Proces verbal din 25.01.2011

Proces-verbal al Şedinţei Ordinare din 25 ianuarie 2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 25.01.2011 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Dl. EHEGARTNER PETRU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 25

A absentat : Bârlea Romeo, Jichici Ciprian

Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Sorin Grindeanu, domnul viceprimar Adrian Orza.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 120/20.01.2011

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 20.12.2010.

 • 2.  Interpelările consilierilor municipali.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A. Timișoara privind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 - privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune , ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public , pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioșcuri comerciale în Timișoara P-ța 700.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap. 1.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 100 m.p. din suprafața totală de 136,25 m.p. din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr.5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Petre Petrișor.

 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara a unor spații situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr.22.

 • 15. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „Zonă liberă pentru artă”, de către Asociația Artdendum.

 • 16. Proiect de hotărâre privind evidențierea clădirilor istorice și punctelor turistice de mare interes pentru Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind repunerea in funcțiune a Parcului Copiilor din Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind încredințările gratuite către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local.

 • 19. Proiect de hotărâre privind asanarea zonelor cu clădiri aflate în paragină care au proprietari legali.

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea adeverinței de inexistență pentru toate clădirile demolate cu autorizație de demolare care din diferite motive birocratice au fost refuzate de compartimentul juridic să obțină această adeverință.

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 406908 Timișoara, CF nr. 404643 și CF nr.422499 din str. Traian Lalescu nr.2 și nr. 2A și str. Curea nr.1 și nr.3 pentru Universitatea Politehnică din Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timișoara, str. Mangalia nr.26, ap.5 +6.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener și cofinanțării proiectului de cooperare între Municipiul Timișoara și Orașul Szeged - „Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite”, acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional” realizat în cadrul Programului de vecinătate România-Serbia, Phare 2004-2006.

 • 27. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii care să poarte discuții cu

reprezentanții Consiliului     Județean Timiș referitor la implementarea

„Conceptului pentru dezvoltare - modernizare și valorificarea  potențialului

economic și de agrement al Aerodromului Cioca”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative (Technopole)”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

 • 30. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timișoara cu cota TVA de 24%.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Tehnologic pentru energii alternative și parc fotovoltaic” extravilan Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru organizarea „Zilei Energiei 2011”.

 • 33. Adresa nr. SC2010- 030890/28.12.2010 a Instituției Prefectului - Județul Timiș, referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2010 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Infrastructura de afaceri și inovație în sector TI &C” Str. Circumvalațiunii nr. 4 Timișoara.

 • 34. Adresa nr. SC2010 - 030266/16.12.2010 a S.C. DARTELECONSTRUCT S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi cu excepția pct.15, 16, 17, 18, 19

și 20 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.15 a fost inițiat de domnul consilier Bogdan Ciprian.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.16 a fost inițiat de domnul consilier Stoia Traian.

Proiectele de hotărâre înscrise la pct.17, 18 și 19 au fost inițiate de domnii consilieri Stoia Traian și Țoancă Radu..

Proiectul de hotărâre înscris la pct.20 a fost inițiat de domnul consilier Țoancă Radu.

DL. EHEGARTNER: Începem ședința Consiliului Local prin aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 20.12.2010. Inițiez procedura de vot:

- 23 voturi pentru

Dau cuvântul domnului Primar în legătură cu ordinea de zi.

DL. PRIMAR: Am o solicitare din partea ADP-ului, respectiv a PNTCD - ului pentru schimbarea unui membru în consiliul de administrație și vă rog să aveți în vedere acest aspect. De asemenea mai vreau să vă spun că referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi am primit niște solicitări din partea unor ONG-uri care solicită dezbatere publică. Eu nu accept acest punct de vedere, deci dezbaterea publică mi se pare inutilă. O entitate este FALT-ul, care ne-a mai făcut o astfel de solicitare și referitor la gigacalorie și acum eu am un debit 17 milioane de lei care nu știu cine îl va achita, probabil Prefectul împreună cu FALT-ul și oricum în atare situație gândesc că FALT-ul ar trebui să aibe alte preocupări. O altă solicitare este din partea GIPRO, sunt cei care au căutat să oprească investiții în Timișoara, sunt apoi sindicatele și LADO, eu cred că oamenii aceștia ar trebui să se ocupe mai mult de drepturile omului decât de parcări subterane. Dacă tot vorbim de drepturile omului cred că și o parcare subterană e de dorit în Timișoara. Această discuție legată de parcările subterane este o discuție publică ce durează de ani de zile, lucrurile se știu. În urmă cu 2 ani de zile am pornit și am demarat diverse tatonări, am avut vreo 20 de societăți interesate, pe măsură ce am restrâns condițiile de participare, în sensul de a avea garanții de bună execuție și de firme serioase, numărul acestor firme s-a redus, am ajuns acum în ultimă instanță la o ultimă ofertă din partea unei firme americane care dorește să vină aici în Timișoara să investească 30 de milioane de dolari. Chiar astăzi am primit o scrisoare care îmi este adresată atât mie cât și comisiei de negociere din partea firmei Valco, care în funcție de deciziile ce se vor lua de către Consiliul Local, sunt doritori să vină în cursul lunii februarie la Timișoara. Știți foarte bine că în acest interval de timp firma Veltron a făcut un studiu de fezabilitate care s-a discutat în Consiliul Local pe zeci de locații de parcări. Știți foarte bine că ați constituit o comisie de negocieri din care eu nu am făcut parte, dar au fpst consilieri locali, care s-a întâlnit în repetate rânduri cu diverși ofertanți. Știți foarte bine că acești ofertanți, în momentul în care noi le-am impus niște condiții foarte clare, unii au luat în serios, alții sau retras. Această firmă se pare că a luat treaba foarte în serios și atunci gândesc că, mai cu seamă dacă și marțea trecută, când ați avut o discuție aici în sala de consiliu și sunt de față consilieri locali, care au participat la această discuție, nu s-a pus problema unei dezbateri publice suplimentare, acest demers mi se pare făcut exclusiv din dorința de a nu se face acest proiect. Deci eu ca Primar nu am să retrag acest punct de pe ordinea de zi. Dacă dvs ca și consilieri locali considerați că este cazul să-l retrageți de pe ordinea de zi vă rog să vă asumați răspunderea. De asemenea vă mai aduc aminte că au fost și alte situații în care tot așa s-au solicitat dezbateri publice la care prin votul Consiliului Local acesta a adoptat hotărârea pe care a considerat-o de cuvință. Deci cred că este o acțiune menită doar să amâne și să împingă în derizoriu o acțiune foarte serioasă și care să-l compromită și pe acest ofertant, care dincolo de garanțiile bancare și-a asumat și răspunderea ca timp de 6 luni să vină cu banii aici să se apuce de lucru. Cred că trebuie să discutăm între o oefrtă concretă și responsabilă și niște demersuri care vin de azi pe mâine, făcute de persoane mai mult sau mai puțin avizate. Este dreptul lor, dar cred că ar fi mai bine ca inițiativele să și le manifeste în domeniile de activitate în care sunt specializați, cu locatarii, cu sindicatele, că probleme avem destule.

