Proces verbal din 28.06.2011

Procesul-verbal al Şedinţei Extraordinare din 28.06.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28 -06-2011 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. SORIN GRINDEANU-viceprimarul mun. Timisoara;

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 23;

Au absentat: Jumanca Romanita, Pau Adrian, Toanca Radu si Sandu C-tin Din partea executivului participa domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, domnul Viceprimar Adrian Orza si domnul Secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocat prin Dispozitia nr.1423 din data de 23.06.2011 a primarului municipiului Timisoara.

ORDINEA DE ZI:

ANEXA

La Dispoziția nr.1423 Din data de 23.06.2011

 • 1. Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 14.06.2011.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA.

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ȘTEFAN PETRU.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei III -pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 5. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului WILHELM FRIEDL.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara Ministerului Finanțelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligațiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara cu sumele scadente și nevirate reprezentând compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr.36/2006.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat cu S.C. AURORA” S.R.L.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului, în suprafață de 94 de mp., oferit de Ion Teodor și Ion Vioara, teren înscris în C.F. nr. 424907 Timișoara , situat în str. Virgil Madgearu nr.6.

 • 9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii achiziționării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență - Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii cu Fundația Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie nr.24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr.33 către Asociația Mișcarea pentru Regatul României.

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30206/1 în suprafață de 1284 mp., înscrisă în C.F. NR. 421764 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206/1/2 (21 mp) și nr. top 30206/1/3 (737 mp ), dezmembrarea parcelei cu nr. top 30206/2 în suprafață de 816 mp., înscrisă în C.F. nr. 400879 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.111202) în parcelele cu nr. top. 30206/2/1 (757 mp) și nr. top. 30206/2/2 (59 mp).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr.32.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu - chioșcuri comerciale în Timișoara Piața 700.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.6.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener la proiectul „Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe”, acronim TRAFLICCA, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei”, a Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost - beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casa P+1 și garaj”, str. Ioachim Miloia nr.37, Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona cu funcțiuni mixte: Spații comerciale, birouri, servicii, unități de cazare și dotări aferente”, str. Circumvalațiunii nr.8-10, Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț și birouri aferente „, extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564 +500 stg., Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Lotizare parcelă rezidențială „, str. Pictor Theodor Aman nr.26, Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice „ Extravilan nr.CAD: A 890/2/1, Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuințe colective și individuale”, str. Ion Slavici nr.104, Timișoara.

 • 26.Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Gr. T. Popa , nr. top.2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timișoara”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 14.06.2011.

Dl. GRINDEANU: La punctul 1 al ordinei de zi avem aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 14.06.2011.

Supun la vot.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 20 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA.

Dl. GRINDEANU: Supun la vot acest proiect.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 18 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ȘTEFAN PETRU.

Dl. GRINDEANU: Înainte de a vota proiectul îi dau cuvântul d-lui consilier Moldovan - președintele Comisiei de validare să ne spună dacă au fost îndeplinite toate condițiile legale.

Dl. MOLDOVAN: Vă mulțumesc. Proces verbal al Comisiei de validare a

5

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, încheiat azi 28.06.2011. Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Timișoara în ședința de constituire din data de 20.06.2008 a examinat în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 și 4 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată și modificată, legalitatea alegerii următorului consilier local ales pe lista Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Având în vedere hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA, având în vedere Adresa nr. 7/20.06.2011 a UDMR înregistrată la Primăria Municpiului Timișoara cu nr. 13373 din data de 22.06.2011 prin care se comunică faptul că următorul supleant pe lista de candidați pentru Consiliul Local este dl. Ștefan Petru. Comisia în urma verificării dosarului constată că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Petru. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Dl. GRINDEANU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:     -20 voturi pentru

Dl. SECRETAR: O să vă citesc jurământul și dvs. spuneți opțiunea. „Jur să respect Constituția și legile țării, și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timișoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

Dl. ȘTEFAN : Jur.

Dl. SECRETAR: Vă mulțumesc. Vă rog să semnați.

Dl. GRINDEANU: Avem o mențiune cu privire la ordinea de zi. Dau cuvântului d-lui Primar.

