Hotărârea nr. 95/2011

95/29.03.2011 privind respingerea punerii la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 95/29.03.2011
privind respingerea punerii la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu numărul SC2011 - 5428/17.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29.03.2011;
Având în vedere prevederile art. 33, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.3 alin. (1) din Legea nr.1/2000 - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată ;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 şi A 666, din păşunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu a întrunit prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge punerea la dispoziţia Comisiei municipale de fond funciar Timişoara a suprafeţei de 33,0059 ha teren agricol (păşune), situată în parcelele cu numerele cadastrale: A 672; A 671; Ps. 679 şi A 666, în păşunea din zona Mehala, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea punerii în posesie în baza Titlurilor IV-VI din Legea nr. 247/2005 a numiţilor: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Oţoi Violeta- Agneta şi Asociaţia Agricolă "AVRAM IANCU".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SE APROBĂ

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

NR..............................................................

REFERAT

privind punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței

de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 și A 666, din pășunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara

În baza sentințelor civile ale Judecătoriei Timișoara, definitive și irevocabile, referitoare la drepturile de proprietate asupra pășunii, Comisia municipală de fond funciar Timișoara este obligată să pună în posesie cu suprafața de 33,0059 ha pășune (suprafață validată de Comisia județeană de fond funciar Timiș), conform tabelului de mai jos:

Nr.

Crt .

Numele și prenumele

Anexa/ poziția

Suprafața ha

Sentință civilă

Decizie civilă

1

Zarin Nemenia

22/1

0,1861

S.C. nr. 10597/07.07.2009

D.C. nr.86/R/26.01.2009

2

Bogoeviciu Carmen-Lia

22/2

0,9912

S.C. nr. 6294/14.05.2008

D.C. nr. 1248/R/24.10.2008

3

Zbegan Gheorghe

22/7

1,7596

S.C. nr. 9280/16.06.2009

D.C. nr. 277/R/04.03.2010

4

Vancea Ligia-Margareta

22/8

0,2900

S.C. nr. 8172/27.05.2009

D.C. nr. 1310/R/26.11.2009

5

Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela Oțoi Violeta-Agneta

22/6

0,2790

S.C. nr. 2044/01.02.2010

D.C. nr. 1113/R/26.10.2010

6

Asociația Agricolă

’ „AVRAM

IANCU”

391/1

29,5000

S.C. nr. 8864/30.06.2008

D.C. nr. 1225/R/15.11.2010

TOTAL

33,0059

Suprafața de 33,0059 ha teren agricol, face parte din pășunea din zona Mehala, pășune care a fost trecută în proprietatea Municipiului Timișoara, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara - conform Ordinului Prefectului nr. 947/1999, emis în baza Legii nr. 18/1991, republicată.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare, pășunile au trecut în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și în administrarea primăriilor.

Potrivit art. 3 alin (1) din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare - comisia locală de fond funciar dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unității administrativ -teritoriale respective.

În urma verificării de către membrii Comisiei municipale de fond funciar Timișoara , a stării de fapt a pășunii și în urma analizelor efectuate în cadrul ședințelor de fond funciar din data de 23.02.2010 și din data de 09.03.2011, Comisia municipală de fond funciar Timișoara a stabilit ca, pentru punerea în executare a sentințelor civile definitive și irevocabile, referitoare la drepturile de proprietate asupra pășunii, să se facă demersurile necesare pentru punerea la dispoziția comisiei a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol, situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 și A 666 în pășunea din zona Mehala, care se aflată în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea atribuirii suprafeței de 33,0059 ha - următoarelor persoane: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Oțoi Violeta- Agneta; și Asociația Agricolă „AVRAM IANCU Suprafața de 33,059 ha teren agricol, supusă restituirii, va fi măsurată și delimitată din suprafața totală de 45,09 ha situată în parcelele cu nr. cadastrale A 671 - 6,00 ha, A 672 - 24,86 ha, Ps 679 - 6,66 ha și A 666 - 7,57 ha, în pășunea din zona Mehala, printr-o lucrare topo-cadastrală.

Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care se aprobă:

Punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol, situată în parcelele cu numerele cadastrale: A 672; A 671; Ps. 679 și A 666, în pășunea din zona Mehala, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea atribuirii următoarelor persoane: Zarin Nemenia; Bogoeviciu Carmen-Lia; Zbegan Gheorghe; Vancea Ligia-Margareta; Bistreanu Elena-Cecilia-Daniela, Oțoi Violeta- Agneta; și Asociația Agricolă „AVRAM IANCU”

SECRETAR

ȘEF SERVICIU

EDITH SAS


IOAN COJOCARI

ARHITECT ȘEF,

ARH. CIPRIAN SILVIU CADARIU

ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU DAN ROBESCU

ÎNTOCMIT,

GHEORGHE DUMITRESCU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI