Hotărârea nr. 1/2014

1/28.01.2014 privind validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013
Hotararea Consiliului Local 1/28.01.2014
privind validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 1697/24.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 , respectiv art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se validează Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1871/20.12.2013 referitoare la:
- Rectificarea nivelurilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Municipiului Timişoara pe anul 2013 în sensul suplimentării cu suma de 704,70 mii lei la partea de venituri, indicatorul 11.02.02, reprezentând "Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor" şi cu aceeaşi sumă la partea de cheltuieli la capitolul 65.02 "Învăţământ", titlul I " cheltuieli de personal".

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET /

Nr. SC2014_____iM.OltDfy


APROBAT, PRIMAR NlfcQLAE ROBU


REFERATprivind validarea Dispoziției Primarului nr. 1871/20.12.2013 de rectificare a bugetului local al


Municipiului Timișoara pe anul 2013


Având în vedere:


  • ■  Dispoziția Primarului nr. 1871/20.12.2013 de rectificare a bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013 în baza adresei nr. nr. 7907/17.12.2013 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice Timișoara prin care s-au suplimentat sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv cheltuielile de personal din învățământ precum și hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în sumă de 704,70 mii lei;

  • ■  Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art.5, art,19, alin.l si art. 20 alin.l, respectiv art. 49, alin.

12 și alin. 13; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal ~ bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin, 4, lit. b.:

  • ■  Serviciul Buget propune validarea Dispoziției Primarului nr. 1871/20.12.2013 de rectificare a bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.


DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACL


SEC

IOANC


ȘEF SERVICIU BUGET/ STELIAN/&T ANCIU /


RIDIC,


Cod FP 53 - 01, Ver. 1