• Hotărârea 638/2014 - Municipiul Timișoara - 20.12.2014

  638/20.12.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989 şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege
 • Hotărârea 637/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  637/19.12.2014 privind diminuarea cu suprafata de 3768 mp a terenului proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. cad. 403998, înscris în C.F. 403998 Timişoara (CF vechi 65841, nr. top. 15924/1),si dezmembrarea acestuia in doua loturi
 • Hotărârea 636/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  636/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"
 • Hotărârea 635/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  635/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportiv㠄Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"
 • Hotărârea 634/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  634/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara "
 • Hotărârea 633/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  633/19.12.2014 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului "LOT nr.1" avand suprafata de 3754 mp.
 • Hotărârea 632/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  632/19.12.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al MunicipiuluiTimişoara
 • Hotărârea 631/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  631/19.12.2014 privind trecerea din Domeniul Public al Municipiului Timisoara in Domeniul Privat al Municipiului Timisoara a terenului intravilan situat in Timisoara, str. Armoniei, nr.24 identificat prin nr.top 438322 (top vechi 408203/2 ) inscris in CF 438322 cu suprafata de 1183 mp. si top 438323 (top vechi 408203/3) inscris in CF 438323 cu suprafata de 567 mp.
 • Hotărârea 630/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  630/19.12.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cladire de birouri", str. Gheorghe Lazar nr. 9, Timişoara
 • Hotărârea 629/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  629/19.12.2014 privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "
 • Hotărârea 628/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  628/19.12.2014 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006
 • Hotărârea 627/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  627/19.12.2014 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
 • Hotărârea 626/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  626/19.12.2014 privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
 • Hotărârea 625/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  625/19.12.2014 privind administrarea "Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa - Incubator de Afaceri", cod SMIS 26443, investiţie finanţată în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 - D.I.1.1, subdomeniul Poli de creştere
 • Hotărârea 624/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  624/19.12.2014 privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local
 • Hotărârea 623/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  623/19.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 622/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  622/19.12.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj ,situat în Timisoara, strada Eugeniu de Savoya nr.3, înscris în C.F. nr.409888, numar topo 348
 • Hotărârea 621/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  621/19.12.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr.16, înscris în C.F. nr. 407090 Timişoara nr. cad./top. 5955, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 620/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  620/19.12.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cîmpina nr.15
 • Hotărârea 619/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  619/19.12.2014 privind modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 618/2014 - Municipiul Timișoara - 19.12.2014

  618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014
 • Hotărârea 617/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  617/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru clubul sportiv"Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"
 • Hotărârea 616/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  616/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportiv㠄 Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"
 • Hotărârea 615/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  615/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara
 • Hotărârea 614/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  614/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru "Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara"
 • Hotărârea 613/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  613/09.12.2014 privind extinderea Programului „Tinerii decid" şi aprobarea componenţei Comisiei de Jurizare"
 • Hotărârea 612/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  612/09.12.2014 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de de administrator de imobile
 • Hotărârea 611/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  611/09.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor -cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu
 • Hotărârea 610/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  610/09.12.2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 519/23.10.2014 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"
 • Hotărârea 609/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  609/09.12.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia "Sf. Mucenic Dimitrie" Timisoara Cetate
 • Hotărârea 608/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  608/09.12.2014 privind finantarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de edificare a Bisericii cu hramul " Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Timisoara Calea Sagului nr. 75
 • Hotărârea 607/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  607/09.12.2014 privind finanţarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de amenajare la Biserica Parohiei "Nasterea Maicii Domnului" din Timisoara Calea Lugojului (Badea Cârţan)
 • Hotărârea 606/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"
 • Hotărârea 605/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  605/09.12.2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Jiul"
 • Hotărârea 604/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă"
 • Hotărârea 603/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  603/09.12.2014 privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2 ind. 1 din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/01.08.2014
 • Hotărârea 602/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  602/09.12.2014 privind atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă şi schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 601/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  601/09.12.2014 privind realizarea şi amplasarea bustului lui Ion Monoran
 • Hotărârea 600/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  600/09.12.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 "Reabilitare termică bloc str. Învăţătorului nr. 3, bl. B53, sc. A+B", întocmit de către SC Eurodraft SRL, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
 • Hotărârea 599/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 598/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  598/09.12.2014 privind aprobarea mutării activităţii şcolare a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau"
 • Hotărârea 597/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  597/09.12.2014 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 596/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  596/09.12.2014 privind modificarea art. 3 si art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997
 • Hotărârea 595/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  595/09.12.2014 privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la S.C Retim Ecologic Service S.A.
 • Hotărârea 594/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  594/09.12.2014 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
 • Hotărârea 593/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  593/09.12.2014 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I de circulaţie, prin expropriere şi abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012
 • Hotărârea 592/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  592/09.12.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 591/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  591/09.12.2014 modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 613/10.12.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/25.02.2014
 • Hotărârea 590/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  590/09.12.2014 privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014
 • Hotărârea 589/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  589/09.12.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 90/14.09.2012 privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Dorobantilor nr. 42, catre Asociatia Femeilor Tiganci " PENTRU COPIII NOSTRI"
 • Hotărârea 588/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  588/09.12.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 587/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  587/09.12.2014 privind repartizarea ap. 2 str. Miloia bl.B1 sc.B către Ţurcaş Andreea Cosmina
 • Hotărârea 586/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  586/09.12.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinta S.A.D3 situat în imobilul din strada Mărăşeşti nr.12,etaj S, înscris în C.F. nr.406164-C1-U14, numar topo 406164-C1-U14
 • Hotărârea 585/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  585/09.12.2014 privind atribuirea spaţiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta din Timişoara Bv.16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către ASOCIAŢIA ,,MISIUNEA CREŞTINĂ SFÂNTUL CIPRIAN''
 • Hotărârea 584/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  584/09.12.2014 privind atribuirea unui spatiu situat in corpul vechi al Scolii cu clasele I-VIII nr.11 din Timisoara, str. Razboieni nr.2 catre Directia Politiei Locale Timisoara
 • Hotărârea 583/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  583/09.12.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Podgoriei nr.12 şi 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timişoara nr. cad./top. 422486, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 582/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  582/09.12.2014 privind reorganizarea Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Funcţionare
 • Hotărârea 581/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  581/09.12.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 580/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  580/09.12.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 579/2014 - Municipiul Timișoara - 09.12.2014

