Hotărârea nr. 112/2014

112/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.72-78"
Hotararea Consiliului Local 112/11.03.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.72-78"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6096/10.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, actualizata, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.119/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.72-78";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentatia tehnico-economica - faza P.T. pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se inlocuieste Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.119 din data de 26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78"cu Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Denumirea proiectului


REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-duL Calea Șagului m*. 72 -78


Amplasament


Municipiul Timișoara, Calea Șagului nr. 72-74»76“78


Titularul Investiției


Primăria Municipiului Timișoara,

IMnl C.D, Loga, Nn 1


Beneficiarul investiției


Asociația de proprietari din B-duL Calea Șagului nr. 72 ~78


Proiectant general


*■.....„. ,

S.C.PROIECT C&AS.R.L.

Timișoara, str. Lotusului, nr. 23 Irig. PALADE Cristian


Număr proiect

Data

Faza de proiectare


,100/16-SAG

MAU013

PT+CS *


Volum piese scrise (


P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI )

COLECTIV DE ELABORAM

SEF PROIECT


PROIECTANT
BORDEROU

 • A, Ptes® ®crtee

Foaie de titiu

Foaie de capat

Lista si semnaturile proiectantllor

Borderou

Certificat de Urbanism

Extras de Carte Funciara

Actui administrativ al autorMî competente pentru protecția mediului

Dovada OAR

Memoriu tehnic

Program de control al calitetii lucrărilor proiectate s! in curs de execuție

Referat de verificare cerința A - Rezistenta si stabilitate

Referat de verificare cerința C —Siguranță la foc

 • B. Pfese desenate

Plan de încadrare în zona

Plan ele situație

Plan subsol

Plan parter existent/propus

Plan etaj curent existent/propus

Plan invelitoare existent/propus

Fațada principala existenta/propusa

Fațada principala existenta/propusa

Fațada lateral dreapta existenta/propusa

Fațada lateral stanga existenta/propusa

Tablou tamplarie

Detalii de execuție

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE Si DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului

Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Șagului nr, 7.2 -78

Amplasament

Timișoara, Calea Șagului m\ 72-74-76-78

Titularul Investiției

Primăria Municipiului Timișoara,

Beneficiarul, investiției

Asociația de proprietari din B-dul, Calea Șagului nr, 72 -78

Proiectant general

S.C.PRO1ECT C&A S.R.L.

Faza

DTAC

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mar© de locuințe al orașului -cartierul Șagului. Imobilul se afla pe o artera importanta a orașului. Majoritatea imobilelelor situate pe artera au regim de inaltime S+P+10

Des trierea jm obihilui

Imobilul are un regim de mulțime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat~m.ij.loc si are 4 scări, Este compus din 160 apartamente din care: 160 apartamente cu 3 camere,

Condiții de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu. influente; mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului, Condițiile climatice din zona, pot fl sistematizate prin următorii parametrii:

s Tem peratura aeru Iu i;

Adâncimea maxima ele îngheț: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila, in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul PI 00-1/2006, perioada de colt este Tc= 0,70 sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura 0O ~ 3, iar accelerația orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de.Importante si clasa, de importanta

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA III -construcții de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe șpecialitati

Situația existenta

Arhitectura

Imobilul are funcțiunea de imobil locuințe. Regimul de inaltime este S-HP+10, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat-mijloc si are 4 scări. Este compus din 160 apartamente din care: 160 apartamente cu. 3 camere, acoperișul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana, bituminoasa

Pereții exteriori sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul .interior de rezistenta do 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm.

Fațada principala, este realizata cu amprentare de suprafața. Pe fațada sunt 5 balcoane. Fațada este f’ara degradați, vizibile.

Fațada posterioara este realizata cu amprentare de suprafața. Pe fațada sunt 5 balcoane. Fațada este fara degradări vizibile.

Fațada laterala stanga este realizata cu amprentare de suprafața. Pe fațada nu sunt balcoane sau logii.. Fațada este fara degradări vizibile.

In dreapta construcția este separata cu rost fata de clădirea. învecinată

iCONFQRM CU

1 ORjGîMALUL


Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tfo^mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefmisap. Perqtii care delimitează ghena de gunoi de

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant Usa principala de acces in clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Usa secundara de acces in clădire este din tamplarie metalica. Imobilul are 100 balcoane.

Structura

Clădirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali)

Dispunerea pereților este in sistem celular avand travei de 3.6, 3.3 m si deschideri de 5.1,3,6 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu. nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcatuita din pereții de subsol avand 20 cm. grosime, iar fundația este continua din beton realizat monolit

Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), < ■ pereții interiori sunt, diafragme monolite de 16 cm grosime.

Planseele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu o rampa din beton armat prefabicat, iar acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Utilități

Clădirea are următoarele utilitari :

telefonie

alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

alimentare cu apa rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu. agent termic de la punctul termic.

alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitarilor

Jnstalatil

Starea instalației de încălzire este buna. Conductele de Încălzire si apa calda din subsol au / izolația intr-o stare tehnica rea. Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi.

Reparații la instalații făcute in ultimii 10 ani;

SCHIMBAT COLOANE ÎNCĂLZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

OmVNISIWHIMBAT COLOANE GAZ

03 WMCHNOS

Evaluarea clădirii

Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Indicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza jWnJOor^^dfo^.e%xecutie (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificata) s-au produs si /Țjfe»i^de lealitatea construcției. Deficientele cele mai frecvente au fost:

I

VA dramare accidentale datorate aprovizionării, netratate corespunzător

segregări                * ■                  ”

 • □ Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficiente de aprovizionare

 • □ Izolația termica din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorata,

 • □ Izolația termica a panourilor exterioare au multe punți termice,

Dintre aspectele pozitive ținând cont de perioada proiectării privind alcătuirea structurii trebuie sa menționam următoarele:

-forma regul ata in plan a clădirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de

- structura realizata monolit

Aspecte generate legate de termoizolatii

La pereții exteriori, termoizolatia este discontinua., cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri,

Starea tehnica a terasei este tara degradări vizibile si fara infiltrații. Termoizolatia a fost

. realizata din zgura expandata

Plaiiseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie. Placa planseului de peste parterul comercial este fara terme izolație.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tâmplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.

Din totalul de 100 logii/balcoane ale imobilului 36 sunt Închise cu tâmplari.© cu geam termopan si. 64 sunt deschise sau închise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

 • 3, DESCRIEREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE IN PROIECT

3,1 Prmdfttâb care au stat ta buza a/egerii sMei

 • 1  Termo izolarea pereților exteriori se face pe exterior cu polistireii expandat ignifuat de 10 cm grosime. La cJ.adirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu tennosistemul

 • 2  La clădirile care au locuințe si la parter se va realiza o termoizolare a soclului, cu 8 cm din polistiren extnidat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

 • 3  Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral si geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operații precum:-1) termoizolarea plăcii balconului/logiei pe ambele parii- astfel pentru balconul, deschis sau închis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru, balconul de sub-termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei după caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului când, acesta este metalic 6) ternioizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decât pe locatarul care nu a făcut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate,

Din punct de vedere al timpului închiderea balcoane! or/logiilor deschise este o operație mai rapida si care nu presupune operațiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si înlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante

Ternioizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime, Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe verticala pe grinzi si pereți pe 30 cm.

Ternioizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atonei deasupra ultimului •planseu fiind spațiu încălzit nu se pune problema termoizolatii, 2) daca acoperișul este tip șarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperișul este terasa se realizează un sistem termohidroizolant in una din următoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci când, strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulai’! de apa în termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) îndepărtarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulări de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren il expandat si a hidroizolatiei, C) îndepărtarea hidroizolatiei si a termoizolatlei existente in cazul in care termoizolatia arc acumulați de apa Însemnate si dispunerea termoizolatia,i. de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor ri conform detaliilor si caietelor de sarcini

Pentru reabilitarea instalațiilor se au in vedere următoarele lucrări;- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolației este degradata sau lipsește.

 • 8  La clădirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului inițial al clădirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara. spatiile comerciale de la parter", La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuințe respectiv zona aferenta de casa scării si o porțiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista părțile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

 • 9  La blocurile care au zone realizate cu cărămidă aparenta nu se va monta termosistemul decât după Înlăturarea totala a cărămizii aparente deoarece aceste zone prezintă un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducând la pagube însemnate si posibile accidente

 • 10 La, blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in același plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va. aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.

 • 11 Finisajele propuse vor fi rn culori deschise conform caietelor de sarcini si planșelor de execuție, pastrand pe cat posibil cromatica inițiala, a imobilului

5 j mmm i bourilor preconiza te

Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute Ia art4 lit. a)-d) din Ordonanța de Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1 Izolarea termica a pereților exteriori (exceptând pereții de kt rosturi), inclusiv a parapetilor de la togii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațada cu o grosime de 10 cm avatul armatoarele caracteristici tehnice minimale.

ari.) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru c amp curent fa ta d a op aca:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% CS(10)

min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - U ■■ W2 - S2 - F4 - BS 150 - CS (10) 100 - D$ (N) 2 -4)S (70, -) 2 - TR 120         -clasa de

rezistenta h foc B-s2,d05 conform S.R-EN .13501-14-A1-2010

al) poliștfrqi exțrudat ignifugat (XIJS)“Ș cm pentru soclu:                   __

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este; XPS-EN 13164-TfoDLT(l)5-CS(10/Y)300-WIXT)0.7-WB(V)3-MU150-FT2 -clasa de rezistenta la foc B-s2}d0, conform SR-EN 13501-1 iAl-2010

CU' originalul


 • b)_vată minerală bazaltică (M’W)ri ______ __ Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o ____________________________10%-CS(10/Y)___


. Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

Codul deidentificare conform SR-EN 1.3162:2009 este f MW - EN 13162 - T5 - DS (Tl) -CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform S.R-EN 13501-1+A1 -2010

*wtUfccata pe fasii de 30 cm lățime avand 10 cm grosime si aplicata la nh'eM planseeior clădirilor avand haltimea peste 20 de metri

Operații de pregătirea suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • (1) Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • (3)  Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

 • (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • (5) Efectuarea sti’ăpimgerilor necesare instalațiilor (hote, coșind centrale termice);

 • (6) încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu-zise de aplicarea sistemului

 • -  Se încep după terminarea înlocuirii tamplariilor conform proiectului si după ce este pregătit stratul suport conform IA

~ Se traseaza orizontalitatea si se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție

-■ Se aplica plăcile in rânduri paralele de jos in. sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini

 • -  Se fixează diblurile in "T" conform, caietelor de sarcini

 • -  Se aplicei grundul de baza (masa de șpaclu) si se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificațiile cromatice din planșele de execuție si. respectând prevederile din caietele de sarcini

 • -  Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrădat de 3 c.m grosime

- clădirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului, in pieptul fiecărui planseu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10 cm. aplicata similar cu tenno sistemul

\ Cr

' Reguli generale:

* Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla va sau clpmente prefabricate). La balcoanele închide cu tamplarie PVC se va proceda p$J\dp$^rece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente rigidizate ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor ^yainte de aplicarea termosistemului.


anele închise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi ermoizolata pe grosimea ei si. finisata ca si fațada in câmp. Se va dispune un glaf din tabla cu picurator. conform planșelor de detalii.

* Toate, muchiile orizontale ieșite din fațada vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta oda.ta cu masa de șpaclu armata.

&

Se considera încinse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificațiile producătorului chiar daca aceste profite nu apar explicit in listele de canlitati.

 • 2 înlocuim tamplarîei din lemn si metal cu tamplarie etanșa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si înlocuim ușilor de acces in clădire cu usl din PVC cu geam termoizolant . Tâmplari a trebuie dotata cu dispozitlve/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitam apariției condensului pe elementele de anvelopa

 • -  Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosiste.mu.lui după operațiunile de rectificare a suprafeței suport

 • -  La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si a caietelor de sarcini

~ După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior

 • -  Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a terme,izolației și a stratului, de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu. tocul tâmplăriei

 • -  După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un. chit pentru evitarea infiltrației apei din. precipitații între perete și izolația termică

™ Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

Cerințe


Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vânt

clasa B2

Rezistența la deschid ©reînchidere repetată

ferestre: min, 10.000 cicluri

ușiimin. 100.000 cicluri

Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

min. clasa 3

Numărul .minim, de schimburi ,de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

mim25 dB

constructive pentru tâmplărie exterioară temioizolantă din profile PVC cu. glaf

 • -  Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

 • -  Armătură oțel zincat;


 • -  Grilă de ventilație mecanică;

~ Geam termoizolant dublu 4-16" 4, low-E;

 • -  Feronerie oscii o-b atantă cu închideri multipunct;

 • -  Glafexterior.

