Proces verbal din 19.04.2011

Proces-verbal al Şedinţei Ordinare din 19.04.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 19.04.2011 cu ocazia ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Dl. PAU RADU ADRIAN

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 19

Au absentat : Dl. Bârlea Romeo, Dl. Ehegartner Petru, D-na Gemeniuc Elena, Dl.Horablaga Nicolae, Dl. Jichici Ciprian, D-na Jumanca Romanița, Dl. Țoancă Radu, Dna Wolf Elena

Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul viceprimar Adrian Orza.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1096 din 14.04.2011

Ordinea de zi:

ANEXA

La Dispoziția nr. 1096

Din data de 14.04.2011

 • 1.  Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 29.03.2011.

 • 2.  Interpelările consilierilor municipali.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei.

 • 5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 38 de locații prin licitație publică în vederea amplasării de cabinete tehnice stradale de telecomunicații.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A671, A(Ps) 679 și A 666, din pășunea , care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Aluniș nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei cu destinația de unități de învățământ pentru ciclu primar școlar.

 • 10. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cad. 400470 înscris în C.F. nr. 400470 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 123039, nr. topo. vechi 26224/2/1/1/1/1/1/1/1), str. Teiului nr. 7.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare și neprevăzute conexe proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, Timișoara.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creștere”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara Calea Bogdăneștilor nr.4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara - CARP.

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

 • 17. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Școlar Bega Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2010 și modificarea și completarea acestuia.

 • 18. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2010 și modificarea și completarea acestuia.

 • 19. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2007 și modificarea și completarea acestuia.

 • 20. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 și modificarea și completarea acestuia.

 • 21. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 și modificarea și completarea acestuia.

 • 22. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2010 și modificarea și completarea acestuia.

 • 23. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2010 și modificarea și completarea acestuia.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul cu Program Sportiv - C.S.S. „Banatul „ Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe anul 2011.

 • 27. Adresele nr. SC2011 - 006587/01.04.2011 a S.C. CAFE MODE UNIRII S.R.L. și nr. SC2011 -006698/04.04.2011 a S.C. ILLINOIS COM S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara.

 • 28. Adresa nr.www2011 - 000468/25.03.2011 a d-lui Mirovici Dorel privind solicitarea de revocare integrală a Hotărârilor Consiliului Local nr. 371/2007 și 206/2009 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

DL. PAU: Aș începe ședința de astăzi prin a ura tuturor celor care și-au sărbătorit duminica trecută, de Florii ziua de nume și celor care vor sărbători sâmbăta aceasta cu ocazia aniversării Sf. Gheorghe le urez un an nou fericit, la mulți ani, multe împliniri și având în vedere că ne aflăm în preajma sărbătorilor pascale le urez tuturor la mulți ani și un an mai bun cu îndemnul la toleranță, unitate și solidaritate pentru a putea trece prin timpurile grele pe care le trăim cu toții generate în primul rând de criza economică mondială.

Trecem la ordinea de zi.

Punctul 1 al ordinei de zi

Aprobarea Procesului -Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 29.03.2011

DL. PAU: Supun la vot aprobarea procesului verbal din data de 29.03.2011. Inițiez procedura de vot.

16 voturi pentru

Vă rog domnilor colegi să fim foarte atenți pentru că sunt foarte mulți colegi absenți și nu putem risca să nu ne exprimăm votul.

-16 voturi pentru

Punctul 2 al ordinei de zi Interpelările consilierilor municipali

DL. PAU: Vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

DL. MOȘIU: Eu aș avea o interpelare legată de Podul Decebal, care este un pod inaugurat de aproximativ un an de zile și care din septembrie nu mai are jumătate din iluminatul superior, deci de pe trompele de elefant, iar de acum 2 săptămâni nu mai este iluminat deloc în partea superioară și e păcat pentru că Timișoara reprezintă în Europa ceva din punct de vedere al iluminatului public având în vedere că a fost primul oraș din Europa iluminat stradal și dacă tot am ajuns la acest capitol ar fi bine Comisia de iluminat să se ocupe și să înlocuiască unul din cele 2 becuri de la locul unde se amintește de această premieră și să schimbe chiar și cele 2 sticle care sunt inscripționate într-o limbă de circulație internațională pentru că e păcat. Începe sezonul turistic și dacă tot avem cu ce ne lăuda ar trebui să întreținem ce avem.

