Proces verbal din 13.12.2011

Procesul-verbal al Şedinţei Ordinare din data de 13.12.2011

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 13 decembrie 2011 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Președinte de sedinta - Cons. ȘTEFAN PETRU

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22;

Au absentat: Barlea Romeo, Borza Claudia, Jichici Ciprian, Ritivoiu Mihai, Szabo Francisc

Din parte executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Grindeanu Sorin si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2261 din data de 08.12.2011

ANEXĂ

LA DISPOZIȚIA NR.2261 DIN DATA DE 08.12.2011

 • 1.  Aprobarea Procesului-verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 29.11.2011.

 • 2.  Interpelările consilierilor locali.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/2006 .

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului „Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița)”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creșetere”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului „ Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la prețul de 93.700 euro.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. I. Preyer nr.1/A, la prețul de 10.000 euro.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către Partidul Conservator - Filiala Județeană Timiș, cu destinația de sediu partid.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr.5A.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a obiectivelor cu destinație sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timișoara, Calea Martirilor nr. 51(zona Braytim).

 • 16. Proiectele de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C

POLITEHNICA Timișoara S.A  inițiate de consilierii locali: Petru Ehegartner,

Ciprian Bogdan, Ciprian Jichici, Adriana Blaj și Traian Stoia.

 • 17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIȚA INVESTIȚII S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru și d-nei Badău Andreea

 • 19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „ Sistem Informatic pentru un Management Eficient”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea -„Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “REABILITARE STRADA IANCU VĂCARESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și Spl. Tudor Vladimirescu”, Documentației tehnico-economice și Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creștere”

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție

 • 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție

 • 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administreție al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren și construire locuințe individuale cu regim de înălțime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr Grigore T. Popa nr. 20, Timișoara.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 clădiri birouri în regim P+3E, împrejmuire și acces auto, alipire parcelă”, Bv. Industriei f.n., Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisora.

 • 31. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT „Universitatea de Vest”

 • 32. Informarea nr. AS 110091672/15.11.2011 a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

 • 33. Adresa nr. SC2011 - 025812/18.11.2011 a Asociației Victoria a Luptătorilor în Revoluție referitoare la Apelul către Consiliul Local Timișoara, Consiliul Județean Timiș și populația municipiului Timișoara .

Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Z, cu excepția pct.16, au fost inițiate de

Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectele de hotărâre înscrise la pct. 16 din Ordinea de Zi au fost inițiate de consilierii locali Petru Ehegartner, Ciprian Bogdan, Ciprian Jichici, Adriana Blaj și Traian Stoia

DL. ȘTEFAN: Bună ziua stimați colegi. Începem ședința de plen din data de 13.12.2011. Supun la vot procesul verba al ședinței din data de 29.11.2011.

22 voturi pentru

Dau cuvântul domnului Primar pentru a ne comunica unele aspecte.

DL. PRIMAR: După cum știți, la ora 13 ați fost invitați pentru că s-a mai suplimentat ordinea de zi cu 9 proiecte și pe lângă acestea mai sunt 2 în discuție. Îmi cer scuze, dar vreau să vă spun că sunt proiecte pentru finanțări europene, sau cu finanțări de la ministerul de interne și nu depinde de noi când le primim și cum trebuie să le expediem. Dacă nu le expediem înainte de 31 decembrie avem probleme. Mai avem un proiect care vizează extinderea rețelei de troleibuz către Ghiroda din fonduri neramburasbile, deci cred că nu ar fi vreo problemă, iar celălalt proiect este referitor la preluarea de către Timișoara a contractului de racordare, având ca obiect racordarea CT -ului din Buziașului cu cogenerare electrică și termică și a contractului de racordare 139/13.07, având ca obiect racordarea a CT Dunărea prin cogenerare pentru energia termică și electrică. Aceste 2 proiecte sunt cu finanțare parțială de la Ministerul de Interne și noi ca oraș trebuie să aprobăm preluarea acestui contract pentru că dacă nu aprobăm pierdem banii de la Ministerul de Interne. E vorba de vreo 800 mii lei. Rugămintea mea ar fi dacă binevoiți să le luați în considerare, mai cu seamă că mi s-a spus acum că se dorește retragerea de pe ordinea de zi a unor proiecte.

DL. EHEGARTNER: Aș dori să retrag proiectul pe care împreună cu colegii PNL l-am promovat și anume proiectul de la punctul 16, având în vedere că nu a obținut viza juridică.

DL. STOIA: Înainte de începerea plenului am primit informația că o firmă cu un bun renume pe piața internațională a început un audit la Clubul Politehnica Timișoara și în acest sens, pentru a-i lăsa pe acești oameni să își facă treaba vom amâna punerea în discuție a proiectului nostru și în perspectivă, probabil că împreună cu colegii din PNL vom găsi o soluție, în condițiile în care și dl. Marian Iancu va marșa la propunerile noastre.

DL. ȘTEFAN: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi:

22 voturi pentru

DL. PRIMAR: Aș mai dori să fac două comunicări. Este vorba despre premiile de excelență care se vor înmâna în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara după cum

urmează: pe 15 decembrie la ora 11 premierea elevilor olimpici naționali, a profesorilor care au pregătit, a studenților eminenți și a celor mai buni cercetători științifici și pe 20 decembrie la ora 16 premierea celor mai buni sportivi pe anul 2011. Aceste invitații, după știința mea, ar trebui să le aveți în mapă. Tot pe 20 decembrie vom avea aniversarea a 20 de ani de la înfrățirea cu orașul Moulouse drept pentru care de asemenea veți fi invitați să luați parte la acea manifestare care se derulează în această sală. Mi-am făcut datoria să vă anunț, ca să țineți cont în măsura

posibilităților, de a participa la aceste trei evenimente.

DL. ȘTEFAN: Supun la vot ordinea de zi cu cele completate în materialul suplimentar.

22 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Interpelări

DL. PAU: Aș vrea să vă aduc la cunoștință că avem în față, toți consilierii locali, o mapă, care spune: „Opriți poluarea aerului”, este un material care a fost adus la cunoștința mea și a Consiliului Local de către un grup de inițiativă format din reprezentanți ai societății civile pe care îî veți găsi pe ultima copertă, expunerea de motive și toate materialele sunt prevăzute în interiorul mapei. Rugămintea mea, la cererea membrilor grupului de inițiativă este să studiați această mapă, până în perioada imediat următoare veți avea la dispoziție toate materialele care au stat la baza întocmirii acestei mape. Tot ce pot să vă spun este că avem în față un material care la inițiativa acestui grup se va transforma, cu susținerea mea și a colegilor care vor dori, într-un proiect de hotărâre pe care am dori să îl introducem pe ordinea de zi în luna ianuarie. De aceea am să vă rog ca atunci când veți primi materialul să îl studiați, dacă aveți ceva interpelări de făcut sau avem alte idei să contactăm grupul de inițiativă. Acest ghid funcționează la Londra și eu cred și am convingerea că poate să funcționeze foarte bine și la Timișoara, bineînțeles pliat pe nevoile și pe problematica orașului nostru. Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm colaborarea dvs pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere este un proiect benefic pentru comunitatea noastră.

Aș vrea să aduc la cunoștință colegilor mei și executivului primăriei că ne aflăm într-o perioadă foarte delicată cu Grădinița nr. 16, care, după cum știți, a fost revendicată, a fost cumpărată și în momentul de față proprietarul își face toate documentele pentru a-și trece toate utilitățile și a promis că atunci când le va avea pe numele lui nu va mai plăti nimic. Nu vreau să fim puși în situația ca cei 150 de copii de la Grădinița nr. 16 să rămână fără apă, căldură în mijlocul iernii. De aceea aș dori ca direcțiile de specialitate și executivul Primăriei Municipiului Timișoara să avem în vedere acest fapt cauzat de vânzarea acestui imobil.

D-NA BLAJ: Îmi cer scuze, probabil intervenția mea vă va supăra, dar mă adresez dvs domnule secretar. Se întâmplă în fiecare an ca la ultima ședință din an, care ar trebui să fie o ședință de bucurie și de încheiere a unui an întreg de muncă, să fim copleșiți de o avalanșă de materiale și nu fac referire la cele la care a făcut referire dl. Primar, totdeauna sunt urgențe și probleme importante, dar 11 suplimentare joi, 11 suplimentare astăzi, noi consilierii suntem puși într-o situație foarte neplăcută. După ce am ajuns să fim prieteni foarte buni cu DNA-ul credeți-ne că ne sete teamă să votăm așa fără să analizăm bine materialele și dacă nu le aprobăm, dvs spuneți cetățenilor că noi suntem de vină. Vă rog frumos ca altă dată să-i rugați pe directorii și șefii de servicii, sunt materiale cum e telpark-ul, RATT-ul, care eu cred că de câteva luni puteau să se gândească. Azi vin și ne spun că îî blochează dacă nu le aprobăm.

