rd0 si rezistență mecanică efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10) miri. 80 kPa, Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR -min. 120 kPa

Dibluri sunt elemene de fixare suplimentară a termosistemului care se dispun obligatoriu. Ele sunt din material plastic si lungimea tijei se stabilește în funcție de grosimea polistirenului si a stratului suport. De regula ele se ancorează 45 mm în perete. Pentru fiecare placă se va folosi minim un diblu metalic pentru ancorare .

Caracteristici materiale

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru camp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min.

120 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 -P4 - BS 159 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120         -clasa de rezistenta la foc B-

s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)~8 cm pentru soclu:

Codul de identificare conform'SR-EN Bl63:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT (l)5-CS(10/Y)300-

WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

vată minerală bazaltică

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% -CS(10/Y)

min. 30 kPa


min. 10 kPa


Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5 - DS (T+) - CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Montajul termosistemului începe prin trasarea orizontalității și fixarea cu ajutorul diblurilor metalice, la fiecare 30 cm. a profilului de soclu la cota indicată în proiect; abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanțieri între profil și perete. îmbinările dintre pro file se vor realiza cu ajutorul pieselor de legătură, iar suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru

pro file;

ptcfilvilxi: <Le v'dv.

X’ecteri y. ;:-ecț:ai.-.:ie

Se recomandă ea de la data fabricării blocurilor de polistiren și până la tăierea în plăci să treac minimum 2 săptămâni, cu asigurarea condițiilor de depozitare, iar la o ultimă verificare, la ruperea unei plăci să nu cadă perie și ruptura să se producă și în masa perlelor de polistiren;

Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus:

 • (1) poziția plăcilor este orizontală cu lungimea paralelă cu profilul de soclu;

 • (2) plăcile se așează în șiruri orizontale, cu rosturile țesute (inclusiv la colțurile clădirii);

 • (3) rândurile sunt decalate la Vi placă:

 • (4) tipul adezivului și modul de aplicare pe placă (pe toată suprafața, sau în benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect și ale producătorului, orice modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul producătorului (furnizorului) ansamblului


fixul âii tiiXT-iiile de dxwuceie a

■r.cnaiv.lv.: pe placă •. eeiizi pe cernu ,i pwuc te in miei ioi i

 • (5) plăcile se poziționează alăturat fără distanță între ele și fără adeziv pe canturi; în cazul în care între plăci s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spumă adezivă;

 • (6) tăierea plăcilor, pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră și/sau ușă. se va executa prin topire cu fir (ferăstrău) electric;

 • (7) nu se vor folosi plăci cu margini sau colțuri lipsă:

 • (8) la muchiile verticale ale fațadei și în zona adiacentă rosturilor se vor utiliza numai panouri întregi sau jumătăți de panouri întrețesute;

 • (9) rosturile dintre plăcile fixate perimetrul golurilor ferestrelor și ușilor nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor.Inibiiia:ea plăcilor la ile clădim

Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentația tehnică referitoare la tipul și numărul acestora, poziția și adâncimea găurii în stratul suport:

 • (1) executarea găurilor se va efectua numai după uscarea și întărirea adezivului în timpul prescris de producător;

 • (2) găurirea prin percuție nu se va utiliza în cazul pereților din cărămizi cu goluri sau BCA;

 • (3) se va verifica prin sondaj rezistența la smulgere a diblurilor (un diblu la zece dibluri montate), iar în cazul în care sunt neancorate se vor îndepărta și vor fi înlocuite cu alt diblu fixat la o distanță de minimum 6 cm față de poziția inițială (sau conform prevederilor din proiect) și se va relua sondajul; golurile abandonate în stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolație se vor umple cu material termoizolant identic:

 • (4) diblurile se vor fixa numai în zona în care placa termoizolantă stă pe stratul adeziv;

 • (5) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor îngropa până la fața exterioară a plăcilor, nu vor depăși după fixare suprafața izolației, iar adânciturile rezultate se vor netezi cu grund de bază, cu minimum 24 ore înainte de armarea generală;

 • (6) în cazul utilizării termoizolațici din plăci de vată minerală diblurile se fixează după aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafețelor plăcilor;

 • (7) pe zona de aplicare a placajelor ceramice găurirea pentru introducerea diblurilor se efectuează prin plasa și stratul de armare cât acesta este încă proaspăt, iar diblurile și plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de bază ..ud-pe-ud" care, la rândul lui se va arma cu plasă, dacă se prevede în documentație armarea dublă.

 • (8) Tija diblurilor se va ancora în zid respectând adâncimea și lungimea de ancorare prevăzute în documentația tehnică specifică (pentru a obține rezistență la smulgere) iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va depăși cu cea 10 mm lungimea de ancorare.

 • (9) La lipirea plăcilor din zona buiandrugilor. pentru a împiedica alunecarea, se vor folosi cleme de fixare sau alte elemente ajutătoare.

 • (10) Pentru fixarea în câmp a plăcilor din polistiren se va respecta documentația tehnică de execuție care poate prevedea una clin următoarele variante:

 • a) Dibluirea tuturor punctelor de intersecție dintre rosturile verticale și cele orizontale (un diblu comun la trei plăci) și câte un diblu în mijlocul fiecărei plăci (model T) sau

 • b) Câte 3 dibluri pe placă. Distanța diblurilor față de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub fiecare diblu să se găsească mortar adeziv (model W).


Dr.p'.niîiea Ablv.’. Ucr Li' 1 "

Pentru ancorarea plăcilor din vată bazaltică trebuie să se folosească un diblu cu rozeta suplimentară cu diametrul de minimum 140 mm


Aplicarea grundului de bază și înglobarea plasei pentru armare se execută după încheierea și verificarea ancorării plăcilor termoizolante și după șlefuirea acestora pentru planeizarea suprafeței, iar dacă p' șlefuire plăcile au stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu grundul de bază, se va face o nouă șlefuire.