DL. STOIA: Punctul 20 de pe ordinea de zi dorim să-l retragem de pe ordinea de zi a lunii ianuarie pentru reformulare urmând să-l introducem în luna februarie.

DL. CIUHANDU: Eu doresc doar să completez, pentru că dl. Primar a făcut introducerea vis a vis de posibila noastră colaborare cu Valco, pentru că fac parte din comisia de negociere, eu cred că trebuie să facem pasul acesta și în sensul acesta cred că noi ca și consilieri am mai dat încă un proiect de hotărâre prin care am dat liber celor care vor și au bani să vină în oraș să investească. Deci nu blocăm tot orașul cu cineva dimpotrivă, dăm tuturor voie să vină, ceea ce cred că e un lucru deosebit de important. Rugămintea mea, în numele meu și al colegilor mei ar fi, după ce se realizează acest pas și spreăm să fie destul de repede, să existe un sprijin real din partea executivului pe partea de documentație și tot ce înseamnă acte ca să putem într-adevăr într-un an jumătate, 2 să beneficiem măcar de prima parcare pentru că e nevoie de așa ceva. De aceea îl rog pe dl Primar ca cei din executiv și cei din direcție să dea tot sprijinul acestei companii, să nu avem surprize să vină americanii aici și să avem bețe în roată din altă parte pe tot ce înseamnă documentație, de la urbanism, apă canal etc.

DL. PRIMAR: Dl. Ciuhandu, de foarte puține ori v-am mulțumit. Vă mulțumesc pentru punctul de vedere și vă spun foarte serios ca ați surprins esența cu adevărat. Mai avem un an jumătate până la alegeri și cred că în intervalul acesta de timp așteptările cetățenilor sunt mari. Nu am înțeles acest demers decât ca o tergiversare, ori tergiversarea nu-și mai are loc. Dacă am fi avut 20 de ofertanți înțeleg. Acum, în această scrisoare venită în 24 ianuarie ei își oferă disponibilitatea să vină în cursul lunii februarie la Timișoara. Vreau să vă spun că tot în ședința de azi am introdus la punctul 7 un proiect de hotărâre privind completarea hotărârii consiliului local privind numirea membrilor comisiei de negociere cu persoane din cadrul Consiliului Local, care să negocieze inclusiv acest aspect. Eu vă promit că din partea executivului aveți toată înțelegerea și dacă sunt probleme vă rog să mă anunțați. Eu nu am vrut să intru deliberat în această comisie de negociere ca să previn tot felul de interpretări. Am asistat de vreo 2 ori și dacă dvs la punctele 7 și 8 luați deciziile pe care le considerați necesare eu vă susțin și putem face atunci o scrisoare motivată acestor oameni și bineînțeles să-i chemăm, pentru că ei vor veni din america, vine președintele societății și o delegație care dorește să intre în discuții cu comisia de negociere. La punctul 7, tocmai de aceea am zis să completăm hotărârea de consiliu, să dăm o tentă mai largă acestei negocieri.

DL. EHEGARTNER: Supun la vot completarea ordinei de zi cu punctul suplimentar. Inițiez procedura de vot:

 • - 25 voturi pentru

Supun la vot retragerea punctului 20 de pe ordinea de zi la propunerea d-lui Stoia. Inițiez procedura de vot:

 • - 25 voturi pentru

Supun la vot menținerea punctului 8 pe ordinea de zi. Inițiez procedura de vot:

- 25 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi cu modificările făcute. Inițiez procedura de vot:

- 25 voturi pentru

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:

Punctul 2 al ordinei de zi

Interpelări

DL. EHEGARTNER: Vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

DL. PAU: Aș vrea să supun atenției Consiliului Local 2 interpelări. Prima se referă la faptul că am avut discuții la Inspectoratul Școlar cu Școala Generală nr. 9 și aș vrea să vă atrag atenția că suntem în situația în care, după cum știți la Liceul de Arte plătim o chirie de 31 de mii, aproape 32 de mii de euro lunar. Analizând condițiile cu factorii de decizie ai Inspectoratului Școlar, ai Școlii Generale nr. 9 s-a constatat că la Școala generală nr. 9, aflată pe BV. Liviu Rebreanu există condiții ca Liceul de Artă să își desfășoare activitatea. De aceea ar trebui să analizăm foarte clar această posibilitate. Având în vedere acea sumă de 32000 de euro lunară, pe care noi o plătim drept chirie, într-un an de zile reprezentând aproximativ 400000 de euro, acolo s-ar putea, dacă este nevoie să se construiască un spațiu două care vor fi ale noastre și nu vom mai avea în fiecare lună povara plății acestei chirii. De aceea va trebui să avem în vedere odată cu analiza și fundamentarea bugetului să încercăm o evitare a cheltuirii acestor sume.

În al doilea rând aș solicita Secretariatului Consiliului Local o informare cu privire la situația proceselor pierdute anul trecut, situația și valoarea despăgubirilor și modalitatea lor de plată. Aș dori să nu evităm aici procesul din Calea Aradului cu dl. Seracin și procesul de pe Alba Iulia nr. 2.

DL. PRIMAR: La primul punct pot să vă răspund direct, la al doilea vă vom da un răspuns ulterior. Noi am avut 2 sau 3 discuții cu Inspectoratul Școlar și am stabilit ca până în iunie să finalizăm în incinta Școlii Generale 9, de pe Rebreanu, unde e un spațiu destul de generos, realizarea unor ateliere pentru învățământul lor vocațional. Aceste ateliere se pot realiza din structuri prefabricate, ne-am și întâlnit cu dl. Popescu, cu colegii de la Patrimoniu și cu o firmă care ne-a făcut această ofertă. Când o să vă înaintăm bugetul și sper să fim în măsură să îl înaintăm pe 15 februarie, e o prioritate 0, asta ca să mutăm Liceul de Arte Plastice și să eliberăm această clădire și să o predăm la Fundația Caritatea. Deci suntem pe fază și vă voi cere concursul atunci la vot pentru a putea aloca banii necesari pentru aceste structuri.

DL. MOȘIU: Am două interpelări și am să încep cu una care se adresează Direcției Tehnice. Este vorba de gardul despărțitor din parcarea de pe Bv. Iuliu Maniu fostă Reșița, la solicitarea cetățenilor - am aici vreo 50 de semnături, atât din partea locatarilor cât și a societăților comerciale, deoarce acest gard din mijlocul parcării se pare că nu exista în proiectul inițial și a fost adăugat la finalul lucrării și fiind o zonă de interes maxim comercial deplasarea cetățenilor cu anumite mărfuri se face deosebit de greu și majoritatea sunt nevoiți să treacă dintr-o parte în alta a acestui gard. În condițiile actuale, vă dați seama ce interesant este să ai mașina într-o parte și să cumperi de pe partea cealaltă. Cele două treceri de pietoni sunt așezate la aproximativ 200 de metrii una de cealaltă. Solicitarea mea și a cetățenilor ar fi să se desființeze acest gard, care nu a existat până acum și nu s-au întâmplat nici un fel de incidente în lipsa lui și să se mai adauge minim o trecere sau două de pietoni în lungimea acestei parcări.

