Hotărârea nr. 99/2011

99/29.03.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate in proprietatea municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea altor persoane
Hotararea Consiliului Local 99/29.03.2011
privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate in proprietatea municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea altor persoane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr .SC 2011-5182/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa nr. R92008-775/14.10.2008 a d-lui Ilie Gheorghe ;
Avand in vedere Adresa nr SC2008-027809/04.12.2008 a d-nei Eranus Aurica;
Avand in vedere Adresa nr CP2010-335/28.04.2010 a d-nei Iliescu Eugenia;
Avand in vedere Adresa nr. R92009-394/000394/14.05.2009 a d-nei Goanta Elena;
Avand in vedere Adresa nr. SC 2009-9611/08.05.2009 a d-lor Furde Gheorghe si Furde Eleonora;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.350/29.07.2008 - privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/24.02.2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379/30.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, in vederea negocierii unor schimburi de terenuri ca urmare a solicitarilor cuprinse in Anexa , care face parte integranta din prezenta hotarire.
Extrasele de carte funciara pentru terenurile supuse schimbului, nu mai vechi de trei zeci de zile, vor fi prezentate la negociere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, Directia Patrimoniu si Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

SOLICITĂRI SCHIMBURI DE TEREN SAU ALTE FORME DE DESPĂGUBIRI

Nr.

Crt.

Nr.Cerere

Solicitant

Teren proprietate particulară        Observații

Adresa

Nr CF

Nr. top.

S(mp)

1

R92008-775/14.10.2008

ILIE GHEORGHE

Str.Delinesti

CF.3225 Timisoara

Top.8042/1/ 1/1/1

200

Terenul este afectat de strada

Delinesti

2

SC2008-

027809/04.12.2008

ERANUS AURICA ELENA

Str.Mures-

Muzicescu

C.F.132189 Timisoara

Top 14334/1, 14328-14333/1/58

4504

Conform P.U.Z aprobat prin H.C.L.197/2001-DRUM

3

CP2010-335/16.06.2010

ILIESCU EUGENIA

Zona Freidorf

CF.200841

Timisoara

Top.50487

44000

Conform P.U.G aprobat prin H.C.L.139/2007-zona de plantatie de protectie

4

R92009-394/14.05.2009

GOANTA ELENA

Str.Dodona nr.11

C.F.410709 Timisoara

Top.9406/1

396

Terenul este afectat de o parcare publica

5

SC2009-9611/08.05.2009

FURDE GHEORGHE FURDE ELEONORA

Str. Olanda nr.7

CF23036 Timisoara

Top.3151

152

Terenul este afectat de str.

Olanda

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

Ec. Miut Nicusor Constantin

ADMINISTRARE IMOBILE PT.SEF BIROU Ing. Pirva Calin

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu Cadariu


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SI CADASTRU SEF SEVICIU Ing. Robescu Dan

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU birouL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.SC2011-5182/15.03.2011            Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate in proprietatea municipiului Timisoara cu terenuri aflate in proprietatea altor

persoane

Avind in vedere numeroasele solicitări depuse la Primaria municipiului Timișoara de catre persoane fizice privind schimbul de terenuri motivat de faptul ca prin legile proprietatii sau prin sentinte judecatoresti aceste persoane au dobindit terenuri afectate de constructii edilitare( sosele , drumuri ,parcuri, retele subterane ) sau ca prin planurile de urbanism ( PUD , PUZ, PUG ) pe aceste terenuri sunt prevazute a fi executate giratii , strazi sau alte constructii , se impune negocierea cu noii proprietari ai suprafetelor de teren a schimbului de suprafete de teren echivalente din proprietatea municipiului Timisoara .In acest sens se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara urmatoarele adrese:

-adresa nr. R92008-775/14.10.2008 a d-lui Ilie Gheorghe prin care solicita un teren in echivalent pentru terenul in suprafata de 200mp din suprafata totala de 750 mp inscris in CF.3225 Timisoara top 8042/1/1/1/1,proprietatea acestuia ,ocupata de strada Delinesti.

-adresa nr SC2008-027809/04.12.2008 a d-nei Eranus Aurica Elena prin care solicita cumpararea sau alte forme de despagubire pentru terenul inscris in C.F.132189 Timisoara top 14334/1,14328-14333/1/58 in suprafata de 4504mp ,proprietatea acesteia, propus pentru drum conform P.U.Z.aprobat prin H.C.L.197/2001.

-adresa nr CP2010-335/16.06.2010 a d-nei Iliescu Eugenia prin care solicita despagubiri sau un schimb de teren pentru terenul inscris in CF. 200841 Timisoara top 50487 in suprafata de 44000mp proprietatea acesteia,destinatia terenului conform P.U.G.aprobat prin H.C.L.139/2007 este zona de plantatie de protectie

-adresa nr. R92009-394/14.05.2009 a d-nei Goanta Elena prin care solicita despagubiri pentru terenul inscris in C.F.410709 Timisoara top. 9406/1in suprafata de 396 mp proprietatea acesteia pe care aste amenajata o parcare publica.

-adresa nr. SC 2009-9611/08.05.2009 a d-lui Furde Gheorghe si Furde Elena prin care solicita despagubiri sau realizarea unui schimb de teren in compensare pentru suprafata de 152 mp din totalul de 1440mp inscrisi in CF 23036Timisoara top 3151 proprietatea acestora , afectata de strada Olanda.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem

1. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu tertii schimbul de teren , conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarire.

Extrasele de carte funciara pentru terenurile supuse schimbului nu mai vechi de trei zeci de zile vor fi prezentate la negociere

DIRECTIA PATRIMONIU

DIRECTOR

Ec. Miut Nicusor Constantin


ADMINISTRARE IMOBILE

PT.SEF BIROU

Ing. Pirva Calin


INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ARHITECT SEF                 SEF SEVICIU

Arh. Ciprian Silviu Cadariu               Ing. Robescu Dan

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Jur. Lasuschevici Mirela

Red./Dact.G.B.2ex

FP 53-01 VER 1