 • (1) Grundul de bază se aplică cu gletiera după un timp de așteptare indicat de producătorul adezivului utilizat;

 • (2) Plasa din țesătură de sticlă, rezistentă în mediul alcalin, se întinde și se va îngloba, fără cute, în stratul de grund de bază proaspăt aplicat, prin derulare în fâșii verticale, de sus în jos;

 • (3) Fâșiile de plasă, cu lățimea uzuală de 1.0 m se vor suprapune lateral și la capete minimum 10 cm și se vor îngloba astfel încât plasa să fie poziționată la mijloc sau în treimea exterioară a stratului de grund de bază și să fie acoperită minimum 0.5 mm în zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optimă plasa se va acoperi cu un strat de grund de bază aplicat ..ud-pe-ud*';

 • (4) Grosimea grundului de bază armat va fi cuprinsă între 2 mm și 4 mm. sau conform indicațiilor producătorului;

 • (5) Acoperirea plasei de armare cu grund de bază va fi de minimum 1.0 mm și de maximum 3 mm. iar în zonele de suprapunere între fâșii de minimum 0,5 mm:

 • (6) Colțurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ștraifuri din același tip de plasă (20/40 cm), aplicate, la 45ope fațadă și pe lățimea glafurilor, înainte de armarea generală;


 • (7) Pe înălțimea soclului și a parterului se vor aplica două straturi de armare;

 • (8) La muchiile clădirii și adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colț din aluminiu, cu plasă de armare integrată;

Armarea suplimentara a colțurilor

Dispunerea diblurilor pentru fixarea plăcilor din vată minerală bazaltică (MW) în zona soclului, la colț și în câmp curent.

 • (9) In situația în care se folosesc profile de colț fără plasă integrată (numai pentru muchiile verticale), acestea se înglobează la poziție în grundul de bază și se acoperă cu plasa de armare, care se continuă pe cealaltă latură a muchiei pe o lățime de cel puțin 20 cm;

-’T!'


»'i:.r

 • (10) Muchiile intrânde se execută similar celor ieșinde fără profil, cu minimum 10 cm suprapunere.

 • (11) Armarea muchiilor orizontale (intradosul balcoanelor, glaful superior al ferestrelor sau ușilor) se realizează folosind profile lăcrimai* (picurător) cu plasă care se montează înainte de armarea generală

FI jw S'.‘            I

I (jsntc ;■« .tiu d : wi- »i

 • (12) După uscare (timp indicat de firma producătoare) grundul de bază se va șlefui fără deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafeței.

Dibluri


 • (1) Diblurile pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante vor respecta cerințele ETAG 014 și ETAG 020 - (Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termică exterioare și pentru aplicații nestructurale):

 • (2) Tipul diblurilor se va alege în funcție de alcătuirea constructivă a stratului suport conform tabelului de mai jos:

  Gi o urnea izola riei

  Tipul diblului

  Sn ar ;uporr

  Lungimea minimă de ane oi are nun

  ’ 0 cir.

  U lb.

  X ~ ii

  Bercii

  C ărămidâ plină C aramidă cu soluri

  Concern: raportului tehnic al fab neamului

  0 CIT.

  lb. 2a

  toate

  grosimile

  2 2

  BC A

1

 • - di': lu «epasebt piit baceîe

.- cu: de pc-'.u::-:’.

A - cm ăe rcec-îl

 • - diblu eicpsr.d.ir pnx. ir-iurubine:

A - itrA îiiitjA «i di'r

 • (3) Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației in câmp curent este de 6 buc./nT până la înălțimea de 50 m. Peste această înălțime numărul de dibluri se va determina pe bază de ca' le. asimilând aceste zone cu zonele expuse de la colțurile clădirilor;

 • (4) Pentru zonele de margine (colț) numărul de dibluri se va calcula pentru forța de smulgere > 0.8 kN/diblu. iar numărul acestora va fi în funcție de valoarea vitezei vântului, expunerea terenului și înălțimea clădiri conform tabelului următor:

  Anmăi dibluri uf

  VaDi i ale vitezei vântului

  Expunere, reren sau Zonă

  înălțimea clădirii

  _ IO

  ir.

  * n~ *' *-

  m

  25-50

  m

  :S5 km.L

  I II. III

  5

  rj

  d

  I

  r

  O

  10

  85-115 km h

  n

  5

  ij

  s

  m

  d

  ij

  s

  i

  io

  12

  12

  11?A35

  km h

  n

  c

  10

  10

  in

  0

  0

  1'0


  Le zeiiăâ ■

  • I - Teren deschis. obiect

  izolat. puterea vântului nu este redusă de clădii; mcoiijurăcoaie

  • II - Puterea vântului este

  ușor redusă de obiectele din; in (clădiri risipite și H :0nți

  • III - Puterea văimilui e-ste

  puternic redusă de obiecte ie dimprejur i .aglomerări urbane)


 • (5) Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizoiație, adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA. cărămidă sau beton); Stratul de tencuială nu se ia în calculul adâncimii găurii de ancorare, dar influențează lungimea totală a tijei indicată orientativ în tabelul de mai jos:

  Grosimea cei mmzolariei

  Lungimea găurii de ancorare -grosimea te-ncuielii •cuprinse iune 0.5 sr 2.5 cin

  Lungimea rijei diblului mm

  Suport beton

  Suport BCA

  Beton

  BCA

  50

  50

  100

  70

  50

  ■ 'J ÎTJ’.I

  120

  P0

  70

  .'U*

  140

  1:0

  90

  NO

 • (6) Termoizolația cu grosimea mai mare de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare și lipire. Diblurile (>6 buc./ nu) se fixează pe pereți la nivelul tencuielii existente, eliminându-se astfel diblurile cu tija lungă care străpung termoizolația și creează punți termice. Adezivul se aplică conform instrucțiunilor producătorului sau a proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului și pe conturul plăcii termoizolante care urmează a fi aplicată), după care se execută punerea la poziție a plăcii și se reiau operațiunile.

Profile

Termosistemul compact (ETICS) include următoarele profile realizate din aliaj de aluminiu livrate împreună cu celelalte componente ale ansamblului:

 • (1) profil de soclu - profilul în formă de Z se fixează cu dibluri metalice ancorate în componenta rezistentă (pereți). Cota de fixare și lungimea profilelor, tipul și numărul diblurilor se indică în detaliile de execuție cuprinse în proiect;

 • (2) profil de colț - profil cornier cu sau Iară plasă din fire de sticlă se montează înglobat în tencuiala armată de protecție a termoizolației împreună cu armătura din plasă de fire de sticlă pentru protecției muchiilor verticale și asigurarea rectiliniarității acestora;

 • (3) profil cu picurător - se fixează asemănător profilului de colț, asigură protecția muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placă balcoane, etc.) și evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de fațadă (glafuri. copertine, etc.).

Plasă pentru armare (țesătură din fire de sticlă sau metalică)

 • (1) caracteristicile rezistenței la tracțiune a plasei pentru armare vor fi conform punctului 4.6 din SR EN 13499:2004 și SREN 13500:2004; ’

 • (2) Dacă armarea stratului de protecție a termoizolației se realizează cu plasă de fibre de sticlă aceasta trebuie să prezinte rezistență la substanțe alcaline și următoarele caracteristici, suplimentar față de cerințele termosistemului în ansamblu:

 • a. tipul de țesere să prevină deformarea și deplasarea firelor și ochiuri lor plasei;

 • b. dimensiunea de livrare: lățime >100 cm,

 • c. dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3><3 mm (maximum condiționat de greutatea și rezistența la tracțiune a plasei și de rezistența la impact și la penetrare a termosistemului);

 • d. greutatea >140 g/nn;

Materia! de finisare specific sistemului

 • (1) Stratul final cu rol de protecție și finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea investitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producător;

 • (2) Acest strat poate fi alcătuit din amorsă. tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicațiilor producătorului;

 • (3) Produsele pot fi de natură minerală sau organică, specifice sistemului;

 • (4) Tencuiala decorativă poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice și este livrată predozată în saci sau gata preparată sub formă de pastă;

 • (5) Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea și aderența produselor pe stratul de protecție armat, grund de bază, (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform punctului 4.11 din SREN 13499:2004 și SREN 13500:2004.

 • (6) Proiectantul va avea în vedere , pentru reducerea tensiunilor în stratul de finisaj, alegerea unor culori pentru tencuieli sau vopsele cu un coeficientul de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru tencuielile acrilice).

 • (7) Tencuielile decorative pot avea, la cerere, un conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor

Apl i car ea finisajului

 • (1) Aplicarea amorsei și a materialului de finisare se va executa numai după încheierea timpilor de așteptare recomandați de producător pentru uscarea suportului; de exemplu: minimum 3 zile la 20°C și 65% umiditate maximă. în cazul tencuielii decorative;

 • (2) Placările ceramice se vor executa numai după trecerea timpului de așteptare indicat de producător sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maximă:

 • (3) Grunduirea se execută, peste masa de șpaclu uscată, cu trafaletul sau cu bidineaua, intr-un strat, iar pe vreme foarte călduroasă în două straturi, al doilea strat fiind aplicat după minimum 24 ore față de primul:

 • (4) După grunduire suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă:

 • (5) Tencuielile decorative se aplică cu fierul de glet inoxidabil și se nivelează la grosimea granulei. Grosimea stratului ~ 2-3 mm. minimum 1.5 mm la tencuieli periate și minimum 2 mm la tencuieli striate:

 • (6) După aplicare tencuiala se drișcuiește cu drișca de plastic (liniar sau circular).

 • (7) Uniformitatea de culoare se asigură prin utilizarea aceleiași șarje de producție, iar pentru evitarea apariției înnădirilor în câmpul finisat aplicarea va fi continuă pe fâșii orizontale. în scară, de sus în jos.

 • (8) Până la uscare (conform normei dată de firmă sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgârierea sau umezirea suprafeței, iar toată fațada va fi protejată de acțiunea directă a razelor solare, de acțiunea ploii și vântului puternic, cu plasă de protecție.

 • (9) Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor. Peste tencuiala decorativă se poate aplica o vopsea cu coeficient de reflexie mai mare de 25%.

• TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

Aplicarea termoizolației la planșeele peste spații neincălzite

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 -T2 -L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120           -clasa de

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul planșeului, pe grinzile aferente și pe pereții adiacenți conform uneia din următoarele soluții și tehnologii de executare indicate în proiect:

 • (1) Termosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor termoizolante cu dibluri și protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ETICS executate la fațade:

 • (2) Spumă poliuretanică aplicată in situ cu instalație pneumatică de amestecare a componentelor și pulverizare:

 • (3) Fixarea mecanică, pe un schelet de susținere, a termoizolației și a unui strat de protecție și finisaj din plăci de gips carton;

 • (4) Plăci din vată minerală, cașerate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri.

Soluția adoptată în proiect este soluția (1). Finisajul aplicat peste tencuiala armată este o vopsea lavabilă La executarea găurilor în planșeele din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalației electrice pentru evitarea secționării acestora

Operațiunile de aplicare a alcătuirilor stabilite în documentația de execuție se vor începe după încheierea lucrărilor de instalații, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltrațiilor și a urmărilor acestora și a pregătirii suprafeței suport (curățare, rectificare, verificare coeziune):

La aplicarea termosi sternul ui compact se vor respecta condițiile enunțate anterior cu privire la fixarea plăcilor și a diblurilor, aplicarea masei de șpaclu, a armăturii și a tencuielii:

La executarea sistemului termoizolant protejat cu plăci de gips carton scheletul de susținere se varealiza din profilele indicate de producător fixate la distanța de 60 cm modulată la lățimea plăcilor de gips-carton, înainte de fixarea profilelor se va aplica pe toată suprafața suportului stratul cu rol de barieră contra vaporilor: în spațiul dintre plafon și plăcile de gips-carton se va introduce termoizolația din diverse produse (saltele sau plăci de vată minerală MW sau GW, etc.) realizânduse un strat continuu, fără întreruperi;

• REABILITARE TERASĂ

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 - T2 -L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

La acoperișurile tip terasă termoizolația se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. care utilizează tehnologii curente și mijloacele tehnice proprii realizării acestor lucrări, în conformitate cu prevederile din proiectul de execuție, din documentația producătorului și din reglementările tehnice în vigoare.