DL. PAU: Rog serviciile de specialitate să își noteze interpelarea și să ia măsurile care se impun.

Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara

DL. RITIVOIU: Aș avea două observații, mai mult de nuanță. În primul rând, la anexa 1 privitoare la bugetul de venituri și cheltuieli avem 2 coloane. Coloana din dreapta este cu prevederea și obiectivele asumate pentru anul 2011, dar pentru anul 2010 nu avem indicatorii realizați ci o prevedere rectificată, în condițiile în care la anexa 2 avem atât prevederea pe 2010 și realizatul pe 2010 cât și prevederea pe 2011. În aceste condiții este imposibil să poți să faci o comparație între ce ai făcut anul trecut și ce vrei să faci anul acesta, în condițiile în care noi comparăm o prevedere pe 2010 față de o prevedere pe 2011. Consider că este o lipsă de profesionalism la întocmirea acestei anexe, dar asta e o chestiune de nuanță. În al doilea rând avem o rubrică de sponsorizări, de 200 mii lei, în condițiile în care subvențiile primite pentru anul 2011 sunt considerate a fi 43 de milioane adică 430 de miliarde, adică peste 10 milioane de euro. Suma este mică, mi se va spune probabil că se va scădea din impozitul pe profit, care tot la primărie se întoarce, numai că nu mi se pare normal să avem sponsorizări, mai bine îi punem la protocol, unde sunt doar 40000 lei. Dacă se poate să avem un punct de vedere din partea conducerii RATT.

DL. DIR. GOIA: Pentru poziția de la capitolul sponsorizare, sunt toate prevederile contractului colectiv de muncă, care îl avem negociat cu sindicatele vis a vis de transportul pe care îl avem asigurat prin călătoriile lunare pe care le dăm angajaților noștrii, sunt cheltuieli nu numai cu caracter social, dar sunt și cele de sponsorizare izvorâte din acest contract colectiv de muncă și aceste sume au fost an de an cam la nivelul acesta. Contractul colectiv de muncă negociat pentru anul 2011 prevede cam aceleași clauze contractuale care au fost și anul trecut, s-a mai umblat doar la anumite, dacă îmi amintesc eu bine, prin 2008 s-au început deja unele din criteriile de negociere să se reducă din punct de vedere al sporurilor. Mă refer aici la sporuri acordate pentru angajații noștrii, referitor la primele de vacanță, la concediile de odihnă ș.a.m.d. Capitolul de sponsorizare nu depășește ce a fost prevăzut în anii trecuți și nici clauzele contractuale ce sunt prevăzute acuma.

DL. RITIVOIU: Nu mă refer la a depăși sau nu sau a compara ci doar dacă banii aceștia sunt măcar orientați către activitățile interne și către personal și din punctul meu de vedere ar fi trebuit să se regăsească în altă poziție bugetară, sau sunt la dispoziția conducerii pentru sponsorizări externe?

DL. DIR. GOIA: Nu, sunt pentru activitățile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Cele pentru alte activități, externe cum le numiți dvs, există un protocol semnat cu Primăria municipiului Timișoara care prevede o anumită sumă, pe care dvs ați aprobat-o, în care se desfășoară aceste activități prin bugetul local.

DL. PAU: Supun spre aprobare acest proiect. Deschid procedura de vot:

- 19 voturi pentru

Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din cadrul regiei

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 5 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Comisia nr. 3 a menționat eventuale amendamente în plen, dacă este cazul.