  579/09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 578/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  578/27.11.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU
 • Hotărârea 577/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  577/27.11.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,"Construire locuinţă P+1E", str. Rusu Şirianu nr. 7, Timişoara
 • Hotărârea 576/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  576/27.11.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de constructie la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timisoara
 • Hotărârea 575/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  575/27.11.2014 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean - ediţia 2014"
 • Hotărârea 574/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020
 • Hotărârea 573/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5
 • Hotărârea 572/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  572/27.11.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b si nr. 2/c situate in Timisoara, str Timotei Cipariu nr 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Estera
 • Hotărârea 571/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  571/27.11.2014 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2014 -2015
 • Hotărârea 570/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  570/27.11.2014 privind organizarea festivalului „Timfloralis" în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 569/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  569/27.11.2014 privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ nr. 5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr.7/24.01.2011 pentru sectorul 3 şi nr.108/29.06.2011 pentru sectorul 6 din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 568/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  568/27.11.2014 privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ nr.39/22.02.2011 pentru sectorul 4 şi nr.40/22.02.2011 pentru sectorul 5 din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 567/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  567/27.11.2014 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriaşă a ap.32 din str. Miloia bl.B1 sc.B şi Regep Daniela, chiriaşă a ap.21 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 566/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  566/27.11.2014 privind repartizarea ap. 9 str. Miloia bl.B7, către Peiov Sebastian
 • Hotărârea 565/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  565/27.11.2014 privind aprobarea contractului de inchiriere pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau"
 • Hotărârea 564/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  564/27.11.2014 privind mutarea temporară a activităţilor şcolare ale Colegiului Naţional "Constantin Diaconovici Loga" in spaţiile din str. Lorena, nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I"
 • Hotărârea 563/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  563/27.11.2014 privind alipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 437539 inscris in C.F. nr. 437539 Timisoara si numar topografic 437732 inscris in C.F. nr. 437732 Timisoara din str. Bujorilor, nr.63.
 • Hotărârea 562/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  562/27.11.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -spaţiu comercial D, situat în Timişoara, Piaţa Traian nr.7, parter, înscris în C.F. nr. 404512-C1-U5, numar topo 6833/XIV, la preţul de 140.000. euro
 • Hotărârea 561/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  561/27.11.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D 2B -parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr.9 la preţul de 30.000 euro
 • Hotărârea 560/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  560/27.11.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalităţii pentru achiziţia serviciilor de întreţinere şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din UAT Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 559/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  559/27.11.2014 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 558/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  558/27.11.2014 privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor în clădirea INCUBOXX realizată prin proiectul "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472
 • Hotărârea 557/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  557/27.11.2014 privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale şi fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2014/GN/647
 • Hotărârea 556/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  556/27.11.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 555/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  555/27.11.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2015
 • Hotărârea 554/2014 - Municipiul Timișoara - 27.11.2014

  554/27.11.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Robert Dornhelm
 • Hotărârea 553/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  553/11.11.2014 privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1463/2004
 • Hotărârea 552/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  552/11.11.2014 privind sprijinirea festivalului "Timişoara Jazz Festival"
 • Hotărârea 551/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  551/11.11.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire biserica, paraclis si clopotnita cu oficiu parohial", str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timişoara
 • Hotărârea 550/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 549/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  549/11.11.2014 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Arhiepiscopia Timişoarei pentru susţinerea Centrului Educaţional Antimis
 • Hotărârea 548/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  548/11.11.2014 privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani
 • Hotărârea 547/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  547/11.11.2014 privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 546/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  546/11.11.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Gloriei nr.4
 • Hotărârea 545/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  545/11.11.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei
 • Hotărârea 544/2014 - Municipiul Timișoara - 11.11.2014

  544/11.11.2014 pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nrSC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014
 • Hotărârea 543/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  543/31.10.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014
 • Hotărârea 542/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  542/31.10.2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012
 • Hotărârea 541/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  541/31.10.2014 privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 540/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  540/31.10.2014 privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului Local nr. 252/04.12.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vanzarea spatiilor medicale si din Comisia de contestatii pentru vanzarea spatiilor medicale
 • Hotărârea 539/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  539/31.10.2014 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/26.06.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 538/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 537/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  537/31.10.2014 privind demararea procedurii de sector cadastral pentru zona Braytim cuprinsa intre- str.Mures -Calea Martirilor - str.Musicescu - str.General George Pomut
 • Hotărârea 536/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  536/31.10.2014 privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia CardioPrevent şi Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 535/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024
 • Hotărârea 534/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  534/31.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului, situat în Timişoara, Piaţa Aurel Vlaicu nr.3, înscris în C.F. nr.411107 (povenit din C.F.vechi 15509), număr topo 6814
 • Hotărârea 533/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  533/31.10.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36 a spatiului reprezentand cantina Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş", situata în Cal. Aradului 56
 • Hotărârea 532/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  532/31.10.2014 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum şi exprimarea intenţiei de cumpărare a imobilului
 • Hotărârea 531/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  531/31.10.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 530/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  530/31.10.2014 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013
 • Hotărârea 529/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  529/31.10.2014 privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare către AQUATIM SA
 • Hotărârea 528/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  528/31.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 527/2014 - Municipiul Timișoara - 31.10.2014