DL. ORZA: A fost cineva, cred că a lăsat niște sesizări prin consiliile de cartier, eu am fost acolo ca simplu cetățean la un moment dat și într-adevăr de unde am parcat mașina sunt două treceri de pietoni. Solicitarea de la acea vreme, a Consiliului de Cartier era să mai fie încă o trecere de pietoni. Acum, dacă se desființează gardul, având în vedere că e și o zonă comercială, există riscul, conform bunei noastre tradiții românești să se treacă peste tot. Mașinile vin, se opresc, etc. Acum se circulă fluid acolo. Dacă desființăm gardul, dincolo de faptul că aleea pietonală e înspre stradă și trece unul cu lada de faianță de la nu știu ce magazine de pe acolo și îl calcă o mașină e partea doua. Deci părerea mea e că acel gard nu ar trebui desființat, eventual, nu mă pricep și nu știu exact dacă există niște norme referitor la anumite distanțe între trecerile de pietoni, dar la comisia de circulație ar putea să se anailzeze dacă se mai poate amplasa încă o trecere de pietoni între cele două existente, dar să desființezi gardul e riscant și din punct de vedere al siguranței pietonilor din parcare și al faptului că fiind o zonă comercială o să se treacă peste tot pe acolo.

DL. MOȘIU: Da este interesant că această piață datează de aproximativ 40-50 de ani și nu s-a întâmplat nici un incident.

DL. PRIMAR: Aceea nu mai e piață. Dacă vorbim de strada Maniu nu mai e vorba de fosta Piață...din anii 50 când eu am copilărit în acel cartier. Acum e o arteră de circulație care trebuie să se conformeze unui regulament foarte clar. Regulamentul îl stabilește Comisia de Circulație, la ce intervale se fac trecerile de pietoni și asta e în conformitate cu legea. Eu știu cine vă face reclamația. Este un domn Mai, cu care eu am avut cinstea în nenumărate rânduri să discut, inclusiv la radio și omul când se duce în Germania poate să meargă 200 de m ca să treacă pe trecere de pietoni, în România i se pare normal să treacă direct pe oriunde. Noi acolo am avut un proiect. Părerea mea este că nu se poate asimila cu statutul pieții F...e cu totul altceva. Dar ca să nu rămână omul fără răspuns domnii aceștia care v-au făcut solicitarea îi voi propune domnului Chiș, care e aici de față, joi să o bage în Comisia de Circulație și să se discute. Putem eventual să mai facem o trecere, sunt perfect de acord, dar chiar să desființăm acel gard care are tocmai menirea să nu îmiedice circulația rutieră și să asigure o circulație pietonală normală și o traversare pe la treceri.

DL. MOȘIU: Aceste treceri sunt la peste 100 de m. Dacă un om își cumpără un televizor, merge cu el în brațe?

DL. PRIMAR: E lege, în orice țară. Dvs ați fost de atâatea ori și de atâtea ori mi-ați trimis și vederi, pentru care vă mulțumes, eu mă îndoiesc că ați găsit acolo la fiecare colț sau din 50 în 50 de m treceri de pietoni.

DL. ORZA: D-le consilier, trebuie să fim atenți și ce propunem. Eu am fost și într-adevăr dacă îți lași mașina la jumătatea distanței dintre cele două treceri de pietoni ai ceva de mers, dar dacă noi cerem să nu fie gardul înseamnă că indirect recunoaștem că poate să se treacă pe oriunde.

DL. PRIMAR: O băgăm în Comisia de Circulație.

DL. MOȘIU: Oricum am înțeles aluzia și am să vă trimit o vedere cu o parcare similară.

A doua interpelare, revin cu problema de pe Splaiul Galați. A mai trecut un an cu acele coșuri de gunoi care lipsesc cu desăvârșire și cred că este păcat. E la 200 de m de Prefectură. Vorbesc de zona Neptun și Podul din Piața Badea Cârțan. E jenant că nu avem pe această distanță, loc de promenadă nici un coș de gunoi. Cetățenii din zonă nu prea sunt dispuși să insiste și sunt obișnuiți, datorită statutului social pe care l-au avut și înainte de 1989, să primească și nici într-un caz să dea.

DL. SANDU: Interpelarea mea este din partea Grădiniței cu Program prelungit nr. 24, privind reînființarea creșei care era odată la acea grădiniță, într-un spațiu care aparținea s-a permis și s-a închiriat spațiul respectiv către o firmă, în anul 1994. E un spațiu de aproximativ 365 mp, între timp contractul de închiriere se pare că a expirat și închirierea ulterioară a fost făcută prin acte adiționale, care și acelea la rândul lor sunt expirate. Pe de altă parte și firma are în momentul de față datorii către grădiniță privind plata chiriei și a utilităților. Rugămintea ar fi de a acorda tot sprijinul pentru a reînființa acolo creșa deoarece există o solicitare din partea cetățenilor din zonă, există copii care ar avea nevoie de această creșă și consider că, cel puțin în momentul de față situația spațiilor pentru societățile comerciale nu este așa de tragică în oraș, încât firma respectivă să nu-și poată găsi în caz de nevoie, un alt spațiu. Dar acest spațiu trebuie folosit pentru destinația sa inițială.

DL. PRIMAR: Port o discuție cu dl. inspector general Popescu și chiar am să-l rog pe dl. Miuț să rețină situația de acolo și chiar vă rog să mă sesizați dacă dvs știți, mai ales că mai nou sunteți și membrii prin consiliile de administrație, dacă există astfel de spații. Noi la nivelul orașului Timișoara avem un deficit, în jur de 800 de locuri în creșe și cred că e un lucru foarte important pentru ca astfel de spații comerciale să le reintegrăm în circuitul școlar și preșcolar. Fac un apel chiar celor care sunteți în consiliile de administrație și vom căuta la Grădinița nr. 24, nu e nici o problemă, dacă și contractul e expirat, dar trebuie să vorbim cu dl. Popescu. Dânsul nu ne-a zis, eu nu știu, dar bine că m-ați sesizat și vom urmări problema.

DL. TOADER: Interpelarea mea este adresată domnului director al Poliției Locale Timișoara, sens în care rog să ne facă o informare pe scurt despre punerea în aplicare a Hotărârii de Consiliu Local privind substanțele denumite etnobotanice, aprobată în decembrie 2010.

DL. HORABLAGA: Am în față un memoriu făcut de asociațiile de proprietari din strada Circumvalațiunii 12-14-16 și se adresează Primăriei, domnului Primar și consilierilor municipali. Sunt cu alte cuvinte, asociațiile sau proprietarii care sunt în vecinătatea magazinului Kaufland. Atunci când s-a autorizat construcția magazinului Kaufland s-au desființat niște locuri de parcare cu promisiunea că vor fi lăsați să parcheze în parcarea amenajată de Kaufland. În momentul de față oamenii sunt înștiințați că vor trebui să plătească 10 lei pe oră pentru a-și parca mașina acolo și oamenii solicită un ajutor, o întrevedere cu cei de la Kaufland măcar să-i lase să parcheze până când, conmform unei adrese dl. Culiță le spune în 2005 că are un proiect în derulare pentru amenjarea unor locuri de parcare în zona respectivă. În 2005 le promite Primăria Timișoara că le va amenaja parcare și oamenii așteaptă până se va amenja această parcare, să facem ceva să poată să parcheze acolo în parcarea celor de la Kaufland. Mi se pare absurd, în momentul în care noi le-am desființat niște locuri de parcare ca să facem acces pentru o firmă privată, să le dăm să funcționeze, dar oamenii aceștia nu mai au unde să parcheze. Au parcat undeva vis avis, li s-a ridicat mașina și din 2005 de când le promite primăria că le face parcarea ar cam trebui să facem ceva.