In funcție de gradul de degradare a termoizolaiei se disting 3 soluții

o Cazul 1- hidroizolația existentă este in stare bună si termoizolația existentă nu a acumulat umezeală

* Cazul 2- hidroizolația existentă are anumite degradări care se remerca prin anumite infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după ploile abundente. In acest caz termoizolația are zone in care este umedă

« Cazul 3- hidroizolația existentă este puternic degradată. In acest caz apar infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după orice ploaie. In acest caz termoizolația este imbibata de apă si pastrarea ei reprezintă un risc

Soluția aplicată în cazul 1:

Hidroizolația existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului termohidroizolant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire termoizolația din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 2:

Stratul suport îl constituie sapa de protecție a termoizolatiei existente. Se indeparteaza toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolația din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoare (cate unul la 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si peste aceasta hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 3:

Stratul suport îl constituie betonul de panta existent deoarece straturile de termoizolație existentei sunt îmbibate cu apa si pastrarea lor este riscanta. Se indeparteaza toate straturile pana la acesta. Betonul se rectifica si se montează o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si apoi se aplica prin lipire termoizolația din polistiren avand 12 cm grosime. Peste termoizolatie se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime si membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Dacă la momentul aplicării se constata că starea termoizolației este diferită față de ceea ce se cunoștea inițial se anunță proiectantul pentru evaluarea situației și eventual schimbarea soluției !!!

Aplicarea stratului/sistemului hidroizolant

Condițiile tehnice privind aplicarea stratului/sistemului hidroizolant și verificarea etanșeității acestuia, prin inundarea acoperișului, sunt prevăzute în NP 040 ..Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri”.

Executarea acestor lucrări se va realiza de către firme cu personal avînd calificarea de hidroizolator.

Acoperișuri terasă sau cu pantă, hidroizolate/termohidroizolate

La construcțiile existente aplicarea structurilor izolante se face după îndepărtarea hidroizolației sau termohidroizolației sau după regenerarea hidroizolației existente. în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice privind proiectarea și execuția lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton

La realizarea hidroizolațiilor din membrane bitumate se vor respecta următoarele:

 • (1) Aplicarea membranelor se va executa începând de la cota joasă spre coama acoperișului cu lungimea membranelor perpendiculară pe linia de cea mai mare pantă:

 • (2) aplicarea membranelor la hidroizolațiile monostrat va respecta decalarea longitudinală indicată în următoarele exemple:

 • a) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la A din lungime (L)

 • b) Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la A din lungime

 • c)

 • (3) se vor respecta suprapunerile între membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete și 8-10 cm transversal) sau limitele marcate din fabrică de producător pe suprafața membranelor;

 • (4) suprapunerile se vor lipi la cald cu arzătoare cu flacără reglabilă și se vor presa cu role:

 • (5) la suprapunerile capetelor se va executa decuparea colțurilor

 • (6) Pentru evitarea suprapunerii a patru membrane se va executa un decalaj între suprapunerea capetelor membranelor de minimum 0,50 m ;

 • (7) O variantă de etanșare, fără suprapunerea capelelor, se poate realiza utilizând o membrană ori benzi de 1/3 sau 1/2 din lățimea acesteia lipite peste zona de întrerupere pentru asigurarea continuității hidroizolației:

Proiectantul va solicita producătorului fișa tehnică a produselor hidroizolante bituminoase care va cuprinde pe lângă informațiile generale referitoare la denumirea comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul și numărul armăturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafețelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare, dimensiuni, masă, precum și următoarele caracteristici ale produselor:

 • a) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR EN 1928:2003, pentru membrane folosite în aplicații cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolații la acoperișuri terasă sau strat pentru controlul vaporilor de apă);

 • b) performanță la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperișurilor expuse la un foc exterior (SR EN 13501-5+Al:2010);

 • c) reacția la foc, clasificarea folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc (SR EN 13501-l+Al:2010);

 • d) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 1231 1-1:2002;

 • e) rezistența la impact (SR EN 12691:2006) exprimată în „mm" reprezentând înălțimea de cădere a capului de poansonare și metoda de încercare: metoda ..A" suport rigid și metoda ..B” suport moale (EPS);

 • f) rezistența la sarcină statică (SR EN 12730:2003) exprimată în „kg” ca sarcina care nu a provocat străpungeri în membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în metoda „A” și pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda ,,B”;

 • g) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-1:2002) exprimată în „%” reprezentând variațiile dimensionale ale produselor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate efectului căldurii:

 • h) flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1109:2001) exprimată în „°C” permite determinarea susceptibilității la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei îndoiri în condiții de temperaturi negative;

 • i) limita rezistenței la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110:2011) măsurată în „°C” exprimând temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie a deplasărilor pe fața superioară și inferioară a membranei).

 • (4) Suplimentar față de aceste caracteristici în funcție de condițiile locale și structura tcrmohidroizolantă propusă se pot solicita date privind:

 • a) rezistența la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13948:2007);

 • b) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-1:2002, respectiv SR. EN 12317-l :2002);

 • c) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-1:2003);

 • d) îmbătrânirea artificială (SR EN 1296:2003 și SR EN 1297:2006);

 • e) aderența granulelor care constituie stratul de autoprotecție al membranelor (SR EN 12039:2002):

 • f) proprietăți de transmisie a vaporilor de apă (SR EN 1931:2003 și SR EN 1931:2003/AC:2003);

 • g) rezistența la impactul grindinei (SR EN 13583:2002) necesară pentru membranele aplicate în structuri hidroizolante neprotejate cu dale sau pietriș.

Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele tehnice însoțitoare trebuie să cuprindă în lișa de produs (întocmită așa cum este prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956:2006) următoarele:

 • a) lungimea și lățimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în metri (m) cu toleranțe conform metodei de încercare din SR EN 1848-2:2003:

 • b) pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) și abaterea pentru planeitate (p);

 • c) grosimea efectivă a foii care asigură funcția de hidroizolare incluzând orice textură a suprafeței dar excluzând orice profil de suprafață, așa cum prevede SR EN 1849-2:2010, grosimea cu VDP măsurată în ,.mnf

 • d) masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de încercare având ca bază SR EN 1 849-2:2010) cu VDP în kg/ m2;

 • e) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR EN 1928:2003. folosind metoda B la o presiunea a apei de minimum 10 kPa (0,1 bar);

 • f) efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condițiile și domeniul de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu sunt adecvate, furnizând infor ții referitoare la rezistența la atacul chimic (SR EN 1847:2010) ;

 • g) caracteristicile referitoare la performanța la foc exterior, reacția la foc, rezistența la impact și rezistența la sarcină statică se vor determina conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produselor hidroizolante bituminoase;

 • h) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 12311-2:2010;

 • i) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2:2001) exprimată în reprezentând media variației dimensionale a lungimii (AL) și a lățimii (AT), ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variațiilor de temperatură, trebuie să fie mai mică decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • j) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-2:2001) trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcția longitudinală și transversală a foii;

 • k) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2:2001), respectiv SR EN 1231 7-2:2002) exprimate în N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • l) pliabilitatea la temperaturi scăzute dată în °C trebuie să aibe temperaturi negative sub VLP dec it. (SREN 495-5:2003);

 • m) compatibilitate la contact cu bitum (SR EN 1548:2008);

Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor hidroizolante sunt dictate de structura hidroizolantă/termohidroizolantă în ansamblu (cu sau fără lestare), de natura suportului pe care se aplică hidroizolația (suport dur. constituit din beton sau șapă de ciment armată, sau suport moale din termoizolație de vată minerală, polistiren, etc.), de condițiile privind amplasamentul (expunere, zonă climatică), poziția suprafețelor ce se etanșează (orizontale sau verticale). Aceste elemente sunt evidențiate în normativul NP 040 ,.Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri. Suprapunerile între membrane

în toate cazurile producătorul va indica modul de îmbinare și materialele compatibile pentru asigurarea etanșeității:

 • a) Membranele bitumate din structurile hidroizolante bistrat (multistrat) se lipesc între ele numai în totală aderență;

 • b) în general suprapunerile la capetele membranelor sunt >12 cm iar transversal acestora sunt >8 cm: în particular, fiecare producător de membrane hidroizolante indică mărimea suprapunerilor, iar în unele cazuri aplică marcaje longitudinale pe produse:

 • c) Indiferent de modul de lipire în câmp, la suprapuneri membranele bitumate se sudează cu flacăra;

 • d) La lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcătuirea hidroizolațiilor verticale nu se utilizează lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin termoaderență;

 • e) Membranele din material plastic sau cauciuc au îmbinările sudate cu aer cald ori prin acțiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu o bandă autoadezivă.

Condiții privind asigurarea posibilității intervențiilor și urmăririi în exploatare a hidroizolațiilor

 • (1) Proiectantul va avea în vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea intervențiilor:

 • a) La structurile hidroizolante/termohidroizolante la care s-au produs disfuncționalități (infiltrații de apă. umeziri ca efect al punților termice, ele.) se poate interveni pentru refaceri sau reparații numai în cazul în care acestea sunt direct accesibile (acoperișuri) sau indirect accesibile (socluri sau pereți ai subsolurilor accesibili numai prin decopertaresăpătură).

 • b) Sistemele izolante cuprinse între elementele masive (fundații, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile: intervențiile în aceste zone pentru refacerea etanșeității pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante. în elementele suport sau în straturile adiacente.

 • (2) Urmărirea în exploatare a sistemelor hidroizolante/termohidroizolante implică:

 • a) constatări privind funcționalitatea (etanșeitatea):

 • b) constatări vizuale și tactile asupra suprafețelor expuse, inclusiv a elementelor conexe(tencuieli de protecție, placări, copertine din tablă, etc.).

 • (3)  Proiectantul va indica un plan de urmărire în exploatare a sistemului hidroizolant sau termohidroizolant ales; observațiile, cu privire, în principal, la integritatea stratului de protecție al hidroizolației sau la desprinderea copertinelor, se fac periodic, cel puțin trimestrial, la începutul și la sfârșitul sezonului rece. în perioada de călduri excesive, după evenimente atmosferice deosebite (ploi torențiale, furtuni) și în cazul apariției unor disfuncționalități.

• REABILITARE PLANȘEU POD

La planseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm Caracteristici polistiren:

Codul de identificare pentru pîistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 - T2 -L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Șapa va fi armată cu plasa 04/10 .plasele se vor suprapune pe 2 ochiuri pe ambele direcții. Se va avea in vedere ca suprafețele inișiale sa fie rectificate înainte de montarea pol istirenului astfel incat grosimea finală a plăcii sa nu depășească local 6 cm.

în zona elementelor de șarpantă( popi, cosoroabe) se vor dispune folii care sa le protejeze de contactul cu betonul.

> MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI

BALCOANE/LOGII

Criterii și niveluri ele performanță ale tămplăriei pentru cerințele esențiale

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

ferestre: min. 10.000 cicluri

uși:min. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul minim de schimburi de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4. low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct:

 • -  Glaf exterior.

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor mmCu clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența ia foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc). EI (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă:

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i—0)" .,(0—d)’’ sau .,(i«-*0)" pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse de reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime acceptate in planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează clin lemn. PVC. aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și .dacă este cazul, măsurile de protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor lî prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare;

 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite.

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag:

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profilelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic LR [W/(m2K)J;

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (tv);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmpi cir iei propuse pentru lucrările de reabilitare

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificare performanțelor ansamblului;

Tâmpiărie din PVC

Clasificarea și cerințele profilelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să indice utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608:2004:

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5.1.2 din SR EN 12608:2004:

 • (3) rezistența profilelor la impact (clasa 1);

 • (4) aspectul suprafețelor:

 • (5) clasa de performanță privind reacția la foc:

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică:

 • (7) caracteristicile profilelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profilelor și toleranțele - aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă). Grosimea minimă a pereților profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

Criterii și niveluri de performanța ale tâmplăriei pentru cerințele esențiale

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i—>0)” „(0—>i)'’ sau ,.(i«->0)” pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele imptr- de reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor. în vigoare, va indica clasele minime ii. planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe: producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă este cazul, măsurile de protecție:

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor li prevăzute la partea inferioară cu fante de ventilare:

 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite (neexpuse presiunii create de vânt).