Închiderea Balcoanetor/logiitor

Operațiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbuna.tati.rea aspectului clădirii. Tamplaria este etanșa cu rama din PVC} având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa. Operațiunea se face conform tabloului de tamplarie din planșele de execuție si caietelor de sarcini.

Este interzisa cr. desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. înainte de înaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individ nai toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la cimostirite proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se închide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existentf In cazul In care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de Închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisui'i legate de soluția tehnica impusa de prefabricate : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel înălțimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spațiu interior totuși, avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării ' acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai. înainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare .riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța, proiectantul. Înainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tâmplari ei. Daca la același balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta măsurate pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatt.il consolei se anunța isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentare.

Reabilitare termica plrmseu.pp^pațter

Stratul, temioizolant se aplibri pe           planseului peste subsol. Acesta se prelungește pe

verticala pe grinzi si pereții p#'TOțci^:jTeimosistemiil compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu- adezVsr/gfcat- mecanic cu diblttri care se protejează ou tencuială armată cu plasă din fire de stid&J.

A0H'fiG'T      SRL

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 100 - EN 13163

- T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -D8 (70s -) 2 » IR 120 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-RAI-2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugrăveli lavabile

 • 5 Reabilitare termica p fariseu ferasa

La acoperișurile terasa reabilitarea termoizolației se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații. Hidroizolatia existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului termohidroizolant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire ter.moizol.atia din polistiren expandat de 1.2 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini si a tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 13163 — T2 L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la foc B-s2PdO3 conform SR-EN 13501 - HAI-2010

Hidroizolatia se va realiza conform. soluției din proiectul de execuție ca stmctura'hidroizolanta cu membrane dublu armate având grosimea utilă (fără strat de protecție) de minim 6 mm sudate cu flacăra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plăcilor la 0 deformație de 10% - CS(10)

min. 120

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR

min. 150 _kPa

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE

Forța de rupere la tracțiune

longitudinal

>450N/5cm

transversal

>400W5cm

Stabilitatea la cald

min. 120oC

Flexibilitatea la rece

- 12oC

Rezistența la perforare statică

>15 kg

 • 6 Lucrările constau in refacerea termoizolatici dp,peȚevî,le de Încălzire din subsol si montarea de robineti cu cap tennostatat la radiatoarele din/apartameiifele poprietarilor care si-au dat acordul

pentru acest tip de lucrare

CONFORM CU ORIGINALUL

 • 7 Lucrările constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea îndepărtarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii. alcătuite din amociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din j urul clădirii la terminarea lucrărilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 58/20'13 efectuata de Expert Teluric : Dr. ing. MARINOV L, VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat următoarele:

 • 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve sa preia Încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termica,

 • 2  Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente

 • 3  Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

 • 4 Balconul tip 1 se închide cu tamplarle din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradări ale acestora se anunța proiectantul

Legat de închiderea logiilor/balcoanelor se impun următoarele precizări:- balcoanele prezintă o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de soluția tehnica impusa de prefabricam : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte condițiilor de execuție, a ritmului de luciu in care au fost realizate aceste clădiri si care a dus la abateri considerabile de poziționare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a secțiunii s-a micșorat). Prin închiderea bal coanei or/logiil or acestea devin spațiu interior totuși avand in vedere cele menționate mai sus, se impune eviterea transformării acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja închise cu tamplarle termopan parapetii existent! ai Înainte de aplicarea teim.osistemu.lui se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradări se anunța proiectantul.


înainte de lansarea comenzii pentru tamplarle se. va .măsură obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de către furnizorul tâmpi ari ei. Daca la același balcon se constata diforen mai mari de 1.2 cm (sau max 1 % din lungimea consolei) intre distanta măsurată pe veiiioal/l^ngaiperete si cea.masurata pe verticala la căpătui consolei se anunța, isc, deoarece acestproveni dintr-o defomiare(sageata) exagerata si se impun investigații suplimentă


conform cu

ORIGINAUCL

Durata de realizare a lucrărilor de intervenție                             91 zile

Durata perioadei de garoiie a hicrai,ilor(ani de ta recepția terminării           5 am

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PRECONIZATE

6 S 10 12 14

0   2   4

Organizarea de șantier

SAPT. 1                   ..........

..................... —...............

Izolare termica pereți exteriori

SAPT. 1 - SAPT. 13

12'

înlocuire tâmp Iar ie exterioara

SAPT. 2 - SAPT, 5              3

închidere balcoane/logii

SAPT. 2 - SAPT. 6               4

Reabilitare termica planseu

SAPT. 9-SAPT. 13

4

terasa

' • '• -..........

Reabilitare termica planseu peste parter

SAPT. 8-SAPT. 10

2

3.5 COSTURILE ESTIMAT1VEALE INVESTIȚIEI rjww*MmbWTPvatarnWRnsvmnvWT-aipii * li *  , i i                                   ,i^fwww i i

Valoarea investiției conform devizului general

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI INCLUSIV TVA (1 euro = 4,45 lei) Cap.l - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                       0,001ei

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului              0,00 lei

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                      51.916,37 lei

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza                              2.431.830,96 lei

Cap.5 - Alte cheltuieli                                                     132.949,67 lei

Informare si publicitate                                                        1.860,00 lei

T0TAL                                                            2.618.557’,00

Din care C+M                                                    2.492.626,00

L 6 SURSELE DE FINANA TRE

I I l»l*Wnn        l| I

Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție L2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor de locuit

Primăria Municipiului Timișoara

Asociația de Locatari

 • 4. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse          vor avea cerințele minime de calitate certificate conform

ț^RMOIZOLANT (POLISTUtEN, ADEZIV, PLASA,

normelor legale, SISȚȚ DIBLURI) VA MATERIALELOR^, M’1 DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII INULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

AO WHOdNOO


16


 • 5  Lucrările de termoizolare a pereților vor .începe după curățirea prealabila a suprafețelor si îndepărtarea placărilor, Daca in decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunța de indata proiectantul si expertul

 • 6  Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca acestea se vor înlocui, se va face mecanizat cu scule ușoare care nu produc vibrații mari pentru a nu. afecta structura de rezistenta

B AVDÎTUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+i: ing, OLARU VASILE, certificat n.r. 01040 au rezultat următoarele:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protecția acestuia si aplicarea tencuielii exterioare, La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii punților termice existente,

Soluția 2 (S2) -înlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, având, minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon, Pentru asigurarea calității aerului interior si evitarea creșterii umidității interioare tamplaria va fî prevăzută cu fante higroreglabile

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W prevăzută de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin îndepărtarea straturilor exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Certificatul de performanta .energetica atribuie

■“Clădirii de referința clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 31.53 kg/mp.

-nota energetica a clădirii reale ținând cont de penalizați este 89.46.

"Clădirea se încadrează in clasa de eficienta energetica. C conform metodologiei din MC001/PIIL

Concluziile auditului enrgetic:

Pachetul (PI) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o eeono^fe de energie pentru încălzire anuala de 755704 kWh/an, in tone echivalent petrol, 6/9.9 Im reprezentând o reducere a consumului pentru încălzire cu 64.04%, Reducerea anual/a/eimsiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 este de 181369 kg/an <A X ;;’X\

SOLUȚIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSWițf..I>EiENmpiE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA 40.36 kW/mp, an< 100 kW/mp.an

3.4 Durata preconizata g lucrărilor

CONFORM CO ORIGINALUL


' * •

w' w ■ ■ -              ■                 15

 • 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate prevăd reabilitarea ternii ca a clădirii si implicit reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiecta,te nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 , La terminarea lucrărilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectata de schele si organizarea de șantier in starea inițiala.

i i

 • 6. ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCH

611 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe șantier vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobate prin următoarele reglementări:

«*   HG nr.300/2006 - cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;

® HG nr.355/2007 supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;

® HG nr.493/2006 - cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgomot;

HG nr.971/2006 - cerințe minime privind semnalizarea de securitate;


HG nr. 1048/2006 - cerințe minime privind echipamentul individual de prm^^^v^

V® ^.4^6

HG nr. 1091/2006 - cerințe minim© de securitate pentru locul de m$n.ca;

HG nr.l 146/2006 -cerințe minime de securitate la utilizarea echip|mentțor®muncă;

$ /


HG nr. 1051/2006 - cerințe de securitate la manipularea manuală a
*3V

h'js HG nr. 1218/2006 - cerințe minime de securitate la utilizarea agenț-iW^furăiei^» &•' '

HG nr.l 876/2005 - cerințe minime de securitate la expunerea lucrătoriîw^trt^fe^ț

i

i i i


De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultate din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în munca modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr.l 425/2006 modificate.

7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI


în timpul execuției lucrărilor se vor folosi util .locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta ora folosirea sculelor care produc zgomote intense.


8. VERIFICAREA PROIECTULUI


VerificWK®^ffie va faceJ


ROKĂIÎU

La ura At^na dra$cq47ci

taw L,.--ju jireji) da jJșMntiifii

: ina-vtec [ie adecvată a

oada se va evita

’imvNioibio ■

no moJNOO


Alade


C&A


PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRĂRII REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Șagului nr.

72 »78

Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, (


AMPLASAMENTINVESTITOR

In conformitate cu :

Legea nr. 10/1995 " Legea privind calitatea in construcții'

C56-85- Normativ privind verificarea calîtatll lucrărilor de construcții si instalații aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructîi-Regutementul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții sl Instalații aferente

HG nr 653/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in construcții

HG456/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, Instalații tehnologice sî a punerii in funcțiune a capacitatllor de producție

Se stabilesc următoarele faze:


■'mvNimuo no NJJOJMOO


1

Predarea-preluarea amplasamentului

PVR

F3,E

2

Iinspecția suprafețelor curatate Înaintea aplicării termosistemulul

PVR

B,E,P

3

Verificarea certificatelor de calitate/conformltate ale materialelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de șpaclu, plasa de fibra

E+CQ+P

CC

4

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR

B,E,P

5

Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmp!arte!

PVR+FD

B^PJ

8

Inspecția modulul de fixare a plăcilor de pollstirsn

PVLA+FD

BSE,IM

7

Verificarea planeitatii suprafețelor înainte de aplicarea tencuielii decorative

PVR

B(E

8 .............

Recepția termosistemulul

PVR

B,E

9

Desfacerea straturi existente la ultimul planseu

PVR

B,E

/

10

Verificarea certificatelor de conformitate ale materialeforpolistiren, membrane etc

E+CQ+P

CC

11

Verificarea stării stratului suport pentru termolzolatla noua

PVR

B,E,P

12

Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor

PVR

B,E

13

Verificarea calitatii montajului termoizolatiel la terasa

PVLA

B.E.PJ

14

Verificarea calitativa a montajului membrelor hldroizolatoare- în câmp,la îmbinară si racorduri canalel© de ventilație

PVR*FD

B,E(PJ

15

RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

PVFHFD

B^PJ

P ■- Proiectant

PVR -Proces verbal de recepție

B - Beneficiar

PVL.A- Proces verbal de lucrări ascunse

E - Executant


I - inspector


FD - Proces verbal de faza determinanta

CC- Certificat de conformitate                                                    CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor In vigoare executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului șl întocmirea actelor.