Dl. PRIMAR: Aș dori să-mi permiteți să discutăm la ordinea de zi în completare mandatul pe care dvs. l-ați acordat unei comisii de consilieri condusă de dl. consilier Stoia referitor la noua locație a Liceului de Arte Plastice. Și l-aș ruga pe dl. consilier să ne facă o informare pe tema aceasta pentru că noi trebuie să luăm o hotărâre, fiind acum vacanța, e deja începută, să pregătim noul an școlar. Deci dacă se acceptă și această discuție la ordinea de zi ca o informare din partea comisiei.

Dl. GRINDEANU: Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea enunțată de către dl. primar.

- Cine este pentru? Se numără voturile:


- 21 voturi pentru


PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei III -pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 21 voturi

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului WILHELM FRIEDL.

Dl. PRIMAR: În data de 10.05.2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 161 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului WILHELM FRIEDL. La baza acestei hotărâri a stat referatul primarului și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 Consiliul Local a hotărât decernarea titlului domnului prof. Dr. Medic WILHELM FRIEDL pentru întreaga sa activitate care a adus beneficii importante Timișoarei. Voi spicui datele mai importante din referat și apoi o să îl rog pe dl. Prof. Dan Poenaru să facă laudatio. Domnul Wilhelm Friedl s-a născut în Timișoara, la 17 septembrie 1952, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind medic la Policlinica Văcărescu din Timișoara.

A urmat cursurile școlilor primare, gimnaziale și universitare în Timișoara. A absolvit Liceul nr.10 din Timișoara și apoi Facultatea de Medicină Generală din același oraș.

În timpul anilor de liceu și de studenție a reprezentat cu cinste orașul Timișoara în cadrul competițiilor sportive naționale și balcanice, fiind campion național la canotaj în anul 1969.

Între anii 1972- 1977 urmează cursurile Universității de Medicină din Heidelberg, absolvind-o cu diploma de stat - Grand of Study Foundation of the German People. În anul 1977 obține titlul de doctor medic cu “magna cum laudae”, la Universitatea de Medicină din Heidelberg.

Între anii 1988-1992 este Șef Adjunct la Departamentul de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie al Universității de Medicină din Heidelberg. După Revoluția din 1989, Prof.Dr.Wilhelm Friedl a inițiat o colaborare profesională și științifică, permanentă și fructuoasă cu medicii specialiști ortopezi și chirurgi din Timișoara și din țară, participând la numeroase schimburi de experiență, manifestări științifice și intervenții chirurgicale cu grad de dificultate ridicat. A facilitat tratamentul în Germania a cazurilor deosebite, care nu au putut fi rezolvate în România,

A depus un efort susținut în dezvoltarea învățământului medical timișorean, materializat prin obținerea a unui număr de 30 burse de studiu la universități europene, destinate tinerilor specialiști timișeni. De asemenea, a pus bazele unei discipline noi, respectiv chirurgia spinală, și este promotorul unor tehnici medicale moderne, participând astfel la progresul și alinierea ortopediei timișene și românești, la standardele europene. De-a lungul timpului a colectat donații în valoare de peste 350.000 euro, destinate clinicilor de ortopedie din Timișoara. Menționez că această propunere a fost făcută de către dl. Prof. Dr. Dan Poenaru împreună cu dl. Conf. Dr. Dan Bârsășteanu. Il invit pe dl. Poenaru să facă laudatio.

