Hotărârea nr. 106/2014

106/11.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany
Hotararea Consiliului Local 106/11.03.2014
privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2014-002817/25.02.2014 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Cererea nr. E22014-001200/17.01.2014 formulata de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor Anexei nr. 6 privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la Hotărârea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, CUI 5481584.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

R O M Â N I A Județul Timis Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro

BIROUL SOLUȚIONĂRI CONTESTATII SI METODOLOGIE

IF2014-002817/25.02.2014

APROBAT

PRIMAR

ROBU NICOLAE

Referat

privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timișoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundatiei

Serviciilor Sociale Bethany

Avand in vedere cererea înregistrata la Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara sub nr.E22014-001200/17.01.2014, completata cu documentația inregistrata sub nr.E22014-004960/19.02.2014, prin care Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4, CUI 5481584, solicita in baza dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014.

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local. ”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014, anexa nr.6, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a stabilit procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art.250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003.

Conform art.1 si art.2 al anexei nr.6 la Hotararea Consiliului Local nr.285/30.05.2013:

  • -  art. 1 „Nu se supun impozitarii pentru anul fiscal 2014, cladirile utilizate in intregul lor de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autoritati sau institutii publice, numai pentru activitati social-umanitare, constand in: asigurarea de gazduire; hrana; sprijin material; ingrijire medicala; asistenta sociala; psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea), prestate cu titlu gratuit „

  • -   art.2 al anexei nr. 6 “Scutirea prevazuta la art. 1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, ...”

Din documentele depuse de fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E22014-001200/17.01.2014 si nr.E22014-004960/19.02.2014, rezulta urmatoarele:

> prin Sentinta Civila nr.1/10.01.1994, s-a admis cererea formulata de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany si s-a dispus inregistrarea Fundatiei ca persoana juridica romana avand scop nepatrimonial;

  • >  potrivit art.1 si art.6 al Statului Fundației autentificat prin incheierea nr. 56147/08.12.1993, (modificat prin: Actul aditional autentificat prin incheierea nr.4930/19.06.1997, Actul aditional autentificat prin incheierea nr.3038/29.05.2002, Actul aditional autentificat prin incheierea nr.1087/13.05.2004, Actul aditional nr.818/22.06.2009 autentificat prin incheierea nr.361/22.06.2009 si Actul aditional nr.712/04.05.2010 autentificat prin incheierea nr.219/10.05.2010):

  • - art. 1 „Fundația Serviciilor Sociale Bethany, denumita in continuare Fundația, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, este o organizație independenta, neguvernamentala si non-profit, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Decretul 31/1954, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, Legea 246/2005 si cu prevederile prezentului statut. ”

  • - art. 6 „Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor sale Fundatia va desfasura activitati ca: activitati de asistenta sociala de interes general sau de interes comunitar: protectie, gazduire, ingrijire, consiliere, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii defavorizate, sprijinirea oamenilor in obtinerea de resurse si servicii, consilierea si sprijinirea psihologica a persoanelor aflate in dificultate, ameliorarea nevoilor fizice si psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezradacinate, promovarea concilierii comunitare, etc; activitati de dezvoltare personala a tinerilor; activitati de formare profesionala si de ocupare a fortei de munca; (...) acordarea de ajutor umanitar persoanelor defavorizate; acordarea de burse pentru elevi si studenti. (...)”

  • > Potrivit declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului fundatiei, d-na Darida Codruta Dorina, director Zonal al Fundatiei, “Fundatia Serviciilor Sociale Bethany desfasoara cu titlu gratuit in cladirea situata in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 4 urmatoarele activitati: servicii sociale pentru copii si familii in dificultate; servicii sociale de monitorizare si sprijin pentru asistenti maternali profesionisti si copii cu nevoi speciale aflati in ingrijirea acestora; servicii socio-profesionale pentru persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma si tineri care provin din sistemul de protectie a copilului din judetul Timis; servicii de prevenire a infractionalitatii pentru tineri sin judetul Timis.”

Aratam ca, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003, organul fiscal a procedat la efectuarea unei cercetari la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4, in baza art.57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 5 din anexa nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013.

Potrivit procesului-verbal incheiat in data de 18.02.2013, ca urmare a efectuarii cercetarii la fata locului, toate spatiile cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4 sunt destinate in exclusivitate desfasurarii activitatii specifice fundatiei si anume: servicii sociale pentru copii si familii in dificultate; servicii de monitorizare si sprijin pentru asistenti maternali profesionisti si copii cu nevoi speciale aflati in ingrijirea caestora; servicii socio-profesionale pentru persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma si tineri care provin din sistemul de protectie a copilului din judetul Timis; servicii de prevenire a infractionalitatii pentru tineri din judetul Timis.”

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca, cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, aflata in proprietatea Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, se incadreaza in dispozitiile art. 1 din anexa nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent anului fiscal 2014 pentru cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, este in cuantum de 99.562lei.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, in baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 si prevederilor anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate in Timișoara, Calea Dorobanților nr.4, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul in Timișoara, Calea Dorobantilor nr. 4, CUI 5481584.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU

CARMINA NITESCU


ADRIAN BODO

SECRETAR

IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC

TEODORA GENTIMIR