Hotărârea nr. 103/2014

103/11.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1
Hotararea Consiliului Local 103/11.03.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-002090/24.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată si completata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/09.09.2009 si Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 72/28.11.2013;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8113 din 04.09.2012;
Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 51 din 16.05. 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1, având ca beneficiari pe Prodan Constantin, Prodan Maria si Ristea Alina Mioara, întocmit conform Proiectului nr. 80/2009, realizat de S.C. 3H STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul max de înălţime de P+1E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-001353/21.06.2012, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.5, H max cornisa = 12.00 m, spaţii verzi de min 26,35 % din suprafata totala a parcelei - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8113 din 04.09.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 5.225 mp, este identificata prin nr. C.F. nr. 404982, Cad A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590) - teren arabil extravilan - proprietari PRODAN MARIA casatorita cu PRODAN CONSTANTIN, si RISTEA ALINA MIOARA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1 şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.U.Z. - Construcție hale depozitare, C.F. 404982 Timișoara, Calea Săcălazului

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi, sub forma de prescripții și recomandări, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe intreg teritoriul studiat, în vederea urmăririi și aplicării lor.

Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale documentațiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și este aprobat pe baza avizelor obtinute, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 2. Baza legala

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicată (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

 • 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

  • 4.1. Autorizarea si executarea constructiilor este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice cadrului urban al localitatii, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

  • 4.2. Amplasarea construcțiilor se va face avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic. Vor fi interzise în zonă activitățile de orice natură susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.

 • 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

  • 5.1. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa.

  • 5.2. Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe fata de retelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament.

  • 5.3. Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii.

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Igiena si confortul urban se realizeaza prin respectarea normelor de insorire si iluminat natural. Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii Ordinului 59/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

  • 6.2. Amplasarea față de drumurile publice - construcțiile noi se vor autoriza cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de drumul public, funcție de intensitatea traficului și categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

  • 6.3. Amplasarea față de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul propus prin PUZ.

  • 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Toate construcțiile vor fi amplasate în zona de implantare a clădirii, definită conform planșei REGLEMENTĂRI URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe minime, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament.

Amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă se va face în așa fel încât să nu fie umbrite spațiile construcțiilor învecinate care pretind iluminare naturală.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 7.1. Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

 • 7.2. Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face după caz în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 7.3. Accesul la clădiri va fi situat și dimensionat în funcție de necesitățile specifice în așa fel încât să permită autovehiculelor să intre și să iasă fără manevre.

 • 7.4. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri, conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu disabilități fizice.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

  • 8.1. Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcțiilor va fi permisa numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilități:

   • 8.1.1. se vor realiza soluții de echipare în sistem individual;

   • 8.1.2. beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

  • 8.2. Realizarea de retelele tehnico edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, dupa caz.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

 • 8.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare.

Conform legislației în vigoare, rețelele edilitare publice aparțin domeniului public, național sau local, după caz.

 • 8.4. Alimentarea cu apă

Este obligatorie racordarea la rețeaua de alimentare cu apă a localității pentru toate construcțiile ce prin specificul lor o necesită.

 • 8.5. Canalizarea apelor uzate și evacuarea apelor pluviale:

  • 8.5.1. Ape uzate - Este obligatorie racordarea la rețeaua de canalizare a localității pentru toate construcțiile ce prin specificul lor o necesită.

  • 8.5.2. Ape pluviale - Apele pluviale de pe străzile propuse vor fi evacuate prin rigole deschise în canalul din apropiere.

 • 8.6. Alimentarea cu energie electrică

Toate lucrările se vor realiza de către SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta.

 • 8.7. Telefonie

Zona va fi dotată cu rețele telefonice subterane, ce se vor realiza de operatori licențiați, în baza proiectului elaborat de aceastia.

În paralel cu rețeaua de telefonie se va amplasa și rețeaua TV în cablu.

 • 8.8. Rețele termice

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid ușor STAS54/83.

 • 8.9. Alimentare cu gaze

Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului.

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  • 9.1. Parcelarea

Suprafața parcelei studiate conform C.F. este 5254 mp.

 • 9.2. Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălțime este în funcție de zonificarea propusă prin PUZ.

 • 9.3. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Sunt interzise imitațiile stilistice sau de materiale.