DL. PRIMAR: Noi am primit aceste proiecte și le-am băgat în regim de urgență. Eu vă recomand altceva, dacă doriți și ca să nu se supere nimeni, să trăiți cu impresia că vrem să vă forțăm mâna, haideți să mai ținem o ședință marțea viitoare în 20. Noi am convocat-o azi, în primul rând din rațiuni bugetare, să facem rectificarea și din grija ca în 20 să nu avem cvorum. Dacă credeți că sunt prea multe azi, eu nu mă supăr, le putem amâna și vă invit în 20 decembrie la ora 16 sau la cât doriți și mai facem o ședință de consiliu fără nici o problemă. Iar faptul că le-am primit și le-am înaintat secretarului, ar fi nedrept să spunem că este vina dânsului. Sunt anumite chestiuni pe care trebuie să le bag pentru că se pretind de la ministere și atunci trebuie să le băgăm rapid pentru că dacă acolo trenează cu lunile...

D-NA BLAJ: Nu vorbesc de aceste materiale, am făcut și referire concretă, dar sunt materiale care pot fi prevăzute din timp.

DL. PRIMAR: dacă vreți, cele 11 sau câte sunt le amânăm, ca să le studiați și le discutăm peste o săptămână.

DL. STOIA: Comisiile care au în lucru proiectul adus de la ADP privind prețurile pentru parcări l-am amânat pentru joi la ora 15, ne întâlnim cele 2 comisii.

DL. SECRETAR: Nu am nici o vină și am vrut să vă dau replica: „Tăcerea unui om inteligent face cât o mie de cuvinte ale unui om...”, dar nu vreau să mă consider inteligent cu asta.

D-NA BLAJ: Ne cunoaștem de prea multă vreme ca să nu recunoașteți că atunci când vreți faceți și atunci când nu nu. Aveți un cuvânt de spus.

DL. SECRETAR: Ce să fi spus să nu aducă, dacă sunt cu fonduri europene, dar nu asta e problema. În 16 decdembrie la ora 10 este o ședință extraordinară. Domnul Lorin Fortuna dorește să se ținhă încă o ședință în 20 decembrie. Și eu sunt de acord cu dvs, să nu forțăm nota și aceste puncte suplimentare le discutăm în 16. Oricum e ședință. Numai că există teama că nu vom avea cvorum, sunt multe cu 2 treimi și se pierd banii.

DL. ȚOANCĂ: Să nu amestecăm calendarul revoluției cu asta. Eventual propunerea colegei noastre să o supunem la vot, dar noi ne-am întâlnit cu o oră înainte pentru acele suplimentare.

DL. SECRETAR: Dacă observați că din cele 12 puncte 8 sunt cu fonduri europene.

DL. EHEGARTNER: Dl. Secretar, s-a votat ordinea de zi, nu mai discutăm atunci.

DL. ȚOANCĂ. Doresc să fac o scurtă completare la ceea ce spunea dl. Pau. Și noi subscriem la acest ghid de bune practici, dar citind acest ghid, care este la Londra în mare vogă și în alte orașe europene, trebuie să adunăm toate materialele pe Direcția de mediu, o parte din aceste materiale există, problema e să le gândim ca un tot unitar, să ne întâlnim și sigur că această temă este o provocare pentru noi toți, indiferent de partidele politice. Subscriem la inițiativa acestor organizații non-guvernamentale cu mențiunea că o parte din materialele prezentate există sub forma de legi locale.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011

DL. GRINDEANU: Aș avea un amendament de făcut la hotărârea privind rectificarea bugetului local, și anume având în vedere adresa Direcției Fiscale privind suplimentarea veniturilor, am să încerc să vă explic, cu câțiva dintre colegi am reușit să am o discuție înainte de ședința de azi, precum și adresa Direcției tehnice privind suplimentarea cheltuielilor pentru reparații străzi, pentru pregătirea carosabilului și a trotuarelor pentru iarnă și finalizarea unor lucrări începute solicităm suplimentarea veniturilor cu suma de 3500 mii lei, respectiv la codul 07.02 Impozite și taxe pe proprietate cu suma de 2250 mii lei și la 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor cu suma de 1250 mii lei, diminuarea cheltuielilor cu subvenții la capitolul 84.02 Transporturi și 84.02.03.02 „Transport în comun” cu suma de 1000 mii lei, precum și suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii la capitolul 84.02 Transporturi, 84.02.03.03 Străzi, cu suma de 4500 mii lei. Este vorba în principal de o suplimentare a veniturilor pe bugetul local de 3500 de lei așa cum am spus acest amendament este bazat și pe o adresă a Direcției Fiscale știind următorul lucru și anume faptul că în urmă cu o săptămână sau chiar 10 zile, a existat un ordin al Ministerului Finanțelor prin care se reduc anumite penalități pentru cei care își plătesc și având în vedere acest lucru am cerut Direcției Fiscale să ne facă o anumită calibrare până la sfârșitul anului iar această calibrare înseamnă anumite venituri în plus. Aceste venituri în plus, conform amendamentului le redistribuim pe ceea ce înseamnă pregătirea pentru iarnă și pentru finalizarea anumitor lucrări.

DL. EHEGARTNER: Doresc să fac un amendament privind transferul unei sume de 100 mii lei de la capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale la capitolul 67.02.05.01 Sport.

DL. ȚOANCĂ: Am trei amendamente asumate de directorul economic și de șef serviciu buget:

Având în vedere adresa nr. 8370/13.12.2011 a spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se solicită suplimentarea veniturilor obținute de spital din contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș cu suma de 3574 mii lei și suplimentarea cheltuielilor la titlul II Bunuri și servicii cu aceeași sumă.

Al doilea amendament, având în vedere adresa 1274/12.12.2011 a teatrului german de Stat se solicită redistribuirea cheltuielilor la titlul II Bunuri și servicii, între alineate, conform anexă, influența fiind 0;

Al treilea mendament, având în vedere adresa 2664/13.12.2011 a Filarmonicii Banatul se solicită redistribuirea cheltuielilor din bugetul local la titlul II bunuri și servicii și suplimentarea veniturilor propriiși a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 50 mii lei la Bugetul de venituri proprii și subvenții, conform anexă.

DL. STOIA: Am o nelămurire, la direcția economică în referat se spune că având în vedere poprirea sumei de 624 mii lei în dosarul 895/2010 efectuată de Trezoreria Municipiului Timișoara, de la capitolul cheltuieli judiciare și extrajudiciare și având în vedere faptul că numai suma de 23 de mii reprezintă cheltuieli de judecată, diferența de 600 de mii reprezentând despăgubiri vă rugăm să aprobați suplimentarea cu 250 de mii. Aș dori niște explicații de ce cineva plătește 624 mii din care doar 23 de mii reprezintă capitolul respectiv cheltuieli de judecată, diferența reprezentând despăgubiri.

D-NA HARACICU: Vă rog să îmi precizați de unde provine adresa. Este anexă la documentația noastră?

DL. STOIA: Din câte înțeleg eu s-a plătit o sumă mult mai mare pe cheltuieli de judecată.

D-NA HARACICU: Au fost prevederi bugetare și la contabilitate s-a făcut redistribuire între alineate.

DL. STOIA: Aici se spune altceva, având în vedere poprirea sumei de 624 mii lei. Redistribuirea e una, poprirea e alta.

D-NA HARACICU: Da și spune contabilitatea că e redistribuire. Conform adresei de la contabilitate s-a făcut reglarea pe alineate în cadrul capitolul de bunuri și servicii.

DL. STOIA: Interesant. Bine că avem alineate.

DL PAU: D-le viceprimar am înțeles din amendamentul dvs că vom suplimenta suma pentru reparații căi de comunicare, reparații străzi.

DL. GRINDEANU: E vorba de pregătirea pentru iarnă.

DL. PAU: Va trebui să avem în vedere că aceste reparații ar trebui făcute cu autorizație de construcție și nu știm dacă timpul rămas până la finele anului ne va mai permite să obținem și autorizația și să facem reparațiile. Să avem grijă să nu rămânem cu banii necheltuiți.

DL. GRINDEANU: D-le consilier, dacă ați fi fost atent ați fi auzit următorul lucru. Se solicită de către Direcția tehnică suplimentarea cu această sumă pentru pregătirea carosabilului și a trotuarelor pentru iarnă și pentru finalizarea unor lucrări începute. Una dintre ele este str. Brâncoveanu, care se va termina la sfârșitul acestei săptămâni.

