Hotărârea nr. 10/2014

10/28.01.2014 privind inchirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Hotararea Consiliului Local 10/28.01.2014
privind inchirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013- 33184/19.11.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 05.11.2013, al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat;
În conformitate cu prevederile art.14, art. 15 si art. 16 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,modificata;
În conformitate cu prevederile art.20 alin.1si art. 28 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba inchirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Închirierea se face prin licitatie publică, in conditiile legii.

Art. 2: Chiriile stabilite în urma licitaţiilor publice, vor fi indexate anual cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Spaţii cu altă Destinaţie, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentul Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, din anexă;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Tabel cu unitatile de invatamant care au inaintat caiete de sarcini in vederea scoaterii la licitație a spatiilor temporar disponibile

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Adresa

Destinatia spațiului ce urmează a fi scos la licitație

Suprafața scoasă la licitație -mp

1.

Colegiul Tehnic E. Ungureanu

Str. P-ta Huniade nr. 3

Aparat cu bauturi calde

1 mp

2.

Colegiul Tehnic Electrotimis

Str. Matei Millo nr. 2A

Prelucrări mecanice, injecții mase plastice, matrițe, stanțe

301 mp

3.

Colegiul National „ Ana Aslan”

Bv. Revolutiei 1989 nr. 15 A

Aparat cu bauturi calde

1 mp

4.

Colegiul National „ Ana Aslan”

Bv. Revolutiei 1989 nr. 15 A

Aparat cu bauturi calde

1 mp

5.

Colegiul National „ Ana Aslan”

Bv. Revolutiei 1989 nr. 15 A

Aparat cu produse alimentare preambalate

1 mp

6.

Colegiul Tehnic „Regele

Ferdinand î ”

Str. Renasterii nr. 24/ A

Bufet de incinta

14,52 mp

7.

Liceul Tehnologic de îndustrie Alimentara

Str. Calea Bogdanestilor nr. 32 A

Atelier scoala destinatie microproductie si cercetare industria laptelui

70 mp

8.

Liceul Teoretic „William Shakespeare „

Str. I.L. Caragiale nr. 6

Bufet de incinta

23 mp

9.

Scoala Gimnaziala nr. 16 „ Take îonescu”

Str. Bucuresti nr.

11

Bufet de incinta

24 mp

10.

Colegiul Economic „F. S. Nitti”

Str. Corbului nr. 7/ C

Bufet de incinta

20 mp

11.

Liceul cu program sportiv „ Banatul”

Str. F.C. Ripensia nr. 29

Bufet de incinta

20 mp

12.

Colegiul Tehnic „ Ion Mincu”

Str. Ulmului nr. 2

Bufet de incinta

3 mp

Director Executiv, loan Mihai Costa


întocmit,

Mariana Mihaela Muresan

Director Executiv, loan Mihai Costa


întocmit,

Mariana Mihaela Muresan

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE,              Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr. SC2013-

REFERAT

Privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Scoli, privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor proprietatea publică a municipiului Timișoara în care se desfășoară activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Imobilele în care își desfășoară activitatea unităților de învățământ preuniversitar de stat sunt proprietatea publică a municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Unitățile de învățământ au transmis solicitări privind închirierea unor spatii temporar disponibile din incinta imobilelor în care își desfășoară activitatea.

La art.14, art. 15 si art. 16 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică se prevede:

ART. 14

  • (1) închirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

  • (2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

ART. 15

Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii.

ART. 16

  • (1) Sumele incasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.

  • (2) în cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.”

Conform procesului verbal al ședinței din data de 05.11.2013, Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, constituită în baza HCLMT nr. 186/29.03.2013 au fost analizate solicitările unităților de învățământ și a avizat favorabil închirierea a spațiilor prevăzute în tabelului anexat.

Având în vedere cele de mai sus solicităm Consiliului Local al Municipiului Timișoara să aprobe:

  • 1. Închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în Anexa 1. Închirierea se face prin licitatie publică, in conditiile legii.

  • 2. Chiriile stabilite în urma licitațiilor publice, vor fi indexate anual cu rata inflației, comunicată de către Institutul Național de Statistică.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

SECRETAR

Ioan Cojocari


DIRECTOR EXECUTIV Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Daniela Larco

AVIZAT, Serviciul Juridic Teodora Gentimir