Hotărârea nr. 96/2011

96/29.03.2011 privind aprobarea preţului de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 înscris în CF. 72740 Timisoara la pretul stabilit prin "Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL" si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara
Hotararea Consiliului Local 96/29.03.2011
privind aprobarea preţului de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 înscris în CF. 72740 Timisoara la pretul stabilit prin "Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL" si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5183/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Sentinta civila nr.14294/13.11.2008 a Judecatoriei Timisoara definitiva si irevocabila in snur cu Decizia Civila nr. 339/A/ 02.04. 2009 a Tribunalului Timis ,si cu Decizia Civila nr.1050/12.11.2009 a Curtii de Apel Timisoara in Dosar nr. 16410/325/2005 avand ca obiect obligatia de a face , in contradictoriu cu SC .CAMPING INTERNATIONAL SRL.
Avand in vedere Raportul de Expertiza - " Evaluare a padurii din unitatea de producţie VIII Pădurea Verde, Unitatea Amenajistică 55 B,M"- Localitatea Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 judetul Timis, raport efectuat de expert tehnic judiciar Mioc Nicolae;
Avand in vedere Raportul de evaluare pentru proprietatea imobiliară teren intravilan (CF nr. 405009 - Timişoara) localitatea Timişoara, Aleea Pădurea Verde nr. 6 , Judeţul Timiş întocmit de I.T.BUSINESS MANAGEMENT SRL , beneficiar Municipiul Timişoara si Raportul de evaluare a terenului intocmit de Expert evaluator Motiu Radu;
Având în vedere Procesul Verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă pretul de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara Aleea Padurea Verde nr.6 inscris in CF.72740 Timisoara ,la pretul de 150 euro/mp + valoarea masei lemnoase , stabilit prin Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL si Mioc Nicolae, pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC Camping International S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.SC2011-5183/15.03.2011                 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

La Comisia de Negociere cu Tertii din data de 16.02.2010 s-a prezentat adresa cu numarul SC2009-87609 din 18.11.2009 prin care Serviciul Juridic ne comunica in copie Sentinta civila nr.14294/13.11.2008 a judecatoriei Timisoara definitiva si irevocabila in snur cu Decizia Civila nr. 339/A/02.04.2009 a Tribunalului Timis ,si cu Decizia Civila nr.1050/12.11.2009 a Curtii de apel Timisoara in Dosar nr. 16410/325/2005 avand ca obiect obligatia de a face ,in contradictoriu cu SC .CAMPING INTERNATIONAL SRL.

Prin sentinta mai sus amintita a fost admisa actiunea formulata de catre reclamanta ,instanta de judecata a obligat institutia noasrea sa vanda reclamantei suprafata de 43.480 mp teren inscris in CF nr. 72740Timisoara prin negociere directa ,sub sanctiunea unor daune cominatorii de 1000 lei/zi

Conform Raportului de Expertiza -evaluare a pădurii Localitatea Timisoara Aleea Padurea Verde nr.6 judetul Timis ,raport efectuat de expert tehnic judiciar Mioc Nicolae in luna iunie 2010 este de 86686,99 lei in varianta I si de 82302 lei varianta II.(957mcx86lei/mc)

Din raportul de evaluare intocmit de I.T.BUSINESS MANAGEMENT SRL intocmit la data de 04.02.2010 valoarea de piata estimata in euro pentru suprafata de 43.480 m situata in Timisoara Aleea Padurea Verde nr. 6 este de 6.522.000euro (6.522.000 : 43480 =150euro )iar valoarea de piata estimata in roni este de 26.914.120 lei, Valorile estimate pentru teren si masa lemnoasa nu contin TVA.

Cele doua evaluari au fost transmise la Secretariatul Comisiei de negociere cu tertii cu adresa DP2010-008515/12.10.2010 si prezentate in comisie in data de 19.10.2010 cand reprezentantii SC Camping International S.R.L.au solicitat si sa aprobat sa li se trimita copii dupa evaluari.

Ca raspuns al studiului celor doua evaluarii SC Camping International SRL prin adresa cu numarul SC2010-025879/29.10.2010 comunica ca sunt de accord cu varianta doi de evaluare a masei lemnoase la 82302 lei si nu sunt deacord cu evaluarea terenului intocmita de I.T.BUSINESS MANAGEMENT SRL propusa de primarie cu valoarea de 6.522.000euro (6.522.000 : 43480 =150 euro /mp) si valoarea de piata estimata in roni de 26.914.120 lei.

SC Camping SRL prin de Av Grigore Dobos solicita vanzarea de catre Consiliul Local a terenului in suprafata de 43480 mp din Timisoara Aleea Padurea Verde nr. 6 la pretul de 350543 Eur (350543Euro : 43480m = 8.06 euro/mp )echivalentul a 1.446.691 lei conform Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Motiu Radu

Conform procesului verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010 ,comisia a propus vanzarea terenului la pretul stabilit prin evaluarea noastra pret cu care d-nul Sarkadi reprezentantul SC Camping International SRL nu a fost deacord solicitand un raspuns pentru a merge mai departe

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe pretul de vanzare a suprafetei de 43.480mp situat in Timisoara Aleea Padurea Verde nr.6 inscris in CF.72740 Timisoara la pretul stabilit prin ,,Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

ptr. ȘEF Birou,

Ing. Călin Pîrva

AVIZAT:

Serviciul juridic,

Jur. Lasuschevici Mirela

Red. Dact G.B. 2ex

FP 53-01 VER 1