DL. ȘTEFAN: Dacă nu mai sunt amendamente supun la vot amendamentele formulate. Inițiez procedura de vot pentru amendamentul domunului viceoprimar Grindeanu: 22 voturi pentru.

Supun la vot amendamentul domnului Ehegartner. Inițiez procedura de vot:

 • 21 voturi pentru

Supun la vot amendamentele domnului Țoancă:

 • 22 voturi pentru

Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

22 voturi pentru

DL. STOIA: Aș dori să am o mică intervenție, legat de buget mi-aș permite să fac o recomandare atât colegilor de consiliu cât și executivului ca în bugetul pe anul viitor să apelăm la cea mai importantă, după părerea mea, resursă bugetară și anume economisirea banilor publici și în perspectivă să avem un raport calitate - preț cât mai aproape de realitate. Sunt sigur că toată lumea a înțeles imperativele perioadelor pe care le traversăm și lucrurile vor merge și anul viitor cât se poate de bine în Primăria Timișoara.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara

DL. ȘTEFAN: ddacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

DL. ȘTEFAN: ddacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

20 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

DL. ȘTEFAN: ddacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/2006

DL. ȘTEFAN: ddacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului „Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița)”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „ Poli de creșetere”

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului „ Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara”

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

1 vot împotrivă

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 nr.15, la prețul de 93.700 euro

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 21 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. I. Preyer nr.1/A, la prețul de 10.000 euro

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

1 vot împotrivă

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către Partidul Conservator -Filiala Județeană Timiș, cu destinația de sediu partid

DL. ȘTEFAN: Am să supun la vot o solicitare de intervenție a doamnei Jugănaru Virginia.

Inițiez procedura de vot:

D-NA JUGĂNARU: Mă numesc Jugănaru Virgina și sunt mama urmașului de erou martir Jugănaru Adrian. La tribunal se află un proces pe rol și v-aș ruga frumos să respingeți acest punct până la terminarea procesului, fiind o hotărâre definitivă și irevocabilă.

DL. PAU: Dl. Secretar vă rugăm să ne spuneți un punct de vedere.

DL. SECRETAR: Eu v-am spus și data trecută când a mai fost respins acest proiect și era procesul pe rol. Nu are nici o legătură procesul cu atribuirea spațiului. Dvs în deplină cunoștință de cauză dacă vreți să atribuiți spațiul îl atribuiți fără niciun fel de probleme. Procesul are ca obiect încheierea contractului de închiriere de către dânșii că suprafața de 100 mp este depășită. Nu este nici o hotărâre judecătorească în sensul suspendării, ca noi să nu putem dispune de spațiu în deplină cunoștință de cauză. Dacă vreți să găsiți această portiță o găsiți, dacă nu doriți să atribuiți spațiul la Partidul Conservator nu îl atribuiți.

D-NA JUGĂNARU: Este un proces pe rol dl. Secretar.

DL. SECRETAR: Nu contează. Vă spun, juridic nu are nici o legătură.

D-NA JUGĂNARU: Așa ați spus și data trecută. Pentru dvs nu are, dacă ați avut dvs. probleme cu d-na Grapini și ați vrut să dați un spațiu aveați alte spații să îi dați.

DL. PAU: Eu aș propune măcar amânarea acestui proiect și să îl discutăm pe 16 când avem ședința cu revoluționarii, iar dacă nu din punctul nostru de vedere ar fi bine să îl retrageți pentru că eu și colegii mei vom fi nevoiți să ne abținem și nu veți întruni 18 voturi. Așa că puteți să procedați cum considerați, ori îl retrageți sau îl discutăm odată cu revoluționarii data viitoare să le spunem ce le facem când îi privim în ochi.

DL. GRINDEANU: Poate le spuneți și cum le-ați redus indemnizațiile dl. Pau.

DL. PAU: Singura diferență între noi și dvs este că nu noi am redus indemnizațiile, eu personal, în schimb dvs personal încercați să le luați spațiul la oamenii aceștia. Să nu discutăm și să ne aruncăm acuze de la unii la ceilalți. Nu sunt eu vinovat pentru reducerea indemnizațiilor la revoluționari, cum nu sunt eu vinovat de autorizațiile de revoluționar eliberate când partidul dvs se afla la guvernare. Să ne aducem aminte că Timișoara are mai puțini revoluționari decât Constanța.

DL. SECRETAR: Eu nu fac politică, dar spre a vă informa pe dvs mă simt dator să vă spun, pentru că sunt de 20 de ani aici, de când a apărut Partidul Conservator, asta este a 14 solicitare de sediu și tot nu i se dă. Păi atunci mai bine puneți-l în afara legii, sau în Timișoara nu îi mai dați sediu deloc. Eu nu spun de unul sau altul, dar nu mi se pare corect, s-a dat la atâtea partide care între timp s-au și desființat

DL. PAU: Nu este singurul spațiu din Timișoara. Dacă am fi vrut să îi dăm, îi dădeam acolo unde nu erau solicitări ale revoluționarilor. Nu am spus că nu suntem de acord, dar aici fiind o solicitare de acest gen haideți să încercăm să ținem cont. Găsiți alt spațiu și vom fi de acord în totalitate. Nu avem nimic cu Partidul Conservator, avem cu situația în sine.

DL. EHEGARTNER: Dl. Pau nu ați fost atât de scdrupulos când am alocat spațiul pentru UNPR.

D-NA JUGĂNARU: Acest spațiu a fost liber din 2008. Noi l-am cerut în 2010.

DL. ȘTEFAN: D-na intervenția dvs s-a terminat.

DL. TOADER: Eu îmi exprim toată recunoștința față de eroii martiri și pentru faptul că peste câteva zile vom comemora 21 de ani de la revoluție, dar nu suntem în Consiliul Local să discutăm emoțional și nici o instanță de judecată. Eu îl susțin pe dl. Secretar fiindcă hotărârea instanței de judecată este suverană. Noi putem să atribuim acest spațiu și dacă hotărârea instanței va obliga Primăria să închirieze acest spațiu, ea va produce efectele de rigoare, dar deocamdată nu ne reține nimic să facem această atribuire. Eu sunt pentru și îi rog pe colegi să judecăm rațional subiectul și să acordăm acest spațiu.

DL. ȚOANCĂ: O simplă completare, că nu aș dori să rămân dator la cele spuse de dl. Pau. În urmă cu 2 ani s-a schimbat legea revoluționarilor, iar dacă există certificate de revoluționar false sau multiplicate, ele au fost sub regimul Boc.

DL. ȘTEFAN: Haideți să votăm totuși. Inițiez procedura de vot:

13 voturi pentru

5 abțineri

DL. SECRETAR: Proiectul a fost respins.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Secretar, conform regulamentului este ultima oară când se poate băga acest proiect pe ordinea de zi. Trebuie să luați pauză de un an pe tema asta.

DL. PRIMAR: Noi am discutat treaba aceasta în repetate rânduri în comisia de spații cu altă destinație și eu zic să separăm lucrurile. Una e revoluția, că la revoluție nu ne-am dus după spații și după apartamente, eu cel puțin am fost, am fost reținut, am fugit și mi-am văzut de treaba mea pentru că am vrut să scap de un regim. Haideți să fim cinstiți și să nu amestecăm lucrurile. Ce s-a spus aici că să se discute aici de față cu revoluționarii nu se poate. În 16 este cu totul altceva. Mi-am permis să revin cu această propunere la discuția care a avut loc în comisia de spații cu altă destinație, unde ați fost și consilieri locali. Nu a existat nici rea intenție de a văduvi pe cineva, dar nici rea intenție de a prejudicia pe altcineva. Noi v-am supus-o atenției. Nu s-a dorit, asta e. Am supus-o atenției și pornind de la considerentul că acea sentință judecătorească, iar dl. Secretar cred că a explicat destul de corect, ne permitea să punem pe tapet problema. Faptul e consumat, asta este, dar am vrut să fac aceste precizări ca să nu amestecăm lucrurile, pentru că nu e bine acum, măcar în săptămâna aceasta.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timișoara, str.

Gh. Barițiu nr.5A

DL. STOIA: Am o rugăminte la dl. Secretar. Aici avem o sentință definitivă pe care domnii care doresc să facă apartamentarea imobilului de pe Gheorghe Barițiu au obținut-o și este o sentință care pune executivul în situația de a o valida. În acest context, nu văd motivul pentru care trebuie noi să votăm. E vorba de o sentință care trebuie pusă în practică. Noi ce să votăm? Că suntem de acord cu sentința sau că nu suntem de acord? Ea trebuie pusă în practică de către executiv. Subiectul acesta l-am mai discutat de mai multe ori și cred că nu își mai are rostul.