  527/31.10.2014 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014
 • Hotărârea 526/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"
 • Hotărârea 525/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  525/23.10.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E" întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L., de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
 • Hotărârea 524/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  524/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
 • Hotărârea 523/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  523/23.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 522/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  522/23.10.2014 privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundaţia de Abilitare ,,Speranţa’’, Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Timiş şi Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 521/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  521/23.10.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului 2014 pentru patru cladiri Fundatiei Umanitare ’’Centrul Vietii"
 • Hotărârea 520/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  520/23.10.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Sava Petrovici nr. 6
 • Hotărârea 519/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  519/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 cu privire la aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"
 • Hotărârea 518/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  518/23.10.2014 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 430/12.09.2014 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 517/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  517/23.10.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/12.09.2014 referitoare la documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 516/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  516/23.10.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a valorii estimate pentru achiziţia serviciului de administrare şi management a "Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013
 • Hotărârea 515/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 514/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  514/23.10.2014 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 513/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  513/23.10.2014 privind incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8
 • Hotărârea 512/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  512/23.10.2014 privind trecerea unui imobil - constructii si teren din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Statului Roman, in scopul darii in administrare catre Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara
 • Hotărârea 511/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  511/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Ion Slavici nr.37
 • Hotărârea 510/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  510/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Griviţei nr.4
 • Hotărârea 509/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  509/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Al. Vlahuţă nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timişoara nr. top. 16659, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 508/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  508/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Str. Progresului nr. 46
 • Hotărârea 507/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  507/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Bd. Cetăţii nr. 8
 • Hotărârea 506/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  506/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara Str. Glad nr. 55
 • Hotărârea 505/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  505/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel (fosta Borzeşti) nr. 50.
 • Hotărârea 504/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  504/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Str. C-tin Brâncuşi nr. 17
 • Hotărârea 503/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  503/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Romaniţei nr. 1
 • Hotărârea 502/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  502/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Posada nr.16, înscris în C.F. nr. 409523 Timişoara nr. top. 16323, 16324, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 501/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  501/23.10.2014 privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, cu titlu gratuit
 • Hotărârea 500/2014 - Municipiul Timișoara - 23.10.2014

  500/23.10.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 499/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  499/10.10.2014 privind alocarea sumei de 378000 RON către zonele calamitate din Judeţul Timiş
 • Hotărârea 498/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  498/10.10.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 497/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  497/10.10.2014 privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 496/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  496/10.10.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei
 • Hotărârea 495/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 494/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  494/10.10.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Libertatii nr. 1
 • Hotărârea 493/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  493/10.10.2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării
 • Hotărârea 492/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  492/10.10.2014 privind majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A
 • Hotărârea 491/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  491/10.10.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu program prelungit nr. 37, a unui spaţiu din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Cal. Aradului 56
 • Hotărârea 490/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  490/10.10.2014 privind finantarea din bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat
 • Hotărârea 489/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  489/10.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara
 • Hotărârea 488/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"
 • Hotărârea 487/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  487/10.10.2014 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 229/29.06.2010 privind intabularea unor constructii de la CET Timisoara Centru in proprietatea Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 486/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  486/10.10.2014 privind aprobarea Proiectului "Cariera - provocarea mea", proiect propus şi câştigat de Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU
 • Hotărârea 485/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  485/10.10.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul internaţional "Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri" şi încheierea Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) -Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 484/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  484/10.10.2014 privind alocarea sumei de 200.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D
 • Hotărârea 483/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  483/10.10.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la Parohia "Nasterii Maicii Domnului" Timisoara Iosefin din Piata Alexandru Mocioni nr.9
 • Hotărârea 482/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  482/10.10.2014 privind finantarea de la bugetul local pentru lucrarile de constructii la Biserica cu hramul " Sf. Apostoli Petru si Pavel" din Timisoara- Parohia Viile Fabric
 • Hotărârea 481/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  481/10.10.2014 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Artiştilor Plastici din România Filiala Timişoara în vederea tipăririi cărţii „Periplu expoziţional"
 • Hotărârea 480/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  480/10.10.2014 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 479/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  479/10.10.2014 privind declararea Zilei de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara
 • Hotărârea 478/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  478/10.10.2014 privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara
 • Hotărârea 477/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  477/10.10.2014 privind desemnarea din partea Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, constituit în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 433/12.09.2014
 • Hotărârea 476/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  476/10.10.2014 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
 • Hotărârea 475/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  475/10.10.2014 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2014 -2015
 • Hotărârea 474/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  474/10.10.2014 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014
 • Hotărârea 473/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  473/10.10.2014 privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari
 • Hotărârea 472/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  472/10.10.2014 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Popescu Denis Daniela Miruna, chiriaşă a ap.11 din str. Miloia bl.B2 şi Ţirchi Sebastian Bogdan, chiriaş al ap.19 din str. Miloia bl.B2
 • Hotărârea 471/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  471/10.10.2014 privind repartizarea ap. 8 şi 14 din str. Miloia bl.B12
 • Hotărârea 470/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  470/10.10.2014 privind repartizarea ap. 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 469/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  469/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIACĂ IMELDA - IOANA prin mandatar ANDREI MIHAI -CONSTANTIN
 • Hotărârea 468/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  468/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina
 • Hotărârea 467/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  467/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către ANDREI MIHAI CONSTANTIN
 • Hotărârea 466/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  466/10.10.2014 privind aprobarea condiţiilor de acces infrastructura municipală (canalizaţia subterană) pentru reţelele de comunicaţii realizată în cadrul obiectivului de investiţii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" cod SMIS 31507 şi încheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timişoara şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 465/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  465/10.10.2014 privind acordarea unui drept de uz şi încheierea unui contract de uz în formă autentică, pentru Postul Trafo şi accesul la echipamentele energetice, situate în curtea Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul AUTOMOTIVE, Timişoara, Parc Industrial Freidorf
 • Hotărârea 464/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  464/10.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului, situat în Timisoara, Bulevardul Take Ionescu nr.73, parter, nr. ap .sediu firma (fost apartament nr.1) înscris în C.F. nr.409958-C1-U5, numar topo 5612/4/I, la preţul de 71.000 euro
 • Hotărârea 463/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  463/10.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600,numar topo 11808 , la preţul de 640.000 euro
 • Hotărârea 462/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  462/10.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de din imobilul situat în Timisoara, Bulevardul Tinereţii nr. 4 (actualmente Bulevardul Regele Carol I), parter, nr. apartament S.A.D 5, situat în corpul de clădire A, înscris în C.F. nr. 413352-C1-U5, numar topo 17187/V, la preţul de 10.000 dolari S.U.A.
 • Hotărârea 461/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  461/10.10.2014 privind dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara nr.407561, Bv. CD Loga nr.37, Timisoara
 • Hotărârea 460/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  460/10.10.2014 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici
 • Hotărârea 459/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  459/10.10.2014 privind atribuirea in folosinţă gratuită, pe o perioada de 49 de ani, către Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat" al judetului Timis a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48
 • Hotărârea 458/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  458/10.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe reprezentând mijloace fixe date spre administrare si folosintă la AQUATIM SA în vederea casării si valorificării
 • Hotărârea 457/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  457/10.10.2014 privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6
 • Hotărârea 456/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  456/10.10.2014 privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr. 11A de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitară - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap
 • Hotărârea 455/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 454/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  454/10.10.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 453/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 452/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  452/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997
 • Hotărârea 451/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  451/10.10.2014 privind aprobarea modificării Statului de Funcţii la Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara
 • Hotărârea 450/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  450/10.10.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 449/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  449/10.10.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 448/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  448/10.10.2014 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 376-405)
 • Hotărârea 447/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 446/2014 - Municipiul Timișoara - 10.10.2014

