Hotărârea nr. 97/2011

97/29.03.2011 Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp, proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie
Hotararea Consiliului Local 97/29.03.2011
Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp, proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011 - 5104/14.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr . Ru2009-1170/29.10.2009 a numitei Gherasim Milica ;
Având în vedere adresa nr. Ru 2009-1170/02.11.2009 a Serviciului Banca de date Urbana ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c si art 121 alin 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu numita Gherasim Milica un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp din suprafata totala de 2562 mp inscris in CF.nr.2238 Timisoara top 2154 ,proprietatea acesteia, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de Circulatie.
Extrasele de carte funciara pentru terenurile supuse schimbului nu mai vechi de trei zeci de zile vor fi prezentate la negociere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, Directia Patrimoniu si Serviciul Banca de date Urbana si cadastru din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Doamnei Gherasim Milica;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                        APROBAT,

DIRECȚIA PATRIMONIU                          PRIMAR

birouL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr............................................... Dr. Ing. GHEORGHE

CIUHANDU

REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp,proprietatea d-nei Gherasim Milica , pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara,

adresa nr. Ru2009-1170/29.10.2009 a numitei Gherasim Milica prin care solicita un teren in echivalent pentru terenul in suprafata de 567 mp proprietatea acesteia ,pe care este prevazuta construirea Inelului IV de Circulatie .

Din adresa cu numarul Ru2009-1170/02.11.2009 a Serviciului Banca de date Urbana reese ca terenul proprietatea d-nei Gherasim Milica este situat in str.Armoniei nr.26 ,suprafata de 567 mp pe care este prevazuta construirea Inelului IV de circulatie facand parte din nr topo 2154 cu suprafata totala de 2562 mp si este inscrisa in CF.nr.2238 Timisoara .

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem

1, Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu d-na Gherasim Milica un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567mp din suprafata totala de 2562 mp inscris in CF.nr.2238 Timisoara top2154 ,proprietatea acesteia, pe care este prevazuta construirea Inelului IV de Circulatie.

Extrasele de carte funciara pentru terenurile supuse schimbului nu mai vechi de trei zeci de zile vor fi prezentate la negociere.

DIRECTIA PATRIMONIU                  ADMINISTRARE

IMOBILE

DIRECTOR                              PT.SEF BIROU

Ec. Miut Nicusor Constantin                                Ing. Pirva Calin

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF         SERVICIUL BANCA DE DATE

URBANE

ARHITECT SEF                           SEF SEVICIU

Arh. Ciprian Silviu Cadariu                             Ing. Robescu Dan

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

Jur. Lasuschevici Mirela