DL. CIUHANDU. Aș avea o rugăminte către arhitectul șef, cel puțin în zona centrală, la chioșcurile de flori, dacă se poate realiza ceva, există un alt model care s-a acceptat lângă Bega, care arată mult mai bine și cred că ar fi indicat, dacă se poate și chioșcurile din zona centrală să fie schimbate cel puțin la nivelul respectiv. Nu știu dacă putem legal acest lucru, dar ar fi indicat.

DL. PAU: Vă rog să notați acest amendament direcția de patrimoniu.

DL. RITIVOIU: Am o întrebare, la art. 49 este stipulat „cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în municipiul Timișoara, în zonele delimitate ale municipalității se pot aviza desfășurarea unor activități comerciale specifice de către Casa de Cultură”. Activitățile comerciale nu ar trebui avizate la nivelul primăriei, dăm la Casa de Cultură să le avizeze?

DL. ORZA: Este vorba, în special de cele două târguri de Paști și de Crăciun pe care le organizăm prin intermediul Casei de Cultură. Căsuțele pe care le avem noi sunt în gestiunea Casei de Cultură, deci nu e vorba de alte activități comerciale. Oricum comercianții vin și își iau autorizație de la primărie, doar organizarea e a Casei de Cultură.

DL. PAU: Dacă nu mai sunt completări supun la vot acest proiect.

Inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 6 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 7 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 38 de locații prin licitație publică în vederea amplasării de cabinete tehnice stradale de telecomunicații

DL. PAU: Comisia nr. 3 are un punct de vedere, solicită verificarea cazurilor specificate în obiectivele de la serviciul juridic, modificarea corespunzătoare a caietului de sarcini, dacă este necesară.

DL. MOLDO VAN: Am primit de la Direcția Patrimoniu o adresă și s-a făcut o modificare.

DL. PAU: Dacă nu mai sunt completări supun la vot acest proiect de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 8 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A671, A(Ps) 679 și A 666, din pășunea , care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

DL. PAU: Sunt puncte de vedere din sală?

DL. STOIA: La acest punct, avem în 1999 un ordin al prefectului, prin care se trece această suprafață în proprietatea municipiului. De asemenea avem o sentință definitivă și irevocabilă a judecătoriei Timișoara și în aceste condiții consider că nu este cazul ca noi, cei din Consiliul Local să ne pronunțăm în favoarea sau împotriva unei sentințe existente și cred că executivul poate pune direct în practică această hotărâre.

DL. SECRETAR: Prin ordin al prefectului această suprafață de pășune a trecut în proprietatea privată a municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local, adică a dvs. Noi ca să respectăm hotărârea judecătorească trebuie să avem acordul dvs ca această suprafață de teren să fie pusă la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar pentru că în momentul de față nu este la dispoziția acesteia și nu poate să dea fără hotărârea dvs. Aceasta este problema juridică. Fără aceasta nu putem face nimic. Noi ne-am întrunit în comisie, am hotărât, am discutat, am spus parcelele care să se dea și acestea au fost supuse acum votului dvs. Nu putem duce la îndeplinire o hotărâre judecătorească cu toate consecințele ce decurg de aici, dacă dvs nu hotărâți să puneți la dispoziția comisie de fond funciar aceste parcele. Nu poate să dea comisia ceva ce nu îi aparține.

DL ORZA: Bun, dar dl. Secretar trebuie explicat mai clar, pentru că am avut situații când a fost vorba de hotărâri judecătorești și au fost respinse prin vot. Trebuie explicat că trebuie votat pentru a putea fi pusă în aplicare hotărârea judecătorească.

DL. PRIMAR: Deci ceea ce spune dl. Stoia e cam așa: de ce să mai voteze consiliul local când ar putea primarul să o pună în aplicare. Vă rog să vă uitați în Legea 215/2001, să vedeți că atribuțiile primarului în domeniul patrimonial sunt cvasinule, deci primarul nu poate aplica nici un fel de decizie patrimonială fără avizul Consiliului Local. Acum există o sentință judecătorească pe care eu nu o pot aplica direct ci trebuie să vă consult, pentru că acele 33 de ha au fost trecute în domeniul privat al municipiului și de aceea v-am supus-o atenției, nu ca să mă spăl pe mâini sau să vă bag pe dvs într-o problemă. Există o sentință judecătorească care în mod normal trebuie respectată. Dacă nu se respectă e altă treabă. Eu fără Consiliul Local nu o pot duce la îndeplinire că altfel se interpretează ca abuz în serviciu.