 • 9.4. Procentul de ocupare a terenului

Conform cu zonificarea propusă prin PUZ.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi și împrejmuiri

  • 10.1.  Parcaje, garaje și anexe

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se va face numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Suprafețele parcajelor necesare se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform prevederilor din H.G. 525/1996 și a normativelor în vigoare.

În cazul garajelor cu pardoseală sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

Aleile și parcajele personale este de preferat să se realizeze cu grasbeton.

 • 10.2.  Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi sau plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare

Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori a spațiului verde de aliniament aferent circulațiilor carosabile.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje.

 • 10.3.  Împrejmuiri

Împrejmuirile trebuie să participe la aspectul zonei, atât prin materialele de construcție folosite, cât și prin calitatea execuției.

 • 11. Reguli cu privire la protectia mediului

  • 11.1. Protecția calității factorilor de mediu

Vor fi interzise în zonă activitățile de orice natură susceptibile a polua aerul, apa, solul. Pentru construcțiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua măsuri de a se integra în nivelele de zgomot admise de legislația sanitară și de mediu în vigoare (ex. echipamente de aer conditionat peste o anumită dimensiune).

 • 11.2. Gestionarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma activităților vor fi adunate în containere specializate și transportate periodic de către regia de salubritate locala în zona pentru depozitarea gunoiului aferentă localității.

 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone si subzone funcționale

Zonele funcționale s-au stabilit conform cerintelor documentației și sunt puse în evidență în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z..

Soluția urbanistică, propune urmatoarea zonificare:

•          Zonă industrială - producție, depozitare, comerț, servicii.

 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCALDE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCȚIONALE ZONA INDUSTRIALĂ

 • 1. Generalitati

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei este cea industrială.

Funcțiunile complementare sunt spațiile din cadrul clădirilor industriale care pot primii destinații legate de producție, depozitare, comerț sau diverse prestări servicii: alimentație publică, servicii, sănătate, sport, joc, recreere etc;

 • 2. Utilizarea funcționala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei :

Art. 2. Utilizari permise

 • - Construcții cu funcțiune de servicii, comerț, depozitare, administrativă, spații de prezentare și expunere, spații polifuncționale, reprezentanțe, precum și echipamente legate de funcționarea zonei.

 • - Unități de industrie mică și servicii diversificate, nepoluante. Spații verzi amenajate, plantații de protecție.

 • - Accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări.

 • - Construcții și instalații tehnico-edilitare, construcții pentru gospodărie comunală.

Art. 3. Utilizări permise cu condiții

Sunt permise funcțiunile de locuire numai pentru personalul angajați, în cazul necesității prezenței permanente.

Construcții pentru activități de mică producție, care nu perturbă confortul zonei.

Art. 4. Utilizari interzise

Sunt interzise funcțiunile de locuință individuală și colectivă, funcțiunile cu regim special (generatoare de poluare majoră - aer, apa, sol).

Art. 5. Interdicții temporare - nu este cazul.

Art. 6. Interdicții definitive - nu este cazu

 • 3. Condiții de amplasare si conformare a construcțiilor:

  • 3.1. Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 7. Orientarea fata de punctele cardinale

Se recomandă ca toate clădirile în care se desfașoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală.

Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 %h, conform O.M.S. nr. 536 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

Art. 8. Amplasarea fața de drumurile publice

Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcții care se pot amplasa în zona drumurilor publice.

Fac excepție construcțiile pentru post trafo, S.R.M.S..

Art. 9. Amplasarea fața de aliniament

Zona de implantare a construcțiilor este conform planșei de Reglementări Urbanistice, anexate prezentei documentații.

Construcțiile trebuie sa fie amplasate la:

- 8,50m din axului proiectat al străzii, fața de drumul propus de 7,00m

Art. 10. Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcții:

 • - împrejmuiri și casa poartă (maxim parter);

 • - circulații carosabile și pietonale;

 • - parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanță minimă de 4,00m față de limitele laterale a parcelei în cazul clădirilor ce nu ating aceste limite, și o distanța de 10,00 m de limita din spate a parcelei.

Distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 5,00 metri. Această distanță se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire sau ferestre.

Clădirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate două câte două, cu respectarea Codului Civil.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă și însorire cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcțiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 11. Accese carosabile

Este obligatorie asigurarea accesului carosabil din drum domeniu public, pentru autorizarea executării construcțiilor.

