Hotărârea nr. 104/2014

104/11.03.2014 privind aprobarea actualizării Devizului General de cheltuieli la obiectivul de investiţii ,,Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010
Hotararea Consiliului Local 104/11.03.2014
privind aprobarea actualizării Devizului General de cheltuieli la obiectivul de investiţii ,,Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2014-5949/07.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile punctului III, din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. b) şi c) şi alin. 4 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general de cheltuieli inclus în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

RECONSTRUCȚIE ECOLOGICA A BĂLTII DE PE STRADA LAMAITA

Curs BNR 10.02.2014          4.4754 lei = 1 euro

NR.CRT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoareffara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL l.Chettuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1

Obținerea terenului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Amenajarea terenului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL CAPITOLUL 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL CAPITOLUL 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Capitolul 3.Cheftuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0

0

0

0

0

3.3

Proiectare si inginerie(inc). Consultanta)

127,000

28,377

30,480

157,480

35,188

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

3.5

Consultanta

0

0

0

0

0

3.6

Asistenta tehnica 1,75%

33,250

7,430

7,980

41,230

9,213

TOTAL CAPITOLUL 3

160,25

35,81

38,46

198,71

44,40

Capitolul 4.Cheftuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații reabilitare balta

1.889,110

422,110

453,386

2342,496

523,416

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,350

0,302

0,324

1,674

0,374

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

9,000

2,011

2,160

11,160

2,494

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

0,000

0

0,000

0

4.5

Dotări

0

0,000

0

0,000

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0,000

0

TOTAL CAPITOLUL 4

1.899,460

424,422

455,870

2.355,330

526,284

Capitolul 5.Atte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții 0,5%

9,552

2,134

2,292

11,844

2,647

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 2%

38,000

8,491

9,120

47,120

10,529

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,3%

24,700

5,519

5,928

30,628

6,844

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

205,989

46,027

49,437

255,426

57,073

TOTAL CAPITOLUL 5

278,24

62,17

66,78

345,02

77,09

Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1,000

0,223

0,240

1,240

0,277

6.2

Probe tehnologice si teste

1,000

0,223

0,240

1,240

0,277

TOTAL CAPITOLUL 6

2,000

0,447

0,480

2,480

0,554

TOTAL GENERAL

2.339,952

522,847

561,588

2.901,540

648331

DIN CARE C+M

1.900,012

464,221

3&,002

2.261,014

505,209

întocmit SC SUBC0NTR0IÎ8RL <1L