Proces verbal din 29.03.2011

Proces-verbal al Şedinţei Extraordinare din 29.03.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.03.2010 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -D-na SARACAN MARIA Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 25 Au absentat : D-na Borza Claudia, Dl.Horablaga Nicolae Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Sorin Grindeanu.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1020 din 24.03.2011

Ordinea de zi:

ANEXA

La Dispoziția nr. 1020

Din data de 24.03.2011

 • 1.  Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 01.03.2011.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara pe anul 2010 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind susținerea candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind înregistrarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar(S.N.E.P.).

 • 6. Proiect de hotărâre privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timișoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind păstrarea personalității juridice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara în raport cu celelalte unități sanitare și nu va fi supus comasării cu Spitalul Clinic Municipal.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, Organigramei și Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piața Victoriei și Piața Traian.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafețe de teren către S.C. METALTIM S.A. Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a procesului-verbal al ședinței din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferentă spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii) închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1466/2005, la S.C. G&R EVOLUTION COMPANY S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei Municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 și A 666 din pășunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a suprafeței de 43.480 mp teren situat în Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr. 6, înscris în CF nr. 72740 Timișoara la prețul stabilit prin „Rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL și Mioc Nicolae, preț consemnat în Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 567 mp., proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

 • 21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 609 mp, proprietatea d-nei Bora Ileana și a d-lui Bora Traian , pe care este prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

 • 22. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate în proprietatea Municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea altor persoane.

 • 23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș a suprafeței de 2360 mp. teren înscris în C.F. nr. 416680 Timișoara, nr. top. 6983/1/1/2 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 578/19.12.2006 - privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 2360 mp teren, situat în Timișoara, str. Fagului nr. 11, înscris în CF nr. 7 - Timișoara, top nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse și Asistență Educațională „Speranța” .

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (dezlipirea) și ieșirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr. topo 22567, 22568 înscris în C.F. nr. 421464 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10832), str. Călărași nr. 16 - 16A.

 • 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafață de 2007 mp., înscrisă în C.F. nr. 400253 Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. NR. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) și nr. top 30985/2 (134 mp) și trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafață de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr.2

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 20 către Ambasada Republicii Moldova în România pentru sediu Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților a suprafeței totale de 534 mp., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo:9622, 9620 și 9618 înscrise în: C.F. 422501 Timișoara, CF nr. 422539 Timișoara respectiv CF nr. 422538 Timișoara și radierea dreptului de administrare al Academiei Române asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622.

 • 29. Proiect de hotărâre privind unificarea parcelei cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în C.F. nr. 407138 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în C.F. nr. 415691 Timișoara(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5084 Freidorf).

 • 30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, la prețul de 72.000 euro.

 • 31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.15, la prețul de 10.000 euro.

 • 32. Proiect de hotărâre   privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al

Municipiului Timisoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului “Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul IT&C”, Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost -beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul””Poli de creștere”.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind proiectul „Sistemul agro-logistic regional integrat” nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de Proiect.

 • 36. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

 • 37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

 • 38. Proiect de hotărâre privind invitarea la Primăria Timișoara a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea în Registrul agricol.

 • 39. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt clădiri Fundației „Pentru Voi”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociației „Societatea Română Speranța”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru clădiri, Fundației Umanitare „Centrul Vieții”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Barițiu nr.18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Asociației „Serviciul de Ajutor Maltez în România” Filiala Timișoara.

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara Aleea Sănătății nr.15, datorată bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociației „Casa Faenza”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara - zona de sud.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara - zona de nord.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, Piața Sfântul Iosif cel Nou nr.9, Timișoara.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlul de cotizație anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet - Club Timișoara.”

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 ron din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza din Italia.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de construire a Bisericii Parohiale din Parohia Ortodoxă Română Timișoara Aeroport.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

 • 53. Adresa nr. SC2011 - 004929/10.03.2011 a Instituției Prefectului Județul Timiș

privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2011 - privind completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local nr.

371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 54. Adresa nr. SC2011 - 004193/02.03.2011 - a domnului Totoeru Alexandru Lucian privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

 • 55. Adresa nr. CS2011 - 000013/10.03.2011 a Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltarea în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 18/25.01.2011 - privind dezlipirea   și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 422500 Timișoara , C.F. 404643 și C.F. nr. 422499 din str. Traian Lalescu nr. 2 și nr. 2 A și str. Ioan Curea nr.1 și nr. 3, pentru Universitatea Politehnică Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 47 , au fost

inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre înscris la pct. 47 a fost inițiat de doamna consilier Romanița Jumanca și de domnul consilier Valentin Moldovan.

D-NA SARACAN: Declar deschisă ședința de astăzi. Supun atenției aprobarea procesului verbal al ședinței consiliului local din data de 01.03.2011.

Inițiez procedura de vot:

20 de voturi pentru.

Pentru prezentarea ordinei de zi dau cuvântul domnului primar.

DL. PRIMAR: Am să vă propun să retragem de pe ordinea de zi punctul 11. Aici am avut o discuție cu reprezentanți ai difuzorilor de presă și consider că e mai bine să revedem și eventual acest proiect de hotărâre privind regulamentul de desfășurare a comerțului stradal să îl împărțim în două și de aceea am să îl retrag de pe ordinea de zi. În schimb sunt niște materiale suplimentare care vizează, unul o operațiune topo cadastrală și apoi sunt niște chestiuni, 4 la număr legate de proiecte europene. Punctul 2,4 și 5 suplimentare privesc modificarea documentației tehnico-economice. De exemplu sunt corecturi de până la 4 bani pe care trebuie să le facem. Pe ordinea de zi suplimentară sunt 7 puncte în total, presupun că le-ați discutat în comisii înainte și nu le mai repet. Retrag punctul 11 și propun adăugarea acestor 7 puncte de pe ordinea suplimentară de zi.

D-NA SARACAN: Având în vedere că am avut într-adevăr 6 puncte suplimentare pentru care am avut 2 minute să le vedem înainte de plen, al 7-lea propus a venit după începerea plenului, deci îmi permit să le supun la vot în mod diferit.

DL. JICHICI: Am și eu o propunere legată de ordinea de zi și anume să se retragă de pe ordinea de zi punctul 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. Motivația pentru care solicit retragerea acestui punct este faptul că dezbaterea publică cu privire la regulamentul de organizare a dezbaterilor publice a fost organizată abia în cursul zilei de ieri. Nu există posibilitatea de a prelua în acest regulament niciuna din observațiile făcute în ședința de ieri. De asemenea dezbaterea nu a fost în mod suficient mediatizată pentru că participarea a fost extrem de slabă și de asemenea având în vedere că oricum suntem ieșiți din termenul prevăzut de ordinul ministrului cu privire la adoptarea acestui regulament, consider că o întârziere suplimentară nu va prejudicia prea mult. Există foarte multe observații și discuții legate de acest regulament, motiv pentru care consider că ar fi mai potrivit să îl discutăm în următoarea ședință de plen.

D-NA SARACAN: Voi supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a punctului 11. Este implicit retras. În calitate de președinte de ședință preiau propunerea d-lui Jichici de retragere a punctului 12 de pe ordinea de zi și îmi permit să supun la vot retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.

Inițiez procedura de vot:

16 voturi pentru

7 voturi împotrivă

Proiectul a fost retras.

Supun la vot introducerea punctelor 1-6 de pe ordinea de zi suplimentară, care au fost discutate minimal în comisii.

Inițiez procedura de vot:

23 voturi pentru.

Supn la vot introducerea punctului 7 de pe ordinea de zi suplimentară care nu a fost discutat pe comisii.

DL. MOLDOVAN: D-na președinte acest material a fost discutat în comisia 3.

D-NA SARACAN: Așa este, îmi cer scuze. Deci supun atenției introducerea punctului 7 de pe ordinea de zi suplimentară.

Inițiez procedura de vot:

16 voturi pentru

3 voturi împotrivă

1 abținere

Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun votului dvs ordinea de zi modificată.

Inițiez procedura de vot:

23 voturi pentru

Ordinea de zi a fost aprobată. Astăzi fiind o ședință extraordinară, interpelările verbale nu vor avea loc, cine are urgențe se vor putea depune interpelări în scris. Așa am fost anunțată că astăzi este ședința extraordinară și pe 1 martie a fost ședința ordinară.

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri se spune că în fiecare lună este o ședință de plen ordinară și restul sunt extraordinare. Prima ședință din martie a fost o ședință ordinară iar restul câte se organizează sunt extraordinare. Orice interpelare aveți, faceți-o în scris, o depuneți la noi și în termen de 10 zile vă dăm răspuns.

DL. BOGDAN: Nu înțeleg de ce nu putem face interpelări în plen, e dreptul nostru.

DL. SECRETAR: Pentru că este o ședință extraordinară, există o ordine de zi aprobată și un regulament al dumneavoastră, dacă dvs vă încălcați regulamentul, faceți ce doriți.

D-NA SARCAN: Vom intra în ordinea de zi aprobată și vom avea ocazia să modificăm regulamentul dacă chiar așa am scris noi, nici eu nu îmi amintesc foarte bine.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara pe anul 2010 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010

D-NA SARACAN: Există avize favorabile de la toate comisiile. Dacă sunt discuții. Dacă nu supun la vot acest proiect.

Inițiez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind susținerea candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019

D-NA SARACAN: Proiectul a fost avizat favorabil în toate comisiile. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 3.

Inițiez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională

D-NA SARACAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4.

Inițiez procedura de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înregistrarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar(S.N.E.P.)

D-NA SARACAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 5.

Inițiez procedura de vot:

 • 24 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timișoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

D-NA SARACAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 6.

Inițiez procedura de vot:

24 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind păstrarea personalității juridice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara în raport cu celelalte unități sanitare și nu va fi supus comasării cu Spitalul Clinic Municipal

D-NA SARACAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate.

DL. BOGDAN: Colegii consilieri trebuie să ia în considerare faptul că noi propunem defapt, decizia aparține Ministerului Sănătății din câte știu eu. Propunerile sunt bine făcute din punctul meu de vedere. Deci nu noi decidem efectiv prin această hotărâre.

DL. PRIMAR: Decidem și noi pentru că Ministerul Sănătății dorea să comaseze 3 spitale în unul, e vorba și de spitalul de boli infecțioase. Am avut o discuție cu dl. ministru, atât eu cât și Universitatea de Medicină, Direcția de Sănătate Publică, la nivelul spitalelor s-a discutat. Noi am crezut că e mai bine ca Spitalul de boli infecțioasă să rămână în structura în care este acum la Cluj, la Iași și la București. Deci avem un cuvânt de spus.

DL. BOGDAN: Nu vreau să fiu greșit înțeles, și mie mi se par normale aceste decizii și bune, însă vine o propunere din partea administrației, nu este o decizie finală. Decizia finală aparține Ministrului Sănătății.

DL. SECRETAR: Nu vă supărați, dar Ministrul Sănătății plătește? Cine plătește comandă.La muzică, dacă vreau să îmi cânte o melodie plătesc eu și îmi cântă ce vreau eu. Să dea Ministru Sănătății banii și atunci face dânsul.

DL. JICHICI: Dl. Secretar problema spitalelor nu se compară cu problema muzicii.

DL. SECRETAR: Păi cam așa am ajuns.

D-NA SARACAN: Și problema este că spitalele sunt finanțate pe prestări servicii de la Casa de Asigurări, nu le finanțează nici Primăria deocamdată, nici Ministerul Sănătății. Din ceea ce spunea dl. Ministru administrația va avea puterea de decizie, dar spitalele respective nu vor fi finanțate de Casa de Asigurări și vom avea o mare problemă dacă într-adevăr serviciile nu vor fi în relație contractuală cu Casa de Asigurări. Dar pentru nivelul de propunere pe care îl avem în față este corect formulat.

Supun la vot acest proiect.

Inițiez procedura de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, Organigramei și Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

D-NA SARACAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate.

DL. BOGDAN: Am un amendament și anume: „transformarea unui post vacant de asistentă medicală, poziția nr. 28 din statul de funcții, de la unitatea de primiri urgențe în post medic medicină dentară, poziția 55/1 din statul de funcții la cabinet de medicină dentară de urgență”. Aceste lucruri sunt legale și se pot transforma, există și aprobarea Consiliului de administrație, există și o solicitare către Primărie care nu a mai apucat să fie cuprinsă în proiectul pe care îl avem în față acum.

DL. DIRECTOR MAZILU: Am înaintat această solicitare în baza notei de fundamentare făcută de șeful acelui serviciu, respectiv serviciul de la unitatea de primire a urgențelor, ținând cont de faptul că cabinetul de preluare a urgențelor stomatologice este un cabinet unic, care practic se adresează întregului oraș și care este deservit de un număr de medici astfel încât să fie strict acoperit programul de lucru, fără să fie luate în calcul urgențele suplimentare care pot apărea în timpul sărbătorilor legali și zilele de concediu. Ca atare, ținând cont de adresibilitatea crescută și de necesitatea de a acoperi acest serviciu, la solicitarea celor din serviciul respectiv am înaintat această propunere.

D-NA SARCAN: Supun la vot amendamentul formulat de dl. Ciprian Bogdan.

Inițiez procedura de vot:

 • 24 voturi pentru

Supun la vot întregul proiect de hotărâre.

23 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară

D-NA SARCAN: Proiectul are avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt amendamente? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre numărul 9.

Inițiez procedura de vot:

22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piața Victoriei și Piața Traian

DL. STOIA: Aș dori ca alături de Piața Victoriei și Piața traian să fie introdusă și Piața Unirii, care abia în luna noiembrie va dispune de resursele financiare pentru începerea lucrărilor.

DL. ORZA: Formularea trebuie completată, în sensul că pe amplasamentele existente, care presupun scoaterea la licitație, amplasamente aprobate anterior de către Consiliul local. Altfel se înțelege că e „la liber” și vin totți și le pun unde vor.

Piața unirii nu e un amplasament el în sine. În Piața Unirii, ca și în Piața Victoriei există niște amplasamente.

DL. BOGDAN: Întrebarea d-lui consilier se referă la faptul de ce nu au fost scoase la licitație toate amplasamentele care au fost până acum în Piața Unirii, ci doar cele legate de laturile Pieței Unirii și nu cele din centru.

DL. ORZA: Acelea nu se scot la licitație. Eu sunt de acord cu amendamentul, dar trebuie specificat pe amplasamentele aprobate anterior de Consiliul Local ca să se știe că nu apar în altă parte.

DL. BOGDAN: Trebuie să lămurim juridic ce înseamnă aprobate anterior, adică și cele care au fost anul trecut sau nu? Că asta e defapt problema.

DL. ORZA: Sunt 2 categorii de terase: terase care nu necesită licitație pentru că sunt în fața punctului de lucru și sunt amplasamente aprobate prin Direcția de Urbanism de către Consiliul Local, care nu sunt în fața punctului de lucru, sunt în cadrul Regulamentului aprobat de terase și anume distanța față de punctul de lucru, dar nu sunt în fața punctului de lucru. Acelea sunt niște amplasamente care se regăsesc pe o anexă într-o hotărâre de consiliu local. Eu sugeram să ne referim tot la acele amplasamente, pentru că altfel există riscul să se înțeleagă că oriunde se poate pune terasă.

DL. STOIA: Atunci faceți formularea pe care o considerați necesară și o votăm.

DL. ORZA: Eu am spus. Se adaugă la acest proiect de hotărâre pentru Piața Unirii amplasamentele votate anterior de Consiliul Local. Nu știu acum să zic numărul hotărârii.

D-NA SARACAN: Și de asemenea perioada din caietul de sarcini va fi adaptată realităților, în sensul că caietul de sarcini prevede un contract de închiriere pe 3 ani, la locațiile din Piața Unirii va trebui să le corelăm cu proiectul, cu eliberarea amplasamentului în momentul începerii lucrărilor.

DL. STOIA: Până la 1 noiembrie.

DL. MOLDOVAN: În spiritul celor spuse, părerea mea e că treaba e puțin mai complicată, nu putem printr-o frază, prin 3 cuvinte să introducem Piața Unirii. Putem propune ca la proxima ședință să se modifice hotărârea emisă de consiliul local privind atribuirea acelor locații în Piața Unirii cu completarea că locația 1,7,15, etc, cum era aici, care nu sunt în fața sediului să fie scoase la licitație și condițiile. Eu nu aș vrea să blocăm, dar atunci trebuia să venim pregătiți acum. Din câte știu eu sunt vreo 10 amplasamente stabilite prin schița aprobată prin Consiliu. La unele există în fața sediului, sunt doar câteva 2 sau 3 care nu au sediul în față și care pot fi scoase la licitație.

DL. BOGDAN: Formularea domnului viceprimar e corectă, pentru că noi am scos la licitație doar acelea care nu au fost în fața sediilor, pentru că cele care sunt în fața sediilor pot să le folosească doar cei care au sediul acolo.

DL. MOLDOVAN: Acelea s-au atribuit direct proprietarilor de spații de alimentare publică care aveau punct de lucru adiacent acelei terase.

D-NA SARACAN: În Piața Unirii așa cum a prezentat și dl. viceprimar, am avut terase de 2 categorii, cele implicite din fața punctului de lucru și alte amplasamente licitate cu ani în urmă, la care contractul s-a prelungit prin achiziție directă cu respectivii comercianți. Noi în Comisia 1 am încercat să salvăm și acest an, dacă nu am licitat și nu am început lucrarea, să nu stăm cu spațiul nefolosit, pentru că vorbim de fonduri la bugetul local, am încercat în comisie să promovăm pentru acest an, la fel cum am lucrat și anul trecut. Nu am reușit, răspunsurile executivului au fost...nu vreau să le precizez aici.

DL. ORZA: Dacă vorbiți de executiv vă rog să precizați și persoana pentru că așa nu știu.

DL. MOLDOVAN: M-ați înțeles greșit, noi am aprobat mai puțin decât anul trecut. Schema e cu mult mai mică.

D-NA SARACAN: Ca să îi răspund d-lui viceprimar, să nu rămână vina pe tot executivul, noi consilierii PDL am vorbit cu dl. Secretar Cojocari, cu d-na director Junie și cu dl. director Miuș, care au avut 3 păreri diferite. Avem și noi o părere, nu am avut timp să o formulăm super legal ca să venim cu un proiect de hotărâre, dar vom prelua amendamentul d-lui Stoia.

DL. STOIA: D-na Junie, ne-a spus că banii pentru lucrarea din Piața Unirii vin cel mai devreme la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.

DL. PRIMAR: Așa este, d-na Junie este astăzi la București, la minister. Este adevărat, noi am crezut că banii vin mai repede și ca să evităm situații cum ne-am confruntat în alți ani am zis să nu punem Piața Unirii la bătaie. Știu că sunt interese mari acolo, că toată discuția asta certifică și foarte bine că sunt, dar în momentul de față pot să vă spun, cu garanțiile de rigoare, că banii vor veni după luna octombrie. De aceea am zis să discutăm și Piața Unirii. Eu inițial m-am gândit să scoatem un proiect de hotărâre separat, până la urmă s-a zis că se va face în plen un amendament de către un consilier. Mie îmi e totuna, dacă vreți faceți amendament pe proiectul acesta, dacă vreți faceți alt proiect, nu am nici un fel de interes acolo. Se spunea că executivul a avut 3 păreri, a avut 3 păreri în măsura în care și informațiile au fost la fel. Proiectele sunt depuse la București de nu știu când și nu sunt iscălite nici până acum la minister, deci eu nu știu când îmi vin banii și atunci normal că nu pot da cu certitudine o dată. Acuma însă știu că nu vor veni până în octombrie.

DL. CATANĂ: Aș veni cu o sugestie și l-aș întreba pe dl. Cojocari, pentru că totuși e o problemă juridică. Noi avem un regulament de amplasare a teraselor în Piața Unirii, care în momentul de față nu mai permite rotondelor acelea să fie amplasate pe locurile vechi. Sigur că nu am nimic împotrivă ca locul liber să fie ocupat pentru că este o pierdere la bugetul local, având în vedere că știm sigur că banii vor veni doar în octombrie, dar cred că va trebui totuși un proiect de hotărâre nou care să refacă anexa la regulamentul de amplasare a teraselor după care să facem un caiet de sarcini dedicat acelor spații, pentru că și în acest caiet de sarcini se face referire la niște locații.

DL. STOIA: Mai trece o lună două.

DL. CATANĂ: Eu nu am nimic împotrivă, doar am întrebat pentru că e o chestiune juridică. Dacă dl. Cojocari ne confirmă că se poate face totul printr-un amendament nu am nimic împotrivă.

DL. MOȘIU: Este o activitate comercială, noi mai pierdem o lună sau două, e vorba de bani la buget aici, nimic altceva. Dacă mai stăm o lună, facem caiet de sarcini, facem licitația în iunie. Terasele s-au deschis, de ce să mai stăm o lună?

D-NA BLAJ: Domnilor colegi, cred că propunerea domnului viceprimar Orza a fost foarte bună și pertinentă și rezolvă problema. Introducem un punct în acest proiect și lucrurile merg mai departe corect.

DL. STOIA: Supuneți la vot.

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri, dvs ați avut luna trecută un proiect prin care ați stabilit amplasamentele care se scot la licitație în Piața Traian și Piața Operei. Acum în hotărârea aceasta se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitație a celor 2 amplasamente. Pentru Piața Unirii va explicat dl. Primar de ce nu s-a scos, pentru că puteau să apară banii pe luna iulie și apoi nu mai puteai să eliberezi spațiile, era țigănie și scandal. Eu vreau să vă spun categoric de la început. Pentru Piața Unirii și pentru orice amplasament trebuie licitație. Problema este următoarea: faceți licitație să nu pierdeți banii la buget, dar nu trebuie pompieristic pentru că de la anul în octombrie se aprobă lucrările. Anul viitor nu va fi nici o terasă în Piața Unirii pentru că se lucrează, este clar, nu știi cât durează lucrările, un an sau doi. În momentul în care faci o licitație trebuie să stabilești niște termeni clari și să se spună clar nu la modul general cum este formulat în caietul acesta de sarcini. Dacă vreți să o faceți acum, pentru că într-adevăr timpul se pierde, trebuie în primul rând obligatoriu licitație, în al doilea rând condițiile de licitație trebuie trecute exact cum a fost și la ceilalți cu puncte de lucru cu distanță iar în al treilea rând trebuie trecut ce se întâmplă pe perioada cât sunt lucrări acolo. Pentru că omul când vine la licitație trebuie să știe exact perioada în care stă. Eu zic să derulați mai departe ordinea de zi, formulați în colectiv amendamentele și le votăm în hotărârea aceasta, dar nu așa pompieristic, nici fetele nu știu ce să scrie nici eu nu am înțeles nimic.

D-NA SARACAN: Am să sintetizez eu când tragem concluziile.

DL. PAU: Aș vrea să subliniez un lucru în propunerea domnului Stoia și în propunerea d-lui viceprimar s-a specificat foarte clar, discutăm de concesionarea până la toamnă. Nu ne mai putem permite să riscăm o întrerupere și o revenire și să pățim ce am pățit la Bastion și să creem un precedent. Dacă îl scoatem la licitație cine vrea să vină în vara aceasta vine cine nu vrea nu vine. Punctul 3 al dvs crează un precedent periculos și știți foarte bine ce s-a întâmplat la Bastion. Acum la Comisia de negociere, la care dvs nu participați noi ne batem capul cu ce ați făcut atunci. Eu consider că ar fi normal să supunem la vot amendamentele, dacă trec trec, dacă nu continuăm ordinea de zi.

DL. SECRETAR: Dvs spuneți așa: amplasamentele care au fost anul trecut se scot la licitație doar pentru vara aceasta.

Dl. JICHICI: Va propun un text concret pentru amendament ca sa fie toate lucrurile clare: Art. 2 cu renumerotarea corespunzatoare a celorlalte articole “ Se aproba scoaterea la licitatie deschisa a amplasamentelor pentru terase sezonere pentru Piata Unirii in conditiile caietului de sarcini si a documentatiei de amplasament utilizata la ultima licitatie din aceatsta zona cu exceptia duratei contractului care este de maxim un an.”

Sau putem spune cu exceptia care este 31 septembrie 2011.

Dl. SECRETAR: Deci le bagati aceleasi amplasamente, conditiile si caietul de sarcini cum a fost, pe 6 luni nu un an.

Dl. JICHICI: Atunci spunem asa : “ Cu exceptia duratei contractului a carui incheiere nu poate depasi data de 31 octombrie 2011”.

Dl. MOLDOVAN: Se abroga HCL nr care prevedea atribuirea directa a terasei pentru cei care detineau terase..

Dl. SECRETAR: Nu era nici o hotarare din asta..

Dl. MOLDOVAN: E in vigoare.

Dl. SECRETAR: Aia era valabila atunci pe anul respectiv.

Dl. MOLDOVAN: Acuma in februarie am votat-o.

Dl. SECRETAR: Alea din fata punctului de lucru raman. Nu au legatura . Astea sunt numai licitatii.

Dl. SARACAN : Amendamentul a fost formulat de domnul consilier Jichici. Il supun la vot: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

Amendamentul a fost adoptat, locatiile din P-ta Unirii fiind introduse in prezenta hotarare. Supun la vot proiectul de hotarare in intregime. Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi”.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafețe de teren către S.C. METALTIM S.A. Timișoara.

D -na SARACAN ; Proiectul a fost respins in comisisa I si are aviz favorabil de la celelalte comisii. Cine este pentru ?

 • - 19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a procesului-verbal al ședinței din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferentă spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii) închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1466/2005, la S.C. G&R EVOLUTION COMPANY S.R.L.

D -na SARACAN:    Cine este pentru aprobarea propunerii S.C. EVOLUTION

COMPANY S.R.L. pentru stabilirea unui tarif de 20 euro/mp pe luna?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei Municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 și A 666 din pășunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

 • - 14 voturi pentru

 • - 4 abtineri

Am atentionat consilierii sa stea in sala si sa voteze, este vorba de proces, castigare in instanta.... Unii am intrat in panica probabil...

Domnul secretar putea sa vina sa faca o minima prezentare a acestei situatii. Eu nu pot sa prezint proiectele, fiecare dintre dumneavoastra le-ati citit ca si mine, daca avem nevoie de lamuriri suplimentare...

Dl. JICHICI: Ca de obicei domnul secretar , la problemele spinoase vad ca nu este in sala.

Dl. SECRETAR : Asociatia “Avram Iancu” ... ca sa stiti istoricul, noi ne-am opus, am zis ca nu sant continuatorii asociatiei la pasune Avram Iancu.Am trimis ca respins la Prefectura, prefectura le-a dat terenul pe vremea domnului prefect Draganescu.

Noi am atacat in instanta ne-am judecat 2 ani de zile cu Ordinul Prefectului si am pierdut. In momentul de fata avem o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca sa le dam suprafata de teren respectiva. Am fost cu comisia de fond funciar la fata locului si s-a stabilit sa le dea undeva la marginea pasunii intre calea ferata si partea cealalta la margine. Legea prevede, pentru ca trebuie sa scoatem din domeniul nostru, asa a dat hotararea judecatoreasca, sa punem la dispozitia comisiei de fond funciar si astia sant pasii premergatori. Daca nu ati avut cvorumul , eu zic sa reluati pentru ca oricum in aprilie tot acolo se va ajunge .

D -na SARACAN: Eu am atentionat consilierii municipali ca am nevoie de 18 voturi, inseamna ca asta este votul final si vom trece la punctul 19.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a suprafeței de 43.480 mp teren situat în Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr. 6, înscris în CF nr. 72740 Timișoara la prețul stabilit prin „Rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL și Mioc Nicolae, preț consemnat în Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara.

D -na SARACAN: Desi titlul proiectului este foarte laborios, se revine la art. 1 la ceea ce avem de votat. Ni se solicita aprobarea pretului de vanzare a suprafetei de 43 480 mp la pretul stabilit prin rapoartele de evaluare si ca sa fim si mai concreti vom preciza pretul in articolul 1.

Dl. STOIA: Aici se spune... la pretul stabilit in raportul de evaluare. Eu propun sa se mentioneze pretul stabilit, adica 150 euro/mp. Ceea ce inseamna 6 522 000 euro + valoarea masei lemnoase, undeva la 2 miliarde.

Rugamintea ar fi sa introducem pretul in proiectul de hotarare.

D -na SARACAN: Supunem la vot amendamentul care modifica art. 1 sau mai degraba completeaza : “ Se aproba pretul de vanzare a suprafetei de 43 480 mp. situat in Timisoara , Aleea Padurea Verde .... la pretul de 150 euro /mp.stabilit prin rapoartele de

evaluare intocmite de ... “ramane valabil. In rapoarte se precizeaza si respectiva masa lemnoasa.

Cine este pentru amendament ?

- 23 voturi pentru

- 1 vot impotriva

Cine este pentru acest proiect ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 567 mp., proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

 • - 21 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 609 mp, proprietatea d-nei Bora Ileana și a d-lui Bora Traian , pe care este prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate în proprietatea Municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea altor persoane.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș a suprafeței de 2360 mp. teren înscris în C.F. nr. 416680 Timișoara, nr. top. 6983/1/1/2 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 578/19.12.2006 - privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 2360 mp teren, situat în Timișoara, str. Fagului nr. 11, înscris în CF nr. 7 - Timișoara, top nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse și Asistență Educațională „Speranța” .

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (dezlipirea) și ieșirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr. topo 22567, 22568 înscris în C.F. nr. 421464 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10832), str. Călărași nr. 16 - 16A.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafață de 2007 mp., înscrisă în C.F. nr. 400253 Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. NR. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) și nr. top 30985/2 (134 mp) și trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafață de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr.2

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 20 către Ambasada Republicii Moldova în România pentru sediu Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara.

DL. MOLDOVAN: De fapt sediul se atribuie consulului onorific al Republicii Moldova. Propun urmatorul amendament: la art. 1 - ultima parte a articolului se modifica , in loc de Ambasada Republicii Moldova in Romania cu Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timisoara. Consulul Onorific nu tine de ambasada. Serviciul consular este altceva.

Dl. SECRETAR:   Da dar scoateti complet din context ambasada. Se atribie catre

Consulatul onorific al republicii Moldova.

D -na SARACAN: Amendamentul este : art. 1 se modifica si devine “ se aproba atribuirea S.A.D. Timisoara B-dul Revolutiei 1989, inscris in CF.....catre Consulatul

Onorific al republicii Moldova la Timisoara cu destinatia de sediu.”

Cine este pentru acest amendament ?

 • - 24 voturi pentru

Cine este pentru proiectul de hotarare in intregime ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților a suprafeței totale de 534 mp., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo:9622, 9620 și 9618 înscrise în: C.F. 422501 Timișoara, CF nr. 422539 Timișoara respectiv CF nr. 422538 Timișoara și radierea dreptului de administrare al Academiei Române asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622.

D -na SARACAN: Cine este pentru ?

 • - 23 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29. Proiect de hotărâre privind unificarea parcelei cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în C.F. nr. 407138 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3098 Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în C.F. nr. 415691 Timișoara(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5084 Freidorf).

D -na SARACAN; Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30. Proiect de hotărâre privind neexerci tarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, la prețul de 72.000 euro.

D-na SARACAN: Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.15, la prețul de 10.000 euro.

Dl. MOSIU: As dori daca ar putea cineva sa ne lamureasca , deoarece la suprafata , la mp. nu figureaza nimic si am impresia ca sunt doar niste spatii comune, sau nu am inteles, cine ar putea sa ne lamureasca. In extrasul C.F. la mp. este 0 si cred ca sunt doar niste spatii comune.

Dl. MIUT: Din cate stiu de la respectiva persoana care le detine, vrea sa sezmembreze spatiul.

Dl. MOSIU: Si atunci ce vinde?

Dl. MIUT: Partea care ramane de la dezmembrarea primului spatiu. Intrebarea este , daca exista vreo intentie de a cumpara? Exista bani sau numai sa avem o informatie in plus?

Dl. MOSIU: Ce se vinde ? La metri patrati este trasa linie. Ce votam?

Dl. MIUT: Nu pot sa va dau informatia pentru ca nu o am. Daca doriti o sa intreb la respectiva firma. Dorinta exista de a cumpara? Avem bani pentru astea?

Dl. MOSIU: 10 000 EURO pentru un spatiu pe str. Ungureanu, este interesant.

Dl. MIUT: Amanati-o si vom obtine informatia exacta.

Dl. TOANCA: Eu am mai luat cuvantul pe aceasta tema, nu vreau sa intru in polemici. Este un spatiu care se vinde de la privat la privat, nu-i cunosc nu ma intereseaza.

Trei sferturi dintre notarii din Timisoara nu cer aceste adeverinte de preemtiune, sant cativa notari care cer iar oamenii care intr-adevar respecta legea si cer si de la Consiliul Judetean si de la noi, si de la Comisia de Monumente aceasta adeverinta.

Nu avem dreptul dupa aceea sa ne dea un privat in judecata, sau notarul care si respecta legea. Sunt sute si sute de tranzactii in Timisoara acre eludeaza aceasta chestie si care este oarecum facultativa.Nu avem bani pentru a cumpara.

Dl. MOSIU: Este interesant ca noi votam ce nu avem habar.

Dl. PRIMAR: Nu avem nici un interes sa luam spatii in condomini unde dupa aceea intram in alte conflicte pentru ce? Pentru cativa metri patrati pe care nu-i putem valorifica individual. Noi nu ne-am bagat in astfel de chestiuni pentru ca dincolo de preturi care sunt exagerate nu ai o perspectiva intr-un asemenea condominiu.

Un privat are poate mai multi bani ca sa puna lucrurile la punct. De aceea mi-am exprimat dreptul de preemtiune insa ceea ce zice domnul Toanca, este o prevedere legala pe care din pacate prea putini o aplica!

Daca doriti o amanam , daca doriti o votam asa si daca aveti ceva intentii ca acolo pe Ungureanu sa facem ceva, o cumparam la 10 000 euro.

D -na SARACAN: Nu am vorbit inca de intentii si la fel ca si colegul meu am spus ca din aceasta solicitare nu se intelege despre ce spatiu vorbim. Normal ca ca noi ne-am concentrat doar pe pozitia legala ca nu ne-ar interesa, ca nu vrem sa blocam. Probabil ca la Patrimoniu cand se depun aceste hartii, trebuie sa se verifice.

Dl. MOSIU: Dar votam ceva ce nu stim.

D -na SARACAN:  Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

- 2 abtineri

Am incercat domnule viceprimar. Trebuie sa nu mai imi completati acolo unde nu sant puncte de vedere ca le vor exprima in plen. Ar trebui sa se faca treaba serios in comisii Dl.MOLDOVAN: De catre cine?

D-NA SARACAN: De catre mine bineinteles. Nu am facut nici un fel de aluzie.

Dl. VICEPRIMAR: Ar trebui sa invitam si presa in comisii, atunci se vor pune toate intrebarile care se pun in plen.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului “Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul IT&C”, Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      -23 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost -beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de

intervenție 1.1. - „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul””Poli de creștere”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      -24 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      -23 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind proiectul „Sistemul agro-logistic regional integrat” nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM, depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013 de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de Partener de Proiect.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 24 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind invitarea la Primăria Timișoara a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea în Registrul agricol.

Dl. MOLDOVAN: Mă întreb de ce trebuie să hotărâm să invităm niște oameni la primărie? Așa scrie în lege, că trebuie HCL?

Dna. SAS: Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri sau orice alte bunuri agricole pe raza municipiului Timișoara pot să declare datele potrivit prevederilor normelor tehnice pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol. În urma declarării datelor prin vizitarea gospodăriilor, dacă se prezintă la Primăria Municipiului Timișoara cu orice alte probleme iar pentru invitarea persoanelor respective la Primăria Municipiului Timișoara potrivit normelor tehnice trebuie să se procedeze în urma unei hotărâri de Consiliu Local. Nu noi am născocit, așa scrie în normativ, în normele tehnice de înregistrare a datelor în Registrul Agricol. Deci e o procedură prevăzută în legi.

Dna. SARACAN: Dacă era în lege era implicită.

Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt clădiri Fundației „Pentru Voi”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociației „Societatea Română Speranța”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru patru clădiri, Fundației Umanitare „Centrul Vieții”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Barițiu nr.18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Asociației „Serviciul de Ajutor Maltez în România” Filiala Timișoara.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara Aleea Sănătății nr.15, datorată bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociației „Casa Faenza”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara - zona de sud.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara - zona de nord.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Imobil de locuit S+P+2E+Eretras”, Piața Sfântul Iosif cel Nou nr.9, Timișoara.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlul de cotizație anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet - Club Timișoara.”

Dna. SARACAN: Avem o notă din partea executivului în care ni se precizează că fondul alocat prin bugetul local aprobat de noi pentru sport este de 4.879.410 lei, din care 3.327.261 lei, sume restante din 2010 rămânând de angajat pentru anul 2011,

1.552.149 lei, solicitarea de finanțare a Baschet Club Timișoara este de 2.150.000 lei.

Dl. MOLDOVAN: Normal nici nu putea, nu trebuia să prevadă nici un leu în bugetul local atâta timp cât Consiliul Local nu aprobă un cuantum al cheltuielii, al cotizației. După ce se aprobă cotizația mai departe se va rectifica bugetul local. Probabil și cu alte ocazii va fi aceeași procedură.

Dna. SARACAN: Este corect ce spuneți dvs. doar că am dorit să prezint colegilor subiectul întreg având în vedere că o să avem și alte solicitări, am precizat doar bugetul aprobat de noi pentru această destinație și să ținem cont în luarea deciziilor și de banii deja alocați.

Dl. MOLDOVAN: După părerea mea nici nu ar trebui trecută această cheltuială la poziția cu cheltuieli pentru finanțarea activităților în are suntem prin contract de asociere. Aici e membru în cadrul asociației Consiliului Local.

Dna. SARACAN: Domnule președinte, dacă noi plătim cred că ...

Dl. PRIMAR: Eu întreb pentru că la POLI tot scot cu forcepsul banii și

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 15 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 ron din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza din Italia.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de construire a Bisericii Parohiale din Parohia Ortodoxă Română Timișoara Aeroport.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare pentru Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. SZABO : Am un amendament. Se diminuează cu suma de 3000 de lei valoarea proiectului « Timișoara Mica Vienă » aflat la poziția 13 din anexă și se introduce proiectul « Olimpiada Națională de coregrafie » în valoare tot de 3000 lei.

Dna. SARACAN: Supun la vot amendamentul d-lui Szabo, prin care se diminuează la art. 13 « Timișoara Mica Vienă » cu 3000 de lei și se introduce un articol nou, finanțarea olimpiadei naționale de coregrafie.

Dl. SZABO : De pe agenda Ministerului Învățământului.

Dna. SARACAN: Supun la vot amendamentul

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

Supun la vot acest proiect.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind alocarea pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 004929/10.03.2011 a Instituției Prefectului Județul Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2011 - privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Dna. SARACAN: Supun la vot menținerea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2011.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

Ne menținem hotărârea valabilă.

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 004193/02.03.2011 - a domnului Totoeru Alexandru Lucian privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Dna. SARACAN: Supun la vot menținerea Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

Hotărârea rămâne valabilă.

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. CS2011 - 000013/10.03.2011 a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltarea în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN -INCERC” referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 18/25.01.2011 - privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 422500 Timișoara , C.F. 404643 și C.F. nr. 422499 din str. Traian Lalescu nr. 2 și nr. 2 A și str. Ioan Curea nr.1 și nr. 3, pentru Universitatea Politehnică Timișoara.

Dl. SECRETAR: A stat la Universitatea Politehnica un teren ca să-și construiască, INCERT-ul e în contradicții cu ei și acum a făcut contestație. Acestea sunt plângeri prealabile. Părerea mea este, în momentul în care dvs. ați adoptat o hotărâre și era o treabă clară. La o instituție ți-o menții. E recursul grațios. Atacă în instanță. Merge în instanță.

Dl. PRIMAR: Noi acolo am aprobat o documentație topo-cadastrală prin care am făcut o separare între terenul INCERT-ului, știți acolo pe Lalescu și terenul Politehnicii al Facultății de Construcții. Și cei de la INCERT, că eu am lucrat acolo dar persoanele acestea nu le cunosc. Aceștia văd că sunt nemulțumiți și au făcut plângere. Acum dacă noi am votat și am aprobat documentația aceea, deci noi am căutat să separăm că erau amestecați unii cu alții și nu se putea valorifica de nici un fel terenul

Dna. SARACAN: Supun la vot menținerea    Hotărârii Consiliului Local

nr.18/25.01.2011.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Se menține hotărârea anterioară.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI

Dl. PRIMAR: Să revenim și să luăm în discuție Adresa pe care o aveți în mape cu nr. SC 2010-5741/22.03.2010 E vorba despre blocul de pe Brăiloiu. Acolo știți că blocul acela a sărit în aer, am vorbit cu oamenii au venit la mine, le-am promis că bag memoriul în Consiliul Local. Între timp am vorbit la Prefectură, la Administrația Financiară, se pare că vom primi bani de la guvern. Dar eu am dorit și așa m-am angajat față de oameni să supun atenției să luați la cunoștință și în eventualitatea în care de la guvern o să primim bani, nu știu câți, să completăm eventual din Fondul de Urgență. Deci e o luare la cunoștință și îmi cer scuze, trebuia să fie inserată în ordinea de zi dar nu am mai apucat.

Dna. SARACAN: Noi am fost de acord și altă dată să ajutăm acești oameni, noi luăm la cunoștință acum dar probabil că eram de acord și cu aprobarea acestui ajutor până vine cel de la guvern.

Dl. PRIMAR: Noi atunci nu am avut pe bugetul pe 2010 știți că nu am avut bani. Pe bugetul acesta avem 300.000 lei la Protecția Civilă. Dacă vă uitați în documentație o să vedeți că suma e mult mai mare. Noi facem diligențe să ne dea guvernul banii că la Bacău a sărit blocul în aer și a dat. Aici în Timișoara a sărit blocul de pe Sănătății în aer, guvernul a dat. Anul trecut guvernul nu a putut da, acum am demonstrat prin tot felul de acte faptul că suntem îndreptățiți, sperăm să vină banii. Oamenii m-au rugat să vă informez despre situația aceasta și o să vedem cum o să evolueze.

Dl. PAU: Este blocul despre care am discutat anul trecut din zona Girocului. Vă mulțumim pentru inițiativă, am făcut demersurile și cu președintele de ședință, vă solicitam la vremea respectivă, dl. Secretar a fost împotrivă la vremea respectivă, mă bucur că am ajuns la gînduri mai bune și vă felicit domnule primar.

Dna. SARACAN: Adresa este doar de luare la cunoștință, banii tot de la guvern îi așteaptă dl. Primar. Putem propune mai departe ajutor din Fondul de Rezervă. Am citit punctul 1 doar că am făcut o paranteză cu memoriul pe care l-am scăpat din vedere sau nu l-am văzut că îl avem depus.

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului cu nr. topo 215/2, aferent scărilor și parapetului aferent acestora - pasaj din Piața Victoriei.

Dna. BLAJ: Am primit explicații de la dl. Arhitect Șef, practic ne luăm scările înapoi.