În incintă se vor prevedea alei carosabile, platforme, parcaje ecologice la nivelul solului.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în NORMATIVUL P118/1998.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

Art. 12. Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea accesului pietonal la cladiri.

 • 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Art. 13. Este obligatorie branșarea construcțiilor ce prin specificul lor o necesită la rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

Art. 14. Parcelarea

Parcela cu C.F. 404982 Timisoara are suprafața de 5254mp.

 • 3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Art. 15. Înalțimea construcțiilor

Regimul maxim de înalțime este P+1E+M.

Înălțimea maximă la cornișă H cornișă max.=12.00m.

>                                                                                                                          J                                                       J

Art. 16. Aspectul constructiilor

Construcțiile vor fi zugrăvite folosind alb sau culori calde, pastelate - nuanțe galben, portocaliu, maron, bej, ocru, albastru, verde.

Construcțiile vor avea acoperișuri tip terasă necirculabilă sau șarpantă.

Art. 17. Procentul de ocupare a terenului

POTmax.locuinte = 55%

Coeficientul de utilizare a terenului

CUTmax.locuinte = 1,50

 • 3.5. Reguli cu privire la parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 18. Parcaje

Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului sau în demisol/subsol.

Necesarul de locuri de parcare se va stabili în funcție de destinația și capacitatea clădirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat și R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul Timișoara. Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului.

Art. 19. Spatii verzi

Suprafața spațiilor verzi va fi stabilita în funcție de destinația spațiilor din clădirea propusă conform RGU aprobat prin HG 525/1996 republicată 2002, astfel:

 • - pentru construcțiile sedii de birouri, construcții financiar-bancare (sedii de bănci - sediul central, sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane) cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.1.11-1.1.13 și 1.2 vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minimum 10% din suprafața totală a terenului.

 • - pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

  Address:


  Phone:


  J35/2655/2005


  St. C. Porumbescu No.90 Timișoara 300489 Timiș, Romania www. 3h studio, ro office@3hstudio.ro


  0040 356.801 882


  0040 356.801 883


  R017866843


  R074BTRL03601202666144XX Banca Transilvania


Conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 04/09.09.2009, plantațiile ornamentale și spațiile verzi vor fi de min. 25% din suprafața terenului.

Art. 20. Împrejmuiri

Spre frontul stradal se vor realiza împrejmuiri transparente, cu înălțime maximum 1,80m, din care max. 0,60m soclu plin. Pot fi dublate de plantații.

Pe limitele laterale și în spate se pot realiza împrejmuiri opace, cu înălțime max. 2,0m, dublate de plantații.

Se interzice folosirea sârmei ghimpate, a cioburilor de sticlă sau alte asemenea materiale la executarea împrejmuirilor.

 • 3.6. Reguli cu privire la protecția mediului

Art. 21. Protecția calității factorilor de mediu

Vor fi interzise în zonă activitațile de orice natură susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.

Pentru construcțiile sau echipamentele care prin natura funcțiunilor pe care le adapostesc sunt provocatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra în nivelele de zgomot admise de legislatia sanitară și de mediu în vigoare (ex. echipamente de aer condiționat peste o anumită dimensiune).

Art. 22. Gestionarea deseurilor

Deșeurile rezultate în urma activităților vor fi adunate în containere specializate și transportate periodic în zona special amenajată pentru depozitarea gunoiului aferentă localității de către regia de salubritate.

Verificat                                                        Intocmit:

Arh. Cristina BOGDAN                              Arh. Olimpiu FORȚ


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


1.....'

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh. Fort Olimpiu

PROIECTAT

arh. Adina Georgescu

VERIFICATOR INTERN

Sebastian VetrovetzJUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I REABILITARE Ș I CONSERVARE CL Ă DIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMIT ĂȚ I PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2014-002090/24.02.2014

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timișoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-002090/14.02.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana” (MASTERPLAN) promovat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/09.09.2009, si de Avizul Favorabil nr. 72/28.11.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1798/10.06.2013, adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8113 din 04.09.2012, precum si Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 51/16.05.2013;

Documentația PUZ „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timișoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timișoara incepand cu luna iulie 2012, cu ocazia demararii Etapei 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 20.08.2012, a Raportului informării si consultării publicului cu nr. UR2012 - 011212/20.08.2012;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Documentatia Plan Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1, este elaborata de S.C. 3H STUDIO S.R.L, proiect nr. 80/2009, la cererea beneficiarilor Prodan Constantin, Prodan Maria si Ristea Alina Mioara.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 105/2012, terenul studiat se afla in extravilanul municipiului Timisoara.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I REABILITARE Ș I CONSERVARE CL Ă DIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMIT ĂȚ I PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Prin documentația de urbanism PUZ „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timișoara, parcela nr. Cad A 869/3/1, se propune realizarea unor hale industriale cu caracter de depozitare, precum si a unui sediu administrativ.