Beneficiarul va iua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-1 revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menționat© precum si proiectul s© vor anexa la


Cartea tehnica a construcției."
Numele si prenumele verificatorului atestat

RETEZAN REMUS

Calea Lugojului nr,67 Ghiroda

Tel. +40754020500


REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința a proiectului


Proiect Nr. 100/faza ------------- ce face obiectul contractului


 • 1. Date de identificare*:

Proiectant general

 • -  Auditor Energetic

Investitor

 • -  Amplasament:

Data prezentării pentru verificare :


S.C. PROIECT C&AS.R.L

Ing. Vasile Olarii

Primăria Municipiului Timișoara

Calea Sagului, Nr. 72 - 78, Timișoara, Județul Timiș

24 mai 2013


 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a clădirii si Certificat de performanta energetica a clădirii nr. 303 / 25.05.2013, Nota energetica 89,46 (C)

Pereți exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm si strat exterior de protecție de 5 cm

Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficlentizare energetica:

- înlocuirea tampiariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

pereții exteriori vor fi placați cu un strat suplimentar de termoizolatie

 • 3. Documente care se prezintă la verificare**:

Tema de proiectare Certificat de urbanism nr. Avize o

emis de/ha.proiectantiii general

Șnjstruirș:"nh             emisa d

rtizȘ^femm^a proiectele de pune|e acțiunea seismelor, re'abilit^re'termica, extinderi, mpd^n

imvNioi&o


figuranta

j, 5 ■            1


Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintă soluția propusa pentru respectarea cerinței verificate

Nota de calcul in care se fundamentează soluția propusa, programul de

caicul si iiștingul

- Alte documente

Raportul de Expertiza Energetica al clădirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a ciadirii

 • 4. Concluzii asupra verificării:*1’**
 • a) ' In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnandu-se si

stampilandu-se conform îndrumătorului

 • b) In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului de către proiectant:

Proiectul este conform.

Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marlnov Vlctor-Radu                                                  Nr.45 data 12.04.2013

Persoana fizica                                                                        Conform registrului de evidență

Adi'es'a : Timișoara Str. Gheorghe Dragomir, nr, 6 ap. 7

■' Tel.: 0723697203

REFERAT

,.      ■                               pentru verificarea de calitate la cerința A1

a proiectului; Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Șagulul nr. 72 -78 faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

 • 1, Pate de Identiflcare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L

Proiectant de specialitate S.C, PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Ștagului nr. 72 -78

Data prezentării proiectului te verificare: 12.04.2013

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului șl ale construcției:

Construcție existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de Înălțime S+P+10 are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereți structurali). Pereții exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm), pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime, planseele sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat, scării® sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, acoperișul este d® tip terasa necirculablla. Infrastructura este alcătuita din pereții d® subsol avand 20 cm grosime, iar fundația est© continua clin beton realizat monolit.

Construcția nu prezintă avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat 10 cm, Înlocuirea tamplariei din lemn cu tampiarie din PVC, închiderea loglilor/balcoanelor cu tampiarie din PVC.. Reabilitare termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime-

 • 3. Documente ce s© prezintă la verificare :

 • -  Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 816/28.03.2013

 • -   Avize obținute

 • -   Autorizația de construcție nr.......................emisă de.-.....................................

 • -   Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate In care se prezinte soluția constructiva

 • -  Alte documente

 • 4. Concluzîi asupra verificării:        /rs" \

(a) în urma verificării se consideră profe$lA coresB'u/sfefcr, semnându-se șl ștampilându-se conform îndrumătorului;                           ț/- M

■”* S5?V *

' 54S

(b) în urma verificări! se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-sa conform îndrumătorulul.cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLĂDIRII

Am primit 7 exemplare

Investitor/ Profectapt—

£&A
no


Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN

Nr.293 data 06.05.2013

Conform reglstruful de evidență


FIRMA: Persoana fizica

Adresa, telefon, tex:

Timișoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

referat

pentru verificarea de calitate la cerința l'Cn-SECURITATEA LA INCENDIU

□ proiectului; Reabilitai"® termica imobil B-dul. Calea Șagului nr. 72 -73 teza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

 • I, Date,dejdentiflcare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Amplasament: județ/sector TIMIȘ, localitate TIMIȘOARA, B-dul. Calea Șagului nr. 72 -78 0

Data prezentării proiectului la verificare: 06.05.2013

 • 2. Caracteristici princW                   ale construcției;

Construcție existenta propusa pențru reabilitare termica.

Caracteristicile geometrice constructive ale clădirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

In conformitate cu P100/2006 "Normativ de proiectare antiseismica a construcțiilor de locuințe social-cultural®, agrozootehnice si industriale’’, clădirea se Înscrie în clasa li l-constructii de importanta normala.

Categoria de importanța In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de Importanta a construcțiilor” este ”C".

Gradul de rezistente te foc este IMII

Structura de rezistenta

-fundațiile' sunt din beton armat

-pereții exteriori sunt neportantl din panouri mari tristrat din beton armat (ba) st BOA (27 crri)

-pereții interiori sunt diafragme monolite de 16 cm grosime

-planseele sunt din sernipanou de 15 din beton armat prefabricat

-scările sunt cu o rampa din beton armai prefabicat

-acoperișul este de tip terasa neclrculabite

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea pereților exteriori cu placi din poltetiren expandat 10 cm, înlocuirea tampteriei din lemn cu tâmplari© din PVC, închiderea logiilor/balcoanelor cu templarle din PVC. . Reabilitare termica planseu terasa - cu poltetiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a plăcilor dîn pollstlren este B-^Zd0, conform SR-EN 13501-1+A1 -2010.

La nivelul fiecărui planseu se dispune perimetre! o/siet avand 10 cm grosime cu rol In evitarea propagării incjsndtelu Rețeaua de distribuție pentru apa potabila exlstenta\asigdri

e 30 cm lățime dm vata minerala bazaltica « fetida.

MeblțyTMXjncedlu exterior te presiunea de pijpQtera. țA

"O            SA

A? ,4'7         nmVNIQIHO

" ''nowodNop


0,7 bar pentru Intervenția unitatii de pompieri a municiptelta

 • 3. Documente ce șe prezinte te verificare;

Tema de proiectare DA

Certificatul de urbanism nr: 816/28,03.2013

Avize obținute

Autorizația de construcție nr.......................emisă de....

Raportul expertizei tehnice DA

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva

Alte documente

 • 4, Concluzii asupra verificării:

 • (a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se șl ștampilându-se conform îndrumătorului;

 • (b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumâtorulul,cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant;

BUN PENTRU EXECUȚIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCȚIONAREA

HIDRANTIiLOR IN MOD PERMANENT                                             (

Am primit 7 exemplare


Am predat 7 exemplare


investitor/ Proiectant


Verificator proiecte MLPTL nr, 1431

Q\J .DUStf Siliatrn Bl A’-3 Tmusoarajud TIAIIS

Tel D729 00 13 00, 0748 29 54 32; Fax 0356 44 76 40 s-mâl: ffrpișcț.c.a@g;mail,c»m ; www.ji'a<>j^dfa.blocignt:»f cori

CAIETE DE SARCINI .REABILITARE TERMICĂ

CUPRINS

® APLICARE TERMOSISTE.M

® TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

& MONTARE TAMPLA.RIE PVC LA FERESTRE SI BALCOANE/LOGII

 • • REABILITARE TERASĂ

 • ♦ REABILITARE PLANȘEU POD /f'

A' v|/l ' ’

i La | r./                    , fe-

■■ ' Y                      DtWORM CU

: /ORIGINALUL

Caietele de sarcini au caracter general și pentru fiecare imobil se. vor aplica doar capitolele care au legătura cu operațiile de reabilitare specificate în proiectul tehnic

* APLICARE ȚERMOSISTEM

Termosistemul compact este alcătuit din următoarele straturi indicate în ordinea tehnologică, de la componenta rezistentă (constituită de pereții din beton, zidărie de B.C.A. sauproduse ceramice) spre exterior?

 • a) adezivul specific pentru lipirea izolației termice pe suport (partea opacă a pereților);

 • b) plăcile termoizolante (componenta termoizolantă);

 • c) mijloace de fixare mecanică (ancore, dibluri expandabile, profile);

 • d) unul sau două straturi de protecție (grund sau masă de șpaclu din mortar adeziv) din care cel puțin unul conține o armătură (țesătură din fire de sticlă, plasă metalică, etc,);

 • e) materialul de finisare specific sistemului (tencuială decorativă, placaj ceramic, etc.)* , SE VA FOLOSI OBLIGATORIU UN SISTEM COMPLET FURNIZAT DE UN PRODUCĂI ..._t SE VOR RESPECTA PREVEDERILE DIN ACEST CAIET ÎMPREUNĂ CU SPECIFICAȚIILE PRODUCĂTORULUI.

PROFILELE SE CONSIDERA IMPLICIT INCLUSE IN SISTEMUL TERMOIZOLANT CHIAR DACA ELE NU APAR EXPLICIT IN LISTELE DE CANTITĂȚI!!!

Executantul va .respecta indicațiile, din documentația tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție) precum șl ale producătorului referitoare la:

 • (1) temperaturile minime și maxime de lucru; (este interzisă aplicarea la temperaturi sub +5oC asuportului, materialelor și temperatura în aer, iar la tencuiala silicatică sub +8 oC)

 • (2) măsurile de protecție a lucrărilor în curs de executare pe timpul perioadelor de întrerupere datorate condițiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceață, vânt, etc.);

 • (3) plasa de protecție împotriva acțiunii directe a razelor solare;

 • (4) depozitarea și prepararea produselor componente ale termosisternului;

 • (5) distanța de montare a schelei față de pereți și lungimea ancorelor (corelată cu grosimea tennoizolației).

 • (6) operațiunea de aplicare a alcătuirii termoizolante se efectuează după:                             '■

 • a) încheierea și verificarea montajului elementelor vitrate;

 • b) pregătirea suprafețelor suport și efectuarea probei de lipire pentru a stabili dacă suportul este uscat;

 • c) protejarea cu folii a suprafețelor de sticlă, lemn, PVC sau aluminiu;

 • d) încheierea fixării tuturor elementelor care penetrează ansamblul (suporturi, conducte);

 • e) asigurarea măsurilor de protecție a aticelor, coronamentelor zidurilor sau ale altor suprafețe orizontale astfel încât să fie împiedicată infiltrarea apei între termoizolație și suport;

 • f) încheierea lucrărilor de eliminare a umidității ascensionale și a depunerilor de săruri din zona soclului. DEFINIȚII

Sistemul termoizolant ETICS se compune din

Profilul de soclu, din aluminiu (oțel inoxidabil), se montează la baza sistemului prin prindere mecanică cu dibluri, in poziție orizontală, având rol de susținere, Este prevăzut cu lăcrimar pentru scurgerea apel de ploaie asigurându-se astfel evitarea Infiltrării apei in zona soclului.

Profilul de colț( este un profil PVC, cu margini din fibră de stică fiind utilizat ia armarea suplimentară a muchiilor . Conferă o rezistență suplimentarăd la solicitări mecanic, previne apariția, fisurilor la colturile cons\ "              niaritatea muchiilor.


Profilul de balca                       wofil PVC cu o latura mai lunga cu rol depicurător. cu

margini fin fibră de slip                        mchiilor superioare ale ferestrelor fi a celor inferioare suplimentară la solicitări mecanice și previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri, astfel evitandu-se exfolierea tencuielii suport și înghețarea apei pe perioada iernii pe fațade

d^lfifi/fi muchii ale golurilor fi intrândurilor). Conferă o rezistență


Adeziv pentru lipire polis tir en este un adeziv care se utilizează pentru lipirea polistirenului permeabil la vaporii de apă și impermeabil la apă

Mortar (adeziv) pentru șpăcluire este im mortar mineral cu conținut de nisip cuarțos si rășini utilizat la armarea și finisarea polistiremdui.

Se Interzice utilizarea adezivului pentru lipire si la șpăcluire deoarece acest mortar nu conferă o rezistență mecanica acceptabilă precum si datorită faptului că acest adeziv nu asigură o rezistență in timp la factorii de mediu (radiații UÎf smog, variații de temperatură)

Plăci termoizolante pentru fațadă din polistiren expandat ignifugat avană clasa de rezistență la foc B-sdfiO si rezistență mecanică efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10) min, 80 kPa} Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR -min. 120 kPa

Dibluri sunt elemene de fixare suplimentară a termosisternului care se dispun obligatoriu, Ele sunt din material plastic si lungimea tijei se stabilește în funcție de grosimea polistirenuhd si a stratului suport. De regula ele se ancorează 45 mm în perete, Pentru fiecare placă se va folosi minim un diblu metalic pentru ancorare,

Caracteristici materiale

al) polistiy gai expandat ignifugat (EPS)-pentru câmp curent fațada opaca;

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10)

min. 80 kPa

Rezistente la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min, 120 kPa

Codul de identificare conform S.R-EN 13X63 $00$.'.este: EPS100 ™ EN

P4^BS:150^CStiO)loLitosrW2UoA^fo):2-TR120 '.