DL. PRIMAR: Vreau să vă spun că am încercat în repetate rânduri să fac acolo o parcare. În 2006 fostul prefect, dl. Drăgănescu ne-a acționat în contencios și ne-a oprit să facem parcare. Există o hotărâre de Consiliu Local care permite realizarea unor parcări pe domeniul public care să fie folosite și de privați, dar acel colț de care dvs vorbiți și întâmplător cunosc situația din Circumvalațiunii destul de bine, am vrut să-l amenajăm și am vorbit cu Kaufland-ul să-l facă pe spezele lor, tocmai în ideea să extindă de la cele 210 locuri pe care le au în parcarea lor cu încă vreo 200 pentru riverani. Atunci am fost atacați în contencios și treaba s-a oprit pentru că acel teren într-adevăr este întabulat pe Statul Român, în administrarea Ministerului Agriculturii și de atunci ne-am blocat. Eu am încercat prin toate mijloacele să deblochez această situație și nu am reușit. Știu că acolo s-au creat niște presiuni în zonă și dvs, dacă stați în zonă știți foarte bine, pentru că s-a deschis Direcția Financiară. Cei care au preluat parcarea din 700 nu au fost în stare să termine cele 400 de locuri și atunci normal că e o presiune pe parcarea Kaufland. Eu sunt dispus să discutăm cu oamenii aceștia oricând. De dorit ar fi și am încercat în repetate rânduri, ca Ministerul Agriculturii să renunțe la acel teren pentru că nu este în stare să facă acolo și nu va primi aviz de urbanism niciodată pentru că e la doi pași de intersecție. Defapt Direcția de Agricultură nici nu știu dacă mai are viață lungă, că normal, după reforma asta care se dorește se vor crea camere agricole. Mâine am o întâlnire cu deputații la ora 10 aici în sală și voi ridica și problema aceasta, să ne ajute să obținem o hotărâre de guvern prin care să se renunțe la acel teren de aproximativ 1000 mp. Dacă îl preluăm pe municipiu Timișoara, prin hotărâre de consiliu local, Kaufland-ul îl poate amenaja și le punem condiția să fie deschis publicului așa cum este stipulat în hotărârea de consiliu. În privința parcării pe care au realizat-o asta a fost condiția era o parcare destinată exclusiv. Eu nu am înțeles altceva, acolo e și parcarea de la Billa peste drum, este parcarea aceasta, care e insuficientă, dar este o parcare în vecinătate pe amplasamentul fostului 6 Martie. Acolo se pot parca zeci, sute de mașini. Nimeni nu vrea să parcheze că trebuie să plătească, dar va veni ziua în care în Timișoara va trebui să plătești pentru parcare. Eu nu fac lobby ca lumea să își parcheze pe locul acela, dar ei ar găsi o rezolvare, eventual să facă un abonament până rezolvăm noi prin Guvernul României transferul de pe Statul Român pe Municipiul Timișoara. Chiar vă invit mâine la ora 10 să veniți la întâlnirea cu parlamentarii și cu Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri, dincolo de tematica pe care noi le-am pregătit-o poate aveți dvs probleme punctuale. Eu am reținut treaaba aceasta și să vedem dacă o putem rezolva. Aici dl. ministru tabără ar putea să ne ajute foarte mult pentru că ar trebui să-i spună d-lui Lelescu să nu mai țină de treaba aceasta și să dea terenul la Primărie, să dea o hotărâre de Guvern, care nu e o problemă pentru că avem deja pregătite sute de poziții.

DL. HORABLAGA: Vă mulțumim și vă promitem că dacă Primăria Timișoara face o solicitare la Ministerul Agriculturii, îl rugăm pe dl. ministru ca tot ceea ce îi stă în putință să facă să vină acest teren la municipiul Timișoara.

DL. SPĂTARU: Hotărârea de Consiliu Local 446/2010 este deja pusă în aplicare. Noi în data de 17 și 20 am desfășurat două acțiuni la cele 6 firme cu 8 puncte de lucru identificate până în prezent. DSP-ul ne-a luat-o puțin înainte și au ridicat în vederea confiscării o cantitate de produse denumite generic etnobotanice, pentru a fi trimise la analiză. Noi cu ocazia controlului pe care l-am făcut am identificat 2 societăți comerciale care aveau expuse sper vânzare pliculețe cu așa zisul îngrășământ pentru flori, dar noi neavând calitate de poliție judiciară și neavând fonduri pentru susținerea unor expertize, urmează să acționăm împreună cu Brigada de Combatere a Crimei Organizate ca să putem ridica aceste produse. Pot să vă spun că din cele 6 societăți comerciale, una singură este cu administrator din Timișoara, restul sunt de prin Oradea sau de prin sudul țării. La 5 dintre societățile controlate nu au fost găsite în momentul controlului, și au fost făcute controale repetate, succesive inclusiv pe timpul nopții, 3 societăți au fost sancționate cu 6 amenzi contravenționale în valoare de 150 milioane lei vechi. Acțiunile de tipul acesta vor continua și avem garanția că într-un timp rezonabil vom clarifica această situație și HCL-ul va avea efecte. Noile structuri care au venit în cadrul Poliției Locale își fac într-adevăr datoria așa cum trebuia să o facă demult.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      -24 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Dl. TOADER: Din adresa Ministerului Administrației și Internelor se invederează chiar faptul că nu am întocmit în trecut o procedură exact așa cum spun ei. În sensul că ar trebui să inserăm o frază nouă, Se aprobă, după articolul cu „se aprobă completarea inventarului public” să specificăm în mod exact, subliniem că pentru aceste imobile, pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii 247. Așa am înțeles eu din materialul trimis de Ministerul Administrației și Internelor, că tocmai asta ne invederează, că nu am folosit aceste formule, și că din această pricină nu a fost aprobată hotărârea de Guvern privind inventarul domeniului public al municipiului. Propunerea mea ar fi să completăm acest articol.

Dl. SECRETAR: Noi prin adresa de înaintare pe care o trimitem Instituției Prefectului, specificăm faptul că nu au fost cereri în baza Legii 247 nu sunt procese. Singura doleanță a lor și care mie nu mi se pare în regulă dar să nu ne contrăm cu ei, că ei trec aici „Se însușește apartenența la domeniul public”. Acest lucru ni l-au prevăzut expres și celelalte le trimitem prin adresă. Ținem să menționăm tot. Adresa face parte pe lângă proiectul de hotărâre, nu trebuie prevăzut aici în proiectul de hotărâre în clar. Că nici nu le trimitem acelea care sunt revendicate.