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag:

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului: de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profilelor utilizate ia confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50 000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant - distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [ W/(m2K)]:

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (Tv):

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Suplimentar cerințelor esențiale, pentru ansamblul elementelor (fereastră sau ușă) trebuie respectate cerințele proprii ale componentelor care intră în alcătuirea tâmplăriei: profite (ramă, toc, cercevea, canat), garnituri de etanșare, feronerie, vitraj;

Punerea în operă a ferestrelor (în conformitate cu indicațiile producătorului) cuprinde:

 • a. măsurarea și verificarea dimensiunilor golurilor, astfel încât între rama tâmplăriei și construcție să rămână un rost perimetrul de cel mult 10-15 mm;

 • b. pregătirea golului în vederea instalării tâmplăriei, proces care cuprinde curățarea golului;

 • c. poziționarea provizorie a tocului cu pene din lemn sau PVC;

 • d. verificarea verticalității și orizontalității;

 • e. fixarea definitivă a tocului cu șuruburi protejate anticoroziv, cu sau tară diblu, în funcție de elementul de construcție în care se fixează tâmplăria;

 • f. montarea garniturilor de etanșare pe contur;

 • g. racordarea tâmplăriei la partea inferioară cu glaful care se face cu chit special, pentru a asigura etanșeitatea;

 • h. îndepărtarea foliei de protecție a tâmplăriei în maxim 3 luni de la instal

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificarea performanțelor ansam bl ului;

Tabelul Al din SR EN 14351-1+A1:2010 prezintă interdependența între principalele caracteristici și componente și indică cazurile în care, ca urmare a unor modificări, produsul va trebui să fie supus unor noi încercări.

Tâmplărie din PVC

Clasificarea și cerințele profilelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să i 'ce utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608:2004;

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabil va fi conform 5.1.2 din SR EN 12608:2004;

 • (3) rezistența profilelor la impact (clasa I);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind reacția la foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică:

 • (7) caracteristicile profilelor metalice de armare:

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori ai profilelor și toleranțele - aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă). Grosimea minimă a pereților profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

 • (1) Buna funcționare a ferestrelor și ușilor cu care se înlocuiește tâmplăria existentă este asigurată Wr-o mare măsură de alegerea și execuția corectă a elementelor auxiliare (rulouri, plase contra insec .oi feronerie, glafuri etc.). în acest context trebuie să se țină seama de următoarele recomandări de ordin general:

 • a. folosirea rulourilor exterioare (cele cu suprafața mai mare de 3 m2 sau montate la exteriorul tâmplăriei) să fie prevăzute cu sisteme de acționare electrică;

 • b. cutiile de rulou suprapuse tâmplăriei vor fi izolate termic;

 • c. completarea tâmplăriei cu plase împotriva insectelor (rame, rulouri și uși):

 • d. pentru ferestrele amplasate pe fațadele expuse spre sud-est sau sud-vest se recomandă măsuri de protecție solară: sticla colorată în masă, reflexivă, jaluzele, copertine;

 • e. garajele incluse în clădiri încălzite vor avea uși izolate termic pentru accesul auto.

 • (2) Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantă va respecta următoarele prevederi:

 • a. distanța dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;

 • b. balamalele vor fi reglabile pe trei direcții;

 • c. feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost concepută;

 • d. componentele feroneriei vor fi protejate împotriva coroziunii (prin zincare, cromare, cadmiere. nichelare, vopsire etc.) și în special împotriva electrocoroziunii.

 • e. ușile pentru accesul public vor fi prevăzute cu amortizoare;

 • f. la ușile din PVC se interzice întreruperea armăturii de oțel in zona de montare a broaștei;

 • g. la ușile de exterior, cu excepția celor ele balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;

 • h. feroneria va fi silențioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, ușor manevrabilă, forța de apăsare la mânerul ușilor fiind de 10 N: de asemenea, trebuie să existe și posibilitatea deschiderii ușii din cheie, fără apăsarea mânerului;

 • (3) Ferestrele noi vor fi prevăzute cu glafuri la exterior în zona de legătură dintre tâmplărie și peretele de fațadă. în scopul asigurării protecției în special la acțiunea apei. Glafurile vor fi prevăzute cu lăcrimar.

 • (4) Glafurile vor fi realizate din materiale moderne, eficiente, durabile și cu design atractiv; pot fi realizate din PVC. aluminiu și din materiale precum tabla zincată (soluția tradițională la blocurile de locuințe), piatra naturală (marmură), piatră artificială - ceramică porțelanată (cu caracteristici specifice materialelor folosite la exterior: rezistență la apă. la ciclul îngheț-dezgheț, la radiația UV si rezistență mecanică mare).

 • (5) Lipsa glafurilor provoacă infiltrații, o degradare a clădirii atât la exterior, cât și la interior, ceea ce va conduce în timp la investiții suplimentare pentru reparații.

 • (6) Elementele opace de închidere sunt componente ale ușilor de acces și ale ușilor de balcon.

Pentru ușile exterioare total sau parțial opace, panourile de închidere opace se realizează în general din elemente triplustrat (‘‘sandwich”), cu miezul din poliuretan rigid și fețele din diferite materiale (sticlă mată, aluminiu. PVC dur, lemn).

 • (8) Fețele aparente ale panourilor opace sunt realizate din materiale rezistente la factorii climatici aluminiu) sau din materiale care au suprafețele tratate cu lacuri special concepute pentru exploatarea ușii spre exterior care asigură protecție împotriva apei, a razelor UVși a fenomenului de îngheț - dezgheț. Alte cerințe importante pentru panourile de închidere sunt legate de rezistența la șocuri, vânt, și efracție. Dotarea se face în funcție de necesarul de siguranță, prin tehnici de blocare, armături de siguranță și glazurare antiefracție. sisteme electronice de blocare cu microcip etc.