Terenul propus pentru amenajarea halelor este situat în partea de vest a municipiului Timisoara, pe Calea Sacalazului, la iesirea spre Jimbolia (DN 59A Timisoara - Jimbolia).

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590), nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 actualizata, a fost obtinut Avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 909/13.06.2012

Terenul studiat, în suprafață totală de 5.225 mp, este identificata prin C.F. nr. 404982, nr. Cad A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590) - teren arabil extravilan - proprietari PRODAN MARIA casatorita cu PRODAN CONSTANTIN, si RISTEA ALINA MIOARA.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei se va realiza din Calea Sacalazului, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2012-001353/21.06.2012.

Terenul studiat se afla in zona D de impozitare.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 105/2012.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT = 55 %;

CUT = 1,5;

Regim de inaltime max = P+1E+M;

H max cornisa = 12,00 m;

Spatii verzi min 26,35 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8113 din 04.09.2012.

La eliberarea Autorizatiei de Construire se vor respecta toate conditiile impuse prin avizele eliberate de detinatorii de retele si utilitati publice.Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590), se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I REABILITARE Ș I CONSERVARE CL Ă DIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMIT ĂȚ I PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, C.F. nr. 404982, parcela nr. Cad: A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590), având ca beneficiari pe PRODAN MARIA casatorita cu PRODAN CONSTANTIN, si RISTEA ALINA MIOARA, întocmit conform proiectului nr. 80/2009, realizat de S.C. 3H STUDIO S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime: P+1E+M, acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2012-001353/21.06.2012, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.5, spații verzi de minim 26,35 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8113/04.09.2012;’

 • 3. Planul Urbanistic Zonal Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, C.F. nr. 404982, parcela nr. Cad: A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590), se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

 • 4. Terenul studiat, în suprafață totală de 5.225 mp, avand C.F. nr. 404982, nr. Cad A 869/3/1 (C.F. vechi 133590) - teren arabil extravilan - proprietari PRODAN MARIA casatorita cu PRODAN CONSTANTIN, si RISTEA ALINA MIOARA.

 • 5. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, C.F. nr. 404982, parcela nr. Cad: A 869/3/1 (C.F. vechi nr. 133590);

Pentru SECRETAR

Simona DRAGOI

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Steluta URSU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact S.U.

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcție hale depozitare, Timișoara, Str. Calea Săcălazului

FOAIE DE CAPĂT

proiect 80 / 2009

Denumirea proiect :

PLAN URBANISTIC ZONAL, Construcție hale depozitare , Timișoara, str . Calea Săcălazului

Faza de proiectare :

PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.)

Nr proiect              :

80 / 2009

Beneficiar              :

PRODAN MARIA, PRODAN

CONSTANTIN, RISTEA ALINA MIOARA

Proiectant              :

S.C. 3HSTUDIO S.R.L.

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

proiect 80 / 2009

 • Proiectant general:

o S.C. 3HSTUDIO S.R.L.

 • Șef de proiect:

o arh. Olimpiu FORT

 • Arhitectură și urbanism:

o S.C. 3HSTUDIO S.R.L.

Proiectant de specialitate edilitare :

o S.C. TECHNO PRO WATER S.R.L.