DL. ȘTEFAN: Atunci propuneți retragerea de pe ordinea de zi?

DL. SECRETAR: Sentința nu poate fi pusă în aplicare dacă nu se face apartamentarea. Asta este, uitați-vă în referat, având în vedere adresa serviciului juridic prin care ne solicită să facem demersuri pentru executarea de urgență a apartamentării. Nu poate fi pusă în executare dacă nu se face apartamentarea. Cine e de la Fond Topo să vină să spună.

DL. BOGDAN: Prelungim dicuțiile inutil. Dacă sentința nu se poate pune în aplicare fără apartamentare, e clar că apartamentarea necesită decizia consiliului local. Deci nu punerea în aplicare a sentinței o hotărâm noi ci doar apartamentarea. Nu are rost să prelungim discuțiile.

DL. ȘTEFAN: Supunem la vot proiectul de hotărâre. Inițiem procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a obiectivelor cu destinație sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pe parcursul anului 2012, pentru structurile sportive din Timișoara

DL. ȘTEFAN: Aș vrea să cunosc costurile pe bazele sportive. Ce costuri are Primăria? Primăria trebuie să își recupereze măcar costurile cu întreținerea, cu personalul și restul e gratuit. Eu cred că la stadion sunt 7-8 sute de milioane pe an. Costurile ar trebui recuperate, după părerea mea.

DL. ORZA: Problema e că, spre exemplu la baschet, practic echipa trăiește exclusiv din banii CJT și CLMT, adică e ca și cum le-am da noi banii pe ceva și apoi ni i-ar da ei înapoi. Ce zice dl. Stoia, ca principiu e corect. Așa ar trebui să fie dacă ar exsista în sportul timișorean o infuzie de capital privat care să țină cluburile. Din păcate sunt cluburi care trăiesc exclusiv din bani publici ceea ce e o mare problemă la pretențiile care se emit de cluburile respective legate de o anumită competiție pe care își doresc să o câștige an de an. Doar cu bani publici lucrul acesta nu se va putea face. Dl Stoia are dreptate în principiu, dar e complicat să le punem să plătească când ei defapt nu au de unde; tot din banii noștrii plătesc.

DL. DIRECTOR STAIA: Eu vreau să precizez doar că s-a introdus pe ordinea de zi acest punct pentru a evita perioada în care au expirat unele conveții cu cluburile sportive, baschet, handbal, celelate care joacă în special în Sala Olimpia și la Club Sportiv Școlar nr. 1, Complexul Sportiv Bega și altele, care expirând, până la o nouă hotărâre ar trebui să plătească costurile. Dacă votați în acest moment că se acordă gratuitatea în continuare, așa cum a fost prevăzut în convețiile anterioare atunci îi degrevăm de o cheltuială pe perioada de 2 luni sau cât va trece până se votează, sau poate nu se mai dorește asocierea cu aceste cluburi, care practic au trăit din aceste asocieri cu primăria, și nu mă refer la fotbal aici ci la sporturile celelate și în special cele care se joacă în sală. Noi sigur că putem prezenta cheltuieli, nu acuma la microfon, am făcut și anul trecut un bilanț al gratuităților și un bilanț al convețiilor, pentru că am contribuit și cu bani nu doar cu gratuități și o să le putem prezenta într-o ședință viitoare. Scopul acesta este, ca pentru acele asociații la care a expirat sau expiră în decembrie asocierea, pentru lunile ianuarie, februarie până când se va vota o nouă asociere să nu plătească cheltuielile pentru utilizarea bazelor sportive. Exemplele sunt clare: baschetul, care este clubul comunității locale, handbalul, rugby-ul, sporturile de la cluburile sportive școlare ș.a.m.d. Nu discutăm despre stadionul mare la care oricum nu am dat gratuități noi și e al Consiliului Județean.

DL. MOLDOVAN: Sigur că principiul spus de dl. Stoia că la anul marea susră a bugetului să fie economiile este corect. Din alt punct de vedere, în ultimii ani, prin implicarea autorităților locale și nu cu mici eforturi ale municipalității din Timișoara, Timișoara începe să iasă în față pe plan sportiv: câștigă Cupa României la baschet, la rugby titluri de vicecampioni, juniorii care joacă în sălile respective sunt campioni naționali și vicecampioni, sălile au început să fie pline, până la urmă nu văd care ar fi aici problema. Oricum, în general se lucrează cu contracte de asociere cu cluburile respective și asta era o formă tehnică pe o perioadă de timp a expirării validității acelor contracte. Eu zic că prea mult facem caz: Sala Olimpia ce vom face cu ea? O transformăm într-o susrsă de venit? Atunci haideți să nu mai joace nimeni acolo decât pe bani, să-i facem un buget și un plan de afaceri, iar juniorii și echipele care sunt pe primele locuri acuma să-și construiască săli sau să plătească bani grei.

DL. STOIA: Referitor la ceea ce spunea dl. Consilier e relativ corect. Problema nu se pune că nu trebuie să se practice baschetul, problema e cât ne costă treaba asta. Vreau să vă spun că Unirea Urziceni cu un 1 milion opt sute de mii a adus 18 milioane cu câștigarea titlului și cu participarea în Cupa Campionilor. Noi am cheltuit 4-6 milioane de euro și am retrogradat. Nu știu cât cheltuie campioana națională de baschet și să vedem, să comparăm cu cheltuielile noastre. Asta ar fi problema. Cheltuielile trebuie să fie raționalizate sută la sută.

DL. ORZA: Legat de surse scoase din sport, cu foarte mulți ani în urmă, când Sala Olimpia era goală deși era pe vremea aceea antrenorul care a reușit prima performanță și anume Dragan Petricevici, erau 50 de oameni la baschet. Țin minte atunci când a venit Elba și a anunțat că nu mai poate să susțină financiar clubul și a venit dl. Moldovan, s-a discutat în consiliu și am început să susținem financiar baschetul, eram la faza în care nu mai mergea lumea acolo. Ușor, ușor, după câțiva ani au apărut aceste performanțe în care sla a redevenit plină, din motivele pe care nu vreau să le discut aici: performanță, jucători apropiați de public ș.a.m.d. Încă de atunci, după ce am reușit să atragem lumea la Sala olimpia, lume care intra gratis și intră și acum gratis, lucru care din punctul meu de vedere nu mai e de actualitate acum, în mod normal ar trebui să se plătească bilet acolo, echipe similare cu care se bate Elba la titlu au zeci și sute de mii de euro din abonamente și bilete care îi obțin ca surse de venit. Cred că ar trebui și noi, apropo de ce spuneți dvs. să introducem un bilet la meciuri, pentru că acuma lumea vine, lumea e atașată deja de echipă. Eu am făcut un calcul așa, cu un preț simbolic, echipa pierde la fiecare meci disputat acasă cel puțin 10 mii de lei, care ar putea să asigure niște cheltuieli, de curent, etc, și ar putea să intre în bugetul echipei. Ne-am obișnuit cu foarte multe gratuități cu o deschidere aproape nelimitată, lucru care ar trebui puțin să fie analizat pentru că putem chiar și din sport să obținem niște bani, la un anumit palier și la un anumit prag. Poate am putea să ne gândim la o chestiune de genul acesta, o intrare simbolică acolo.

DL. TOADER: Nu mai vreau să prelungim subiectul. Eu vreau să spun să nu facem o confuzie. Toate structurile sportive, cu excepția Politehnicii SA, celelalte sunt persoane juridice fără scop patrimonial. Eu cred că beneficiul pe care îl aduc comunității locale este foarte mare, încurajează oamenii spre sport și duc imaginea orașului Timișoara în țară și în străinătate. Cred că sprijinul nostru este chiar infim, că le punem la dispoziție sala să se antreneze și ei de aici nu fac profit și cred că e normal să îi sprijinim.

DL. ȘTEFAN: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timișoara, Calea Martirilor nr. 51(zona Braytim)

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

17 voturi pentru

2 abțineri

DL. GRINDEANU: La punctul 15 e nevoie de 2 treimi, e patrimoniu. Dar eu cred că și așa suntem mai puțini decât de obicei și haideți să îi chemăm și pe ceilalți colegi că ar trebui să votăm 24 nu 19.

DL. ȘTEFAN: Reluăm votul, suntem 20 în sală.

D-NA BLAJ: E ceva logic acolo că se reașează suprafețele și plătesc oamenii cât trebuie, deci este o sursă de venit.