  446/10.10.2014 privind aprobarea contului de execuţie la 30 Iunie 2014 al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 445/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  445/12.09.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
 • Hotărârea 444/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare
 • Hotărârea 443/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  443/12.09.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, în calitate de administrator, a spaţiului situat în incinta Clinicilor Noi, str. N. Dima nr. 5, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş
 • Hotărârea 442/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014
 • Hotărârea 441/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  441/12.09.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii
 • Hotărârea 440/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  440/12.09.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Dudui Viorica
 • Hotărârea 439/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  439/12.09.2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara cu Federaţia Romana de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori dinTimişoara
 • Hotărârea 438/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  438/12.09.2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
 • Hotărârea 437/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  437/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara
 • Hotărârea 436/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara
 • Hotărârea 435/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz "
 • Hotărârea 434/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  434/12.09.2014 privind incetarea Contractului de concesiune nr.13/27.05.1998 incheiat cu SC "Compania Locala de Termoficare COLTERM" SA
 • Hotărârea 433/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  433/12.09.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara
 • Hotărârea 432/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  432/12.09.2014 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, in privinta salarizarii directorilor, personalului din subordine si membrilor Consiliilor de administratie
 • Hotărârea 431/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  431/12.09.2014 privind aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare şi management şi a întreţinerii clădirii a "Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013
 • Hotărârea 430/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  430/12.09.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.239/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr.414/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 429/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  429/12.09.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 428/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  428/12.09.2014 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/23.11.2012 - privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara
 • Hotărârea 427/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  427/12.09.2014 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 426/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  426/12.09.2014 privind repartizarea ap. 3 din str. Miloia bl.B9, către Irimia Alexandra Paula
 • Hotărârea 425/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  425/12.09.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spatiului comercial situat în Timişoara, strada Lucian Blaga nr.6, la preţul de 300.000 lei
 • Hotărârea 424/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  424/12.09.2014 privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 34,61 mp de la etajul III, cam. 308, din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ", situat înTimişoara str. Calea Circumvalaţiunii nr. 2 , către Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989-Libertatea Timişoara
 • Hotărârea 423/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  423/12.09.2014 privind închirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 422/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  422/12.09.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Moldovei nr.19
 • Hotărârea 421/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  421/12.09.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de teren de 751/825 situat în str. dr. Nicolae Paulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404709 Timişoara nr. top. 1174
 • Hotărârea 420/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  420/12.09.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Mihai Roşu nr.30, înscris în C.F. nr. 407726 Timişoara nr. top. 3729, 3730, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 419/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  419/12.09.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor, a sectorului de drum DN 6 km 559+922 - 560+100
 • Hotărârea 418/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  418/12.09.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612
 • Hotărârea 417/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  417/12.09.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 416/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  416/12.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 91-101, bl. 54"
 • Hotărârea 415/2014 - Municipiul Timișoara - 12.09.2014

  415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 414/2014 - Municipiul Timișoara - 04.08.2014

  414/04.08.2014 privind modificarea Hotărâri Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 413/2014 - Municipiul Timișoara - 04.08.2014

  413/04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire
 • Hotărârea 412/2014 - Municipiul Timișoara - 04.08.2014

  412/04.08.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 411/2014 - Municipiul Timișoara - 04.08.2014

  411/04.08.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 si 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către SC International Recycling Energy SA în vederea finantarii proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, prin realizarea unei instalatii si încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timisoara"
 • Hotărârea 410/2014 - Municipiul Timișoara - 04.08.2014

  410/04.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 409/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  409/01.08.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  408/01.08.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/18.06.2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  407/01.08.2014 privind intenţia de cumpărare a imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  406/01.08.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Silvic "Casa Verde" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  403/01.08.2014 privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  402/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1A -parter, la preţul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  401/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a S.A.D. 2A -parter, la preţul de 140.000 lei ,situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  400/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D , subsol, la preţul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  399/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Birou situat în Timisoara, Piata Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II , la preţul de 40.000 euro
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  398/01.08.2014 privind alipire parcela cu nr. top. 1100 înscris in CF nr. 407235 Timisoara si nr. top. 1099/2 înscris in CF nr. 412780 Timisoara
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  397/01.08.2014 privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 8353/3 înscrisă în CF nr. 427426 Timişoara, parcelă situată în str.Delineşti - Timişoara
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  396/01.08.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, aferent apartamentului nr. 7 situat in Timişoara str. Republicii nr. 1, corp. B, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2014, Organizaţiei Salvaţi Copiii
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  395/01.08.2014 privind completarea şi modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  394/01.08.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, functiuni complementare, comert si servicii in regim de inaltime S+P+4E+Er, Str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timisoara
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  393/01.08.2014 privind aprobarea plăţii TVA-ului plătit de operatorul S.C. Aquatim S.A. din fondul IID în cadrul proiectului de investiţii ,,Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş din România" (măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004)
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  392/01.08.2014 privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2^1 din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  391/01.08.2014 privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de amenajare a Bisericii cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae" - Parohia Ortodoxa Romana Timişoara - zona Soarelui Sud
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  390/01.08.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113 /26.02.2013 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  389/01.08.2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună"
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  388/01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  387/01.08.2014 privind metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  385/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale, aflate în proprietatea Municipiului, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  384/01.08.2014 privind aprobarea demarării procedurilor legale de către SC COLTERM SA, privind decontarea din surse proprii a lucrărilor suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial de lucrări nr. 221/06.12.2011, având ca obiect Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 şi CAE3 (IMA 6) în CET SUD, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  383/01.08.2014 privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren de 20.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale şi de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  382/01.08.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Preyer nr. 33
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  381/01.08.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  380/01.08.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Chirici Alexandru şi Chirici Maria-Elena
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  379/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD , parter, la preţul de 18,500 euro, situat în imobilul din Strada Gheorghe Doja nr.31, ap.4
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  378/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, parter, la preţul de 15.000 euro, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazăr nr.4
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  377/01.08.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timisoara, strada 16 Decembrie 1989, nr.25, la preţul de 540.000 euro
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  376/01.08.2014 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1, parter, la preţul de 485.000,00 lei, situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.8
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu"Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  374/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a retelelor de alimentare cu apă şi energie termică evidenţiate în implementarea proiectelor "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul isotric al Municipiului Timişoara" şi "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  373/01.08.2014 privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2014
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  372/01.08.2014 privind privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2014
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  371/01.08.2014 Privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Timișoara - 01.08.2014