Administrator : Arh. Radu GOLUMBA

Verificator R.U.R.:

o arh. Cristina BOGDAN

BORDEROU proiect 80 / 2009 Părți Scrise

Certificat de Urbanism Extras CF Foaie de capăt Listă de responsabilități Borderou Memoriu de arhitectură

 • 1.   INTRODUCERE

 • 2.   ÎNCADRAREA ÎN ZONA

 • 3.    SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 4.   REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 • 5.    MEDIU

 • 6.    CONCLUZII

Părți desenate

01. Planșă - Studiu de cvartal - Analiză situația existentă [Sc. 1: 1000]

02. Planșă - Situația existentă [Sc. 1:500]

03. Planșă - Reglementări urbanistice [Sc. 1:1000]

04. Planșă - Proprietate asupra terenurilor [Sc. 1: 1000]

05. Planșă - Mobilare urbană [Sc. 1: 1000]

ÎNTOCMIT

Arh. Olimpiu FORT

MEMORIU URBANISTIC

 • 1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării :

PLAN URBANISTIC ZONAL - AMPLASARE HALE DEPOZITARE

Construire hale depozitare cu clădire administrativa

Str. Calea Săcălazului, TIMIȘOARA,

JUDEȚUL TIMIȘ

Nr. proiect : 80 / 2009

Inițiator :         PRODAN MARIA, PRODAN CONSTANTIN, RISTEA ALINA

MIOARA

Elaborator :       SC 3HSTUDIO S.R.L.

Data elaborării :    APRILIE 2010

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z)

Prezenta documentație s-a întocmit în vederea realizării Planului urbanistic zonal pentru construire hale de depozitare și sediu administrativ, la comanda beneficiarilor:

PRODAN MARIA, PRODAN CONSTANTIN, RISTEA ALINA MIOARA

OBIECTUL LUCRĂRII

Terenul aflat în studiu se află în Timișoara, Str. Calea Săcălazului și este poziționat în structura urbană aflată la periferia orașului, în cartierul Mehala.

 • 2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

În studiul de față intră în discuție parcela cu C.F. 404982 Timisoara (provenit din conversia de pe hartie a CF Nr. 133590) Nr. Top. A869/3/1 și suprafață de 5225,00 mp (suprafata masurata in teren este de 5254,00 mp).

Conform P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002 prelugit prin HCL 139/2007 - Teren situat în extravilan: Zonă cu caracter nedefinit.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

ACCESIBILITATE LA CĂILE DE COMUNICAȚIE; LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

Parcela studiată este delimitată la:

 • •  Nord - DN - 59A,

 • •  Est - De o parcelă proprietate privată ( A869/4; S=8277mp.) cu caracter nedefinit,

 • •  Sud - Canal - Hcn 868,

 • •  Vest - De o parcelă proprietate privată ( A869/2; S=10093mp.) cu caracter nedefinit.

La est de parcela studiată ( A 869/3/1 ) se află amplasată o stație ecologica de preparat betoane ( RADYMIX ) pe parcela ( A 869/6; S=14838 mp. )

SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

Parcela aflată în studiu este configurată în formă trapezoidală cu dimensiunile de 32,85m (front stradal), baza mare de 190,00m și baza mică de 164,20m. Suprafața terenului conform C.F. este de 5225,00mp (suprafata masurata la fata locului este de 5254,00 mp).

Orientarea este aproximativ pe direcția nord puțin înclinată spre est cu accesul dinspre nord.

În situația existentă pe parcelă nu se afla nici un tip de construcție.

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Parcela aflată în discuție este proprietate privată conform CF anexat.

 • 4. REGLEMENTĂRI

Se dorește construirea unor hale de depozitare și un sediu administrativ. Funcțiunea dominantă care se pretează zonei este una industrială.

Halele propuse vor fi implementate însiruit și respectând regulile de protecție și siguranță în exploatare.

RETRAGERI

Se propune un aliniament stradal respectand specificul zonei

Față de limita de proprietate posterioară, clădirea va fi amplasată la minim 10 m si se va respecta zona de protectie de 4, 00 m a canalului de desecare.

Față de limita de proprietate dreapta, constructia prezintă o retragere de minim 5 m la corpul administrativ iar pentru hale o retragere minima de 5,50 m.

Față de limita de proprietate din stânga, prezintă o retragere de minim 12 m.

Înălțimea totală a construcției in zona sediului administrativ propus se estimează a fi de maxim 12,00 m.

Înălțimea totală a halelor propuse se estimează a fi la + 12,00 m la atic.