Dl. MOLDOVAN: Noi în Comisia 3 chiar am propus o modificare că până la urmă sună greșit „se însușește apartenența”. Ce e aia? În ce limbă e? Noi propunem „se aprobă trecerea în domeniul public”, cum aveam formula consacrată în n hotărâri. Întrebarea dl. Secretar, asta va împiedica la aprobarea în cadrul Guvernului? O să conteze textul? Că dacă da punem cu însușirea.

Dl. SECRETAR: Exact așa ne-a spus aici. Deci de aceea am zis.

Dl. MOLDOVAN: Deci retrag amendamentul?

Dl. SECRETAR: Retragem.

Dl. PRIMAR: Nu are rost să ne contrăm în chestii formale. Interesul orașului e să primească aceste bunuri. Dacă Ministerul Administrației și Internelor vrea treaba aceasta și așa e uzanța eu zic să nu ne mai formalizăm, că iar începem un ping-pong cu aceștia și mai trece jumate de an și apoi vin alegerile vorba d-lui Secretar și eu știu ce se mai întâmplă și mai pierdem încă 4 ani.

Dl. MOLDOVAN: Dar până acum s-au aprobat, că nu e prima, însușirea apartenenței la domeniul public.

Dl. SECRETAR: De doi ani nu au mai aprobat și acum au găsit motivul că au tergiversat ca să fie formula aceasta.

Dl. ORZA: Bine haideți să le acceptăm motivul și să votăm.

Dl. TOADER: Tocmai în cele spuse, să nu ne formalizăm, dar dacă ministerul cere să ne formalizăm și eu citesc negru pe alb, dl. Secretar nu știu unde citește, așa spune. Spuneți-mi dvs. ca să înțeleg, românește scrie. Trebuie să spunem fraza aceasta, „subliniem că pentru imobilele care fac parte din prezenta hotărâre nu s-au făcut procese”. Eu asta citesc.

Dl. EHEGARTNER: Dl. Toader, formulați amendamentul și îl supunem la vot.

Dl. TOADER: În continuarea articolului al doilea inserăm următoarea expresie: „ Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza Legii nr. 247/2005”.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Toader.

 • -  Cine este pentru?

Se numărăr voturile: - 18 voturi

- 2 abtineri

Amendamentul a trecut.

Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A. Timișoara privind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 - privind numirea membrilor Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune , ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara.

Dl. SARAFOLEAN: Am o propunere. Aceea de a se iniția un proiect de hotărâre din nou, să nu vină cu completarea hotărârii nr. 459, să lăsăm hotărârea așa cum e ea în text și vin cu o nouă propunere, să fie un proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune ce se vor încheia de către S.C. ADP cu alte societăți comerciale în vederea construirii și exploatării de parcări în municipiul Timișoara, de a negocia includerea în contract a exploatării parcărilor terane adiacente fiecărei noi parcări subterane construite. Și acest enunț să fie și art.1 din noua hotărâre. Și atunci e o chestiune clară pentru că aceasta e o chestiune importantă că această comisie de negociere se ocupă și cu aceste probleme care să se încheie.

Dl. EHEGARTNER: Să înțeleg că proiectul de la punctul 7 se retrage?

Dl. SARAFOLEAN: Se modifică. Și se renunță la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 și se vine cu un nou text.

Dl. PRIMAR: Atunci nu mai spuneți privind completarea hotărârii. Să rămână proiect Deci aia se șterge din titlu înțeleg. Și art. 1 să se completeze.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Sarafolean.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

Dl. TOADER: Există art. 4 din această hotărâre care nu-și are rostul. Ori îl eliminăm de tot ori se completează. Cu ceva. Fiindcă spune așa: “Dacă contractul de asociere nu se semnează în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei, contractul de concesiune va fi nul de drept”. Nu se înțelege despre ce fel de asociere este vorba. Eu nu înțeleg.

Dl. PRIMAR: Acești domni ne-au făcut o ofertă, se negociază cu aceștia. Dacă în 6 luni nu ajungem la o concluzie cu negocierea, toată hotărârea pică. Și revenim la situația inițială. Dacă vreți reformulați dar am vrut față de Consiliul Local să dăm condiții asiguratorii și dl. Țoancă e aici de față și nu mai știu cine a fost la negocieri. Știu că noi am discutat-o în două rânduri în care am zis: pun un termen. Că, pe la Radio Timișoara am auzit într-o dimineață că se intenționează să se tragă o țeapă aici. Și atunci am zis, punem o condiție: dacă în 6 luni aceștia nu vin cu banii și nu se apucă de treabă reziliem contractul și am terminat. Deci eu ceea ce vă spun, vă spun cu trimitere la ceea ce am auzit la radio și din respect pentru cetățenii acestui oraș trebuie să le spun treaba aceasta. Deci vrem să facem parcări, facem. Dacă vrem să facem ne luăm condiții asiguratorii. Condiții asiguratorii înseamnă că în 6 luni domnii aceștia dacă negociem și ne înțelegem, vin cu 30 de milioane de dolari și se apucă de trei parcări. Dacă nu se apucă, sănătate bună.

Dl. SECRETAR: Să vă flatez domnule Corado să știți că e o sintagmă. Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii.

Dl. TOADER: La cine vă referiți?

Dl. SECRETAR: La modul general.

Dl. BOGDAN: Am o propunere de amendament la această hotărâre. La art. 3 sună așa: „Concesionarea terenurilor prevăzute la art.2 se efectuează în schimbul unei redevențe în cuantum de 1% din veniturile realizate din exploatarea parcărilor la care se adaugă un procent de 30% din profitul net al S.C. ADP S.A” și cu completarea „obținut din activitățile la care face referire prezenta hotărâre”. Nu din tot profitul ADP-ului. Mi se pare corect. E o propunere de amendament.

Dl. PRIMAR: În referat așa și scrie. Aveți dreptate. E bună precizarea, pentru că nu se referă la toate veniturile ADP, care are venituri și din alte surse.

Dl. ADRIAN STOICA: Art. 2 din Legea nr. 52 ne permite și nouă cetățenilor să ne spunem un punct de vedere.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot luarea la cuvânt a d-lui Stoica.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 11 voturi pentru

 • -  9 voturi impotriva

 • -   4 abtineri

Nu aveți votul pentru luarea cuvântului.

Dl. ADRIAN STOICA: Legea ne dădea posibilitatea să ne exprimăm un punct de vedere. Iar dvs. trebuia să ni-l asigurați.

Dl. EHEGARTNER: Pentru a exprima punctul de vedere aveați nevoie de votul Consiliului Local. Îmi pare rău.

Dl. ADRIAN STOICA: Art. 8 dintr-o lege organică vă dă dvs. această posibilitate și obligație în același timp să permiteți cetățenilor care doresc să-și exprime un punct de vedere, să le asigurați posibilitatea exprimării unui punct de vedere. Nu înțeleg de ce ne temem. Să îmi exprim un simplu punct de vedere față de o temă.

Dl. EHEGARTNER: Iertați-mă este ședință de consiliu, nu este obligatorie această prevedere.

Dl. ADRIAN STOICA: Noi considerăm că da, ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță. Dl. ORZA: La art. 5 formularea în contract este „detaliile de execuție ale parcărilor subterane vor fi stabilite prin contractul de concesiune, anexă la prezenta hotărâre”. Amendamentul meu este să fie reformulat în felul următor: „detaliile de execuție ale parcărilor subterane vor fi stabilite prin de concesiune”. Să nu mai fie anexe și alte chestii de acest gen.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Orza.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

Supun la vot amendamentul d-lui Bogdan.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile:      - 25 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Dl. MOLDOVAN: În cadrul Comisiei nr. 3 propunem adoptarea unui amendament după cum urmează : Alin.2 de la art.1 se completează cu sintagma, după clădirea de locuit se introduce: ” sau cu anexele aferente acesteia înscrise în contractul de vânzare-cumpărare conform Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997”, fiind delimitate exact cum era înainte textul. Inserarea este și în notă. Inserarea în text și a anexelor pentru că pot exista anexe cumpărate în temeiul Legii nr.112 pe altă parcelă și ca să nu fie o confuzie.

Dl. TOADER: Eu spun că art.1, expresia „se închiriază” nu îl putem lăsa așa fiindcă oamenii vor putea refuza să închirieze. Vor putea să refuze să semneze contractul de închiriere. Nu putem pune expresia aceasta imperativă e ca un contract între două persoane private noi, respectiv persoana respectivă. Să modificăm și să spunem „ se aprobă posibilitatea închirierii terenurilor aferente”. „Se pot închiria”. Fiindcă așa cum e scris, dl. Secretar trebuia să vedeți mai demult.

Dl. PRIMAR: Chestiile astea semantice ar trebui să le discutați în comisii. Că acum veniți...eu nu am nimic împotrivă faceți-le cum vreți. Oamenii aceștia așteaptă de ani de zile. Acum ni le spuneți în plen. De ce nu le-ați băgat pe comisii?

Dl. MOLDOVAN: Ori scriem „se închiriază” ori „se poate” e același lucru, că dacă nu cere omul tot nu se închiriază. Dacă nu semnează.

Dl. PRIMAR: Închiriez dacă vrea omul. Nu vrea omul nu închiriez. Bun. Dacă doriți spuneți „se poate închiria”. Nu am niciun fel de preferință. Dar nu mai pot ține acest proiect de un an jumate blocat. Gândiți-vă că stau oameni care ne așteaptă și doresc să-și rezolve situația. Zilnic sunt bombardat, alții merg în instanță, ne câștigă, se întrăinează patrimoniul orașului așa pe pere, mere prin sentințe judecătorești. Și rugămintea mea asta a fost să facem tot ce putem să-i băgăm pe oamenii aceștia în legalitate care vor să cumpere sau care vor să închirieze. Deci dacă credeți, puneți „poate”, eu nu mă opun.

Dl. SECRETAR: Noi am discutat, mandatat de dl. Primar, am fost un colectiv format din 56 persoane, cu Direcția Patrimoniu am stat zile întregi și am discutat. Într-adevăr dl. Toader, e pertinentă problema dvs. Se poate întâmpla ca omul să nu vrea, dar dacă eu nu fac treaba aceasta imperativ, că se închiriază, am posibilitatea să merg cu el în instanță, pentru că el tot folosește acest teren. Dacă spun „se poate închiria” tot sensul hotărârii aceleia e ambiguu. Dl. TOADER: Îmi retrag amendamentul.

Dl. MOLDOVAN: Amendamentul meu este introducerea la alin.2 art. 1 referirea și la anexele gospodărești pe lângă corpul clădirii. Exact cum e trecut în notă.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan.

 • -  Cine este pentru?

 • -  23 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009.

Dl. TOADER: Aici vreau să vin în sprijinul municipalității și să reglementăm o situație care nu a fost reglementată în hotărârea celebră atacată de dl. prefect în 2009. Din punctul meu de vedere nu se înțelege în mod cert cine va face această evaluare a terenurilor pe care municipalitatea le va vinde. Și eu vin și spun că trebuie în mod imperativ să stabilim că pe acest evaluator îl va alege municipalitatea. Iar beneficiarul va plăti raportul de evaluare. Fiindcă altfel se poate interpreta că beneficarul își va alege un evaluator de pe piață și o să ne trezim cu situații în care nu e bine să ne trezim. Deci, la finalul Regulamentului, anexei la această hotărâre să înscriem următoarea expresie: „Prețul de vânzare al imobilelor terenuri menționate în art.4 al HCL nr. 275/2009 va fi stabilit pe baza evaluării de piață a acestora conform unor rapoarte de evaluare” Următoarea expresie: „ Rapoartele de evaluare vor fi întocmite de către unul sau mai mulți experți evaluatori ANEVAR agreați pentru această lucrare de către Primarul municipiului Timișoara”.

Dl. SECRETAR: Noi am avut când s-a vândut pe baza Legii nr. 112/1995, acum vreo 10 ani, am făcut o licitație pentru evaluatori și am stabilit pe zone. S-a câștigat un evaluator zona 1, zona 2 altul zona 3, zona 4. Știți, 4 evaluatori. Când s-a făcut acest proiect și s-a muncit la el să-i dăm forma aceasta, i-am băgat niște restricții și am spus: limita nu o poți face mai mică de atât. Deci am băgat limita de teren care se vine, 1000 mp. și limita de preț. La prețul pieței. Între atât și atât. Ca să degrevezi o treabă, că oricât de mare ar fi un evaluator și ne aștetăm la zeci sute de cereri când oamenii vor face demersurile, nu pot să o facă unu sau doi, am zis cine e cu titlu autorizat poate veni să-mi facă între limitele acestea. Să respecte aceste treburi. Și nu-l îngrădesc nici pe om, pe mine nu mă interesează, expertiza când vine s-a supus aprobării Consiliului Local. Pentru că eu vă spun, jocul va fi aici. Adică dacă noi nu stabileam un plafon minim atunci lăsam pe mâna largă a evaluatorului tot dar în momentul în care nu-l lași să coboare sub acest minimum, către maxim poate să meargă oricât, că noi neam luat marja de siguranță. Cum credeți dvs. dacă facem așa mai pierdem încă vreo 4 luni că trebuie făcută licitația, câștigă unu singur, acela singur pe o zonă nu poate face față la atâția și atunci am zis să-i lăsăm pe aceștia dar le-am dat limitele respective. E la latitudinea advs. Faceți cum considerați.

Dl. PRIMAR: Deci eu sunt de acord în principiu cu ce spune dl. Toader. Problema se pune însă în felul următor: dacă eu impun evaluatorii și îl pun pe om să plătească, nu știu dacă asta e corect pentru că eu impun o listă de evaluatori, probabil aceștia care sunt atestați ANEVAR, că alții nu pot impune. Dar eu cred că și omul care vrea să cumpere are și acela un anume drept să-și aleagă el un evaluator. Pentru că limitele de suprafață și valorile minimale de pornire le-am stabilit noi prin HCL. Deci eu nu mă opun de plan, faceți cum credeți, dar îmi pun această problemă, pentru că s-ar putea ca lumea să spună că după ce că vreau să cumpăr să dau atâția bani îmi impui și evaluatorul. Dacă credeți că e bine așa, votați așa, modificăm și sănătate bună. Dar mă gândesc așa ca om.

Dl. TOADER: Pot să accept punctul de vedere ale executivului dar vremurile vor demonstra și va răsări o situație extrem de pestriță din treaba aceasta. 300 de evaluatori vor spune 300 de lucruri diferite. E problema municipalității. Îmi retrag amendamentul.

Dl. PRIMAR: Nu vreau să interferez. Am discutat multe aspecte și am zis că limitarea la 1000 mp. ca suprafață și stabilirea unor valori minimale care s-au stabilit prin analiza pieței cu concursul Asociației Notarilor a evaluatorilor, îmi conferă niște date de control. Dacă omul și plătește evaluare și îi mai spun ia-l pe acela sau pe celălalt îmi ies vorbe apoi că nu știu ce facem.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public , pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioșcuri comerciale în Timișoara P-ța 700.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap. 1.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:    - 22 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 100 m.p. din suprafața totală de 136,25 m.p. din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr.5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Petre Petrișor.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:    -22 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică- Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timișoara a unor spații situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr.22.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:    -23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului „Zonă liberă pentru artă”, de către Asociația Artdendum.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în întregime.

- Cine este pentru?

Se numără voturile:    - 22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind evidențierea clădirilor istorice și punctelor turistice de mare interes pentru Timișoara.

Dl. STOIA: Art. 2 trebuie să aibe următorul conținut: “Lista acestor obiective va fi comunicată anual spre știința Consiliului Local al Municipiului Timișoara”. În rest rămân. Am ajuns la această soluție în urma discuțiilor de azi cu Serviciul Juridic și am găsit această soluție.

Dl. SECRETAR: În forma pun viza juridică.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest amendament. - Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

- 2 abtineri

Supun la vot proiectul în întregime.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind repunerea in funcțiune a Parcului Copiilor din Timișoara.

Dl. TOANCA: As dori sa reformulez art. 1. In urma discutiilor pe care le-am avut atat cu reprezentantii executivului cat si cu domnul director general Ciupa.

“ Se stabileste ca prioritate absoluta pentru Directia de Mediu punerea in executie a proiectului pentru Parcul Copiilor care va avea ca termen de finalizare 6 luni de la semnarea contratului de executie a investitiei.”

Asta inseamna ca potentialele litigii sau procese sunt depasite si se va insera in noul caiet de sarcini 6 luni si nu 11 luni.

Dl. SECRETAR: Imi pun avizul si pe asta.

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot aceasta propunere a domnului cons. Toanca.Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

Cine este pentru proiectul de hotarare in ansamblu. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind încredințările gratuite către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local.

Dl. STOIA: In urma discutiilor cu juridicul am ajuns la urmatoarea formulare:

“La expirarea contractelor de concesiune a unor bunuri apartinand municipiului Timisoara, regiile si societatile comerciale din subordinea Consiliului Local vor putea primi bunuri prin incredintare directa numai in urma unor hotarari AGA.

Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica, Directia Patrimoniu si Directia Mediu.”

Dl. SECRETAR: Pun viza juridica si pe acesta.

Dl. TOADER: Exista o O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Si spune ca bunurile proprietate publica pot fi concesionate prin atribuire directa. Nu vad logica pentru care trebuie sa facem treba asta si nu inteleg ce lagatura are AGA a unei astfel de societati. Nu are nici un fel de atributie sa decida cu privire la bunurile proprietate publica a municipiului. Atributia si competenta este exclusiv a Consiliului Local.

Dl. STOIA: Consiliul Local este adunarea Generala a Actionarilor. Toate societatile comerciale care tin de Consiliul Local au un actionar unic: Consiliul Local.

Dl. TOADER: Nu vreau sa facem discutii pe confuzii de termeni. Parerea mea personala este ca facem un act care nu isi are ratiunea.

Dl. STOIA: Pastrati-va parerea personala.

Dl. TOADER: Exista aceasta O.U.G. care da aceasta posibilitate Consiliului Local. Noi nu putem retrage sau judeca. Aceasta este opinia mea.

Dl. SECRETAR: Viata este facuta din compromisuri Corado!

Dl. MOLDOVAN: Daca-mi permiteti, cu orice compromis Corado are dreptate aici. AGA e momentan Consiliul Local, poimaine poate fi numai 51%.

Dl. SECRETAR: AGA e o forma intermediara, face Consiliul Local si apoi vine la Consiliul Local.

Dl. MOLDOVAN: Schimbam termenul cu Consilul Local nu cu AGA.

Si punctul meu de vedere este ca acest proiect de hotarare nu-si are rostul. Daca dorim sal votam ca sa intarim acea O.G. eu sunt de acord dar clar, competenta de decizie este a Consiliului Local nu a AGA.

AGA eventual poate sa propuna, sau a ceara.

Dl. PRIMAR: Eu va recomand urmatoarea formula de compromis: “La propunerea AGA de catre Consiliul Local”

Dl. EHEGARTNER; Supun la vot amendamentul domnunlui Stoia imbunatatit cu cel al domnului primar.

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru acest proiect de hotarare in ansamblu ?

- 22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind asanarea zonelor cu clădiri aflate în paragină care au proprietari legali.

Dl. STOIA; Toate cladirile parasite aflate in stare de paragina sau in curs de dezafecatre din Timisoara care au proprietari legali, acestia din urma, proprietarii vor fi atentionati ca in termen de 3 luni de la prezentul HCL sa dea un aspect decent sau sa obtina autorizatie de demolare pentru cladirile respective in caz contrar se vor aplica amenzile prevazute de lege.

Dl. SECRETAR: Eu mi-am spus punctul de vedere, am spus ca este un atribut al primarului, dar nu ma contrez cu treaba asta ca si asa tot acolo e.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru amendamentul domnului Stoia ?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru proiectul de hotarare cu acest amendament?

- 19 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 2 abtineri

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea adeverinței de inexistență pentru toate clădirile demolate cu autorizație de demolare care din diferite motive birocratice au fost refuzate de compartimentul juridic să obțină această adeverință.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 406908 Timișoara, CF nr. 404643 și CF nr.422499 din str. Traian Lalescu nr.2 și nr. 2A și str. Curea nr.1 și nr.3 pentru Universitatea Politehnică din Timișoara.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

 • - 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timișoara, str. Mangalia nr.26, ap.5 +6.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

 • - 20 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Dl. MOLDOVAN: Propun completarea acestui proiect de hotarare cu un nou art. 2 care sa modifice textul initial al art. 1 al hotararii nr.431 astfel:

“Pentru toate licitatiile publice organizate de Primaria mun. Timisoara care vizeaza lucrari edilitare de apa-canal, lucrari rutiere aflate in proprietatea mun. Timisoara se instituie obligativitatea.”

In sensul investitiilor edilitare si de infrastructura. Initial aparea si un termen reabilitare, s-a discutat anterior initierii acestui proiect de hotarare ca lucrarile de reparatii nu sant investitii si nu fac obiectul acestei initiative.

Art. 1 initial al hotararii.

Dl. EHEGARTNER: Nu face obiectul acestui proiect.

Dl. MOLDOVAN: Acest proiect de hotarare modifica HCL 431. Se introduce acest art. 1 initiat de colegi, este in regula cu exceptia respectiva. Eu propun un art. 2 la aceasta hotarare care modifica art. 1 al vechii hotarari. Practic se expliciteaza la ce face referire aceasta hotarare care practic este in vigoare.