DL. ȘTEFAN: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiectele de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C POLITEHNICA Timișoara S.A inițiate de consilierii locali: Petru Ehegartner, Ciprian Bogdan, Ciprian Jichici, Adriana Blaj și Traian Stoia

DL. ȘTEFAN: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea S.C. JOMRIȚA INVESTIȚII S.R.L

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului în vederea negocierii unui schimb de teren la solicitarea d-lui Burea Alexandru și d-nei Badău Andreea

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

22 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „ Sistem Informatic pentru un Management Eficient”

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și Spl. Tudor Vladimirescu”, Documentației tehnico-economice și Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

DL. ȘTEFAN: Dacă nu sunt amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

21 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 424/31.10.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creștere”.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

1 vot împotrivă

2 abțineri

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Noi facem stații din aceastea de transport public intermodal pentru biciclete dar pistele noastre pentru biciclete nu prea sunt. Domnule primar să știți că e foarte vitregită Calea Aradului

Dl. PRIMAR: Calea Aradului vitregită? De ce? De piste?

Dl. PETRU ȘTEFAN: Da. Să știți că mi-au făcut observații studenții de la Agronomie. Nu au cum să ajungă până la Piața Verde. Nu au pistă.

Dl. PRIMAR: Nu au pistă dar pot să ajungă pe jos. Mersul pe jos face piciorul frumos!

Dl. PETRU ȘTEFAN: E foarte adevărat.

Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi membri în Consiliul de Administreție al S.C.

INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren și construire locuințe individuale cu regim de înălțime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr Grigore T. Popa nr. 20, Timișoara.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 2 clădiri birouri în

regim P+3E, împrejmuire și acces auto, alipire parcelă”, Bv. Industriei f.n., Timișoara.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Constructii pentru turism, servicii, sport si recreere", str. Lacului nr. 1, Timisora.

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

1 vot împotrivă

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, pentru premierea echipei de rugby seniori a clubului sportiv Rugby Club Municipal MVT „Universitatea de Vest”

Dl. PETRU ȘTEFAN: Supun la vot proiectul.

 • -  Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:

Informarea nr. AS 110091672/15.11.2011 a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

Dl. SECRETAR: Consilierii votează numai proiecte de hotărâri nu informări.

Dl. PETRU ȘTEFAN: S-a luat la cunoștință adresa în comisii.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2011 - 025812/18.11.2011 a Asociației Victoria a Luptătorilor în Revoluție referitoare la Apelul către Consiliul Local Timișoara, Consiliul Județean Timiș și populația municipiului Timișoara.

Dl. FORTUNA: Domnule președinte, domnilor consilieri, două puncte aș vrea să ridic aici, pentru că am înțeles că mai devreme s-a discutat despre o aniversare legat de faptul că, când va fi, se va întruni consiliul. Aș vrea să spun următorul lucru: ziua de 20 Decembrie a fost declarată zi a orașului Timișoara, zi de importanță locală. Am rămas plăcut impresionat anul trecut, că în această zi consiliul s-a întrunit în ședință extraordinară. Nu avem această pretenție. Dar avem pretenția ca Consiliul Local și primăria să onoreze această zi și în data de 20 Decembrie, care este data principală a aniversării în Timișoara, pentru că s-a legiferat periodizarea revoluției în: revoltă până în 20 și în revoluție până în 22 Decembrie ora 12 și preluarea puterii din 22 ora 12 până în 25 decembrie. În acest context vă rugăm să ne facilitați organizarea unei adunări festive în data de 20 cu reprezentarea primăriei, a Consiliului Local măcar de către o singură persoană dar să aibe un caracter oficial. Restul vom face noi dacă alte posibilități nu sunt. Aceasta ar fi o primă problemă, și totodată am înțeles că primăria a fost de acord și am discutat cu dl. Deheleanu ca acel spectacol tradițional din data de 20, seara, să se facă în colaborare cu asociația noastră noastră. După ce s-a votat data de 20 ca zi a Timișoarei, Consiliul Județean a votat ca săptămâna Revoluției în județul Timiș să fie intervalul 15-20 Decembrie

Dl. PRIMAR: Eu știu că în data de 20 vor suna sirenele și va fi o reuniune la operă. Dacă credeți putem face la ora 10 o ședință de consiliu nu e o problemă. Deci în data de 20 Decembrie la ora 10 vom avea ședință de consiliu local, cu ocazia aceasta află toți consilierii locali. Intrarea va fi liberă, poate veni cine dorește și vă așteptăm.

Dl. FORTUNA: Vă mulțumim domnule primar, al doilea punct se referă la acea adresă făcută de noi care probabil a contrariat pe unii dintre consilieri. În anul 2002 s-a format Grupul Constituțional Timișoara care a dorit schimbarea aspectului democratic al Constituției. Noi nu avem o Constituție ci o cacealma constituțională. În Constituție e o greșeală s-a pus democrația reprezentativă ca putere înaintea democrației participative. Reprezentanții aleși au confiscat suveranitatea poporului și o aplică numai ei. Ca dovadă niciodată nu s-a făcut un referendum în care poporului să i se ceară părerea vis a vis de ce s-a făcut cu averea lui, cu anumite orașe. Aceasta înseamnă uzurpare de constituționalitate. Președintele țării însuși încalcă Constituția. Nu poți fi președinte jucător și președinte arbitru în condițiile în care Constituția prevede arbitrajul între celelalte puteri ale statului. Noi vă mulțumim că ați aprobat acest protest până în data de 22 decembrie. În Piața Operei se face pe viu, între altele școală constituțională la nivel public și civic, pentru că noi considerăm că Timișoara este avangarda civică a României. Consiliul local trebuie să ia la cunoștință această adresă, și să fie garant instituțional al respectării Constituției funcție pe care președinția nu o respectă și care este unipersonală, depinde de o persoană și cine cumpără acea persoană, a făcut să se termine cu democrația.

Dl. PRIMAR: Noi nu ne putem pronunța asupra calității președintelui atâta vreme cât e ales cu majoritatea voturilor poporului român. Votul trebuie respectat până la expirarea mandatului acelui președinte. După aceea vin alegerile. Poporul român va decide prin alegeri. Noi aici nu ne putem substitui și nu putem veni cu inovații.

Dl. FORTUNA: Noi vă propunem să efectuați un referendum la nivel local să deschideți această problemă să se vadă că ea trebuie rezolvată. Și exemplul Timișoarei va fi preluat de alte orașe și va fi extins la nivel național. Pentru că altminteri ajungem la revoluție. Trebuie să plece un mesaj de undeva. Oamenii vin aici ca la o speranță. Când vor ajunge să moară de foame vor veni la primărie și vor cere să aplicați punctul 47 al Constituției care prevede că guvernul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de existență demnă pe care nu îl califică însă. În baza acestui nivel minim nimeni nu are voie să moară de foame într-un stat social.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN

13.12.2011

PUNCTUL 1

Adresa nr. SC2011- 027559/09.12.2011 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 171/2011 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2012.

Dl. MOLDOVAN : Să știm totuși în ce temei o atacă prefectul. Nu am mai auzit. În 16 ani nu am mai auzit să atace o asemenea hotărâre. E legală ?

Dl. SECRETAR : E o hotărâre de consiliu. O hotărâre de consiliu care se comunică Instituției Prefectului și orice hotărâre care se consideră a fi nelegală,o atacă. Că merge pe oportunitate că nu ar avea voie să umble la bani că eu vreau atât sau atât, aceasta rămâne de discutat, dar are acest drept.

Dl. MOLDOVAN : Bun, dar dvs. în mape nu ne-ați spus ce contestă prefectura.

Dl. SECRETAR : E în mapă.

Dl. PRIMAR: Contestă că prin această hotăâre se încalcă dispozițiile Directivei 1999/62 a C.E. în care trebuie să facă eliminarea denaturării regulilor concurenței între agenții economici.

Dna. SARACAN: Da, este vorba despre taxa de tranzit care din câte cunoaștem noi și pe hotărârea trecută este pierdută în instanță de către Primăria Timișoara. Poate că dl. Secretar ne poate ajuta să clarificăm.

Dl. SECRETAR: Constat cu surprindere în secunda aceasta că am primit din partea d-lui Bodo o adresă în care se spune că ceea ce susține dl. Prefect e pertinent. Acea hotărâre care s-a votat, nu a fost propusă de secretar ci de executiv și s-a votat. Acum a venit prefectul și a spus că acea taxă de tranzit nu ar fi legală. Dl. Bodo a făcut un punct de vedere adus acum. Eu ieri am primit-o de la Prefectură.

Dl. MOLDOVAN : Noi consilierii ce suntem aici ?