Dna. SARACAN: Am emoții când mișcăm ceva pe acolo că nu știu îl vindem îl dărâmăm. Este acvariul despre care noi vorbim de 4 ani. Să se înregistreze că e în favoarea noastră hotărârea pe care o luăm.

Dl. GRINDEANU: Dar poate ne spune mai multe dl. Ovidiu Ciuhandu care are spații comerciale acolo.

Dna. SARACAN: Nu cred că se referă la el. Aș vrea să rămânem la spațiul pe care avem de aprobat acum.

Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 17 voturi pentru

- 2 abtineri

Proiectul a fost respins.

Dacă o să înțelegem ce votăm o să și votăm dacă nu o să ne abținem, este normal dl. Cojocari.

Dl. MOȘIU: Proiectul a venit în ultimul moment și am impresia că colegii mei de asta au fost nedumeriți. Nu am înțeles de ce atâta grabă fiind un proiect în care noi am fost direct interesați. De ce a apărut cu câteva minute înainte?

Dl. ȚOANCĂ: Și data trecută am pățit așa, am mai rămas 19 în sală. Majoritatea acestor proiecte suplimentare necesită 18 voturi. Data trecută am rămas la proiecte de maximă importanță 16 în sală. Atâția mai suntem prezenți.

Dl. PRIMAR: Asta e problema dvs. dacă aveți probleme și trebuie să plecați, mai bine suspendăm ședința și o reprogramăm după o zi sau două când sunteți în cvorum. Asta denotă lipsă de seriozitate.

Dna. BLAJ: Dl. Arhitect Șef era în sală, ne putea lămuri.

Dna. SARACAN: Ne-am înțeles odată că pe ordinea de zi suplimentară acceptăm cele de extreme urgențe cele care nu suportă amânare. Cele de mai de jos unde sunt modificări pe fonduri europene care trebuie trimis la București. Îmi spune cineva unde trebuia trimis punctul 1? Deci putem lua ca și alte decizii, luna viitoare.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional regional 2007 - 2013 aferent Axei prioritare 1. -„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creștere”.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: -18 voturi pentru

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind atribuirea către Direcția de Asistență Socială Comunitară a unui spațiu situat în corpul vechi al Școlii Generale nr.11 din str. Războieni nr.2 pentru realizarea unui Centru de Incluziune Socială.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se număr ă voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo”, a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. -„Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere".

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se număr ă voturile: 2o voturi p entru

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului " Modernizare strada Closca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetatii - str. Ovidiu Balea ", a Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: "Poli de crestere"

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se număr ă voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. NR. 425366 și CF 415 479 din str. Peru ( fosta str. Bujorilor nr. 49-51).

Dl. ROBESCU: Zona Bujorilor s-a numit inițial și strada se numește acum Peru. E una și aceeași locație. Ca să se poată intabula construcțiile respective, care sunt făcute pe Ordonanța nr. 19, făcute de primărie, ca să se poată intabula construcțiile trebuie dezlipite și alipite imobilele respective. Pentru că stau pe două topografice diferite.

Dl. ȚOANCĂ: De ce ne vin cu o oră înainte? Că asta chiar e urgență. De ce aceste lucruri urgente vin așa? Pentru că le votăm la mustață.

Dl. PRIMAR: Aceste documentații au de multe ori timpi morți, și nu la noi neaparat, pentru că ne trebuie tot felul de avize și le-am băgat azi în speranța, mai ales că acolo sunt niște blocuri făcute de noi cu vreo 12 ani în urmă, că rezolvăm o treaba. Deci nu văd cu ce prejudiciază pe cineva din Consiliul Local faptul că le dau posibilitate de intabulare pe un nou număr în conformitate cu adresa pe care o au, Intrarea Peru am botezat-o anul trecut când a fost ambasadorul aici. Iar dincolo era o chestiune să întăresc caracterul și proprietatea publică acolo unde a picat. Și asta mă pune pe anumite gânduri că de fapt nu se dorește acolo să se rezolve situația.

Dna. SARACAN: Faceți o greșeală, eu personal m-am abținut la vot. Când aveți puncte pe ordinea de zi pe care nu le cunoaștem vă rog frumos cei care trebuie să le susțină, să o facă. Nu am avut timp să citesc referatul iar de povești sunt sătulă. Am cerut doar explicații.

Dl. PRIMAR: Eu fac un apel colegial să votați. Dacă nu vreți nu o votați.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 38 de locații prin licitație publică în vederea amplasării de cabinete tehnice stradale de telecomunicații.

Dl. MOLDOVAN: La punctul 7 e vorba de cabinetele sistemelor de telecomunicații actualmente un număr de amplasamente deja construite înainte de Revoluție, în care se află căsuțele fiecărui abonat din Timișoara. Fiecare din noi care avem abonament de telefonie fixă suntem racordați la unul din aceste puncte la intersecția de străzi. Trebuia să se intre în legalitate cu aceste amplasamente. Cererea e dinainte de 1 ianuarie. Singura soluție găsită e licitația. Ele există. Noi ar trebui să luăm banii și să-i forțăm să le modernizeze. Dacă nu vreți să intre în legalitate amânați. Licitația durează o luna jumătate. De aceea e urgent.

Dl. SECRETAR: Eu nu l-am avizat și nici juridicul pentru că nu am putut să vedem toate amplasamentele. Sunt de acord cu licitația cu toate acestea dar în situația în care vreun amplasament e revendicat sau e vreo problemă, nu pot să pun viza de legalitate. De făcut la licitație singura cale legală e licitația, e clar.

Dl. MOLDOVAN: Au fost verificate toate.

Dl. SECRETAR: De mine nu.

Dl. MOLDOVAN: De dvs. nu pentru că nu ați mai vrut să-l luați. Documentația.

Dl. SECRETAR: Eu îl avizez de legalitate sub rezerva aceasta. Dacă apare o problemă o să fac notă.

Dl. MOLDOVAN: E corect, e vorba de 30 mp.

Dna. SARACAN: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se număr ă voturile: -14 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 4 abtineri

Proiectul a fost respins.

Dl. MOLDOVAN: De acum o să cer secretariatului să-și facă datoria pentru că secretariatul de o lună jumătate o trimite la tot felul de din acestea și la final nu o avizează. Cetățenii și petenții de fapt sunt blocați de Serviciul Juridic.

Dna. SARACAN: Cu asta suntem de acord și noi.

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

IOAN COJOCARI


Cons. MARIA SARACAN