“.... lucrari edilitare de infrastructura, apa-canalizare, lucrari rutiere.” Putem

completa : tot ce inseamna investitii in infrastructura.

Ideea era de eliminare a lucrarilor de reparatii, modernizarea inseamna tot reparatii.

Dl. GRINDEANU: Sunt de acord pentru ca asa a si fost sensul acestei hotarari initiale a noastre, doar pe lucrari carer tin de investitie si de infrastructura, a fost o scapare in decembrie sau in noiembrie, in sensul ca am inclus, sau s-ar putea aplica aceasta hotarare pentru proiectele cu finantare europeana si acolo avem alte reguli. De aceea am venit acum cu aceste precizari fiind in derulare diverse proiecte pe care noi le avem, sa se excepteze acele licitatii pe investitii, unde fondurile si regulile le stabilesc altii.

Sigur ca putem sa intram intr-o noua corespondenta cu ministerele, sa schimbam documentatiile dar eu cred ca nu e cazul sa facem aceste lucruri, de aceea am venit cu precizarile respective iar ceea ce era sensul acestei hotarari initiale era legat de lucrarile de investitie si sunt absolut de acord, nu reparatii de strazi, reamenajari de cladiri, etc. Dl. MOLDOVAN: Putem completa si cu spatii verzi su ce mai exista dar trebuie sa fie lucrari edilitare de infrastructura, ca lucrari de investitie in infrastructura. Dl.HORABLAGA : Reparatiile capitale nu sant pe investitii ? Reabilitarile nu sant reparatii capitale ?

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest amendament?

- 16 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect de hotarare cu acest amendament ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener și cofinanțării proiectului de cooperare între Municipiul Timișoara și Orașul Szeged - „Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite”, acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

 • - 20 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional” realizat în cadrul Programului de vecinătate România-Serbia, Phare 2004-2006.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

 • - 18 voturi pentru

 • - 1 vot impotriva

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii care să poarte discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș referitor la implementarea „Conceptului pentru dezvoltare - modernizare și valorificarea potențialului economic și de agrement al Aerodromului Cioca “

Dl. ORZA: Exista la nivelul Consiliului Judetean o comisie similara, noi trebuie sa numim si noi una, va fi cate un consilier de la fiecare partid pentru transparenta . Idea este ca trebuie sa deblocam situatia de la Aeroportul Cioca avand in vedere si perspectivele aeronautice ale Timisoarei si subiectele care se tot dezbat in legatura cu asta pentru ca acolo treneaza o situatie in care Consiliul Judetean este proprietar pe o anuita situatie de teren si noi mai avem una mai mica plus niste cladiri si stam si ne lupatm in instanta si blocam datorita acestor procese si ambitii ale celor doua entitati administrative, blocam posibilitatea ca acea zona sa se dezvolte. Si atunci este nevoie sa numim de la fiecare partid cate un om in comisie, sa deblocam situatia si sa se poata dezvolta aeroportul respectiv.

Dl. STOIA: Din partea PSD domnnul Bungau.

Dl. MOLDOVAN: Din partea PNTCD domnul viceprimar Orza Adrian.

Dl. PAU: Din partea PDL domnul Sandu Stefan.

Dl. EHEGARTNER: Din partea PNL domnul Bogdan Ciprian. Dl. SZABO : Ma autopropun.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative (Technopole)”.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

Dl. STOIA: Se numesc 3 consilieri. Din partea PSD domnul Radu Toanca.

Dl. MOLDOVAN: Din partea PNTCD domnul Silviu Sarafoleanu.

Dl. PAU: Din partea PDL domnul Ovidiu Ciuhandu.

Dl. EHEGARTNER: Din partea PNL doamna Blaj Adriana.

Dl. TOANCA: PNL reprezint eu ca si asa suntem in coalitie.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timișoara cu cota TVA de 24%.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc Tehnologic pentru energii alternative și parc fotovoltaic” extravilan Timișoara.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru organizarea „Zilei Energiei 2011”.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

SUPLIMENTAR

Proiect de hotarare privind modificarea componentei consiliului de administratie la S.C.

ADP S.A

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33. Adresa nr. SC2010- 030890/28.12.2010 a Instituției Prefectului - Județul Timiș, referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2010 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Infrastructura de afaceri și inovație în sector TI &C” Str. Circumvalațiunii nr. 4 Timișoara.

Dl. PRIMAR: Noi avem un proiect care este pus pe lista cu finantari europene si ca un prim pas s-a aprobat un PUZ pe Circumvalatiunii nr. 4. Cand s-a aprobat PUZ-ul noi am cerut toate avizele necesare. Acum domnul prefect ne cere aviz si de la CJT. Ma mir ce ne cere acest aviz pentru ca putea sa vada ca de fapt CJT -ul ne da o comunicare din 29.09.2008 in care spune ca zone de interes pentru PUZ-uri pentru CJT sunt in principal terenurile arabile din extravilanul si intravilanul municipiului Timisoara, terenurile riverane Padurii Verzi si caile majore de penetratie in municipiu. Ori asta fiind Circumvalatiunii nr. 4 nu cade sub incidenta.

De dimineata am vorbit cu domnul presedinte Ostaficiuc si l-am intrebat daca s-a modificat ceva in atitudinea... si spus “nu domnule”.

Deci rugamintea mea este sa ramaneti pe hotararea adoptata si o sa caut cu domnul prefect sa-l conving sa nu mai mergem mai departe pentru ca pierdem vremea si pe de alta parte este proiect european si ne trebuie finantare.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru mentinerea hotararii anterioare ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34. Adresa nr. SC2010 - 030266/16.12.2010 a S.C. DARTELECONSTRUCT

S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru mentinerea hotararii anterioare ?

- 22 voturi pentru

Dl.PRIMAR: Am primit de la primaria din Novi Sad, cu ocazia zilei orasului Novi sad, primarul a invitat la Novi-Sad in perioada 31 ian - 2 februarie 2011 o delegatia oficiala a municipiului Timisoara pentru a participa la festivitatile organizate. Cheltuielile de cazare, sedere si mese vor fi suportate de catre primaria orasului Novi-Sad.

In vederea participarii la acest eveniment solicitam nominalizarea a 2 consilieri municipali si aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii. Eu nu o sa ma pot deplasa in perioada asta si l-am rugat pe domnul secretar sa ma reprezinte, dar va rog sa nominalizati dumneavoastra doi consilieri municipali pentru a putea sa le facem toate formele.

Dl. MOLDOVAN: Propun pe domnul consilier Sarafolean Silviu.

Dl: TOANCA: Propun pe domnul Ciprian Bogdan.

Dl. EHEGARTNER : Pentru sedinta viitoare presedinte de sedinta va fi domnul consilier Ovidiu Ciuhandu.

D-na BLAJ: Doresc sa fac si eu o mica atentionare executivului. Este o problema cu geamul aici in spatele nostru, este spart si e frig.

Dl. EHEGARTNER: Va multumesc.

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. EHEGARTNER PETRU


IOAN COJOCARI