DL. STOIA: Dl. Secretar, de când e sentința aceasta definitivă și iervocabilă?

DL. SECRETAR: De acum 2 luni. De fapt ce s-a întâmplat cu această sentință, noi am atacat, nu am fost de acord și vă spun public și acum, Avram Iancu acesta nu-s urmașii lui Avram Iancu ce a fost. Am atacat hotărârea Comisiei Județene a prefecturii și am spus să nu le dea că nu sunt și până la urmă instanța a spus că Prefectura are dreptate.

DL. MOLDOVAN: Dl. Secretar, cazul acesta e destul de clar, dar noi am mai avut situații în care a trebuit să aprobăm o sentință definitivă și irevocabilă. Mai mult, sunt colegi care dau cu subsemnatul pe la instanță și pe la parchet pentru faptul că s-au abținut sau nu au votat. Eu cred că ar trebui să avem grijă și cu discernământ să introducem în plen aprobarea unei sentințe care din câte știu eu are putere de lege. Nu pot să mă opun unei legi ca și consilier. În cazul acesta cum votez după cum îmi dictează conștiința? E o contradicție de termeni. Statutul aleșilor locali și legea administrației publice locale prevede protecția consilierilor în exercitarea funcției. Eu întreb cum sunt protejați colegii care sunt martori acum într-un proces și care sunt pasibili de a plăti daune de nuștiu câte milioane de lei.

DL. PAU: D-le coleg, cu tot respectul, nu face obiectul ședinței de astăzi. Vom dezbate când va fi cazul și când va fi pe ordinea de zi. Mai sunt puncte de vedere cu privire la acest punct de pe ordinea de zi?

DL. TOADER: Executivul instituției nu are atribuții legale cu privire la proprietatea municipiului, ci doar consilierii locali. Ca atare, nu văd nici un fel de problemă. Hotărârea judecătorească irevocabilă ne acoperă de orice fel de interpretări. Punerea la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar nu o poate face decât consiliul local printr-o hotărâre de consiliu local.

DL. STOIA: Și dacă votez contra, ce se întâmplă? Ești împotriva unei sentințe.

DL. TOADER: Abuzul în serviciu se aplică atât executivului, care nu o pune în aplicare în urma votului nostru, cât și consiliului local, care dintr-un motiv sau altul refuză punerea în aplicare a sentinței.

DL. PRIMAR: Din punct de vedere strict procedural al aplicării acestei sentințe judecătorești, eu trebuie să o înaintez Consiliului Local pentru că e vorba de luarea a 33 de ha din patrimoniul privat al municipiului, prin sentință judecătorească, dar eu nu pot face acest transfer de capul meu, fără acordul dvs, iar dvs în mod normal trebuie să vă supuneți hotărârii judecătorești. Noi aici am fost foarte riguroși, să urmărim o chestie procedurală, sentința judecătorească, înaintarea către consiliul Local de luare la cunoștință și de însușire a sentinței judecătorești și pe baza ei delegarea către primar a punerii în aplicare. Eu nu pot să pun direct în aplicare sentința judecătorească în probleme patrimoniale. Sunt alte probleme unde am această latitudine și pe acelea nu vi le mai supun atenției, dar aici e vorba de 33 de ha de pământ.