? ' ■ r .. ■>            s2,d6j conform SR-EN 13501-1+A1-2010

■1Ș163 -T2 r12,'W2*S2

-clasa de rezistenta lâ foc B-

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:

Codiă'de                 SR^N;3163:200$. estet XPS-EȘ'm

■ WL(T)QJ.^WD(V)3-M'U15O“ET2 ■-elasa de’misteiiiii Ia foc■lî-sSjdO, conform.SR-EN13501“"''

'■ ■                                        " 1+AK2010

b) vată minerală bazaltică jMW^':

Rezistente la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 1.0% -CS(10/Y)

min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR

min, 10 kPa

Codul de identificare conform SR-EN 13162:200$ este: MW - EN 13162., 15 -DS (T+) - CS (10/Y)20>, TR 1.0-WS-clasa de rrâistenta la foc ĂlUfltffoTm SR-EN U501-l+Al-201d

. . _________________ ..... ..............• : .....__________

Montajul termos!sternului începe prin trasarea orizontalwât^vfixarea cu ajutorul diblurilor metalice, la fiecare 30 cm, a profilului de soclu la cota iiidi^âîCpmpiweC'^WBȘÎe de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanțieri între prOfiî'și perete, îmbinările dintre profite se vor realiza cu ajutorul pieselor de legătură, iar suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru

profile;

E.wsujgslw d# iiwM * o JMCilului d.e Welli Vecteri 91 ■țj^epusaj?

Se recomandă ca de la data fabricării blocurilor de polistiren și până la tăierea în plăci să treacă minimum 2 săptămâni, cu asigurarea condițiilor de depozitare, iar la o ultimă verificare, Ia ruperea unei plăci să nu cadă perle și ruptura să se producă și în masa perlelor de polistiren;

Aplicarea plăcilor termoizolante se execută în rânduri paralele începând de jos (din profilul de soclu) în sus:

 • (1) poziția plăcilor este orizontală cu lungimea paralelă cu profilul de soclu;

 • (2) plăcile se așează în șiruri orizontale, cu rosturile țesute (inclusiv la colțurile clădirii);

 • (3) rândurile sunt decalate la XA placă;

 • (4) tipul adezivului și modul de aplicare pe placă (pe toată suprafața, sau în benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect și ale producătorului, orice modificare a tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul producătorului (furnizorului) ansamblului


 • (5) plăcile se poziționează alăturat .fără distanță între ele și fără adeziv pe canturi; în cazul în care între plăci s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spumă adezivă;

 • (6) tăierea plăcilor, pentru modulare sau în dreptul golurilor de fereastră și/sau ușă. se va executa prin topire cu fir (ferăstrău) electric;

 • (7) nu se vor folosi plăci cu margini sau colțuri lipsă;

 • (8) la muchiile verticale ale fațadei și în zona adiacentă rosturilor se vor utiliza numai panouri întregi sau jumătăți de panouri întrpțe^P'tep.

 • (9) rosturile dintre pl'aci^Jixătefperimetral golurilor ferestrelor și ușilor nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golurilor/ .


CONFORM 0°

4 ofijGiriMdd -


Pdzl picilor îsLntewea ploilor la calfitrile clădiriiFixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentația tehnica referitoare la tipul și numărul acestora, poziția și adâncimea găurii în stratul suport:

 • (1) executarea găurilor se va efectua numai după uscarea și întărirea adezivului în timpul prescris de producător;

 • (2) găurirea prin percuție nu se va utiliza în cazul pereților din cărămizi cu goluri sau BCA;

 • (3) se va verifica prin sondaj rezistența la smulgere a diblurilor (un dibla la zece dibluri montate), iar în cazul în care sunt neancorate se vor îndepărta și vor fi. înlocuite cu alt dibla fixat la o distanță de minimum 6 cm față de poziția inițială (sau conform prevederilor din proiect) și se va relua sondajul; golurile abandonate în stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolație se vor umple cu material temoizolant identic;

 • (4) diblurile se vor fixa numai în zona în care placa te.rmoizolantă stă pe stratul adeziv;

 • (5) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor îngropa până la fața exterioară a plăcilor, nu vor depăși după fixare suprafața izolației, iar adânciturile rezultate se vor netezi cu grund de bază, cu minimum 24 ore înainte de armarea generală;

 • (6) în cazul utilizării termoizolației din plăci de vată minerală diblurile se fixează după aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafețelor plăcilor;

 • (7) pe zona de aplicare a placaj eter ceramice găurirea pentru introducerea diblurilor se efectuează prin

plasa și stratul de armare cât acesta este încă proaspăt, iar diblurile și plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de bază „ud-pe-ud” care, la rândul lui se va arma cu plasă, dacă se prevede în documentație armarea dublă.                                         /•■■■*

 • (8) Tija diblurilor se va ancora în zid respecțdhu amiciinha și lungirfiea de ancorare prevăzute în documentația tehnică specifică (pentru a obțin^'|ezWențăyti-Wulgere) iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va depăși cu cea 10 mm lungimea cte. âncqM,/ .f *

 • (9) La lipirea plăcilor din zona buiand rugii or, pehtf^^^i⮣alunecarea, se vor folosi cleme de fixare

sau alte elemente ajutătoare,                              .. ... . .

.5                 ■       CONFORM CU

5 5 7                     ORIGINALUL

 • (10) Pentru fixarea în. câmp a plăcilor din polistiren se va respecta documentația tehnică de execuție care poate prevedea una din următoarele variante:

 • a) Dîbluirea tuturor punctelor de intersecție dintre rosturile verticale și cele orizontale (un diblu comun la trei plăci) și câte un diblu în .mijlocul fiecărei plăci (model T) sau

 • b) Câte 3 dibluri pe placă. Distanța diblurilor față de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub fiecare diblu să se găsească mortar adeziv (model W).

Pentru ancorarea plăcilor din vată bazaltică trebuie să se folosească un diblu cu rozeta suplimentară cu. diametrul de minimum 140 mm

Aplicarea grundului de bază și înglobarea plasei pentru armare se execută după încheierea și verificarea ancorării plăcilor ter.moizolan.te și după șlefuirea acestora pentru planeizarea suprafeței, iar dacă 1 pT șlefuire plăcile au stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu grundul de bază, se va face o nouă șlefuire,

 • (1) Grundul de bază se aplică cu gletiera după un timp de așteptare indicat de producătorul adezivului utilizat;

 • (2) Plasa din țesătură de sticlă, rezistentă în mediul alcalin, se întinde și se va îngloba, fără cute, în stratul de grund de bază proaspăt aplicat, prin derulare în fâșii verticale, de sus în jos;

 • (3) Fâșiile de plasă, cu lățimea uzuală de 1,0 m se vor suprapune lateral și la capete -minimum 10 cm și se vor îngloba astfel încât plasa să fie poziționată la mijloc sau în treimea exterioară a stratului de grund de bază și să fie acoperită minimum 0,5 mm în zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optimă plasa se va acoperi cu un strat de grund de bază aplicat „ud-pe-ud”;

 • (4) Grosimea grundului de bază armat va fi cuprinsă între 2 mm și 4 mm, sau conform indicațiilor producătorului;

 • (5) Acoperirea plasei de armare cu grund de bază va fi de minimum 1,0 mm și de maximum 3 nun, iar în zonele de suprapunere între fâșii de minimum 0,5 mm;

 • (6) Colțurile golurilor dmfwAâh^^A vor airta suplimentar cu ștraifuri din același tip de plasă (20/40 cm), aplicate,.la 45ope fațud0npelățujiia^lafi.uilor, înainte de armarea generală;

h. «S               6


 • (7) Pe înălțimea soclului și a parterului se vor aplica două straturi de armare;

 • (8) La muchiile clădirii și adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colț din aluminiu, cu plasă de minare integrată;

.Armarea suplimentară a colțurilor

Dispunerea di bl urilor pentru fixarea plăcilor din vată minerală bazaltică (MW) în zona soclului, la colț și în câmp curent.

 • (9) în situația în care se folosesc profile de colț fără plasă integrată (numai pentru muchiile verticale), acestea se înglobează la poziție în grundul de bază și se acoperă cu plasa de minare, care se continuă, pe cealaltă latură a muchiei pe o lățime de cel puțin 20 cm;

fes               i-Uw din f1'#

de sbdsi

-TI


Marii

 • (10) Muchiile intrânde se execută similar celor ieșinde fără profil, cu minimum 10 cm suprapunere,

 • (11) Armarea muchiilor orizontale (intradosul balcoanelor, gla.fu.1 superior al ferestrelor sau ușilor) se realizează folosind profile lăcrimat’ (picurător) cu plasă care se montează înainte de armarea generală


PI-KJ i<J wțTK» 1 rjffl f pf,jiU:                il>.î

 • (12) .După uscare (timp indicat de firma producătoare) grimgjul.de bază se va șlefui fără deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafeței.                f ./ ’v\'

Ulii "ri

Dibluri .                                 V .J? p'ț. cj

/ rVlfi "Mri1 < t & Jți'                  ri n"'.....

OO 7              j Pr -m.m.

(.1) Dlblurile pentru fixarea mecanică a plăcilor te.rmoizol.ante vor respecta cerințele ETAG 014 și ETAG 020 - (Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termică exterioare și pentru aplicații nestructurale);

 • (2) Tipul diblurilor se va alege în .funcție de alcătuirea constructivă a stratului suport conform, tabelului de mai jos;

Crotohi izoh {iei

. Tip ul diblului

niport

Lu.npm^.1 minimă de niKomre mm

■ 10 cm

U 1b.

2a

Bcw Cărămidă plină Cârâmidă goluri

Conform raportului tehnic al fdxicwuhk

■■10 cm

1b. A

roate grosimile

’G

BCA

 • - dibb,t Kpăxdst. piw 1;?,!^®:

U - cm da pcLiasn 1b - cu i ele ffi&îsl

 • - d’b'ln Krj'axchi piiu kjimibsxa;

2a - iiMtsăe eu dLih

 • (3) Numărul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolației în câmp curent este de 6 buc./nPpâp* la înălțimea de 50 m. Peste această înălțime numărul de dibluri se va determina pe bază de cald ,es asimilând aceste zone cu zonele expuse de Ia colțurile clădirilor;

 • (4) Pentru zonele de margine (colț) numărul de dibluri se va calcula pentru forța de smulgere >0,8 kN/diblu, iar numărul acestora va fi în funcție de valoarea vitezei vântului, expunerea terenului și înălțimea clădiri conform tabelului următor:

  dibMi'W

  V^krj nte vitezei vănnjM

  E^nnie m mw Wl Zonă

  înălțimea dftcM

  W<5tn

  >2k50

  ;:&5 Imvh.

  i. ii. m

  ti

  6

  fi

  S>115 kmh

  r

  X

  8

  8

  10

  n

  6

  ă

  s

  ’ iri

  d

  i

  ■115435 km h

  i

  10

  12

  1.2

  fi

  S

  10

  10

  ti

  8

  10


  Legendă:

  I - Teren de^dm. obiect izolm. puterea vântului ■au este redusă de c Ifidin .UKOftjur?itom‘e

  II» Puterea ortului este ușor rediiteâ de obiectele din iw (clâdid nduite șiH- 10 mi

  HI ™ Puterea vânnilui m puteniic redmă de obiectele dmiprew Gigknuenki urbane)


 • (5) Lungimea tijei diblului se calculează prin însumarea grosimii straturilor străbătute (termoizolație, adeziv, tencuială și parțial perete din zidărie BCA, cărămidă sau beton); Stratul de tencuială nu se ia în calculul adâncimii găurii de ancorare, dar influențează lungimea totală a tijei indicată orientativ în tabelul de mai jos:

  Grosimea

  Ltmțdwa urii ck ancorare -grosimea rm-cuielii cupiliise intre 0,5 și 2,5 cui

  Lmigunea tijei dibkihd IDffi

  Supon be-tOM

  Supm BCA

  Beton

  BCA

  50

  30

  50 im

  A nwi

  X

  100

  70

  50

  120

  90

  70

  140

  110

  yo

  160

 • (6) Termoizolația cu groMea           de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare și lipire.