Constructiile vor avea următoarele funcțiuni:

Hale de depozitare ( 3 hale ) și sediu administrativ:

Hale

Parter:

 • • ~ 1485,00 mp

 • • Accesul auto

 • • Parcaj

 • • Spațiu verde amenajat

Sediu administrativ

Parter:

 • • ~ 217,00 mp

 • • Accesul auto

 • • Parcaj

 • • Spațiu verde amenajat

Etaj 1:

 • • ~ 217,00 mp

Mansarda:

 • • ~ 217,00 mp

 • 4.1. OBIECTIVE ȘI MODALITĂȚI DE OPERARE

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se seama de regulamentul P.U.G. Timișoara și a R.G.U., cât și de HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007. Consinderând că este oportună amplasarea halelor de depozitare in acesta zona pe care o propunem cu functiune majora de depozitare si servicii, avand precedentul in cvartal - amplasarea unei stați de betoane.

 • 4.1.1. LUCRĂRI RUTIERE

Asigurarea accesului auto la halele propus se va face din strada Calea Săcălazului, printr-un acces cu o lățime de 6.00m racordat cu o rază de 5.00m la drumul de incinta. Necesarul de locuri de parcare a fost determinat pe baza suprafetelor construite, rezultând un necesar de 40 locuri de parcare.

 • 4.2. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIEI

 • 4.2.1. - Orientarea față de punctele cardinale

Parcela este orientată aproximativ pe direcția nord - sud cu accesul dinspre nord, de pe strada Calea Săcălazului. Halele propuse vor fi implementate înșiruit cu acces pe laterală din partea de vest a halei.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

 • 4.3.1. - Accese carosabile și parcaje

Calea de acces auto se va realiza din strada Calea Săcălazului, iar parcarea va fi realizată în interiorul parcelei.

 • 4.3.2. - Accese pietonale

Accesul pietonal principal pentru sediul administrativ se va realiza din strada Calea Săcălazului perpendicular circulatiei de-a lungul parcelei. Accesul pietonal ce deservește halele va fi alăturat accesului auto în hala.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

 • 4.4.1. - Parcaje, garaje și anexe

Conform partiului de arhitectură stabilit se vor asigura locuri de parcare, în cadrul parcelei studiate.

 • 4.4.2. - Spații verzi

Se propune amenajarea de spațiu verde în zonele needificate. Se vor prevedea plantații de mică și medie înălțime pe terenul neafectat de construcție.

 • 4.4.3. - Împrejmuiri

Se propune o împrejmuire cu gard din plasa înalt de aprox. 2,20m pe toate laturile, la stradă se propune o poarta pentru accesul auto.

 • 4.5. BILANȚ TERITORIAL

Procentul de ocupare și coeficientul de utilizare al terenului, indici urbanistici:

EXISTENT:

S.CF. = 5225,00 MP

P.O.T. existent = 0%

C.U.T. existent = 0%

PROPUS:

Hale de depozitare + sediu administratv

Regim înălțime = max. P + 1 + M

S.SOL. = 1712,00 MP

S.C.D. = 2146,00 MP

P.O.T. = 32,76 %

C.U.T. = 0,41

42 locuri de parcare

Sp. verde = 1377,00 MP - 26,35%

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

%

PROPUS

%

Regim maxim de inaltime

-

P+1E+M

Suprafața teren

5225,00 m2

100

5225,00 m2

100

Suprafața drum acces,parcaj, trotuar

00,00 m2

00,00

2136,00 m2

40,88

Z. implementare hale de depozitare

00,00 m2

00,00

1495,00 m2

28,62

Spatii verzi

00,00 m2

00,00

1377,00 m2

26,35

Corp administrativ

00,00 m2

00,00

217,00 m2

4,15

EXISTENT

PRO

PUS

0,00 %

P.O.T. max.

55,00 %

0,00

C.U.T. max.

1,5

Cota - cornișa

-

Cota maxima hala

12,00 m

Cota - coama

-

Cota maxima sediu administrativ

12,00 m

Nr. locuri parcare

0

Nr. locuri parcare

42

S-j = 498.70m2

S3 = 217,00 m2

zz^Z^^ZZ

S5 = 1377,00m2

 • 4.6. ARHITECTURA

Pentru obiectivele propuse de hale de depozitare, se vor aplica princiiple arhitecturii utilitare, iar pentru sediul administrativ se dorește o implementare moderna, rationala si armonizata cu intreg ansamblul.

5. PROTECȚIA MEDIULUI

5.1 Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuiază caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

S-a prevăzut amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantații diverse, în legătură cu investițiile din zona studiată.

