Hotărârea nr. 108/2014

108/11.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare
Hotararea Consiliului Local 108/11.03.2014
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 6068/10.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrare locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului cu numărul IEE/13/763/SI2.674877;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.b) şi e), alin.(4), lit. a), alin.(7), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare, în valoare totală de 1.650.929 euro.

Art.2: Se aprobă bugetul ce revine Municipiului Timişoara în valoare totală de 112.189 lei (respectiv 23.870 euro), defalcată pe surse de finanţare după cum urmează:
a) Contribuţie UE (valoare asistenţă financiară nerambursabilă): 84.144 lei (respectiv 17.903 euro);
b) Contribuţie Buget local: 28.045 lei (respectiv 5.967 euro),
precum şi alocarea acestei sume în bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Municipiul Timișoara

Se aprobă

Primar

NICOLAE ROBU


Direcția Dezvoltare

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională, Națională

Biroul Generare Proiecte

SC 2014-6068/10.03.2014

REFERAT

Privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul „Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem „0 energie”- ,intelingente și integrate, pe piața europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR” în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanțare Proiecte de promovare și diseminare

În luna noiembrie 2013 a fost finalizată etapa de evaluare a proiectul „Promovarea unor măsuri NZEBR (de renovare a clădirilor în sistem 0 energie) inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR”, depus de VTT Centrul Tehnic de Cercetare al Finlandei (organizație de cercetare aplicată multitehnologică) în cadrul Programului Intelligent Energy Europe pe linia de finanțare Proiecte de promovare și diseminare: SAVE (economisire energie), ALTENER (surse noi și regenerabile de energie), STEER (transport) și inițiative integrate.

În data de 19 februarie 2014 a fost semnat Contractul de finanțare pentru implementarea proiectului cu numărul IEE/13/763/SI2.674877.

Proiectul a fost depus în parteneriat cu 13 parteneri din diferite țări, membre ale Uniunii Europene:

IVL Swedish Environmental Research Institute, Suedia - institut de cercetare non-profit, TECNALIA Research & Innovation, Spania - organizație de cercetare tehnică, W/E Consultants Sustainable Building, Olanda - societate privată,

ISPE - Institutul de Studii și Proiectări Energetice, România - societate privată,

Orașul Stockholm, Suedia

Orașul Rotterdam, Olanda,

Orașul Amersfoort, Olanda,

Orașul Sestao, Spania,

Orașul Timișoara, România,

Portaal Housing Association, Olanda,

Stockholm Stadshus AB, Suedia,

Stockholmshem, Suedia.

Scopul proiectului este de a elabora un plan de acțiune al administrației locale cu privire la reabilitarea blocurilor de locuințe construite în anii 1970-1990 în sistem „energie 0”.

Obiectivul general al proiectului NeZeR este implementarea de măsuri inovative „Nearly Zero Energy Building Renovation (NZEBR)” (renovarea clădirilor în sistem „0 energie”) și promovarea utilizării Resurselor Energetice Regenerabile (RES).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • -  să faciliteze și să asigure aplicarea și integrarea NZEBR cât mai curînd posibil,

  • -   să interpreteze și să explice cunoștințele exitente cu privire la eficiența energetică, ca linie directoare concretă pentru NZEBR,

  • -   diseminarea rezultatelor,

  • -  constituirea grupurilor naționale NZEBR.

Din partea română, alături de Timișoara, partener de proiect, la momentul depunerii, este și ISPE - Institutul de Studii și Proiecte Energetice, România, cu care Municipiul Timișoara a încheiat Acordul cadru de colaborare nr. SC2013-11179/19.04.2013.

Având în vedere cele mai sus menționate,


PROPUNEM:

  • -  Aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului „Promovarea unor măsuri NZEBR (de renovare a clădirilor în sistem „0 energie”) intelingente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR” în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanțare Proiecte de promovare și diseminare, în valoare totală de 1.650.929 euro.

  • -  Aprobarea bugetului total ce revine Municipiului Timișoara în valoare totală de 112.189 lei (respectiv 23.870 euro), defalcată pe surse de finanțare după cum urmează:

o Contribuție UE (valoare asistență financiară nerambursabilă): 84.144 lei (respectiv 17.903 euro);

o Contribuție Buget local: 28.045 lei (respectiv 5.967 euro),

precum și alocarea acestei sume în bugetul local al Municipiului Timișoara.


Director Direcția Dezvo ltare

Arh. Aurelia Junie


Pentru Secretar, Simona Drăgoi


Șef Serviciu P.F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica


Director Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Birou Generare Proiecte

Ec. Daniela Ghinea


Șef Serviciu Energetic și M.S.U.P.

Ing. Ioan Zubașcu


Întocmit

Cons. Coprean Anca


Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela Ștefan