Diblurile (>6 tjuc./ rnr) se țiAaz^pdKfapa nivelul tencuielii existente, eliminându-se astfel dîblurile cu tija lungă care străpung tertSgbâaW^Areează punți termice, Adezivul se aplică conform instrucțiunilor

'* "                          """......rCO'-                   '

producătorului sau a proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului și pe conturul plăcii termoizolante care urmează a 11 aplicată), după care se execută punerea la poziție a plăcii și se reiau operațiunile.

Profile

Termosistemul compact (ETICS) include următoarele profile realizate din aliaj de aluminiu livrate împreună cu celelalte componente ale ansamblului:

 • (1) profil de soclu - profilul în formă de Z se fixează eu dibluri metalice ancorate în componenta rezistentă (pereți), Cota de fixare și lungimea profilelor, tipul și numărul diblurilor se indică în detaliile de execuție cuprinse în. proiect;

 • (2) profil de colț - profil cornier cu sau fără plasă din fire de sticlă se montează înglobat în tencuiala armată de protecție a termoizolației împreună cu armătura din plasă de fire de sticlă pentru protecția muchiilor verticale și asigurarea rectiliniarității acestora;

 • (3) profil cu picurător - se fixează asemănător profilului de colț, asigură protecția muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placă balcoane, etc.) și evită prelingerea apei pe intradosul elementelor de fațadă (glafurfi copertine, etc,).

Plasă pentru armare (țesătură din fire de sticlă sau metalică)

 • (1) caracteristicile rezistenței la tracțiune a plasei pentru armare vor fi conform punctului 4.6 din SR EN 13499:2004 șt SR BN' 13500:2004; ’

 • (2) Dacă armarea stratului de protecție a termoizolației se realizează cu plasă de fibre de sticlă aceasta trebuie să prezinte rezistență la substanțe alcaline și următoarele caracteristici, suplimentar față de cerințele termosistemului în ansamblu:

 • a. tipul de țesere să prevină deformarea și deplasarea firelor și och.iuri.lor plasei;

 • b. dimensiunea de livrare: lățime >100 cm,.

 • c. dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3x3 mm (maximum condiționat de greutatea și rezistența la tracțiune a plasei și de rezistența la impact și la penetrare a termosisternului);

 • d. greutatea >140 g/m?.;

Mater ial de finisare specific sistemului

 • (1) Stratul fina! cu rol de protecție și finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea investitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producător;

 • (2) Acest strat poate fi alcătuit din amorsă, tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicațiilor producătorului;

 • (3) Produsele pot fi de natură minerală sau organică, specifice sistemului;

 • (4) Tencuiala decorativă poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice și este livrată predozată în saci sau gata preparată, sub formă de pastă;

 • (5) Straturile de finisare; vor avea caracteristicile privind durabilitatea și. aderența produselor pe stratul de protecție armat, grund de bază, (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform punctului 4.11 din SR EN 13499:2004 și. SR EN 13500:2004.

 • (6) Proiectantul va avea în vedere , pentru reducerea tensiunilor în stratul de finisaj, alegerea mior culori pentru tencuieli sau vopsele cu un coeficientul de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru ten.cui.eli.le acrilice),

 • (7) Tencuieiiie decorative pot avea, Ia cerere, un conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor

Aplicarea finisajului                                  .....■■■

,./■''■ .A ''yî\

 • (1) Aplicarea amorsei și a materialului de fînisamse IfotewuU mimai după încheierea timpilor de așteptare recomandați de producător pentru uscareEt,™mjMi; de} exemplu: minimum 3 zile la 20°C și 65% umiditate maximă, în cazul tencuielii decor

ORIGINALUL

*

 • (2) Placările ceramice se vor executa numai după trecerea timpului de așteptare indicat de producător sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maximă;

 • (3) Grunduirea se execută, peste masa de șpaclu uscată, cu trafaletul sau cu bidineaua, într-un strat, iar pe vreme foarte călduroasă în două straturi, al doilea strat fiind aplicat după minimum 24 ore față de primul;

 • (4) După grtmduire suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă;

 • (5) Tencuieli le decorative se aplică cu fierul de glet inoxidabil și se nivelează la grosimea granulei. Grosimea stratului -2-3 mm, minimum 1,5 mm la tencuieli periate și minimum. 2 mm la tencuieli striate;

 • (6) După aplicare tencuiala se drișcuiește cu drișca de plastic (liniar sau circulai’).

 • (7) Uniformitatea de culoare se asigură prin utilizarea aceleiași șarje de producție, iar pentru evitarea apariției înnădirilor în câmpul finisat aplicarea va fi continuă pe inșii orizontale, în scară, de sus în jos,

 • (8) Până la uscare (conform normei dată de firmă sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgârierea sau umezirea suprafeței, iar toată fațada va fi protejată de acțiunea directă a razelor solare, de acțiunea ploii și vântului puternic, cu plasă de protecție,

 • (9) Tencuielile decorative pot fi livrate la cerere, cu conținut suplimentar de substanțe care împiedică formarea mucegaiului și ciupercilor. Peste tencuiala decorativă se poate aplica o vopsea cu coeficient de reflexie rnai mare de 25%.

® TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

Aplicarea termoizolațlei la planșeele peste spatii neîncălzite

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 100 - EN 13163 -T2-L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 ™ CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, 2 - TR 120           -clasa de

rezistenta la foc B-s2td0, conform SR-EN 13501-1 -PAI-2010

Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul planșetă ui. pe grinzile aferente șl pe pereții adiacenți conform uneia din următoarele soluții și tehnologii de executare indicate în proiect:

 • (1) Termosistern compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor termoizoiante cu dibluri și protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ET1CS executate la fațade;

 • (2) Spumă poliuretanică aplicată in situ cu instalație pneumatică de amestecare a componentelor și pulverizare;

 • (3) Fixarea mecanică, pe un schelet de susținere,, a termoizolației și a unui strat de protecție și finisaj din plăci de gips carton;

 • (4) Plăci din vată minerală, caș erate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri.

Soluția adoptată în proiect este soluția (1). Finisajul aplicat peste tencuiala armată este o vopsea lavâbilă La executarea găurilor în planșeele din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalației electrice pentru evitarea secționării acestora

Operațiunile de aplicare a alcătuirilor stabilite în documentația de execuție se vor începe după încheierea lucrărilor de instalații, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltrațiilor și a urmărilor acestora și a pregătirii suprafeței suport (curățare, rectificare, verificare coeziune);

La aplicarea termosistemului compact se vor respecta condițiile enunțate anterior cu privire la fixarea plăcilor și a diblurilor, aplicarea masei de șpaclu, a armăturii și a tencuielii;

Lei executarea sistemuțpLtermoizolant protejat cu plăci de gips carton scheletul de susținere se varealiza din profilele mdicăîe UeWoducător fixate la distanța de 60 cm modulată la lățimea plăcilor de gips-carton, înainte de fixaifea pj/ofilew se va aplica pe toată suprafața suportului stratul cu rol de barieră contra vaporilor; în spațiul dfntrn p. a/on și plăcile de gips-carton se va introduce termoizolația din diverse produse (saltele sau plăci                   MW sau GW, etc.) realizânduse un. strat continuu, fără

întreruperi;

. confop-W'T


10


• 50

• REABILITARE TERASA

Caracteristici polistiren

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 - T2 -L2 - W2 - 82 - P4 - BS 200 ~ CS (10) 150 - DS (N) 24)LT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V) 5 -clasa de rezistenta la focB-sljdO, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

La acoperișurile tip terasă termoizolația se execută într-o structură complexă termohidroizolantă, cu personal calificat în specialitatea hidroizolații și termoizolații, care utilizează tehnologii curente și mijloacele telmice proprii realizării acestor lucrări, în conformitate cu prevederile din proiectul de execuție, din documentația producătorului și din reglementările tehnice în vigoare.

In funcție de gradul de degradare a termoizolaiei se disting 3 soluții

® Cazul 1- hidroizolația existentă este in stare bună si termoizolația existentă nu a acumulat umezeală

® Cazul 2- .hidroizolația existentă are anumite degradări care se Temerea prin anumite infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după ploile abundente. In acest caz termoizolația are zone in care este umedă

® Cazul 3- hidroizolația existentă este puternic degradată, In acest caz apar infiltrații in planșeul de la ultimul nivel după orice ploaie. In acest caz termoizolația este imbibata de apă si pastrarea ei reprezintă un risc

Soluția aplicată în cazul 1:

Hidroizolația existenta se utilizează ca bariera de vapori a sistemului termohidroizolant nou. Peste aceasta se aplica prin lipire termoizolația din polistiren expandat de 12 cm. Peste acesta se aplica o membrana bitunioasa substrat autoadeziva de 2 mm grosime si deasupra hidroizolația din membrana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4,5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările tehnice în vigoare.

Soluția aplicată în cazul 2:

Stratul suport îl constituie sapa de protecție a termoizolației existente. Se indeparteaza toate straturile pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa aplicata la rece si se montează prin lipire termoizolația din polistiren in 2 straturi, primul de 4 cm grosime realizat cu interspatii pe ambele direcții (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea canale de ventilare, iar al doilea tara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevăd deflectoare (cate unul la 80 mp de terasa), se aplica o membrana bitunioasa substrat autoadeziva de 2 nun grosime si peste aceasta hidroizolația din membrana, hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operațiunile se realizează conform tuturor reglementările telurice în vigoare.

Soluția aplicata în cazul 3:

Stratul, suport îl constituie betonul, de panta existent deoarece straturile de termoizolatie existenta sunt îmbibate cu apa si pastrama lor este riscanta. Se indeparteaza toate straturile pana la acesta. Betonul se rectifica si se montează o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si apoi se aplica prin lipire termoizolația din polistiren avand 12 cm grosime, Peste termoizolatie se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime sMn&brana hidroizolanta autoprotejată cu granule minerale (4,5 kg/mp). Operațiunile se realizează wo^orm tuturor reglementările tehnice în vigoare,                                    \ l-’TZI'

?    /%, q î3

CONFORM CU

« 3          u        ORIGINALUL

Dacă la momentul aplicării se constata că starea term oizolației este diferită față de ceea ce.....se cunoștea inițial se anunța proiectantul pentru evaluarea situației și

eventual schimbarea soluției!!!


Aplicarea stratzdîii/sistemiilui hidroizolant

Condițiile tehnice privind aplicarea stratului/sistemului hidroizolant și verificarea etanșeității acestuia, prin inundarea acoperișului, sunt prevăzute în NP 040 „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri’5.

Executarea acestor lucrări se va realiza de către firme cu personal avînd calificarea de hidroizolator.

Acoperișuri terasă sau cu pantă, hidroizolate/termohldroizolate

La construcțiile existente aplicarea structurilor izolante se face după îndepărtarea hidroizolației sau termohidroizolației sau după regenerarea hidroizolației existente, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice privind proiectarea și execuția lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton                                                               .

La realizarea hidroizolațiilor din membrane bitumate se vor respecta următoarele;

 • (1) Aplicarea membranelor se va executa începând de la cota joasă spre coama acoperișului cu lungimea membranelor perpendiculară pe linia de cea mai mare pantă;

 • (2) aplicarea membranelor la hidroizolațiile monostrat va respecta decalarea longitudinală indicată în următoarele exemple:

a) Aplicarea membranelor eu decalare longitudinală la % din lungime (L)


Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la ‘/s din lungime ' "Li


 • (3) se vor respecta suprapunerile între membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete și 8-10 cm transversal) sau limitele marcate din fabrică, de producător pe suprafața membranelor;

 • (4) suprapunerile se vor lipi Ia cald cu arzătoare cu flacără reglabilă și se vor presa cu role;

 • (5) la suprapun^J& capetelor se va executa decuparea colțurilorHI**


S54


JB,


rCONFORM CU

1 | originalul.