Odată cu realizarea urbanizarii zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităților aferente, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

Diminuarea surselor de poluare

In zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare și nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei ( aer, apă, sol, etc.)

Se prevede că zona studiată va fi ocupată succesiv cu funcțiunile propuse, în funcție de dinamica procesului de dezvoltare locală. Solicitările investitorilor și posibilitățile acestora de finalizare a lucrărilor vor determina declanșarea unor activități etapizate de construcție. Astfel, este previzibil că lucrările de construcții ce decurg vor afecta mediul pe timp limitat.

Lucrările proiectate nu se constituie ca surse de poluare a solului și subsolului. Toate obiectele subterane vor fi hidroizolate. Conductele folosite pentru apă și canal vor fi de următoarele tipuri: tuburi de polietilenă PE-HD, PVC multistrat sau fontă ductilă, cu îmbinări realizate fie prin sudură, fie prin piese de îmbinare etanșe, eliminându-se pericolul scurgerilor de apă.

Prevenirea producerii de riscuri naturale

Riscuri de inundații.

Pentru a preveni riscurile de inundații este necesară curățarea canalelor de desecare existente de către proprietarul acestora și anume ANIF.

Având în vedere că sistemul de canale de desecare necesită reabilitare și a fost dimensionat numai pentru a prelua excesul de umiditate și nu cel rezultat din schimbarea de folosință din agricol în curți construcții edificabile, apele pluviale nu se vor descărca în sistemul de canale de desecare a ANIF.

Apele pluviale de pe hale vor fi preluate de jgheaburi și burlane și descărcate în teren.

Preluarea apelor pluviale de pe drum se realizează prin rigole amplasate în lateralul drumurilor. Apa de ploaie este colectata într-un bazin de retenție. Apele de ploaie colectate în bazinul de retenție se pot folosi la stropirea spațiilor verzi, spălarea străzilor.

Epurarea apelor uzate

Canalizarea apelor uzate menajere va fi realizată în sistem centralizat prin legarea la canalizarea municipiului Timișoara prin colectorul preconizat a se executa de către AQUATIM.

Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la halele din PUZ, se propune un canal stradal care va prelua strict numai apele uzate menajere, apele pluviale vor fi preluate separat.

Recuperarea terenurilor degradate, plantări de zone verzi

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre și acvatice constituite în zonă.

Intervențiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o dată cu efectuarea lucrărilor de construcții, concretizate prin distrugerea elementelor de vegetație, se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuști și arbori.

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se prevede o zonă verde deservind ansamblul studiat în vecinătatea canalului de desecare principal existent din zonă, cat si pe restul parcelei.

Spațiul destinat acestora este de 1692,65 mp, reprezentand 32,22% din suprafața totală a zonei studiate.

Protejarea bunurilor de patrimoniu

Nu este cazul.

Refacerea peisagistică

Se recomandă amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantații diverse, oglinzi de apă, în legătură cu investițiile de anvergură mai mare.

Intervențiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o dată cu efectuarea lucrărilor de construcții, concretizate prin distrugerea elementelor de vegetație, se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuști și arbori.

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații vezi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism ( HG 525/1996.)

Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepția prezentului regulament, din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite cu gazon, grădini de flori, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului.

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile în localități se recomandă optimizarea densității de construire, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală.

Se va asigura procentul minim de spațiu verde în corelare cu funcțiunea propusă pe fiecare lot și pe ansamblu.

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor edilitare majore

Rețeaua de strazi prevăzută prin documentațiile de urbanism aprobate anterior se vor extinde pe amplasamentul studiat, pe traseele drumurilor de exploatare existente (unde este posibil), pentru a facilita accesul auto și pietonal în zonă și a realiza legăturile cu străzile majore.

Sunt prevăzute străzi de deservire locale cu lățimea de 16,00m.

Se prevede racordarea pentru întreaga zonă la rețelele centralizate de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și alimentare cu gaze naturale.

Protecția calității apelor

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de Inspecția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 și conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 001/97.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele uzate epurate vor fi evacuate în emisar cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuți de Normativul NTPA 001/97 și STAS 4706-88 privind categoria de calitate a emisarului.

Protecția aerului

Lucrările de alimentare cu apă și canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calității aerului din mediul învecinat.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanți.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare aferent zonei de locuințe este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat și ușor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în idea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcțiilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Pentru aceasta s-au prevăzut materiale și elemente de construcții cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silențiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Lucrarea în ansamblul ei s-a conceput astfel încât să asigure condiții optime de lucru pentru muncitori.