Dl. BODO: Noi în dimineața aceasta am primit de la Serviciul Administrație Locală coordonat de către dl. Secretar, o adresă prin care ni se cere un punct de vedere cu privire la acest aspect. Am analizat lucrarea, am constatat că am avut un proces pe care l-a inițiat prefectul anul trecut cu privire la această taxă, proces pe care dl. Prefect l-a câștigat, adică acea acțiune a fost admisă. Am studiat acțiunea și temeiurile pe baza cărora a fost admisă acțiunea și am constatat că acele condiții, față de anul trecut nu s-au schimbat anul acesta și este vorba despre tratamentul inegal pentru contribuabili. Și în aceste condiții, având în vedere că avem un proces, un precedent creat în instanță, noi am emis un punct de vedere în care ar trebui să aqiesăm la cerința prefectului, ori să modificăm acea taxă în sensul în care ar trebui să plătească și cei care tranzitează și au numere de înmatriculare de Timiș. Că aceasta a fost problema, că numai cei din alte localități plăteau taxa de tranzit, iar cei care erau înmatriculați în județul Timiș nu ar fi plătit această taxă și prin urmare am fi avut un tratament discriminatoriu între contribuabili.

Dl. BOGDAN: Atenție că noi dacă nu ne mențiem punctul de vedere înseamnă că se anulează toată hotărârea cu toate taxele locale. Deci cumva trebuie găsită o formulă juridică corectă. Dar așa cum este pusă acum pe ordinea de zi înseamnă că dacă nu ne menținem punctul de vedere cade hotărârea cu toate taxele locale. Sau eu cel puțin așa înțeleg.

Dl. BODO: Nu este solicitată modificarea și retragerea întregului proiect ci doar punctual pe această taxă.

Dl. SECRETAR: Dacă am fost consecvenți și am spus că noi la nivelul Timișoarei ne impunem această taxă, ne menținem pe poziția aceasta. Ne e frică de un proces? Poate îl câștigăm pe acesta vremurile se schimbă.

Dl. CIUHANDU : Dl. Secretar ați pierdut un proces pe aceeași temă.

Dl. PAU : Dl. Secretar ne sugerați dvs. cum ar trebui să votăm ?

Dl. SECRETAR: Eu din moment de am avizat-o de legalitate îmi mențin punctul de vedere că acea taxă este legală. Si acum vă spun.

Dl. PAU : Nimeni nu e perfect dl. Secretar poate ați greșit și dvs.

Dl. SECRETAR: Asta e altceva dar eu vă spun. Dar poate va judeca alt complet și are altă părere. Fiecare judecă altfel. Nu e o problemă că e bătută în cuie. Deci hotărâți dvs. Cum vreți.

Dl. ORZA: Consiliul Local a decis cu ani în urmă, lucru rămas valabil și azi, că un cetățean care avea buletin de Timișoara înainte de 1989, are punctaj în plus la acordarea de locuințe față de un cetățean care s-a mutat în Timișoara după 1990. Atunci s-a considerat aceasta o discriminare? Sau nu? Și atunci de ce ar fi aceasta o discriminare? Cea despre care vorbim acum? Dl. GRINDEANU: Păcat că revenim de fapt la dezbaterea pe care am avut-o și în primăvară și în urmă cu un an. E vorba de oportunitatea introducerii acestei taxe. Consiliul Local a hotărât că e oportun. Nu am inventat apa caldă, în alte părți știți foarte bine că se aplică această taxă. Eu cred că și argumentele nu mai e cazul să le reluăm pentru că s-au spus de fiecare dată. De ce e nevoie de această taxă? Cred că trebuie să ne menținem punctul de vedere pentru că altfel dăm dovadă de inconsecvență în ceea ce votăm. Nu vreau să spun ce a spus dl. Secretar că fiecare complet decide altceva dar cred că unul din argumentele noastre în situații de acest tip a fost consecvența. Și păstrarea unei hotărâri considerată în două rânduri oportună și în cursul acestui an și anul trecut. Și până la urmă noi hotărâm în Consiliul Local oportunitatea, legalitatea e resortul altcuiva. E punctul meu de vedere și al consilierilor PSD și anume acela de a ne păstra punctul de vedere exprimat anterior.

Dl. PRIMAR: Punctul de vedere al d-lui prefect îl respectăm. Se pune întrebarea, ne respectăm noi punctul nostru de vedere? Și eu subscriu să ni-l respectăm. Dar vreau să vă spun că nu există niciun impediment. Dacă până în luna mai, această hotărâre realmente în ultima instanță o certifică că nu ar fi valabilă, că nu ar fi legală, din acel opis de impozite și taxe locale pe care dvs. l-ați aprobat anul acesta până în 31 mai, pur și simplu dispare această taxă, asta nu înseamnă că se anulează tot opisul. Deci nu poți să legi după părerea mea, aici îl rog pe dl. Secretar să mă corecteze. Deci, într-adevăr bine, să zicem pierdem și mergem mai departe și pierdem, pierdem, se radiază acele impozite și taxe din nomenclatorul de impozite și taxe de pe raza municipiului Timișoara pe anul 2012. Atât și nimic mai mult.

Dl. CIUHANDU: De fiecare dată în general s-a cerut punctul de vedere al celor din executiv sau din direcții. Punctul de vedere al Direcției Fiscale care a fost și inițiatorul acelui proiect.. .Domnul Secretar, de ce i-ați mai cerut punctul de vedere astăzi?

Dl. SECRETAR: Nu a fost inițiator. Aici e problema că ei nu trebuia să se bage în treaba aceasta. Nu știu s-a trimis greșit la ei. Nu au ei nicio treabă cu asta. Direcția Tehnică a fost inițiatorul. El e colector. Pe vremea mea li se spunea perceptor. S-a greșit o să achite. Îmi cer scuze.

Dl. BODO: S-a cerut punct de vedere. Dacă nu se cerea nu băgam.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot menținerea hotărârii noastre.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

6 voturi împotrivă

A rămas.

PUNCTUL 2 :

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr.375/27.10.2009

 • - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi și a modelului de autorizație de dispecerat taxi.

Dl. PAU : Aici era punctul de vedere pe care dna Blaj îl spunea la începutul ședinței. Avem vreun fond european pentru acest caiet de sarcini ? De ce le avem ? Pentru că acestea ne-au venit acum. Haideți acolo unde este urgență să votăm urgențele. Dar acesta vrem și noi să-l citim să discutăm cu cei care sunt în măsură să spună un punct de vedere. Propun retragerea de pe ordinea de zi a punctelor care nu sunt de strictă necesitate.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Ordinea de zi a fost votată.

Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 12 voturi pentru

3 voturi împotrivă

1 abținere

Reluăm votarea.

Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

PUNCTUL 3 :

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investitii ,, Reabilitare linii tramvai si modernizare trame stradale pe Str. Stefan cel Mare din Municipiul Timisoara”, a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere”

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 4 :

Proiect de hotărâre privind efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii unei scrisori de garanție bancară pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale ale Regiei Autonome de Transport Timișoara administrate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

PUNCTUL 5 :

Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică incintă Biblioteca Centrală Universitară EUGEN TUDORAN din Timișoara prin atribuire, dezmembrare și unificare teren.

Dl. SECRETAR: Domnii consilieri am o rugăminte. Biblioteca Centrală Universitară a primit niște bani ca să construiască o clădire nouă. Dacă nu se votează proiectul acesta cu 18 voturi, se pierd banii, deci a avut o discuție dl. Rector cu dl. Primar, m-a chemat și pe mine la discuții. Deci vă rog acum să manifestați seriozitate la acest punct.

Dl. PRIMAR : Aici sunt necesare 18 voturi. Punctul anterior a trecut cu 14 voturi. În sală este dl. Prof. Docea care e directorul Bibliotecii Centrale Universitare, eu l-am rugat să vină aici, e o problemă importantă și gândesc că putem strânge 18 voturi pentru că e interesul orașului.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 6 :

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziția de tramvaie noi respectiv modernizare depou la regia Autonomă de Transport Timișoara.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 10 voturi pentru

3 voturi împotrivă

1 abținere

Dl. SECRETAR: Nu vreau să fiu răutăcios, la PD-L nu funcționează ? să vedem.

Dl. HORABLAGA: Funcționează foarte bine.

Dl. ȚOANCĂ: PD-L s-a retras în depou.

Dl. PRIMAR : Domnilor consilieri, acum ați votat, vă asumați votul. Avem susținere de la Banca Europeană de Investiții cu bani. Am avut discuții cu Banca Mondială care s-a oferit și nu e ușor să obții o creditare din partea lor și peste o săptămână oamenii aceștia ne vor da un răspuns și nu mă îndoiesc că e pozitiv. În vară am mai avut un show de acest gen în care tot așa din deverse interpretări, tot așa s-a discutat și până la urmă unii au votat împotrivă mă rog, cu tot felul de justificări puerile. Eu mă mir de acest vot pentru că aceasta certifică un lucru, că nu doriți realmente să facem ceva cu tramvaiele în Timișoara. Si cu acest proiect. Si atunci vă asumați și o să vină momentul adevărului când o să ne lămurim lucrurile. Deci mă mir de acest punct de vedere. Asta este. Dar e bine să știți lucrul acesta, că acest lucru trebuie să vi-l asumați și la Banca Mondială o să spun ce s-a întâmplat aici ca să se știe cum merg lucrurile în Timișoara. Ne facem de râs. Vin cei de la Washington.