DL. PAU. Consider că au fost lămurite aspectele. Supun la vot acest proiect. Inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 9 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Aluniș nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei cu destinația de unități de învățământ pentru ciclu primar școlar

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 10 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cad. 400470 înscris în C.F. nr. 400470 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 123039, nr. topo. vechi 26224/2/1/1/1/1/1/1/1), str. Teiului nr. 7

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

Punctul 11 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare și neprevăzute conexe proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, Timișoara

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-17 voturi pentru -1 abținere

Punctul 12 al ordinei de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe str. Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creștere”

DL. PAU: Proiectul are avize favorabile în comisii. Dacă nu sunt puncte de vedere inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -18 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : 17 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara Calea Bogdăneștilor nr.4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara - CARP.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -17 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -16 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Școlar Bega Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -17 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -18 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2007 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -18 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 19 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -18 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. STOIA: L-aș ruga pe dl. Secretar să îmi certifice în legătură cu AEM, LUXTEN și Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timișoara, faptul că nu este vorba de cluburi private și că referirea la H.G. 1447 care se referă la ONG-uri strict, nu poate fi aplicată la aceste cluburi private. Și dacă sunt cluburi private, trebuie să știm și să nu votăm și dacă sunt ONG-uri trebuie să aprobăm în continuare

Dl. SECRETAR: Sunt la fel ca ELBA, la baschet.

Dl. MOLDOVAN: Nu sunt la fel ca la BC Timișoara.

Dl. STOIA: ELBA este susținută financiar de două entități. Perfect legal.

Dl. SECRETAR: Nu, nu am eu legătură cu aceea, vreau să vă spun că este mai mult decât legal pentru că în situația dată, H.G. nr. 1447 se aplică la toate entitățile sportive. Deci nu există că este privat sau nu. E o asociere, este legală, să se respecte treaba. S-au respectat criteriile de performanță, de exemplu la Danzio în momentul de față la nivelul sporturilor din municipiul Timișoara are cea mai bună performanță anul acesta. E pe locul 3 la fete. Șahul, AEM sunt campioni pe țară, trebuie susținute toate. LUXTEN la fel sunt pe locul 1. Este legal.

Dl. STOIA: Eu am întrebat doar dacă este vorba de un club privat sau? Atât mă interesează. Puteți răspunde?

Dl. SECRETAR: Nu, asta nu e relevant, dacă e club privat. Eu nu știu, nu m-a interesat problema aceasta.

Dl. PAU: Este vorba de cluburi, de societăți private dar reglementarea nu afectează faptul că asocierea se face cu un club privat. Deci nu vorbim de un contract de sponsorizare sau orice altă formă de donație, vorbim de un contract de asociere, iar reglementările în vigoare nu interzic acest lucru.

Dl. ORZA: Am discutat și cu dl. Stoia înainte și urma ca dl. consilier, ceea ce a și făcut, să pună întrebarea d-lui Secretar. Club privat. Practic noțiunea de privat o dă federația la care e afiliat clubul respectiv. Spre exemplu fotbalul a figurat ani de zile ca asociație sportivă și reglementările europene la care FIFA, UEFA, la care era afiliată și FRF, a decis că din secunda doi, ONG-urile respective să se transforme în S.A -uri. Din câte știu eu AEM și Danzio nu sunt cluburi private. Pentru că baschetul, nici măcar cel masculin nu a trecut la S.A. Cu atât mai puțin cel feminin. Și cum zicea și dl. Secretar fetele s-au autodepășit cum s-au autodepășit și băieții în anii trecuți și deși nu se aștepta nimeni au luat o cupă și un loc doi. Fetele au reușit să intre în final for și au luat locul 4 care oricum e o performanță față de așteptările inițiale care erau. Șahul la fel, e o chestiune de tradiție în Timișoara și chiar dacă îl cheamă AEM, ei sunt ONG ca și asociație sportivă. Sigur că ani de zile au fost finanțați de către AEM și au luat numele finanțatorului. Dar ei sunt afiliați, la șah nu există S.A.-uri sau firme, sunt cluburi sportive. Vă spun eu, că dl. Secretar știe numai fotbal, eu știu mai multe sporturi. Glumesc!