■                                                                                î                                                                                                                                                                   ' 1                                                                                     I

 • (6) Pentru evitarea suprapunerii a patru membrane se va executa un decalaj între suprapunerea capetelor membranelor de minimum 0,50 m ;

 • (7) O variantă de etanșare, tară suprapunerea capetelor, se poate realiza utilizând o membrană ori benzi de 1/3 sau 1/2 din lățimea acesteia lipite peste zona de întrerupere pentru asigurarea continuității hidroizolației:

Proiectantul va solicita producătorului fișa tehnică a produselor hidroizolante bituminoase care va cuprinde pe lângă informațiile generale referitoare la denumirea comercială a produsului, producătorul, componentele alcătuitoare (tipul și numărul armăturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafețelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare, dimensiuni, masă, precum și următoarele caracteristici ale produselor:

 • a) etanșeitatea la apă determinată, conform, procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR EN 1928:2003, pentru membrane folosite în aplicații cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolații la acoperișuri terasă sau strat pentru controlul vaporilor de apă);

 • b) performanță la foc exterior, clasificarea pe baza încercărilor acoperișurilor expuse la un foc exterior (SR EN 13501 ~5-<-Al:2010);

 • c) reacția la foc, clasificarea folosind, rezultatele încercărilor de reacție la foc (SR EN 135014+A1.:2010);

 • d) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungarea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 123114:2002;

 • e) rezistența Ia impact (SR EN 12691:2006) exprimată în. „mm” reprezentând înălțimea de cădere a capului, de poansonare și metoda de încercare: metoda „A” suport rigid și metoda „B” suport moale (EPS);

 • f) rezistența la sarcină statică (SR EN 1,2730:2003) exprimată în „kg” ca sarcina oare nu a provocat străpungeri în membrana aplicată pe un suport moale (ex. EPS) în metoda „A” și pe un suport dur (ex.dală din beton) în metoda „B”?

 • g) stabilitatea dimensională (SR EN 11074:2002) exprimată în reprezentând variațiile dimensionale ale produselor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate efectului căldurii;

 • h) flexibilitatea la temperatură scăzută (SR EN 1109:2001) exprimată în ff°C” permite determinarea susceptibilității la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei îndoiri în. condiții de temperaturi negative;

 • i) limita rezistenței la fluaj la temperatură ridicată (SR EN 1110:2011) măsurată în „°C” exprimând, temperatura la care stratul superficial al membranei fixată vertical se deplasează în raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o, valoare medie a deplasărilor pe fața superioară și. inferioară a membranei).

 • (4) Suplimentar față de aceste caracteristici în funcție- de condițiile locale și structura tennohidroi zoi antă propusă se pot solicita date privind;

 • a) rezistența la pătrunderea rădăcinilor (SR EN 13 94Ș;.20Q.7);

 • b) rezistenta la desprindere și la forfecare a îmbi^'ifo.Eți§S/EN 123164:2002, respectiv SREN 12317-

1:2002); J '                          '

 • c) rezistența 1 a sfâșiere (S R EN 123104:2003); jf■' |-/" V y | p

 • d) îmbătrânirea artificială (SR EN 1296:2003 și & m |p*p2()06);

 • e) aderența granulelor care constituie stratul de                      anei or (SR EN 12039:2002);

 • f) proprietăți de transmisie a vaporilor de apă (SR EN'''15'3'î':zOU5 și EN 1.931:2003/AC:2003);

 • g) rezistența la impactul grindinei (SREN 13583:2002) necesară pentru membranele aplicate în structuri hidroi.zola.nte neprotejate cu dale sau pietriș.

Pentru produsele hidroizolante din material plastic sau cauciuc documentele tehnice însoțitoare trebuie să cuprindă în, fișa de produs (întocmită așa cum este prevăzut la punctul 7 din SR EN 13956:2006) următoarele:

 • a.) lungimea și lățimea cu valoarea declarată de producător (VDP) măsurate în metri (m) cu toleranțe conform, metodei de încercare din SR EN 1848-2:2003;

  • b) pentru produsele livrate în suluri (role), valoarea limită maximă declarată de producător (VLP) pentru abaterea de la liniaritate (g) și abaterea pentru planeitate (p);

  • c) grosimea efectivă a foii care asigură funcția de hidroizolare incluzând orice textură a suprafeței dar excluzând orice profil de suprafață, așa cum prevede SR EN 1849-2:2010, grosimea cu VDP măsurată în


„mm";

 • d) masa specifică (determinată împreună cu grosimea efectivă prin metoda de încercare având ca bază SR EN 1849-2:2010) cu VDP în kg/ m2;

 • e) etanșeitatea la apă determinată, conform procedurilor tehnice de execuție întocmite pe baza standardului SR .EN 1.928:2003, folosind metoda B la o presiunea a apei de minimum 1.0 kPa (0,1 bar);

 • f) efecte ale diferitelor medii chimice; producătorul va indica condițiile și domeniul de aplicare pentru care membranele din material plastic sau cauciuc sunt sau nu sunt adecvate, furnizând infern, li referitoare la rezistența la atacul chimic (SR EN .1847:2010);

 • g) caracteristicile referitoare la performanța la foc exterior, reacția la foc, rezistența la impact și rezistența la sarcină statică se vor determina conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardele aferente produselor hidroizolante bituminoase;

 • h) forța de rupere la tracțiune (N/50 mm) și alungirea la rupere (%) longitudinal și transversal, proprietăți la tracțiune determinate conform procedurilor întocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 1231.1-2:2010;

 • i) stabilitatea dimensională (SR EN 1107-2:2001) exprimată în „%” reprezentând media variației dimensionale a lungimii (AL) și a lățimii (AT), ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate variațiilor de temperatură, trebuie să fie mai .mică decât, sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • j) rezistența la sfâșiere (SR EN 12310-2:2001) trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP) pentru direcția longitudinală și transversală a foii;’

 • k) rezistența la desprindere și la forfecare a îmbinărilor (SR EN 12316-2:2001), respectiv SR EN 12317-2:2002) exprimate î.n N/50 mm, trebuie să fie mai mare decât sau egală cu valoarea limită dată de producător (VLP);

 • l) pliabilitatea,1a temperaturi scăzute dată în °C trebuie să aibe temperaturi negative sub VLP declar (SREN 4.95-5:2003);

 • m) compatibilitate la contact cu bitum (SREN 1548:2008);

Procedurile tehnologice de aplicare a membranelor hidroizolante sunt dictate de structura liidroizoiantă/termohidroizolantă în ansamblu (cu sau fără testare), de natura suportului pe care se aplică hidroizolația (suport dur, constituit din beton sau șapă de ciment armată, sau suport moale din termoizolație de vată minerală, polistiren, etc.), de condițiile privind amplasamentul (expunere, zonă climatică), poziția suprafețelor ce se etanșează (orizontale sau verticale). Aceste elemente sunt evidențiate în normativul NP 040 „Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri.

Suprapunerile intre membrane

în toate cazurile producătorul.va indica modul de îmbinare și materialele compatibile pentru asigurarea etanșeității:

 • a) Membranele bitumate dw^ucturile hidroizolante bistrat (multistrat) se lipesc între ele numai în totală

aderență;                /    \ A

 • b) în general suprapunerii la AapWle membranelor sunt >12 cm iar transversal acestora sunt >8 cm; în particular, fiecare producătq^bc^embxane hidroizolante indică mărimea suprapunerilor, iar în unele cazuri aplică marcaje longitwl^^'.^I^Xăâ^^.

 • c) Indiferent de modul de lipire îți'câmpP)a stipta^uneri membranele bitumate se sudează cu flacăra;


 • d) La lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcătuirea hidroizolațiilor verticale nu se utilizează lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin ter.mo aderență;

 • e) Membranele din material plastic sau cauciuc au îmbinările sudate cu aer cald ori prin acțiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu o bandă autoadezivă.

Condiții privind asigurarea posibilității intervențiilor și urmăririi în exploatare a hidroizolațiilor

 • (1) Proiectantul va avea în vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea intervențiilor:

 • a) La structurile .hidroizolante/termohidroizolante la care s-au produs disfuncționalități (infiltrații de apă, umeziri ca efect al punților termice, etc.) se poate interveni pentru refaceri sau reparații numai în cazul în care acestea simt direct accesibile (acoperișuri) sau indirect accesibile (socluri sau pereți al subsolurilor accesibili numai prin decopertaresăpătură).

 • b) Sistemele izolante cuprinse între elementele masive (fundații, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile; intervențiile în aceste zone pentru refacerea etanșeității pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante, în elementele suport sau în straturile adiacente,

 • (2) Urmărirea în exploatare a sistemelor hidroizolante/termohidroizolante implică:

 • a) constatări privind funcționalitatea (etanșeitatea);

 • b) constatări vizuale și tactile asupra suprafețelor expuse, inclusiv a elementelor conexe(tencuieli de protecție, placări, copertine din tablă, etc.),

 • (3)  Proiectantul va indica un plan de urmărire în exploatare a sistemului hidroizolant sau termohidroizolant ales; observațiile, cu privire, în principal, la integritatea stratului de protecție al hidroizolației sau la desprinderea copertinelor, se fac periodic, cel puțin trimestrial, la începutul și la sfârșitul sezonului rece, în perioada de călduri excesive, după evenimente atmosferice deosebite (ploi torențiale, furtuni) și. în cazul apariției unor disfuncționalități.

• REABILITARE PLANȘEU POD

La planseul pod datorita dificultăților tehnologice cauzate de prezenta elementelor de șarpanta (popi si tălpi) s-a ales varianta de menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 1.2 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm Caracteristici polistiren.:

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-E.N 13163:2009 este: EPS150 - EN 13163 -T2-L2 - W2 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 ~ WL (T) 2 WD (V) 5 -dm de rezistenta Ia foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Șapa va fi armată cu plasa 04/10 .plasele se vor suprapune pe 2 ochiuri pe ambele direcții. Se va avea in vedere ca suprafețele inișiale sa fie rectificate Înainte de montarea polistiren.nlui astfel Încât grosimea finală a plăcii sa nu depășească local 6 cm.

în zona clementelor de șarpantă( popi, cosoroabe) se vor dispune folii care sa le protejeze de contactul cu betonul.

• MONTARE TAMPLARIE PVC LA FERESTRE SI

BALCOANE/LOGII

Criterii și niveluri de performanță ale tâmplăriei pentru cerințele esențiale

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din

Zp

clasa B2

Rezistența la deschidere-închidere repetată

EȘB.

ferestre: min. 10.000 cicluri

ușiimin. 100.000 cicluri

.Etanșeitatea la apă

min. clasa 5A

Permeabilitatea la aer

mim clasa 3

Numărul minim de schimburi, de aer

0,5 schimburi /oră

Izolarea la zgomot aerian

min. 2 5 dB

Cerințe constructive pentru tâmpi arie exterioară termoizolantă din pro file PVC cu glaf exterior:

™ Profil cu 5 camere, culoare albă;

 • -  Clasa A;

" Armătură oțel zincat;

 • -  Grilă de ventilație mecanică;

 • -  Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;

 • -  Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

 • -  Glaf exterior,

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplări.a constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului.

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor Ia foc care vor maieu clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc-Hzolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc+radiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc se va completa cu simbolurile „(i-*0)” ,,(0—ri)r sau „(ti->0)5; pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impuse de reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime acceptate in planșele de detali.

Igienă, sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu simt

toxice și nu degajă noxejproducătorii vor pre.ciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și          ca^w^fiiămilede protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării îrAperifor dșih? interioare nu se vor etanșa și vor fi prevăzute la partea inferioară cu fante de venti.Jarqdfi

jXh| df

 • (3) Documentația furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de încercare „A*’ (elemente expuse neprotejate față de apă)., determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării, clin tabelul 1 din SR EN 12208:2002. Clasa minimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite.