PUNCTUL 7 :

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu străzile adiacente piețelor agroalimentare pentru staționarea limitată la 2 ore și lista străzilor cu staționare limitată la 2 ore.

Dl. ȚOANCĂ: Era vorba că Joi se întrunește comisia pe tema aceasta. Cum votăm?nu le votăm la pachet, tarife cu străzi ci votăm așa în două sau trei etape?

Dl. MOLDOVAN: Tarifele se votează în baza H.C.L. din 2006 cred că, în care Comisia 1 și 3 se aprobă. Asta e chiar competența consiliului.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 8 :

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul public în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Dl. BOGDAN: Am un amendament pentru că în cadrul acestui protocol reapare o idee pe care noi am respins-o într-o hotărâre de acum două plenuri dacă nu mă înșel. În cadrul Protocolului la Secțiunea 2- Reduceri, alin. d- există un subpunct- “reducerea de 50% prevăzuta la Secțiunea 2 litera d din prezentul protocol se acordă pe baza cardurilor securizate studențești”. Care a fost și data trecută. Însă din nou apare formularea “cardurile securizate studențești pe baza cărora pot fi obținute reduceri conform prezentului protocol, pot fi emise numai de entități care au încheiat în prealabil un contract de asociere cu municipiul Timișoara aprobat prin HCL a municipiului Timișoara”. Eu propun să se renunțe, să se termine acest articol doar la “se acordă pe baza cardurilor securizate studențești”. Fără a-i mai obliga pe ei să facă protocoale cu Consiliul Local. Dat fiind faptul că sunt doar 4 tipuri de carduri,sunt emise de organizațiile studențești, ei se știu. Chiar e problema lor.

Dl. TOADER: Din punct de vedere legal nu se poate face altfel și o să vă lămuresc. Există art.36 alin.7 lit. a din Legea 215/2001 care spune: “În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanțării, realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”. În contextul nostru nu există nici o municipalitate din România în care o entitate x să meargă și să acorde carduri studențești studenților de prin cămine și să meargă după aceea să beneficieze de reducere de 50% la ghișeele respective. Din următorul motiv: municipalitatea împreună cu RATT trebuie să aibă un context legal în care să acționeze. Cum se poate duce un student să beneficieze de reducerea respectivă dacă municipalitatea nu este de acord cu acest lucru? Dacă vreți eventual se poate schimba, eu nu am nimic împotrivă.

Dl. BOGDAN: Cu asociațiile de pensionari avem un asemenea contract? Mie mi se pare că forțăm lucrurile că îi punem pe drumuri pe cei din organizațiile studențești și că de fapt creem niște condiții pentru ca doar unii să emită acesta carduri. Eu nu mi-aș dori să se întâmple acest lucru în Timișoara vă spun sincer și de aceea aceeași poziție am avut-o și în urmă cu două plenuri. Pur și simplu pe baza cardurilor securizate din punctul meu de vedere este suficient ca să oferim aceste servicii de gratuitate. Nu cred că avem de ce intra în zona de activitate a acestor organizații și nu văd care e aspectul de legalitate aici.

Dl. TOADER: Acestea sunt persoane juridice private care beneficiază de la municipiul Timișoara, o autoritate publică, de un serviciu, le pune la dispoziția lor să ofere servicii pentru studenți x,y, z care cum doresc. Trebuie să o facă în cunoștință de cauză municipalitatea. Adică se vor duce la RATT să-și ia reducerile? Eu nu am nimic împotrivă.

Dl. BOGDAN: Studenții nu sunt persoane juridice private iar asociațiile studențești nici ele nu prea cred că sunt persoane juridice private. Noi oferim o reducere pe baza, e doar o dovadă că ei sunt studenți. Dacă vreți renunțăm la aceste carduri și spunem cu carnetulde student și cu buletinul. Dar am înțeles că aceste carnete de student se mai pot falsifica că aceasta a fost ideea cu cardurile securizate. Dar de aici și până la a face o serie de protocoale mie mi se pare puțin exagerat.

Dl. TOADER: Deci eu cred că orașul trebuie să fie în cunoștință de cauză atunci când acordă această facilitate. Poate să o acorde tuturor doritorilor dar în condiții de deplină cunoștință de cauză. Ori atunci să meargă cu carnetul de student să-și ia studenții ceea ce scrie aici. Scrie și în protocol treaba aceasta. Până se vor încheia aceste contracte de asociere. Că pot să-și ridice.

Dl. BOGDAN: Mulțumesc colegului meu pentru relatările pe care le-a făcut însă eu îmi mențin amendamentul de a elimina următoarea frază din secțiunea 2 alin.d. Amendamentul este în felul următor: Se elimină “cardurile securizate pot fi emise numai de entități care au încheiat în prealabil un contract de asociere cu municipiul Timișoara aprobat prin HCL a municipiului Timișoara”. Îmi susțin amendamentul și vă rog să-l supuneți la vot.

Dl. TOADER: Îl rog pe dl. Bogdan să precizeze, dacă entitățile sunt prezente de față nu cunosc, să spună în care praș din România ele au mers la RATT și și-au luat reduceri.

Dl. BOGDAN: Nu doresc o polemică. E un amendament, și vă rog să-l supuneți la vot.

Dl. MOLDOVAN: Eu din câte știu am avut un asemenea contract de asociere cu o anumită asociație care emitea carduri securizate și a funcționat. Nu înțeleg până la urmă totuși trebuie să fim în context legal. Eu îl întreb pe dl. Secretar din punct de vedere juridic RATT sau Consiliul Local poate subvenționa cu 50% costul abonamentului pentru orice fel de card emis de orice fel de asociație studențească sau o asociație de studenți poate fi formată din 3 persoane. Sau cât cere legea minim. Ori dăm la toți ori are Consiliul Local un control cât își permite să subvenționeze. Iar să dai la toți studenții numai pe bază.

Dl. BOGDAN: Noi subveționăm pe toți studenții nu pe aceia care au sau nu au carduri. Până la urmă eu cred că asta cu cardurile e așa o.. .mie nu-mi inspiră încredere vă spun sincer. S-a dorit și s-a spus tot aici în plen că acele carnete de sudent pot fi falsificate și de aceea trebuie să se prezinte cu cardurile. Bun ok să vină cu cardurile dar la ce mai trebuie să facă și protocol eu nu înțeleg.

Dl. MOLDOVAN: Chestiunea că anumite organizații și aici eu nu cred că este vorba de organizații de gen Liga Studenților sau OSUT. Sunt diverse organizații studențești care vor să asigure anumite facilități colegilor lor. Municipalitatea trebuie să aibă un control chiar în contextul spus mai devreme de dl. Stoia al controlului cheltuirii banului public. Un aspect. Al doilea aspect, dacă am da la toți studenții din punctul meu de vedere nu ar fi la fel de legal pentru că în Timișoara sunt studenți cetățeni din diverse localități poate și din alte țări. Nu poți să mergi de la a la z și să dai reduceri la toată lumea din banii contribuabililor timișoreni. Se poate găsi altă formulă mai fericită dar trebuie să existe o verificare din partea Consiliului Local.

Dl. PAU: Grupul consilierilor PD-L este nevoit să susțină amendamentul d-lui Bogdan. Mi se pare normalitate să nu avem anumite societăți care emit astfel de carduri. Până la urmă, oricum am plecat de la o premisă greșită aceea că avem hoți care falsifică carnetele de student. Probabil carnetele de student erau în totalitate se depuneau în copie și cine își asuma făcea o ilegalitate. Nu cred că trăim într-un stat cu studenți hoți sau cu marea majoritate a lor pentru a putea dezbate un punct de vedere și a mai îngreuna această situație. Deci suntem de acord să eliminăm problema aceste carduri din actualul proiect de hotărâre.