 • (9) La ușile exterioare ale spațiilor de locuit (spre terase, balcoane) pe lângă prevederea garniturilor în relație cu tâmplăria fixă, se prevede un prag pentru mărirea etanșeității la partea inferioară a

ușii.

Ventilarea incorectă a spațiilor interioare poate conduce la consecințe nefavorabile majore: a. dezagremente în ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate relativă mare, ș.a.); b. riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • c. creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa clădirii

 • (1) In anumite cazuri, după instalarea ferestrelor noi, pe geam sau pe pereți, pot să apară fenomene de condens superficial determinate de creșterea umidității relative a aerului interior, ca urmare a reducerii la minimum a schimburilor de aer prin rosturile tâmplăriei (ventilare neorganizată).

 • (2) Suprafețele dintr-o încăpere pe care se observă preponderent condensul sunt:

 • a. suprafața de geam, în câmp - utilizarea geamului low-E reduce riscul apariției condensului;

 • b. zona limitrofa a geamului, lângă profilul de tâmplărie - această suprafață va fi în cele mai multe cazuri o punte termică între interior și exterior, nefîind suficient protejată termic (cantitatea de apă formată în urma condensării este de obicei destul de mică pentru a crea probleme);

 • c. suprafața profilului - există risc de apariție a condensului pe elementele de tâmplărie. Performanțe superioare din punct de vedere higrotermic se obțin prin folosirea profilelor din PVC cu 5. 6, 7 sau 8 camere de aer. tâmplării cu coeficienți de transfer termic sub 1,3 W/(m2K).

 • d. zona adiacentă ferestrei, pe zidărie - risc de aparție a condensului în cazul zidăriei neizolată suficient și datorită punților termice create în jurul ferestrei.

 • e. anumite zone de pe pereți pe care a apărut condens după ce s-a înlocuit tâmplăria veche cu una modernă - se vizualizează astfel punțile termice (mai accentuat la blocurile realizate din elemente prefabricate)

 • (3) Reducerea riscului de apariție a condensului în clădirile reabilitate precum și asigurarea compoziției optime a aerului interior se realizează prin ventilare naturală organizată (aerisire) sau prin ventilare mecanică.

 • (4) Ventilarea naturală a încăperilor se asigură prin proiectarea corectă a ferestrelor, respectiv prin prevederea raportului corespunzător dintre volumul încăperii și suprafața ochiurilor mobile. Se recomandă ca la lucrările de reabilitare să se păstreze suprafața existentă de ochiuri mobile sau să se refacă calculele în funcție de volumul de aer interior.

 • (5) Sistemele de ventilare mecanică pentru aport de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat, spre deosebire de ventilarea naturală, au avantajul că nu depind de variabilitatea parametrilor climatici (diferența de temperatură interior-exterior și acțiunea vântului ).

 • (6) Dispozitivele de admisie/evacuare a aerului din cadrul sistemelor de ventilare mecanică sunt integrate în diferite tipuri de tâmplării și pot funcționa pe bază de:

 • a. acționare cu senzor de umiditate

 • b. acționare manuală

 • c. acționare cu senzor de prezență

 • d. acționare cu senzor de mișcare

 • (7) Sistemele de ventilare higroreglabilă asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în spațiul interior

 • (8) Sisteme de ventilare integrate în orice tip de tâmplării. cum este grila higroreglabilă pentru aport de aer proaspăt prin tâmplăria termoizolantă. prezintă următoarele avantaje:

 • a. participă la controlul umidității, prin deschidere/închidere progresivă, automată, în intervalul de valori ale umidității relative cuprins între 35%...60%, diminuând semnificativ riscul apariției condensului.

 • b. montaj pe orice tip de tâmplărie: PVC, aluminiu sau lemn stratificat;

 • c. posibilități de montaj cu două unghiuri de intrare a fluxului de aer în încăpere;

 • d. nu utilizează energie electrică, nu conține elemente consumabile, nu necesită întreținere specială:

 • e. în sistem, împreună cu grilele de evacuare higroreglabile, participă la economii de energie termică cu cel puțin 15% (din energia termică pierdută cu aerisirea naturală a încăperilor);

Grila Higroreglabilă

Descriere:

Grila higroreglabilă este destinată asigurării aportului controlat de aer proaspăt. Acest produs încorporează un set de benzi poliamidice cu proprietăți higroscopice.

Tratamentul special aplicat setului de benzi, permite clapetei grilei să se închidă sau să se deschidă, în funcție de modificarea valorii umidității relative a aerului din zona în care este montată.

Mișcarea clapetei grilei se realizează între următoarele valori ale umidității relative: min. 35%, grila este închisă : max.65%. grila este deschisă complet.

Funcționarea permanentă a grilelor într-o locuință, fără necesitatea alimentării lor la o sursă de energie electrică, contribuie la diminuarea consumurilor energetice care s-ar înregistra în cazul unei ventilații necontrolate, prin deschiderea largă a ferestrelor.

Grila higroreglabilă este parte a kit-ului higroreglabil alături de protecția externă antiploaie. antiinse^ _ ș de placa suport.

Date tehnice:

 • - debit min/max: 5-35 ms/h; (la AP = 10 Pa)

 • - nivel de protecție acustică pentru kit-ul standard higroreglabil: 33 dB(A)

 • - dimensiuni grilă higroreglabilă: 402x39.5x40 mm:

 • - culoare: alb. stejar auriu sau maron brun;

 • - material: plastic PS:

-- posibilitate de obturare manuală:

 • - montajul se poate realiza pe tâmplăria termoizolantă din PVC, lemn stratificat sau aluminiu.