  370/01.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. pentru anul 2014
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  369/18.07.2014 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 11.03.2014 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  368/18.07.2014 privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei", editia 2014
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  367/18.07.2014 privind finantarea de la bugetul local in vederea realizarii lucrarilor de renovare a lacasului de cult a Bisericii Crestine Baptiste Golgota din Timisoara
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  366/18.07.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane Timisoara Freidorf
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  365/18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala prestari servicii si depozitare", str. Stefan Procopiu nr. 4, Timişoara
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  364/18.07.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf"
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  363/18.07.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finanţare numarul 4 şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  362/18.07.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finanţare numarul 3 şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  361/18.07.2014 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 - privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014" în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  360/18.07.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  359/18.07.2014 privind repartizarea ap. 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  358/18.07.2014 privind repartizarea ap. 41 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  357/18.07.2014 privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr. 44/1994 (privind veteranii de război şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război) a parcelei cu nr.topo 19801/17/1/9 în suprafaţă de 500 mp, înscrisă în CF nr.436742 Timisoara
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  356/18.07.2014 privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  355/18.07.2014 privind închirierea imobilului în situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  354/18.07.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.32/a
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  353/18.07.2014 privind dezlipire parcela cu nr. top. 420077 (nr.top. vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren in Parcul Civic, inscris in CF nr. 420077 Timisoara
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  352/18.07.2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  351/18.07.2014 privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara, str.Drubeta nr.46
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  350/18.07.2014 privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara, str. Bujorilor nr.11, ap.2
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  348/18.07.2014 privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin nr. 21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  347/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr. 3, înscris în C.F. nr. 427435 Timişoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personală
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  346/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în bd. Dâmboviţa nr.18, înscris în C.F. nr. 417726 Timişoara nr. top. 26673, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  345/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. M. Kogălniceanu nr.12, înscris în C.F. nr. 404223 Timişoara nr. top. 4630/1, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personală
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  344/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Constantin cel Mare nr.20
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  343/18.07.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Viorelelor nr.2/A
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  342/18.07.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  341/18.07.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  340/18.07.2014 privind conferirea a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Eugen Banciu
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  339/18.07.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Eugen Dorcescu
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  338/18.07.2014 privind modificarea componeneţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Timișoara - 18.07.2014

  337/18.07.2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului IDOLU IULIAN DANIEL
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  336/26.06.2014 privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  335/26.06.2014 privind aprobarea valorilor terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timisoara conform H.G. 849/ 2009 conform Anexei
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  334/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe si funcţiuni complementare", zona Freidorf, între str. Dumitru Gruia şi str. Prepeliţei, CF nr. 423933, nr. cad. A 1112/2, Timişoara
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  333/26.06.2014 privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local nr.301/29.07.2010 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara"
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  332/26.06.2014 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  331/26.06.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marc Lorent
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  330/26.06.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Janette Lorent
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  329/26.06.2014 privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Henry Coursaget
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  328/26.06.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Neagu
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  327/26.06.2014 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  326/26.06.2014 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  325/26.06.2014 privind susţinerea financiară pentru implementarea proiectului "Dă glas generaţiei tale!"
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  324/26.06.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru "Asociaţia Baschet Club Timişoara" pentru anul 2014
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  323/26.06.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  322/26.06.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  321/26.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotararea Consilului Local al Municipiului Timisoara nr.193/23.11.2012
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  320/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  319/26.06.2014 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  318/26.06.2014 privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen ale Consiliului Local Timişoara
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  317/26.06.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  316/26.06.2014 privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare si folosintă către AQUATIM SA
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  315/26.06.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD - subsol, la preţul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd.Tinereţii) nr.3
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  314/26.06.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, la preţul de 91.000 lei, situat în imobilul de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989,nr.11,parter
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  313/26.06.2014 privind aprobarea documentaţiei de subapartamentare a apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  312/26.06.2014 privind aprobarea documentaţiei de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Timişoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  311/26.06.2014 privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Universitatea de Vest, privind spaţiul cu altă destinaţie situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  310/26.06.2014 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, către Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  309/26.06.2014 privind dezmembrarea terenului cu nr. cad. 437926 proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea construirii "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  308/26.06.2014 privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurenţiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu şi liniile de cale ferată
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  307/26.06.2014 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  306/26.06.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Fratelia nr.2/b, înscris în C.F. nr. 428047 Timişoara nr. top. 2190/635-637/a/2/2, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  305/26.06.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de din terenul situat în Intrarea Coşarilor nr.5, înscris în C.F. nr. 406065 Timişoara nr. top. 22503/19, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  304/26.06.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.361/18.06.2013 - privind trecerea în domeniul public al municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  303/26.06.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.356/18.06.2013 - privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului din Anexa 1
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  302/26.06.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  301/26.06.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Herculane nr.139
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  300/26.06.2014 privind demararea procedurilor necesare in vederea conversiei in actiuni a obligatiilor fiscale a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  299/26.06.2014 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timişoara în vederea stabilirii reprezentării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a notarilor publici
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  298/26.06.2014 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la 31 Martie 2014
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Timișoara - 26.06.2014

  297/26.06.2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Timișoara - 06.06.2014

  296/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Timișoara - 06.06.2014

  295/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BONCEA GEORGE - FLAVIUS
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Timișoara - 06.06.2014