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va .fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile ochiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului ter.moizo.lant și. lățimea pro filelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la descindere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor. Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400; 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profilelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) .Indicele de izolare acustică Rw (C; Cir) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB,

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/fimK)];

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (iv);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

cele mai multe ori la modificare


înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor compo ' duce de performanțelor ansambl ului;

Tâmplăria din PVCClasificarea și cerințele pro filelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să indice utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608:2004:

 • (2) tipul materialului reprocesabil și reciclabii va fi conform 5.1.2 din SREN 12608:2004;

 • (3) rezistența profil el or la impact (clasa 1);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind reacția la foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profîlelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților, exteriori sau interiori ai profîlelor și toleranțele ~~ aceste caracteristici influențează masa șl rezistențele profîlelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă), Grosimea minimă a pereților profîlelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5,3,2 în SR EN 12608:2004,

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profîlelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004 .

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșare;

Criterii și niveluri de performanță ale tâmplăriei pentru cerințele esențiale

Rezistența mecanică și stabilitate:

Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea imobilului,

Securitatea la incendiu

 • (1) Furnizorul, tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de performanță privind reacția la foc încadrată în clasa de reacție la foc de la Al la E și rezistența la foc pentru criteriile E (etanșeitatea la foc), EI (etanșeitatea la foc+izolare termică la foc), EW (etanșeitatea la foc-Hradiația termică) determinate pe o fereastră și ușă curentă;

 • (2) Clasificarea privind rezistența la foc. se va completa cu simbolurile „(i—ri))” ,.(0—ri)’s sau ..(R~>0)’f pentru a indica faptul că elementul a fost încercat și satisface cerințele la o expunere la. foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele părți. Proiectantul, în funcție de cerințele impw ie reglementările tehnice privind siguranța la foc a construcțiilor, în vigoare, va indica clasele minime- h. planșele de detali.

Igienă, 'sănătate și mediu

 • (1) Tâmplăria se realizează din lemn, PVC, aluminiu sau combinații ale acestora, materiale care nu sunt toxice și nu degajă noxe; producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau mediu și ,dacă este cazul, măsurile de protecție;

 • (2) Pentru activarea ventilării încăperilor ușile interioare nu se vor etanșa și vor fi prevăzute ia partea inferioară cu fente de ventilare;

 • (3) Documentajia furnizorului va indica clasa de performanță privind etanșeitatea la apă a ferestrelor și ușilor pentru metoda de începw^e „A” (elemente expuse neprotejate față de apă), determinată pe componenta cu cea mai defa/orâbiM performanță a ansamblului (ochiul mobil), conform clasificării din tabelul 1 din SR EN 12208:40021 da/dininimă 5A poate fi considerată satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite me^pw- ni'esirțmi create de vânt).

Siguranță în exploatare

Tâmplăria va fi însoțită de documentele care vor atesta următoarele:

 • (1)  Rezistența la încărcarea de vânt clasificată conform SR EN 12210:2002 și SR EN 12210:2002/AC:2003 va fi calculată în funcție de dimensiunile oc-hiurilor mobile, alcătuirea geamurilor termoizolante și condițiile reale ale amplasamentului;

 • (2) Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță exprimată -printr-o valoare prag;

 • (3) Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile și fixe precum și corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondența între grosimea totală a geamului termoizolant și lățimea profîlelor utilizate la confecționarea tâmplăriei;

 • (4) Numărul și distanța minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă;

 • (5) Rezistența la șoc pentru ușile cu geam cu risc de rănire;

 • (6) Rezistența la deschidere și închidere repetată a ferestrelor și ușilor, Clasele vor fi conform tabelul 1 din SR EN 12 400: 2002 corespunzătoare cu numărul de cicluri care trebuie să asigure funcționarea în condiții de utilizare normală la cel puțin 10 000 de cicluri pentru tâmplăria apartamentelor și cel puțin 50 000 de cicluri pentru ușile de acces în clădire;

 • (7) Rezistența la șoc a ușilor;

 • (8) Rezistența la efracție pentru ușile exterioare.

Protecția împotriva zgomotului

 • (1) Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dubla, cuplată), de caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile și numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant ™ distanța între geamuri și grosimea acestora) și de tipul profîlelor din care s-a confecționat tâmplăria (material, dimensiuni, garnituri);

 • (2) Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate și va avea valoarea minimă 30 (-1; -5) dB.

Economia de energie și izolare termică

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerințe:

 • a. Transmitanța termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/(m.zK.)j;

 • b. Proprietăți de radiație: factor solar (g) și transmitanța luminoasă (ty);

 • c. Permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificărilor din tabelul 1 și 2 din SR EN 12207:2002

'■ Criterii și niveluri de performanță ale componentelor tâmplăriei propuse pentru lucrările de reabilitare

Suplimentai’ cerințelor esențiale, pentru ansamblul clementelor (fereastră sau ușă) trebuie respectate cerințele proprii ale componentelor care intră în alcătuirea tâmplăriei: profite (ramă, toc, cercevea, canat), garnituri de etanșare, feronerie, vitraj;

.Punerea în operă a ferestrelor (în conformitate cu indicațiile producătorului) cuprinde:

 • a. măsurarea și verificarea dimensiunilor golurilor, astfel încât între rama tâmplăriei și construcție să rămână un rost perimetral de cel mult 10-15 mm;

 • b. pregătirea golului în vederea instalării tâmplăriei, proces care cuprinde curățarea golului;

 • c. poziționarea provizorie a tocului cu pene din lemn sau PVC;

 • d. verificarea verticalității și orizontalității;                      .

 • e. fixarea definitivă a tocului cu șuruburi protejate anticoroziv, px sauyărMblu, în funcție de elementul

de construcție în care se fixează tâmplăria;                            ' ipĂI

fi montarea garniturilor de etanșare pe contur;                  \ zro>;|c n

 • g, racordarea tâmplăriei la partea inferioară cu glaful c-arej.seCfem<^                  a asigura

etanșeitatea;

 • h. îndepărtarea foliei de protecție a tâmplăriei în maxim 3 lunfiddda ihstal?/             , ri,;<:■ ■■

Calitatea ansamblului (fereastră sau ușă) se realizează din utilizarea unor componente cu caracteristici optime și din modul de asamblare al acestora precum și cu un sistem de organizare a producției, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001:2008;

înlocuirea componentelor ofertate inițial se va face numai cu avizul factorilor implicați deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori. la modificarea performanțelor ansamblului;

Tabelul Al din SR EN 14351 -1+A1.:2010 prezintă interdependența între principalele caracteristici și componente și indică cazurile în care, ca urmare a unor modificări produsul va trebui să fie supus unor noi încercări,

Tămplărie din PVC

Clasificarea și cerințele profilelor din PVC utilizate la confecționarea tâmplăriei se indică așa cum prevede SR EN 12608:2004 cu următoarele precizări:

 • (1) performanța în funcție de zonele climatice - această cerință necesită ca proiectantul să in je utilizarea acelor profile proiectate și realizate pentru a fi utilizate într-un climat sever (8) sau moderat (M) clasificate conform tabel 1 din SR EN 12608:2004;

 • (2) tipul .materialului reprocesabil și reciclabil va :fi conform 5.1.2 din S.R EN 1.2608:2004;

 • (3) rezistența pro filelor ia impact (clasa I);

 • (4) aspectul suprafețelor;

 • (5) clasa de performanță privind reacția Ia foc;

 • (6) rezistența la îmbătrânirea climatică;

 • (7) caracteristicile profilelor metalice de armare;

 • (8) grosimea secțiunii pereților exteriori sau interiori, ai profilelor și toleranțele - aceste caracteristici influențează masa și rezistențele profilelor transmise în final etanșeității, permeabilității și rezistenței ansamblului (fereastră sau ușă). Grosimea minimă a pereților profilelor se va încadra în clasa B cu valorile minime indicate la 5.3.2 în SR EN 12608:2004.

 • (9) Toleranțele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform tabel 4 din SR EN 12608:2004

 • (10) material și caracteristici ale garniturilor de etanșate;

  (1) Buna funcționare a ferestrelor și ușilor cu care se înlocuiește tâmplăria existentă este asigurată fr -o mare măsură de alegerea și execuția corectă a elementelor auxiliare (rulouri, plase contra insectelor feronerie, glafuri etc.). în acest context trebuie să se țină seama de următoarele recomandări de ordin


general;

 • a. folosirea mlourilor exterioare'(cele cu suprafața mai mare de 3 m2 sau montate la exteriorul tâmplăriei) să fie prevăzute cu sisteme de acționare electrică;

 • b. cutiile de rulou suprapuse tâmplăriei vor fi izolate termic;

 • c. completarea tâmplăriei cu pitise împotriva insectelor (rame, rulouri și uși);

 • d. pentru ferestrele amplasate pe fațadele expuse spre sud-est sau. sud-vest se recomandă măsuri de protecție solară: sticla colorată în masă, reflexivă, jaluzele, copertine; ■

 • e. garajele incluse în clădiri încălzite vor avea uși izolate termic pentru accesul auto.

(2) Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantă va respecta următoarele prevederi:

 • a., distanța dintre două, puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;

  b. balamalele vor fi reglabile pe trei direcții;


  c. feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost concepută;


 • d. componentele fero^i^e&jypr fi protejate împotriva coroziunii (prin zincare, cromare, cadmiere, nichelam, vopsire etc;/și în sperai împotriva electrocoroziunii,

 • e. ușile pentru accesulîpubfc vo/p prevăzute cu amortizoare;

fi la ușile din PVG se mtafeWwruperea armăturii de oțel in zona de montare a broaștei;

_                       ,     20                     CQț<roRMO.J

%       ....... C0RlGlNAldJl-

 • g. la ușile de exterior, cu excepția celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;

 • h. feroneria va. fi silențioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, ușor manevrabilă, forța de apăsare la mânerul ușilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie să existe și posibilitatea deschiderii ușii din cheie, fără apăsarea mânerului;

 • (3) Ferestrele noi vor fi prevăzute cu glafuri Ia exterior în zona de legătură dintre tâmplărie și peretele de fațadă, în scopul asigurării protecției în special la acțiunea apei. Glafurile vor fi prevăzute cu lăcrimai'.

 • (4) Glafurile vor fi realizate din materiale moderne, eficiente, durabile și cu design atractiv; pot fi realizate din PVC, aluminiu și din materiale precum tabla zincată (soluția tradițională la blocurile de locuințe), piatra naturală (marmură), piatră artificială - ceramică porțelanafă (cu caracteristici specifice materialelor folosite ,1a exterior: rezistență la apă, la ciclul îngheț-dezgheț, la radiația UV si rezistență mecanică mare),

 • (5) Lipsa glafurilor provoacă infiltrații, o degradare a clădirii atât la exterior, cât și la interior, ceea ce va conduce în timp la investiții suplimentare pentru reparații.

 • (6) Elementele opace de închidere sunt componente ale ușilor de acces și ale ușilor de balcon.

Pentru ușile exterioare total sau parțial opace, panourile de închidere opace se realizează în general din elemente triplustrat (“san.dwic.li”), cu miezul din poliuretan rigid și fețele din diferite materiale (sticlă mată, aluminiu, PVC dur, lemn).

 • (8) Fețele aparente ale panourilor opace sunt realizate din materiale rezistente la factorii climatici aluminiu) sau din materiale care au suprafețele tratate cu lacuri special concepute pentru exploatarea ușii spre exterior care asigură protecție împotriva apei, a razelor UVși a fenomenului de îngheț - dezgheț, Alte cerințe importante pentru panourile de închidere sunt legate de rezistența la șocuri, vânt, și efracție, Dotarea se face în funcție de necesarul de siguranță, prin tehnici de blocare, armături de siguranță și glazurate antiefracție, sisteme electronice de blocare cu microcip etc.

 • (9) La ușile exterioare ale spațiilor de locuit (spre terase, balcoane) pe lângă prevederea garniturilor în relație cu tâmplăria fixă, se prevede un prag pentru mărirea etanșeității la partea inferioară a

ușii,

Ventilarea incorectă a spațiilor interioare poate conduce la consecințe nefavorabile majore: a, dezagremente în ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate relativă mare, ș.a.); b. riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • c. creșterea cantității de vapori de apa care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa clădirii

 • (1) In anumite cazuri, după instalarea ferestrelor noi, pe geam sau pe pereți, pot să apară fenomene de condens superficial determinate de creșterea umidității relative a aerului interior, ca urmare a reducerii la minimum, a schimburilor de aer prin .rosturile tâmplăriei (ventilare neorganizată),

 • (2) Suprafețele dintr-o încăpere pe care se observă preponderent condensul sunt:

 • a. suprafața de geam, în câmp - utilizarea geamului low-E reduce riscul apariției condensului;

 • b. zona limitrofă a geamului, lângă profilul de tâmplărie - această suprafață va fi în cele mai multe cazuri o punte termică între interior și exterior, nefiind suficient protejată termic (cantitatea de apă formată în turna condensării este de obicei destul de mică pentru a crea probleme);

 • c. suprafața profilului - există risc de apariție a condensului, pe elementele de tâmplărie.