Montajul kit-ului standard higroreglabil pe tâmplăria termoizolantă, profil PVC:

Pentru montajul unei grile higroreglabile pe tâmplăria termoizolantă din PVC trebuie să se realizeze frezarea unor tronsoane de canal în partea superioară a ferestrei care să aibă dimensiunile: lungime 290 mm. lățime 10-12 mm. Frezarea, care nu trebuie să fie continuă ci trebuie să fie formată din 2 tronsoane, se realizează în profilul cercevelei imediat sub garnitura de etanșare iar în profilul tocului imediat deasupra garniturii de etanșare.

De asemenea, există și posibilitatea folosirii unui profil de compensare atașat pe orizontala superioară a ansamblului ferestrei și în care să se realizeze tronsoanele de canal frezat, caz în care se evită frezarea

cercevelei și a tocului. în acest mod. rezistența profilului nu are de suferit, proprietățile ferestrei nu sunt afectate iar aportul de aer proaspăt va fi controlat numai prin grila higroreglabilă.

După realizarea celor două canale la dimensiunile cerute, se montează placa suport pe cercevea. Se clipsează grila higroreglabilă pe placa suport astfel încât senzorul de umiditate să fie. în permanență, expus mișcării ascendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdus sa fie defectat către plafonul camerei. Se montează protecția externă pe toc în exteriorul clădirii.

întreținere: Se curăță de praf o dală sau de două ori pe an. Nu există elemente consumabile.

Pe lângă principalele elemente de construcție perimetrale tratate în prezenta reglementare, cu prilejul reabilitării/modernizării, trebuie să se amelioreze comportarea termotehnică mărindu-se în primul rând rezistența termică specifică, a următoarelor elemente de construcție care fac parte de asemenea din anvelopa clădirii:

 • (1) Pereții adiacenți rosturilor de dilatație, de tasare și antiseismice, care se vor izola suplimentar:

 • a. la exterior, spre rost - în cazul rosturilor deschise accesibile;

 • b. la interior, spre încăperi - în cazul rosturilor deschise inaccesibile și a rosturilorînchise.

Nota: Atât la rosturile deschise, cât și la cele închise trebuie să se verifice și să se ia măsuri de etanșare suplimentară din punct de vedere termotehnic și hidrofug, precum și față de infiltrațiile de aer rece.

 • (2) Pereții adiacenți spatiilor și încăperilor anexe neîncălzite (garaje, magazii, poduri, camere de pubele, verande, sere, balcoane și logii închise cu tâmplărie exterioară, ș.a.), care se izolează suplimentar, de regulă. în exteriorul volumului încălzit.

 • (3) Pereții exteriori - verticali sau înclinați - precum și planșeele superioare - orizontale sau înclinate - ale mansardelor existente, locuite și încălzite, amenajate în podurile clădirilor.

 • a. Ameliorarea comportării termotehnice a elementelor de construcție perimetrale ale mansardelor, constituie o problemă complexă care trebuie să fie tratată cu deosebită atenție, atât în situația în care elementele de construcție separă spațiul mansardei de mediul exterior, cât și în cazul în care acestea separă volumul încălzit al mansardei de spațiul podului neîncălzit adiacent.

 • b. La elaborarea proiectului de reabilitare/modernizare, se vor avea în vedere, considerentele, indicațiile și recomandările, precum și detaliile de principiu din reglementarea tehnică referitoare la proiectarea mansardelor.

 • (4) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior la partea inferioară (la bowindouri, ganguri de trecere, fața inferioară a planșeelor de peste logii ș.a.), care se izolează suplimentar - de regulă - la tavanul planșeelor.

 • (5) Pianșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, Ia partea superioară (planșee sub logii la partea superioară ș.a,), la care stratul termoizolant suplimentar se dispune, de regulă, la fața superioară a planșeelor, sub pardoseală.

 • (6) Pereții exteriori, sub CTS, în contact cu solul, la demisolurile sau la subsolurile încălzite.

 • (7) Plăcile din beton slab armat, la partea inferioară a demisolurilor și subsolurilor încălzite, sub CTS, în contact cu solul.

 • (8) Pereții și planșeele adiacente cămărilor direct ventilate.

 • (9) Pereții și planșeele adiacente unor spații care fac parte din volumul clădirii, dar care au alte funcțiuni sau destinații, de regulă mai puțin sau intermitent încălzite (spații comerciale la parterul clădirilor de locuit, birouri, ș.a).

 • (10) Diverse suprafețe vitrate, altele decât tâmplâria exterioară (luminatoare, pereți exteriori vitrați, transparenți sau translucizi, etc.).

 • (11) Uși exterioare sau care fac legătura cu spațiile neîncălzite adiacente, opace sau parțial vitrate.

Întocmit.

Ing. PALADE Cristian

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT


Anexa nr.2 la HCL nr. /


DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Calea Torontalului, nr. 15, SC A+B+C

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Calea Torontalului, nr. 15, bl. 40, sc. A+B+C

TITULARUL INVESTIȚIEI

9

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

9


Asociația de proprietari din Calea Torontalului, nr. 15,

bl. 40, sc. A+B+C


NUMAR PROIECT

DATE TEHNICE:

Anul construirii:

Regim de inălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața construită desfășurată:

Aria utilă totală:

Sistemul constructiv:


100/91-TOR 15.A.B.C


1973

S+P+4

40

732 mp

3660 mp

2945 mp

panouri mari prefabricate


INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

801.871,00 lei (C+M - 755.665,00 lei)

797.322,11 lei

4.548,89 lei

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:

9

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

  478.393,26 lei

  79.732,22 lei

  239.196,63 lei


 • - Contribuția U.A.T (10%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (30%)

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T

  1.137,23 lei

  3.411,66 lei


 • - Contribuția Asociație proprietari

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

9

CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA                                           APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                    PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                                    NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15, sc.A+B+C”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.15, sc.A+B+C”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 801.871,00 lei (C+M - 755.665,00 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 797.322,11 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 4.548,89 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 478.393,26 lei.

 • - Contribuția U.A.T (10%) - 79.732,22 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (30%) - 239.196,63 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 1.137,23 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 3.411,66 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


Pentru Secretar

SIMONA DRĂGOI


CONSILIER ANDREI IACOB


SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.I.

Ex.1