Dl. TOADER: Aș vrea să susțin punctul de vedere cu privire la susținerea acestor proiecte de hotărâri fiindcă se produce o confuzie. Ele sunt entități private în sensul că sunt persoane juridice fără scop patrimonial. Inclusiv clubul Sportiv ELBA este o persoană juridică de drept privat. Dar are membri persoane juridice de drept public. Nerelevant. H.G. nr. 1447 nu face referire decât cu privire la tipurile de cheltuieli care pot fi efectuate în momentul în care se subvenționează de la autorități publice. Dar asocierea între noi și aceste entități este perfect legală. Și rog colegii să susținem fiindcă fac mândrie orașului nu numai aceste două cluburi ci toate celelalte la un loc. Și raportat la bugetul local cred că sumele sunt absolut nesemnificative.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru ?

Se numără voturile : -17 voturi

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul contractului de asociere cu Clubul Sportiv Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

 • -  Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 16 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timișoara.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 16 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul

Timișoara și Liceul cu Program Sportiv - C.S.S. „Banatul „ Timișoara.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : -17 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe anul 2011.

Dl. PAU : Supun la vot acest proiect.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 16 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:

Adresele nr. SC2011 - 006587/01.04.2011 a S.C. CAFE MODE UNIRII S.R.L. și nr.

SC2011 - 006698/04.04.2011 a S.C. ILLINOIS COM S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara.

Dl. PAU : Supun la vot.

- Cine este pentru ?

Se numără voturile : 14 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr.www2011 - 000468/25.03.2011 a d-lui Mirovici Dorel privind solicitarea de revocare integrală a Hotărârilor Consiliului Local nr. 371/2007 și 206/2009 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Dna. SARACAN: Aș dori punct de vedere de la dl. Cojocari la aceste plângeri prealabile. Eu sunt unul dintre consilierii care sunt chemată în instanță pentru modul în care am votat și mă interesează foarte mult dacă oamenii aceștia au dreptate în ce spun, că hotărârea noastră ar fi ilegală. Ca să nu votez și a doua oară ceva care mi se prezintă ilegal pus sub nas, ca să zic așa foarte plastic. Aș dori să le discutăm pe fiecare în parte cum ne-am oprit și la hotărârea de instanță, prima, și să o clarificăm probabil pentru totdeauna.

Dl. TOADER: Vreau să asigur colegii că este o procedură administrativă, conform Legii contenciosului administrativ. Este un recurs grațios, în care prin această plângere prealabilă administrativă ni se solicită revocarea sau modificarea propriilor acte adoptate de noi. Însă substanța acestui subiect se va discuta în instanța de contencios administrativ, care va hotărî dacă noi am greșit cu ceva. Deci din punctul acesta de vedere eu spun să ne susținem în continuare cutuma de a ne menține toate hotărârile adoptate și instanța de contencios administrativ să spună dacă noi am greșit cu ceva. Deocamdată nu avem nicio culpă.

Dl. SECRETAR: E vorba de sancționarea staționării pe trotuare. Hotărârile Consiliului Local sunt o lege locală. Sigur că în situația dată, noi nu avem cadru la nivel de țară, nu există și nu-ți dă în atribuții. Dar cum se prezintă orașul acum.

Dna. SARACAN: Cred că citiți altceva. Ne aflăm la proiectul despre Regulamentul cu terasele da? Activități sezoniere în zone publice.

Dl. SECRETAR: Nu. Aceea ați votat-o.

Dna. SARACAN: Nu. Sunt două.

Dl. SECRETAR: Eu vorbesc de aceasta cu parcarea pe trotuare. Despre asta vorbim acum. L-ați votat înainte pe celălalt cu 14 voturi. Acesta e ultimul.

Dna. SARACAN: Cum să fie împreună două subiecte separate? Am votat la Cafe Mode care are un subiect tot cu terasele dar spune că e la 13 m nu la 10 m cu am prevăzut noi.

Dl. PAU : Într-adevăr au fost două adrese, s-a votat prima adresă, asta nu ne împiedică să ne dea dl. Secretar un răspuns dacă ele sunt legale sau nu. Acum ne aflăm într-adevăr la punctul 28, nr. 27 l-am votat. E destul de simplu.