Dl. POENARU : Stimați domni consilieri, stimate domnule primar, pentru lumea academică din Timișoara și pentru ortopedia românească este un moment emoționant azi și un momet de bucurie pentru că unul dintre concitadinii noștri, stabilit de mult timp în Germania este răsplătit cu această distincție de mare onoare pe care o oferă Consiliul Local pentru întreaga sa activitate. Profesorul Friedl este timișorean get beget, provine dintr-o familie de șvabi bănățeni. O familie de intelectuali, tatăl a fost medic, bunicul notar la Sânandrei și a terminat Liceul nr. 10 din Timișoara. Făcând în același timp sport de performanță, în 1969 a fost campion național la canotaj și multiplu medaliat al acestui sport reprezentând cu cinste culorile Timișoarei la nivel național și internațional. În 1970 a dat admitere la medicină și a intrat în mod strălucit în condițiile unei admiteri extrem de dure atunci, iar în 1972 participând la o competiție de canotaj din Iugoslavia a urmat drumul pe care l-au urmat foarte mulți șvabi bănățeni și s-a refugiat în Germania. În 1977 a cu Magna cum laude Facultatea de Medicină din Heidelberg pe care o absolvise și tatăl său înainte de Al doilea Război Mondial. Și-a urmat cariera didactică trecând prin toate etapele profesionale, în 1978 s-a întors la Timișoara la un an după absolvire s-a căsătorit, are două fiice și și-a continuat cariera în Germania. Din 1992 este șef de clinică, a parcurs toate titlurile academice în prezent fiind profesor. Se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită numărului mare de articole publicate peste 250, invenții și inovații care-i sunt recunoscute, a abordat cele mai dificile aspecte ale specialității. Am fost colegi de facultate a fost cu un an mai mic ca mine ne cunoșteam dar foarte mulți după ce au plecat din țară au cam uitat de unde au plecat unii au uitat și limba română. Profesorul Friedl este din 1990 o prezență constantă în Timișoara în rândul ortopezilor din România, vine de câteva ori pe an ține cursuri, a făcut donații de peste 250 000 euro până acum, a oferit burse. Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care m-au îndemnat să fac acest laudatio.

Dl. PRIMAR: Îl rog pe dl. Friedl să poftească pentru a-i înmâna distincția.

Dl. FRIEDL: Stimați domni consilieri, stimate domnule primar, vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați făcut-o declarându-mă cetățean de onoare. Este cetățenia de onoare a orașului în care am fost născut în 1951. E un moment emoționant pentru mine. În 1972 am părăsit ilegal România la un campionat de canotaj. Nu eram sigur că voi mai avea posibilitatea să revăd Timișoara. Cu atât mai mult mă bucur că după mulți am reușit să mă întorc să stabilim o conexiune vitală cu clinicile de traumatologie și ortopedie. E un oraș care s-a schimbat mult un oraș în care pot să vorbesc liber în care există un sistem democratic. În democrație fiecare poate face ceea ce dorește în limitele legii și fără a afecta libertatea celorlalți. În democrație fiecare are dreptul dar și obligația de a prelua inițiativa. Fără această perioadă de dictatură comunistă eu sunt sigur că Timișoara ar fi fost un model de oraș european, aici coexistența naționalităților a fost bună. Toate popoarele sunt mixte toți avem valori care pot duce la o unificare a Europei. Nici controlul Securității nu ar fi funcționat dacă erau mijloacele de comunicație de azi. A trebuit să decid să plec și am primit în absență 5 ani de închisoare dar văd că aici sunt primit altfel și sunt mândru că am devenit cetățean de onoare al acestui loc unde am mulți prieteni. Am înțeles că am fost anticomunist. Universitatea în care am studiat este cea mai veche universitate în limba germană care mai este în Germania. În ultimii 12 ani contactele cu Timișoara s-au intensificat, cele cu dl. Poenaru cu dl. Vermeșan, aceste contacte constând în stagii pe care mulți rezidenți le-au făcut în clinica noastră. Unde am putut am dat material de sinteză am făcut cursuri operații practice în sălile clinicii. Cred că este o colaborare folositoare pentru ambele părți mă bucur că am putut reveni la universitatea în care am început baza de studiu și de aceea sunt totdeauna dator cu mulțumiri acestei universități. Cât voi avea putere voi continua să susțin dezvoltarea ortopediei în Timișoara. Vă mulțumesc.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotă râre privind aprobarea procedurii de solicitare de că tre Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara Ministerului Finanțelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligațiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara cu sumele scadente și nevirate reprezentând compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr.36/2006.

Dl. GRINDEANU: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:     -23 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat cu S.C. AURORA” S.R.L.

Dl. JICHICI: Senzația mea este că acest proiect stabilește un nou record de rigurozitate în ceea ce privește proiectele de hotărâri. Prima observație. Articolul 4 punctul 1, prevăzut în articolul 1 al proiectului de hotărâre nu există, este o greșeală. Dacă analizați actul adițional nr.1 din 30.09.2008, fostul art. 4 care se referă la taxa de concesiune a fost renumerotat și a devenit art. 5. Sigur toată povestea a pornit de la faptul că în contractul inițial exista performanța de a avea două articole 4. Dar referirea la art. 4 alin. 1 este invalidă. Pentru că de fapt discutăm de art. 5. A doua observație. Propunerea de modificare, care spune că la art. 1 alin. 1 discutăm despre o suprafață de 56.021 mp. nu se regăsește în suma suprafețelor pe care se aplică taxa de concesiune. Dacă faceți suma o să vedeți că e vorba de 57.398 mp. pe care se aplică concesiune dacă matematica mea nu greșește. În fine, art. 2 al proiectului de hotărâre după ce în art.1 s-a propus că obiectul contractului se referă la suprafața de 56.000 mp. înscrisă în C.F. nr. 403998, la art. 2 propunem ca în C.F. să notăm descrierea teren în suprafață de 59.789 mp. Deci vă rog să-mi dați niște explicații pentru că din punct de vedere legal e invalid ce există în acest proiect.

Dl. TOADER: În art. 1 se vorbește despre modificarea a 3 articole din contractul de concesiune din 2008, respectiv art.1 alin. 1 despre care se face vorbire în text, dar capitolul 2 articolul al doilea despre acesta nu se scrie nici un fel de modificare, deci acesta ar trebui eliminat din text fiindcă el nu a fost modificat în nici un fel. Și sunt de acord cu ce a spus dl. Jichici art. 4 alin. 1 din contractul de concesiune este numerotat greșit inițial, trebuie să rectificăm această situație și aș mai dori să modificăm în art. 1 nr. top 15924/1 proprietar municipiul Timișoara, să eliminăm cuvântul primăria pentru că e scris greșit. Și într-adevăr s-a făcut referire că suprafața de 56.000 mp. este mai mică decât ce se înscrie la art.2 , 59.789 mp. Pentru că m-am uitat și eu peste articol și aici nu cred că este o problemă fiindcă noi nu concesionăm întreaga suprafață de teren înscrisă în top respectiv ci numai o parte din ea. Aceasta este explicația. Însă el nu este dezmembrat.

Dl. JICHICI: O parte din 56 000 mp. sigur nu poate fi 57 000 mp.

Dl. TOADER: Stiu la ce faceti referire, am adunat si eu cele 3 suprafete si nu corespund sumele, nu s-a facut un calcul corect. Nu stiu.

Dl. ROBESCU: Calculul este corect. Suprafata intregului top este afectata de o parte din terenurile celor de pe strada Dreptatea care si-au primit acel drept de proprietate din parcela respectiva fara a fi rectificata acea suprafata in extrasul de C.F. si de aici apare diferenta de suprafata.

Exista o evidenta dubla acolo, o evidenta pe carte funciara de Timisoara si o evidenta de C.F. de Giroc care prin ordinul prefectului au fost improprietariti cu o parte din acel teren.De acolo este diferenta de suprafata pe cae o mentionati dumneavoastra.

Dl. JICHICI: Domnule Robescu eu sant de acord cu dumneavoastra dar orice specialist in drept va va spune ca daca noi specificam obiectul unui contract fiind 56 000 mp si mai departe spunem ca aplicam taxe de concesiune pe 57 300 mp nu sta in picioare din punct de vedere juridic.

Mie imi pare rau, e o chestie elementara.

Dl. ROBESCU: Exista acolo si o suprafata din constructii, de acolo va da un plus de suprafata. S-a modificat suprafata baltii prin ocuparea ei. S-a diminuat suprafata baltii. Balta pica pe doua numere topografice. Exista o documentatie completa pe care si-a asumat-o un proiectant cu acele suprafete.

Dl. JICHICI: Da, numai ca noi aici vorbim de modificarea unui contract juridic intre parti si propunerea din proiectul de hotarare spune foarte clar: exista un unic obiect al contractului, concesiunea unei suprafete de 56 021 mp. Asta e obiectul contractului.

Dl. VOICU: Asa este numai ca se ia taxa pe 57 000 fiindca pe apa exista o constructie. Se ia taxa si pe luciul apei si pe constructie. Deci sant diferente de 1000 si ceva de mp.

Dl. JICHICI: Si puteti sa-mi dati explicatii de ce la nr. top 15924/1 specificam teren in suprafata de 59 000 mp?

Dl. VOICU: Din cei 59 000 mp. , 3000 mp. s-au dat cu Ordinul Prefectului si au ramas 56 000 mp. care ii concesionam. Dar taxa de concesiune fiind suprapusa... fiind constructii pe luciul apei, luam o taxa pentru luciul apei si o taxa pentru constructia care este pe apa. De aceea suparafata este de 57000 mp.

D -na BLAJ: Trebuia identificata, chiar pe apa, tot trebuia sa fie evidentiata undeva acea constructie.

Dl. VOICU: Este inclusa in suprafata construita.

Dl. JICHICI: Exista o motivatie pentru care din noua propunere s-a scos specificarea sumelor taxei de redeventa ?

Ambele variante anterioare aveau precizate in textul contractului valoarea taxelor.

Dl. VOICU: Acele taxe au fost indexate din 2008 cu indicele de inflatie, nu mai corespund cu cele din contract, nu mai sant 10,55, deci alea au fost indexate anual cu rata inflatiei.

Dl. JICHICI: Si atunci in noua forma a contractului unde o sa apara valoarea redeventei ?

Dl. TOADER: In contractul de concesiune din anul 2008 se spune:

“ redeventa se indexeaza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistica si se aplica la taxa stabilita de noi in anul 2008. 10,5 lei asa se indexeaza anual si se aplica la contract.”

Dl. JICHICI: Dar noi daca modificam art. 4 in contract nu mai apare niciunde valoarea redeventei pe care noi o indexam.

Dl. TOADER: Raman valabile.

D -na SARACAN: Modificam doar art. 1, celelalte clauze raman nemodificate.

Dl. JICHICI: Alin. 1 este singurul aliniat din contract unde era prevazuta valoarea redeventei.

D -na SARACAN: Si unde la alin. 2 si 3 scrie cum se modifica ele.

Dl. JICHICI: Si conform noului act aditional forma legala a contractului, forma legala va fi cea care la alin. 1 nu mai apare nici o suma iar noi in continuare ne referim la sume care nu exista. Imi pare rau dar exista niste carente si niste chestiuni juridice aici care sant extrem de interpretabile. Dl. TODER: Eu nu am nimic impotriva si sustin ce spune domnul Jichici, putem sa inscriem acele sume de bani care se indexeaza anual in textul articolului nou modificat.Putem sa le scriem la valoarea lor initiala.

Dl. JICHICI: Deci, domnule secretar nu ma dezamagiti acum la sfarsit de mandat, dumneavoastra acum cand modificati art. 5 al alin. 1, in care modificati si scoateti valorile de acolo, ala este articolul care are putere de lege. Ceea ce exista inainte nu mai are nici un fel de semnificatie pentru ca actul aditional modifica articolul si il modifica prin inlocuire, nu prin completare.

Dl. SECRETAR: Este pertinent ce spune. Art. 2 la contractul initial, s-a stabilit taxa de concesiune care s-a indexat cu rata inflatiei, s-a bagat in actul aditional o alta taxa, baga si acuma taxa care este. Bagati taxa acuma, actualizată cu rata inflatiei care este alta si care o treceti la modificarea care e prevazuta.

Dl. PRIMAR: Daca se face treaba asta atunci trebuie sa-l retragem si sa-l refaca. Faceti-va treaba corect ca sa nu se creada ca nu stiu ce vrem sa musamalizam aici.

Dl. STAIA: Eu consider ca nu trebuie retras acest proiect. Cand au pornit in faza de propunere si-au dat aviz juristii care au interpretat corect, este chestie de intelegere, daca consiliul crede ca trebuie retras sau modificat, modificam. Ne pare rau ca nu s-a ridicat problema in comisii si atunci nu am fi ajuns la plen. Consider ca aici unde am ajuns, scrie clar ca celelalte clauze raman nemodificate. Daca celelalte au ramas nemodificate de ce sa mentionam acuma inca o data explicit ceea ce este nemodificat.

Dl. JICHICI: Un jurist care nu este in stare sa vada ca propune modificarea unui articol gresit ce calitate profesionala mai are ?

Un jurist care isi da girul pe modificarea art. 4.1 care de fapt nu mai exista si se refera la termenul si durata concesiunii ?

Pai d-vs imi cereti sa am incredere intr-un asemenea jurist ?

Dl. STAIA: Dumneavoastra aveti puterea de hotarare si juristii au capacitatea profesionala.

Dl. SECRETAR: Ca sa nu fie discutii si interpretari, peste doua saptamani avem sedinta de consiliu, il refaceti .

Dl. GRINDEANU: Va supun atentiei propunerea . Cu mentiunea aparuta cu art. 4 il loc de art. 5 alin.1 si cu specificarea clara a pretului , ca sa nu avem dubii si interpretari pentru ca eu cred ca toata lumea vrea sa fie cat se poate de clar acest subiect.O sa avem plen la jumatatea lunii iulie in 12, eu va propun amanarea cu 2 saptamani si scoaterea de pe ordinea de zi. Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

Dl. ORZA: Poate se vor rezolva chestiunile legate de cifre la comisie.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului, în suprafață de 94 de mp., oferit de Ion Teodor și Ion Vioara, teren înscris în C.F. nr. 424907 Timișoara , situat în str. Virgil Madgearu nr.6.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii achiziționării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență - Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii cu Fundația Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie nr.24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr.33 către Asociația Mișcarea pentru Regatul României.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 20 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30206/1 în suprafață de 1284 mp., înscrisă în C.F. NR. 421764 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206/1/2 (21 mp) și nr. top 30206/1/3 (737 mp ), dezmembrarea parcelei cu nr. top 30206/2 în suprafață de 816 mp., înscrisă în C.F. nr. 400879 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.111202) în parcelele cu nr. top. 30206/2/1 (757 mp) și nr. top. 30206/2/2 (59 mp).

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr.32.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu - chioșcuri comerciale în Timișoara Piața 700.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.6.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • -  15 voturi pentru

 • -   2 abtineri

Acest proiect a cazut avand nevoie de 2/3.

Dl. PRIMAR: Oamenii acestia ne solicita prelungiri de contract, depinde activitatea lor . Va rog putina seriozitate, sa votati toti ca altfel ne trezim maine cu oamenii aici. Va rog sa aveti putin respect fata de oamenii aia care au o activitate pe care o desfasoara acolo. Va rog sa votati.

Dl. GRINDEANU: Cred ca de data asta nu a fost un vot care sa fie asumat de cineva ca vot impotriva. Propun sa reluam votul.

Dl. HORABLAGA: Sa ne spuna cineva ce e cu aceasta sesizare, avem o completare la punctul 16 pe care acum am primit-o si nu am apucat sa ma uit peste ea.

Dl. STAIA: Adresa a venit de la reprezentantul asociatiei de locatari cu o zi inainte de plen si nu mai aveam cum sa vi-o punem decat spre informare.

Dl. MOSIU: Se interzice accesul la bransamente, la utilitati nu este asa simplu.

Dl. GRINDEANU: Inteleg ca nu este o greseala, proiectul este respins, deci vom discuta atunci in 12.

Dl. STAIA: Ca sa nu inducem in eroare , am pus asta in ultimul moment. Interpretati cum doriti.

Dl. HORABLAGA: Si noi o citeam in ultimul moment. Poate de asta nici nu am apucat sa votez pentru ca citeam .

Dl. GRINDEANU: Oricum proiectul este respins iar pentru data de 12 poate reusiti sa faceti ancheta respectiva si in 12 voteaza toti consilierii.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener la proiectul „Tradițional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe”, acronim TRAFLICCA, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

Dl. MOLDOVAN: Cred ca s-a strecurat o greseala de tiparire , la art. 2 se face referire la procentul de 2% contributia municipiului din valoarea estimata a proiectului. Asta inseamna 1704 euro. Probabil ca dintr-o greseala de redactare s-a trecut suma de 85 200. Propun modificarea art. 2 cu textul : ” ... respectiv echivalentul in lei a sumei de 1704 euro cat reprezinta 2% din valoarea totala de 85 200.”

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

Cine este pentru proiectul in ansamblu ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei”, a Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 21 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost - beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare1.

 • - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Dl. TOADER: Ma bucur foarte mult ca se fac astfel de proiecte pentru accesarea de fonduri europene dar as ruga sa se gaseasca un titlu concis unor astfel de proiecte. Consider ca nu este necesar sa se faca o atfel de descriere. Ea exista in preambul.