  294/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului HERZOG BOGDAN RADU
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  293/20.05.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  292/20.05.2014 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între municipiul Timişoara din România şi oraşul Da Nang din Vietnam
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  291/20.05.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  290/20.05.2014 privind alocarea sumei de 100.000 de lei pentru sprijinirea zonelor afectate de inundaţiile devastatoare din Serbia, în vederea remedierii pagubelor
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  288/20.05.2014 privind acceptarea de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a donaţiei autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricaţie 2001
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  287/20.05.2014 privind modificarea valorii aferente lucrărilor executate pentru amenajări hale şi spaţii logistice cuprinse în obiectivul de investiţii la Actul Adiţional nr. 2/30.09.2013 aferent Contractului de Concesiune nr.66/07.08.2006 incheiat intre Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A.
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  286/20.05.2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr.19, pentru obţinerea unor apartamente cu 2 camere
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  285/20.05.2014 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 327/18.06.2013, privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.24, catre FUNDATIA TIMISOARA ’89
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  284/20.05.2014 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  283/20.05.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu rezidential, str. Telegrafului - str. Renasterii - str. Lorena - str. Samuil Micu, conform Aviz Oportunitate nr. 21/28.09.2011", str. Telegrafului nr. 55, str. Renasterii nr. 23, Timisoara
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  282/20.05.2014 privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National" - 2014 in vederea achizitionarii a doua autoturisme prin acest program
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  281/20.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  280/20.05.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte pentru doua familii in regim P+2E", str. Livezilor nr. 73, Timişoara
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  279/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C"
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  278/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice- faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 31"
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  277/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 65"
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  276/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str.Brânduşei, nr. 14"
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  275/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 25A"
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  274/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,bl.B57"
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  273/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B56"
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  272/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 27"
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  271/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23"
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  270/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 140, bl. B3"
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  269/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C"
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  268/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 55A"
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  267/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 54"
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  266/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 52"
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  265/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 38"
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  264/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 31-33"
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  263/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 24"
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  262/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 21"
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  261/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr. 1-3-5"
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  260/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 97"
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  259/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32"
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  258/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30"
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  257/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22"
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  256/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.142"
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  255/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.141"
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  254/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.134/A"
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  253/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.132/A"
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  252/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.2/1"
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  251/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.1/3"
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  250/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Bdul Liviu Rebreanu, nr.1/1-1/2"
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  249/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 78"
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  248/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 72"
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  247/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 70"
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  246/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.60"
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  245/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 42"
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  244/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.35, sc.A+B"
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  243/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.29"
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  242/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.23"
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  241/20.05.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  240/20.05.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  239/20.05.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  238/20.05.2014 privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru modificarea traseului reţelei de distribuţie a gazelor naturale existente pe str. P-ţa Sf. Gheorghe, din Timişoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  236/20.05.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 cu privire la componenţa comisiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  235/20.05.2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  234/20.05.2014 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru a Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei "Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România"
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  233/20.05.2014 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  232/20.05.2014 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  231/20.05.2014 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2014, datorata bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  230/20.05.2014 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE"
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  229/20.05.2014 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  228/20.05.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului (construcţii) ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  227/20.05.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. M.A.M. BUILDING DEVELOPMENT S.R.L.
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  226/20.05.2014 privind repartizarea ap. 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  225/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6 şi SAD 7, situate în imobilul din str. Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4, la preţul de 1.702.000 lei
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  224/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, la preţul de 185.000 euro şi a magaziei la preţul de 65.000 euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  223/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3b, la preţul de 2.000 euro, situat în imobilul din Piaţa Traian nr.6, demisol
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  222/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor nr. 1, 2, 3 şi 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la preţul de 43.000 euro
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  221/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 100.000 euro
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  220/20.05.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Badea Cârţan nr. 1, către Direcţia Poliţiei Locale
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  219/20.05.2014 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  218/20.05.2014 privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara, str. Janos Paris nr.19
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  217/20.05.2014 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Calea Martirilor nr. 102
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  216/20.05.2014 privind dezlipire parcela cu nr. top. 408203, teren in str. Armoniei, nr. 24, Timisoara
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  215/20.05.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr. 3
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  214/20.05.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Ţibleşului nr. 46
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  213/20.05.2014 privind modificarea pozitiei 7 din Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 132/24.04.2007 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  212/20.05.2014 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  211/20.05.2014 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Timișoara - 20.05.2014

  210/20.05.2014 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  209/15.04.2014 pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor libere, aprobarea Caietului de sarcini
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  208/15.04.2014 pentru respingerea modificării Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  207/15.04.2014 privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink-Casa Europei a evenimentului "Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de Competitivitate şi Training SUERD" şi alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  206/15.04.2014 privind achizitia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  205/15.04.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  204/15.04.2014 privind constituirea şi funcţionarea subcomisiei de dialog social la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  203/15.04.2014 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  202/15.04.2014 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii "Banatul", Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely si Teatrului German de Stat
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  201/15.04.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor"
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  200/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  199/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  198/15.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiinţare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  196/15.04.2014 privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  195/15.04.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener follower la proiectul "Smart Cities 2014"
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  194/15.04.2014 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  193/15.04.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării a două autovehicule prin acest program
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  192/15.04.2014 privind aprobarea participarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  191/15.04.2014 privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.137/24.04.2007, încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez in România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social Ť Cantina Socială Aurelian Balintť privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  190/15.04.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundaţiei "Pentru Voi"
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  189/15.04.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Oncohelp
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  188/15.04.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Ghe Baritiu, nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociatiei "Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Timisoara"
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  187/15.04.2014 privind privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia bl. B2 către Zănoagă Alina Claudia
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  186/15.04.2014 Privind marcarea produselor din pieţele administrate de Primăria Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  185/15.04.2014 privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  184/15.04.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a imobilului situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire şcoală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport şi teren aferent
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  183/15.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.19b-Spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la preţul de 120.000 euro.
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  182/15.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului de alimentaţie publică - Restaurant, situat în imobilul din str. Romulus nr.32, la preţul de 220.000 euro.
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  181/15.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului-birou, situat în imobilul din str. Zugrav Nedelcu nr.9, la preţul de 58.000 lei
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  180/15.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.9 - Spaţiu comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.4, la preţul de 13.000 euro
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  179/15.04.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  178/15.04.2014 privind redistribuirea şi retragerea dreptului de folosinţă unor parcele situate în Timişoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  177/15.04.2014 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta din Timisoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Asociatia Autism Infantil Timisoara
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  176/15.04.2014 privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr. 17 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru copii cu Dizabilitati PODUL LUNG
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  175/15.04.2014 privind dezlipire parcela cu nr. top. 437083, teren in extravilan Timisoara
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  174/15.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  173/15.04.2014 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  172/15.04.2014 privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  170/15.04.2014 prin care se ia act de Sentinta Civilă nr 1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 2056/25.03.2014 a Curţii de Apel Timişoara, privind terenul inscris in CF nr. 72740 Timisoara nr top 3565/1/3/2
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  169/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Dr.Iosif Nemoianu nr.9
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  168/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Treboniu Laurean nr.3
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  167/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara nr. topo. 3450/1, în vederea reglementării situaţiei cu privire la folosinţa acestuia de către ALFA & QUANTUM SPRL
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  166/15.04.2014 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 346-375)
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  165/15.04.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedintelor de plen ale Consiliului Local Timişoara
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Timișoara - 15.04.2014