Dna. SARACAN: Atunci mi se pare greșit că am prins amândouă adrese, două plângeri prealabile separate care pun total diferit punctul de vedere, să le votăm împreună. Îmi cer scuze, nu cred că e ok. Deci dacă la prima mi-am menținut, la a doua nu știu dacă sunt de acord. Dl. TOADER: Nu doresc să-l apăr pe dl. Secretar dar în această situație e pus într-o situație ingrată. Nu există un răspuns la această întrebare. Nu-l poate oferi dl. Secretar și nici Consilul Local. Noi am adoptat această hotărâre, instanța de contencios administrativ se va pronunța în urma unei judecăți. Nu la o interpelare verbală. Asta este opinia mea. Instanța trebuie să hotărască dacă am greșit cu ceva sau nu.

Dl. PAU : Proiectul la vremea respectivă a avut o semnătură prin care se certifica legalitatea. Il întrebăm pe dl. Secretar dacă își menține semnătura și dacă este legal sau nu ? e foarte simplu. Nu e nicio situație delicată.

Dl. SECRETAR: Până la moarte. Cum să nu-mi mențin? Din moment ce am pus o viză de legalitate pentru mine e legală. Deci 1000 de contestații să fie și în contencios din punctul acesta de vedere și peste tot. Deci nu am nici un fel de reținere aici. Nu intră în discuție. Mai mult facem teorie aici. Aia s-a votat, că vă mențineți.

Dl. PRIMAR: Ambele se referă la HCL. nr. 43. Și le-a pus la un singur punct. Cafe Mode și a doua era Ilinois.

Dna. SARACAN: Domnule Primar eu am sesizat asta. Prima plângere prealabilă face referire că noi am votat că au voie doar cei aflați la 10 m să-și deschidă punct de lucru, și el e la 13 m și are o problemă și eu am zis nu mă interesează unde stai tu, am votat la 10 m. Pe când aici în a doua, omul spune că încălcăm o prevedere legală și că hotărârea de Consiliu Local nu poate fi deasupra legii. Sunt două subiecte diferite, eu personal doresc să le tratez diferit ca urmare a.... Dl. SECRETAR: Care prevedere legală?

Dl. PRIMAR: Dezbateți-le diferit și votați cum doriți. Ce vă întrebăm noi e o singură chestie: vă mențineți punctul de vedere exprimat sau nu?

Dna. SARACAN:  Eu am înțeles foarte bine întrebarea, mi se pare foarte eronat puse

amândouă în aceeași oală când ele tratează aspecte diferite, într-adevăr ale aceleiași hotărâri. Domnule Secretar vă rog să citiți mai bine.

Dl. SECRETAR: E aceeași hotărâre. O mențineți sau nu. Sunt amândouă punctele.

Dna. SARACAN: În prima parte am explicat, da, îmi mențin și am spus de ce. În a doua, dacă omul reclamă că este ilegal, nu, nu îmi mențin, e clar punctul de vedere?

Dl. PAU : Supun la vot.

 • -   Cine este pentru ?

Se numără voturile : - 12 voturi pentru

Domnule Secretar vă rog să faceți demersurile necesare în acest caz pentru.

Dl. SECRETAR: Dacă vor să voteze. Votați cu mâna.

Dna. SARACAN: Domnule Secretar, am fost absentă, mi-am permis să fiu absentă dacă dvs. mă tratați ca și cum sunt absentă. Deci eu sunt unul din cei care mi-am permis să fiu absentă. Și cred că am acest drept.

Dl. SECRETAR: Sunteți 16 aici. Votați cu mâna.

 • -   Cine este pentru menținerea hotărârii? 14 pentru

Dl. ORZA: Întrebarea era: „ Dar dacă nu se vota înseamnă că nu puteam deschide terase în Timișoara?”

Dl. PAU : Pica tot regulamentul, v-am solicitat, ne găsim în Săptămâna Mare, să dăm dovadă de toleranță și de înțelepciune. Vă mulțumesc pentru atitudine și vă doresc un Paști Fericit alături de familie și de cei dragi!

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Cons. PAU RADU ADRIAN

IOAN COJOCARI