Dl. PRIMAR: Titlul este absout necesar, trebuie sa-l copiez ad-literam. Ni se pretinde asta.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casa P+1 și garaj”, str. Ioachim Miloia nr.37, Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona cu funcțiuni mixte: Spații comerciale, birouri, servicii, unități de cazare și dotări aferente”, str. Circumvalațiunii nr.8-10, Timișoara.

Dl. STOIA: Va rog sa-mi permiteti sa mentionez ca eu nu votez pentru acest proiect de hotarare.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDNIEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț și birouri aferente „, extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564 +500 stg., Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Lotizare parcelă rezidențială „, str. Pictor Theodor Aman nr.26, Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice „ Extravilan nr.CAD: A 890/2/1, Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuințe colective și individuale”, str. Ion Slavici nr.104, Timișoara.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ? - 23 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Gr. T. Popa , nr. top.2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timișoara”.

Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

Ultimul punct de pe ordinea de zi este legat de informarea pe care comisia formata in urma cu 2 saptamani trebuia sa-l faca pentru astazi, cu privire la Liceul de Arte Plastice.

O sa-i dau cuvantul domnului Stoia.

Dl. STOIA: In perioada care a trecut de la precedentul consiliu am avut cateva intalniri cu reprezentantii Inspectoratului Școlar beneficiind si de sprijinul Directiei Patrimoniu, ma refer la domnul Staia.

Beneficiind de suportul informativ dat de serviciile din primarie si de Inspectoratul Scolar , am ajuns la urmatoarea concluzie care este o concluzie comuna a comisiei si a inspectoratului scolar.

Printr-o adresa trimisa Directiei Patrimoniu, Inspectoratul Scolar isi mentine punctul de vedere formulat in sedinta consiliului de administratie din luna martie 2007 privind mutarea Liceului de Arte la locatia de pe strada Rebreanu.

Pentru a rezolva problema de spatiu, avand in vedere ca in prima faza se solicia montarea acelor module, inspectoratul scolar va muta ciclul primar la Sc. Gen. Nr. 25 eliberand un spatiu suficient pentru ca intreaga activitate scolara a Liceului de Arte sa se desfasoare in locatia de pe strada Rebreanu. Astea ar fi concluziile cu care am fost si noi de acord. Dl. GRINDEANU: Am inteles ca acest punct de vedere a fost insusit de toata comisia.

Dl. STOIA: Persoanele care au participat .

Dl. GRINDEANU: Rugamintea mea catre Directia de Patrimoniu este ca pentru data de 12 sa pregateasca proiectul de hotarare. Cred ca am lungit prea mult acest subiect.

Dl. SZABO: Dupa ce s-au facut niste socoteli referitoare la spatiile din invatamant, chiar si in cazul in care imobilul de pe str. Rebreanu nu ar fi suficient pentru desfasurarea activitatilor de la Liceul de Arte Plastice, doar cateva module ar mai trebui construite sau montate, care la pret ar fi mult mai convenabil decat varinata initiala care s-a prezentat in consiliu.

Trebuie consultat inca o data liceul sa se stie exact nevoia de spatiu.

Dl. STOIA: Liceul trebuie consultat.

Dl. SZABO: Varianta cu mutarea claselor primare sta in picioare dar se pare ca mai sunt niste diferente.

Dl. PRIMAR: Noi ne asumam prin Directia de Patrimoniu tot ce trebuie dar va rog sa fiti coautori la acest proiect de hotarare, pe langa executiv sa fie si comisia coautori pentru ca d-vs ati avut acest mandat, l-ati onorat si de aceea cand redactam peste doua saptamani proiectul o sa am rugamintea sa ne intalnim si sa -l redactam impreuna ca sa cuprindem absolut toate chestiile ca sa nu mai fie interpretabile.

Dl. STOIA: Ce spune colegul nostru a fost valabil la prima discutie pe care am avut-o. Ulterior am mai avut 3 discutii in Inspectoratul Scolar si in final am cazut de acord ca spatiile sant suficiente, dumnealor sant specialistii, noi doar ne conformam.

Dl. GRINDEANU: Eu cred ca propunerea domnului primar este corecta. V-as ruga ca peste doua saptamani sa avem proiectul pe ordinea de zi.

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. GRINDEANU SORIN


IOAN COJOCARI