  164/15.04.2014 pentru demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  163/25.03.2014 privind atribuirea cotei de 135/216 părţi din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 3 August 1919 nr. 25
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  161/25.03.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  160/25.03.2014 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  159/25.03.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  158/25.03.2014 privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., blocurile B3,B4,B5,B6 şi B7 situate în Timişoara, str. Miloia
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  157/25.03.2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  156/25.03.2014 privind colaborarea pentru realizarea proiectului "Largest Plastic Bottle Sculpture" în parteneriat cu Asociaţia Ecostuff România
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  155/25.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la preţul de 180.000 euro
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  154/25.03.2014 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Zurich nr.40
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  153/25.03.2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  152/25.03.2014 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către ASOCIAŢIA "ADOR COPIII"
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  151/25.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Aleea Sanatatii, nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Casa Faenza
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  150/25.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  149/25.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2014, datorat bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania- AIDRom
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  148/25.03.2014 privind încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Conventiei - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  147/25.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  146/25.03.2014 privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  145/25.03.2014 privind acordarea scutirii la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  144/25.03.2014 privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  143/25.03.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  142/25.03.2014 privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timişoara, str. Polonă nr.19
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  141/25.03.2014 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea şi desfăşurarea programului sportiv internaţional Gala de Box ,,Capitala Boxului Timişoara"
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  140/25.03.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  139/25.03.2014 privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  138/25.03.2014 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  137/25.03.2014 privind repartizarea ap. 7 din str. Miloia bl.B2
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  136/25.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1C şi SAD 3a, la preţul de 105.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI-ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  134/25.03.2014 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  133/25.03.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  132/25.03.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a cotei de 113/310 teren aferent spaţiului înscris în Cartea Funciară nr. 413907 - C1 - U5 Timişoara ( nr.CF vechi 142162), nr. top. 439/III ca "S.A.D. compus din 9 camere şi 2 grupuri sanitare cu 36,56 % pci si 113/310 m.p. teren în folosinţă" din imobilul din Timişoara, str. Matei Corvin nr. 1 si scoaterea acestuia la licitatie publica pentru vanzare
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE"
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Timișoara - 25.03.2014

  130/25.03.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Marin Almăjan
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  129/11.03.2014 privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  127/11.03.2014 privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 317/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  126/11.03.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/30.05.2013 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună"
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  125/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice- faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil P-ţa Ionel I.C. Brătianu, nr. 5 "
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  124/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Torontalului , nr. 15, Sc.A+B+C"
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  123/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Alexandru Ioan Cuza (Aradului), nr.12"
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  122/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT "Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr.27, Bl. 4C2"
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  121/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Aradului, nr.15"
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  120/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu , nr. 11-13 "
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  119/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr.150"
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  118/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu , nr. 63 "
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  117/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Str. Simion Barnutiu, nr.63/A"
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  116/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil B-dul Take Ionescu, nr. 45"
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  115/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil B-dul. Take Ionescu, nr. 37"
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  114/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.35-37"
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  113/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil str. Ana Ipătescu, nr. 29"
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  112/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.72-78"
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  111/11.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Şagului, nr.53-55"
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  110/11.03.2014 privind dezlipirea parcelei cu nr.cad.406769 (nr.topo. vechi 20571) înscris în CF nr.406769(CF vechi nr.11227) Timişoara din str.Ţebea(fosta str.Geml) nr.12
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  109/11.03.2014 privind alpirea imobilului cu nr.cad.428360(nr.topo.vechi 18411/2) înscris în CF nr.428360(CF nr.52460) Timişoara cu imobilul cu nr.cad.426152(nr.topo. vechi 18411/3) înscris în CF nr.426152 (CF vechi nr.10613) Timişoara , din str.Xenopol nr.15A
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  108/11.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  107/11.03.2014 privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  106/11.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  105/11.03.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Societatea Romana Speranta
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  104/11.03.2014 privind aprobarea actualizării Devizului General de cheltuieli la obiectivul de investiţii ,,Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  103/11.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare", extravilan, Calea Sacalazului, Timisoara, parcela nr. Cad: A 869/3/1
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  101/11.03.2014 privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Eurolink-Casa Europei
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  100/11.03.2014 privind transmiterea cu titlul gratuit a doua autovehicule, unul marca Ford Tranzit CL Seat si un autovehicul marca Renault Trafic in proprietatea Directiei Politia Locala Timisoara
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  99/11.03.2014 privind modificarea concesionarului in Contractul de concesiune nr.94/18.01.2005
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  98/11.03.2014 privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. " ADMINISTRAEA DOMENIULUI PUBLIC" S.A.
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  97/11.03.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 628/16.12.2013 prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor "Ion Creangă" Timişoara
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  96/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr. 14, la preţul de 380.000 euro
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  95/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 120.000 euro
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  94/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 13, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.10, la preţul de 75.000 euro
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  93/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la preţul de 102.000 euro
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  92/11.03.2014 Privind acordarea dreptului de uz, servitute şi acces cu titlu gratuit pentru pozarea reţelei de distribuţie gaze naturale în favoarea deţinătorului, drept instituit implicit pentru amplasarea reţelei pe parcelele identificate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timişoara pe str. Traian Vuia
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  91/11.03.2014 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului "LOT nr.1" identificat cu nr. top. 638 avand suprafata de 39730,0 mp., teren pentru drum si imobilului "LOT nr.2" identificat cu nr. top. 553 avand suprafata de 37431,0 mp., teren pentru drum
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  90/11.03.2014 privind dezlipirea suprafetei de 62530 mp din parcela cu nr. cad. A1979 inscrisa in CF nr. 429861 Timisoara (CF vechi nr. 135381)în vederea punerii în posesie cu suprafeţele de teren aferente cotelor părţi din "păşunea Mehala", restituite în baza sentinţelor şi deciziilor civile
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  89/11.03.2014 privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 1025/1, inscris in CF nr. 403139 Timisoara, teren situat in str. Gheorghe Dima, nr.5
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  88/11.03.2014 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  86/11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Timișoara - 11.03.2014