Performanțe superioare din. punct de vedere higrotermic se obțin prin folosirea profilelor din PVC cu 5, 6, 7 sau 8 camere de aer, tâmplarii cu coeficienți de transfer termic sub 1,3 W/(m2K).

 • d. zona adiacentă ferestrei, pe zidărie - risc de aparție a condensului în cazul zidăriei neizolată suficient și datorită punților termice create în jurul ferestrei.

 • e. anumite zone de pe pereți pe care a apărut condens după ce s~a înlocuit tâmplăria veche cu una

modernă - se vizualizează astfel punțile termice (mai accentuat la blocurile realizate din elemente prefabricate)                                                -

 • (3) Reducerea riscului de apariție a condensului în clădiiJI.CT^biliiate precum și asigurarea compoziției

optime a aerului interior se realizează prin ventilate oturall osanizată (aerisire) sau prin ventilare mec ani că..                                 V vVtAltl

 • (4) Ventilarea naturală a încăperilor se asigură pi’^..pr^3w®prectă a ferestrelor, respectiv prin prevederea raportului corespunzător dintre volumuffîâ^^ăi șî^sttțMWf^'ochiurilor mobile, Se

recomandă ca la lucrările de reabilitare să se păstreze suprafața existentă de ochiuri mobile sau. să se refacă calculele în funcție de volumul de aer interior.

 • (5) Sistemele de ventilare mecanică pentru aport de aer proaspăt și evacuarea aerului viciat, spre deosebire de ventilarea naturală, au avantajul că nu depind de vâri abilitatea parametrilor climatici (diferența de temperatură interior-exterior și acțiunea vântului).

 • (6) Dispozitivele de admisie/evacuare a aerului din cadrul sistemelor de ventilare mecanică simt integrate în diferite tipuri de tâmplarii și pot funcționa pe bază de;

 • a. acționare cu senzor de umiditate

 • b. acționare manuală

 • c. acționare cu senzor de prezență

 • d. acționare cu senzor de mișcare

 • (7) Sistemele de ventilare higroreglabilă asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în. spațiul interior

 • (8) Sisteme de ventilare integrate în orice tip de tâmplării. cum este grila higroreglabilă pentru aport de aer proaspăt prin tâmplăria termoizolantă, prezintă următoarele avantaje:

 • a. participă la controlul umidității, prin deschidere/închidere progresivă, automată, în. intervalul de valori ale umidității relative cuprins între 35%...60%, diminuând semnificativ riscul apariției condensului.

 • b. montaj pe orice tip de tâmplărie: PVC, aluminiu sau lemn stratificat;

 • c. posibilități de montaj cu două unghiuri de intrare a fluxului, de aer în încăpere;

 • d. nu utilizează energie electrică, nu conține elemente consumabile, nu necesită întreținere specială;

 • e. în sistem, împreună cu grilele de evacuare higroreglabile, participă la economii de energie termică cu cel puțin 15% (din energia termică pierdută cu aerisirea naturală a încăperilor);

Grila Higroreglabilă

Descriere:

Grila higroreglabilă este destinată asigurării aportului controlat de aer proaspăt. Acest produs încorporează un set de benzi poliamidice cu proprietăți liigroscopice.

Tratamentul special aplicat setului de benzi, permite clapetei. grilei să se închidă sau să se deschidă, în funcție de modificarea valorii umidității relative a aerului din zona în care este montată.

Mișcarea clapetei grilei se realizează între următoarele valori ale umidității relative: min. 35%, grila este încinsă ; max.65%, grila este deschisă complet,

Funcționarea permanentă a grilelor într-o locuință, fără necesitatea alimentării lor la o sursă de energie electrică, contribuie la diminuarea consumurilor energetice care s-ar înregistra în cazul turei ventilații necontrolate, prin deschiderea largă a ferestrelor.                                                      f

Grila higroreglabilă este parte a kit-ului higroreglabil alături de protecția externă antiploaie, antiinsec^. ș de placa suport.

Date tehnice:

 • - debit min/max: 5-35 ms/h; (la AP = 10 Pa)

 • - nivel de protecție acustică pentru kit-ul standard higroreglabil: 33 dB(A)

 • - dimensiuni grilă higroreglabilă; 402x39,5x40 mm;

culoare: alb, stejar auriu sau maron brun;

-■ material: plastic'PS;

 • - posibilitate de obturare manuală;

~ montajul se poate realiza pe tâmplăria termoizolantă din PVC, lemn stratificat sau aluminiu,

Montajul kiTului standard higroreglabil pe tâmplăria termoizolantă, profil PVC:

Pentru montajul unei grile higroreglabile pe Țâmplăria termoizokmtă din PVC trebuie să se realizeze frezarea unor tronsoane depanai în partea superioară a ferestrei care să aibă dimensiunile; lungime 290 mm., lățime 10»12 mm^îe^rea^care nu trebuie să fie continuă ci trebuie să fie formată din 2 tronsoane, se realizează în. profitul, oferte velei imediat sub garnitura de etanșare iar în profilul tocului imediat deasupra garniturii de ertmwel/ L<_’:rt;AV~ fx

De asemenea, există și                          profil de compensare atașat pe orizontala superioară a

ansamblului ferestrei și în care să se „re^pîbrițonsoanele de canal frezat, caz în care se evită frezarea V...,   ...M 22                (CONFORM CU cercevelei și. a tocului. în acest mod. rezistența profilului nu are de suferit; proprietățile ferestrei nu simt afectate iar aportul de aer proaspăt va fi controlat numai prin grila higroreglabilă,

După realizarea celor două canale la dimensiunile cerute, se montează placa suport pe cercevea. Se clipsează grila higroreglabilă pe placa suport astfel încât senzorul de umiditate să fie, în permanență, expus mișcării ascendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdus sa fie deflectat către plafonul camerei. Se montează protecția externă pe toc în exteriorul clădirii.

întreținere; Se curăță de praf o dată sau de două ori pe an. Nu există elemente consumabile.

Pe lângă principalele elemente de construcție perimetrale tratate în prezenta reglementare, cu prilejul reabilitării/modernizării, trebuie să se amelioreze comportarea termotehnică mărindu-se în primul rând rezistența termică specifică, a următoarelor elemente de construcție care fac parte de asemenea din anvelopa clădirii:

(' 1) Pereții adiacenți rosturilor de dilatație, de tasare și antiseismice, care se vor izola suplimentar:

 • a. la exterior, spre rost - în cazul rosturilor deschise accesibile;

 • b. la interior, spre încăperi - în cazul rosturilor deschise inaccesibile și a rosturilorinchise.

Nota: Atât la rosturile deschise, cât și la cele închise trebuie să se verifice și să se ia măsuri de etanșam suplimentară din punct de vedere tennotehnic și hidrofug, precum și față de infiltrațiile de aer rece.

 • (2) Pereții adiacenți spatiilor și încăperilor anexe neîncălzite (garaje, magazii, poduri, camere de pubele, verande, sere, balcoane și logii închise cu tâmplărie exterioară, ș.a.), care se izolează suplimentar, de regulă, în exteriorul volumului încălzit.

 • (3) Pereții exteriori » verticali sau înclinați - precum și planșeele superioare - orizontale sau înclinate - ale mansardelor existente, locuite și încălzite, amenajate în podurile clădirilor.

 • a, Ameliorarea, comportării teimotehnice a elementelor de construcție perimetrale ale mansardelor, constituie o problemă complexă care trebuie să fie tratată cu deosebită atenție, atât în situația în care elementele de construcție separă spațiul mansardei de mediul exterior, cât și în cazul în care acestea separă volumul încălzit al mansardei de spațiul podului neîncălzit adiacent.

 • b. La elaborarea proiectului de reabilitare/modernizare, se vor avea în vedere, considerentele, indicațiile și recomandările, precum și detaliile de principiu din reglementarea tehnică referitoare la proiectarea mansardelor.

 • (4) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior la Partea inferioară (la bowindouri, ganguri de trecere, 'fața inferioară a planșeelor de peste logii ș.a.j, care se izolează suplimentar - de regulă - la tavanul planșeelor.

 • (5) Planșeele care delimitează volumul încălzit de mediul exterior, la partea superioara (planșee sub logii Ia partea superioară ș,a,), la care stratul termoizolant suplimentar se dispune, de regulă, la fața superioară a planșeelor, sub pardoseală.

(Pereții exteriori, sub CTSrîn contact cu solul, la demisolurile sau la subsolurile încălzite.

 • (7) Plăcile din beton slab armat, la nartea inferioară a demisolurilor și subsolurilor încălzite, sub CTS, în contact cu solul,

  • (8) Pereții și planșeele adiacente cămărilor direct ventilate.

  • (9) Pereții și planșeele adiacente unor spații care fac parte din volumul clădirii, dar care au alte funcțiuni sau destinații, de regulă mai puțin sau intermitent încălzite (spații comerciale la parterul clădirilor de locuit, birouri, ș.a).


ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR


NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

compartiMentul eficientizare energetică clădiri

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.72-78”

În vederea continuării procedurii de selecție a cererilor de finanțare, depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Organismul Intermediar - ADR Vest, solicită prin adresa nr.CDT2014-258/06.03.2014, actualizarea documentației tehnico-economice a proiectelor, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, în conformitate cu forma finală a bugetelor verificate și modificate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Drept urmare, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.72-78”.

Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA), este de 2.618.557,00 lei (C+M -2.492.626,00 lei), din care:

Valoare cheltuieli eligibile - 2.496.191,49 lei.

Valoare cheltuieli neeligibile - 122.365,51 lei.

CONTRIBUȚIA LA CO-FINANȚARE:

 • 1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%) - 1.497.714,89 lei.

 • - Contribuția U.A.T (20%) - 499.238,30 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%) - 499.238,30 lei.

 • 2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T - 28.712,65 lei.

 • - Contribuția Asociație proprietari - 28.712,65 lei.

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație - 64.940,21 lei.

VICEPRIMAR

DAN DIAC ONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HaRACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CULIȚĂ cHlȘ


ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU


Pentru Secretar


SIMONA DRĂGOI


CONSILIER

DANIELA DUMITRESCU


SERVICIUL JURIDIC

Anexa nr.2 la HCL nr. /      .2014

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT      REABILITARE TERMICĂ IMOBIL

Str. Calea Șagului, nr. 72-78

AMPLASAMENT              Municipiul Timișoara, Str. Calea Șagului, nr. 72-78

TITULARUL INVESTIȚIEI     Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari Str. Calea Șagului, nr. 72-78

NUMAR PROIECT          100/16-SAG

DATE TEHNICE:

Anul construirii: 1976

Regim de inălțime: S+P+10

Număr apartamente: 160

Suprafața construită: 1250 mp

Suprafața construită desfășurată: 13985 mp

Aria utilă totală: 10136 mp

Sistemul constructiv: structura mixtă ( cadre și pereți structurali)

INDICATORI:

Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A.       2.618.557,00 lei (C+M - 2.492.626,00 lei)

din care:

Valoare cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli neeligibile

2.496.191,49 lei

122.365,51 lei

CONTRIBUTIA LA CO-FINANȚARE:

1. Cheltuieli eligibile

 • - Contribuția U.E. (60%)

 • - Contribuția U.A.T (20%)

 • - Contribuția Asociație proprietari (20%)

1.497.714,89 lei

499.238,30 lei

499.238,30 lei

2. Cheltuieli neeligibile

 • - Contribuția U.A.T                                 28.712,65 lei

 • - Contribuția Asociație proprietari                    28.712,65 lei

 • - Contribuția persoane juridice/ap. cu altă destinație 64.940,21 lei

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CHIȘ CULIȚĂ