Dl. ORZA: Propunerea d-lui Bogdan nu era să elimine cardurile. Vroia să elimine controlul Cosiliului Local. E o diferență mică. Nu înțeleg în România de 20 de ani ni se servește un fel de democrație uneori denumită originală și acum assist din nou la o chestie originală. Dacă nu mai vreți control atunci să nu mai fie carduri deloc. Ori e albă ori e neagră. Ori cu mândra ori cu draga, nu se poate cu amândouă. Dacă nu mai e nevoie de controlul Consiliului Local atunci la ce mai e nevoie de aceste cârduri? Dacă oricine poate veni cu niște cârduri și își cumpără de la aceste firme de tipărituri. Asta era logica de a le controla Consiliul Local. Acum o ședință mi se pare s-a introdus un element birocratic o chestiune foarte simplă și ați cerut în două rânduri la două proiecte de hotărâre cu aprobarea consiliului local după ce verifica și Comisia de Circulație. Acum nu mai trebuie controlul Consiliului Local. Adică democrația aceasta Joia funcționează miercurea nu mai funcționează că e cu soț sau fără soț. Deci haideți să fim consecvenți și să încheiem chestiile acestea de formă și cu baletul acesta ieftin.

Dl. HORABLAGA: Noi oferim gratuități și elevilor sau nu? Cum îi controlăm pe elevi? Ce carduri au elevii? De ce există o diferență între elevi și studenți? De ce trebuie să facem diferența? De ce nu se poate da pe baza unei adeverințe sau altceva de la Universitate? Nu trebuie să oblig eu pe un student ca să se afilieze uneia sau altei asociații. Cred că în mod normal trebuie să dăm la toți cei care sunt studenți în Timișoara pentru că legea ne lasă sau ne dă dreptul de a le da aceste subvenții. Dacă nu nu dăm la nimeni. De ce să întărim noi o asociație x sau y?

Dl. SECRETAR: Amendamentul cu cardul a venit din partea PNL. A fost atunci, noi ne-am opus atunci pentru a avea un control. Eu vin cu o propunere concretă. În alte orașe din țară că m-am interesat dup aceea, studenții circulă pe baza unei adeverințe eliberate de facultatea respectivă pentru anul respectiv. Cu șatmpila și semnătura decanului cu tot. Și putem în loc de carduri acum dacă nu aveți nimic împotrivă să înlocuim treaba aceasta, pe baza unei adevereințe, nu carnetul, că acela se poate falsifica. Pe adeverință e ștampila originală semnătura rectorului cu tot, e număr de înregistrare cu acesta oricând se poate verifica la facultatea respectivă dacă e eliberată, cu dată. Deci pe baza unei adeverințe ai rezolvat toată problema. Anuale.

Dl. BODAN: Eu sunt de acord cu amendamentul d-lui Secretar și sunt dispus să renunț la amendamentul meu că nu mai are obiect în condițiile în care calitatea de student se atestă printr-o adeverință emisă de facultate în scopul eliberării de abonament pe anul respectiv. Mi-l asum eu în aceste condiții. Și renunț la al meu că nu mai are niciun obiectiv.

Dl. CHIȘ: Asocierea este recomandarea Curții de Conturi pentru că știți că s-a făcut o hotărâre de consiliu local în vară. Cand s-a dat voie la toate asociațiile să elibereze carduri pentru studenți. Nu am putut aplica hotărârea pentru că Curtea de Conturi nu ne dădea voie. Știți că nu s-a aplicat hotărârea respectivă. Aici e și reprezentantul Ligii Studenților. Asociarea printr-o asociație, printr-o organizație nonguvernamentală le dă facilitatea studenților că pot să încheie protocoale cu facultățile. Deci rectoratele semnează un protocol cu studenții și cu primăria Timișoara inclusiv RATT și decontează direct la RATT banii respectivi. Un avantaj și pentru RATT și pentru primărie și pentru studenți. Rectoratul cum am avut protocol până acum, cu EURO26, rectoratul Politehnica, cel de Vest au decontat anul trecut gratuitatea direct la RATT.

Dl. SECRETAR: Nu domnule, toți studenții sunt egali. Nu vreau să fac parte din asociație sunt student aduc adeverința. Dacă asigurați gratuitate.

Dl. CHIȘ: În proiectul de hotărâre este aprobarea unui protocol. Dacă se modifică prin anumite amendamente, trebuie să treacă înapoi în Consiliul de Administrație și să revenim.

Dl. SECRETAR: Nu trebuie să treacă. Consiliul Suprem e Consiliul Local. Nu Consiliul de Administrație. S-a votat.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot amendamentul d-lui Bogdan Ciprian

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

1 abținere

Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 9 :

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin programul Operațional Regional 2007 - 2013 2007 -2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere !, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 10 :

Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană (alimentație de protecție personalului Poliției Locale Timișoara.

Dl. ȚOANCĂ: Este un proiect inițiat de 4 colegi consilieri. Eu am o completare în urma discuțiilor cu conducerea municipalității. Art. 2 va suna așa: “Drepturile prevăzute la art.1 vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli ale Poliției Locale Timișoara, aprobat pentru anul 2012”. Și aici vine completarea: “în funcție de veniturile bugetare și în urma unei evaluări a activității Poliției Locale Timișoara în Comisia de Ordine Publică și în plenul Consiliului Local Timișoara”. În rest rămân neschimbate prevederile acestui proiect de hotărâre.

Dl. SECRETAR: Eu mă simt dator să vă atenționez că nu este avizat de legalitate. Din punct de vedere juridic este nelegal. Dvs. Puteți să decideți cum vreți. Poziția noastră este aici.

Dl. HORABLAGA: Amendamentul este ilegal? Sau ce?

Dl. SECRETAR: Nu amendamentul, proiectul de hotărâre nu este legal și aveți punctul de vedere acolo. Pentru că Poliția Locală nu este asimilată cu Poliția Română. Deci ne-am spus punctul de vedere. Dvs. Votați cum credeți.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot amendamentul d-lui Țoancă.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 11 voturi pentru

1 vot împotrivă

4 abțineri

Dl. PRIMAR: Ședința aceasta mai poate continua? Scuzați-mă nu am drept de vot dar de-a dreptul mă revoltă treaba aceasta. Sunt aici peste 20 de consilieri și votează doar 16. E bătaie de joc domnule. Deci numărați-i câți sunt și să-și asume votul că de aceea i-a trimis poporul aici. Adică ne batem joc în primul rând de oameni. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Aveți răspunderea să votați pentru, împotrivă sau să vă abțineți. Da a nu da votul și voi insista foarte mult și public o să spun treaba aceasta, este nedemn de calitatea de consilier local și e o bătaie de joc, pentru că lucrăm cu zilele cu după amiezile cu nopțile, ne asumăm răspunderi și veniți aici și nu votați. Nu vă rog să-mi treceți proiectele dar votați-le asumați-vi-le. Asta e culmea culmilor. Deci eu vă rog domnule Secretar cu tot respectul vă spun eu părăsesc această ședință dacă la vot se mai continuă asemenea stări de fapt. Atunci să iasă din sală să ne lase, să fie 16, 16 să voteze. Dar nu se poate, sunt 22 și votează 15. Inadmisibil.

Dl. SANDU: Nu ne puteți solicita un vot cât timp noi nu avem timpul necesar să studiem aceste materiale, indiferent care ar fi importanța lor. Noi trebuie să avem posibilitatea să citim aceste materiale

Dl. PRIMAR: Am spus de la bun început că vă propun în ziua de 20 să ținem ședință. Ați adoptat acestea 10 în plus, acum merg pe ordinea de zi aprobată. V-am spus eu personal nu vreau să vă presez, doamna Blaj a pus problema și i-am spus și dumneaei să ne întâlnim în 20. Poftim, dar nici așa, atunci nu mai am cuvinte.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 12 voturi pentru

1 vot împotrivă

9 abțineri

PUNCTUL 11 :

Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 12 :

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara în calitate de lider de proiect în cadrul Proiectului « Extindere rețea troleibuz Ghiroda, accesivizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara-Ghiroda în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor Poli Urbani de creștere.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

 • - Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 13 :

Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Timișoara a Contractului de racordare nr.138/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Buziașului cogenerare energie electrică și termică" și a Contractului de racordare nr. 139/13.07.2010 având ca obiect "Racordarea la S.E.N. CT Dunarea cogenerare energie electrică și termică" încheiat între SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA și SC COLTERM SA și Consiliului Local.

Dl. GRINDEANU : E ultimul proiect e vorba de preluarea de către noi, știți că am mai votat în urmă cu o lună chiar cu două un proiect asemănător legat de 800 mii lei trimiși de la guvern pentru cele două centrale de cartier Dunărea și Buziașului și ca să fim în regulă și să nu pierdem acești bani plus 1 milion 200 mii lei pe care îi avem bugetați noi pe bugetul local, deci 1 milion 200 plus 800, trebuie să prelăm acest contract. Vă rog, e vorba de contracte, haideți să votăm, e ultimul.

Dl. PETRU ȘTEFAN : Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

Vă mulțumesc, pentru participare declar ședința închisă.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,


IOAN COJOCARI


CONS.ȘTEFAN PETRU