  85/11.03.2014 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2013 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  84/25.02.2014 privind respingerea atribuirii cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  83/25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  82/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  81/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  80/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  79/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336/18.06.2013 privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 769 mp din Căminul nr. 1 al Grupului Şcolar Agricol "Iulian Drăcea", Timişoara către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 5 Poliţie Timişoara
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  78/25.02.2014 privind aprobarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor comerciale în parcurile şi locurile de joacă pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  77/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  76/25.02.2014 privind dezlipirea imobilelor cu nr. top 9411, nr.top 9412, nr. top 9413, nr. top 9416/1 si nr. top 9408/1/1 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii terenului aferent caminului studentesc nr.13C al Universitatii de Vest Timisoara
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  75/25.02.2014 privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  74/25.02.2014 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  73/25.02.2014 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  72/25.02.2014 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont"
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  71/25.02.2014 privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  70/25.02.2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  69/25.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  68/25.02.2014 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  67/25.02.2014 privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  66/25.02.2014 privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, pe anul 2014
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  65/25.02.2014 privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a clădirilor din Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  64/25.02.2014 privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  63/25.02.2014 privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  62/25.02.2014 pentru aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  61/25.02.2014 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2014, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  60/25.02.2014 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriaşă a ap.5 din str. Miloia bl.B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriaşă a ap.2 din str. Miloia bl.B3
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  59/25.02.2014 privind repartizarea ap. 18 din str. Miloia bl.B1 sc.A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc.B şi ap.18 situat în str. Miloia bl.B2
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  58/25.02.2014 privind repartizarea ap. 6 din str. Miloia bl.B1 sc.B
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalitatii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  56/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.10, la preţul de 102.000 euro+TVA.
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  55/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.5-SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la preţul de 68.500 euro
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  54/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, ap.3/I-SAD, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 70.000 euro
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  53/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1, la preţul de 747.000 lei.
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  52/25.02.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5 şi S. R. 10, la preţul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  51/25.02.2014 privind atribuirea unei suprafete de 660 m.p. teren din imobilul din Timisoara, str. Pastorilor nr. 1 catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe Baza de Voluntariat "SALVO"
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  50/25.02.2014 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundaţia Caritatea şi Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara, pentru imobilul situat în Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  49/25.02.2014 privind modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 613/10.12.2013
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  48/25.02.2014 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  47/25.02.2014 privind prelungirea unor contracte de închirire pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  46/25.02.2014 privind inchirierea de catre Fundatia Rudolf Steiner a spatiilor din cladirile proprietate a fundatiei
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  45/25.02.2014 privind spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Tebea nr. 2
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  44/25.02.2014 privind inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind modificarea pozitiei nr. 3937 din Anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  43/25.02.2014 privind punerea la dispoziţia Ministerului Sănătăţii a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara pentru implementarea proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească"
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  42/25.02.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Sfantul Iosif cel Nou nr.3
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  41/25.02.2014 privind reambularea zonei Stadion cuprinse intre Stadionul Dan Paltinisanu - Str.Prof.Dr. Aurel Paunescu -Podeanu - Str.Cerna - Bv.Dr.Iosif Bulbuca
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  40/25.02.2014 privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, atestat prin HG nr. 977/2002, Anexa nr. 2
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  39/25.02.2014 privind dezlipirea imobilelor cu nr. top 9441, nr.top 9442, nr. top 9444, nr. top 9445, nr. top.9436/2/1, nr.top 9486 si nr. top 9487 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii situatieie juridice a terenurilor aferente caminului nr.12C si caminului nr.4G ale Universitatii de Vest Timisoara
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  38/25.02.2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spaţii disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timişoara
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  37/25.02.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara şi aprobarea documentaţiei de atribuire
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  36/25.02.2014 privind modificarea şi prelungirea Contractului de concesiune nr.7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si SC "PIETE" SA Timisoara
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  35/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  34/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Timișoara - 25.02.2014

  33/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  32/28.01.2014 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  31/28.01.2014 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru "ACS Poli Timişoara
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  30/28.01.2014 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala din partea Municipiului Timisoara pentru clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara"
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  29/28.01.2014 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuala din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia " BASCHET - CLUB TIMIŞOARA"
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  28/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  27/28.01.2014 privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  26/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  25/28.01.2014 privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  24/28.01.2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucţiunilor cât şi a modelului cadru de Contract de închiriere
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  23/28.01.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E", str. Vadul Călugăreni nr. 13 - 15, Timişoara
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  22/28.01.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala existenta pentru depozitare", str. Jean Monet nr. 27, Timişoara
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  21/28.01.2014 privind atribuirea de denumiri la două tronsoane de străzi şi schimbarea denumirii unei unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  20/28.01.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  19/28.01.2014 privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  18/28.01.2014 privind completarea numărului de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  17/28.01.2014 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2014
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  16/28.01.2014 privind incheierea actului aditional de modificare şi prelungire a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  15/28.01.2014 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2014 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  14/28.01.2014 privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  13/28.01.2014 privind modificarea Anexei 2 din Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009, modificată şi completată
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  11/28.01.2014 privind închirierea prin atribuire directă a unui spaţiu din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 21 „Vicenţiu Babeş", situat în Timişoara, str. S. Bărnuţiu nr. 9, către Asociaţia Alma Medica Timişoara
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  10/28.01.2014 privind inchirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  9/28.01.2014 privind guvernanţa corporativă a SC HORTICULTURA SA Timişoara
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  8/28.01.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  7/28.01.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  6/28.01.2014 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2013
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  5/28.01.2014 privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Muncipiului Timisoara
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  2/28.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Timișoara - 28.01.2014

  1/28.01.2014 privind validarea Dispoziţiei Primarului 1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013