Materialele și elementele de construcții prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduși în limitele admisibile.

Asigurarea condițiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalații sanitare, instalații de transport pe verticală și orizontală, precum și a unor echipamente corespunzătore.

Protecția împotriva radiațiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații în procesul tehnologic, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

Protecția solului și subsolului

Tehnologia desfășurată pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare se realizează în condițiile prevenirii poluării solului cu exfiltrații de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalațiile de canalizare.

În acest sens rețelele de canalizare s-au prevăzut a se executa din conducte de PE-HD Dn100 iar materialele folosite pentru construcția decantorului etajat sunt rezistente la acțiunea agenților chimici, biologici și naturali.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Funcționarea lucrărilor propuse a se executa, au drept scop asigurarea unei protecții a ecosistemelor terestre.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95 și a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară", cap. I, art. 5.

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.                                13

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Depozitarea controlată a deșeurilor

Se va avea în vedere ca pe fiecare dintre parcelele create viitorii ocupanți să prevadă platforme de depozitare controlată a deșeurilor, plasate la distanțe conforme cu normele în vigoare, care să nu stânjească activitățile specifice fiecărui investitor.

Depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată pe bază de contract și transportate la deponeul de la Timișoara.

Este interzisă înlăturarea deșeurilor prin ardere cu foc deschis.

Este recomandabilă colectarea deșeurilor pentru reciclare sau reutilizare.

5.2. Conform HG 1076/2004 privitoare la evaluare impact mediu pentru planuri si programe, anexa 1 „Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului”

 • a) Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitatji viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Planul sau programul nu creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitatji viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

 • b) Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Planul sau programul nu influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

 • c) Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

Planul si programul vin sa argumenteze dezvoltarea paralela a zonei needificate de la est. Dezvoltarea peisagera alaturata imobilului creeaza cu acesta un sistem pretabil unei dezvoltari durabile, si vine sa intareasca zona verde dezvoltata pe parcela.

Se realizeaza astfel un ansamblu echilibrat intre zona edificata si cea needificata.

 • d) Problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Nu exista probleme de mediu relevante pentru plan sau program;

 • e) Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor).

Colectare selectiva - ecologica

Ape conform normativelor

5.2 Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Probabilitate sigura, pe termen lung

 • b) Natura cumulativa a efectelor;

Planul sau programul nu influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

 • c) Natura transfrontiera a efectelor;

Planul sau programul nu infiuenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

 • d) Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu exista risc pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

 • e) Marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Efectele generate de acest plan sunt de mici raportate la marimea cartierului sau a orasului.

 • f)  Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Chiar daca terenul in cauza va fi folosit in mod intensiv, se considera echilibrarea planului si programului cu implementarea zonei peisagere, prin transformarea sa din teren viran needificat in zona verde.

 • g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu exista efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

6. CONCLUZII

În urma analizei contextuale și a studiului soluției, intervenția se dorește a fi oportună și o aplicație rațională și benefică zonei.

ÎNTOCMIT

Arh. Olimpiu FORT


VERIFICAT

Arh. Cristina Bogdan

- august 2009-Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ Șl AVIZARE PUZ/PUD

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030. tel: +40 256 408435

e-mail:ciezvoltareurbana@primariatm.ro. internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2012 - 011212/20.08.2012

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ $i RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „Construcție hale depozitare”

Amplasament: Calea Sacalazului, Nr. Cad. A 869/3/1, Timișoara

 • -  Beneficiari: PRODAN CONSTANTIN, PRODAN MARIA, RISTEA ALINA MIOARA S.R.L

 • -  Proiectant: S.C. 3H STUDIO S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 02.07.2012 - 26.07.2012,, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituției Arhitectului Șef și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Instituția Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Proprietar parcela : A 869/4, Timișoara - NICOARA MARIUS;

Proprietar parcela : A 869/4, Timișoara ;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții.

La intalnirea cu proiectantul S.C. 3H STUDIO S.R.L., organizata in data de 12.07.2012, intre orele 15,00 - 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația „Construcție hala depozitare”, Calea Sacalazului, Nr. Cad. A 869/3/1, Timișoara a fost finalizată și se va


CONSILIER