Hotărârea nr. 94/2011

94/29.03.2011 privind luarea la cunostinta a procesului verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1466/2005, la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 94/29.03.2011
privind luarea la cunostinta a procesului verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1466/2005, la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 006473/08.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 311/29.07.2010 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru negocierea chiriei aferente spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) închiriat prin contractul de închiriere nr. 1466/2005 la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.;
Având în vedere solicitarea S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 17066/15.07.2010;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza cap. IV, art. 4 din Contractul de inchiriere nr. 1466/2005 incheiat cu S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii );
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se ia la cunostinta de procesul verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu privire la reactualizarea(modificarea) chiriei lunare aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1466/2005, modificat prin Actul Aditional nr. 1/25.05.2010 la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.

Art. 2: Se aproba propunerea S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. privind stabilirea unui tarif de 20 euro/m.p./luna pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1466/2005, modificat prin Actul aditional nr. 1/25.05.2010.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

NR. SC2010 - 006473/08.03.2011                                   dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) in suprafata de 60,10 m.p. situat la parterul imobilului, in stanga intrarii in Palatul Culturii , avand intrarea din P-ta Huniade a fost inchiriat prin licitatie publica la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. care a adjudecat licitatia din data de 29.04.2005 la pretul de 1.450.000 lei vechi/m.p./luna ( 145 RON/m.p./luna ) incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1466/2005 pe perioda 03.05.2005 - 30.04.2010.

La licitatia publica organizata in data de 29.04.2005 au participat doi ofertanti, S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. si S.C. MICUTA CIUPERCUTA S.R.L. fiind declarat adjudecator S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L., incheindu-se procesul verbal nr. SC2005 - 8094/29.04.2005 in care se precizeaza pretul ofertei castigatoare, de 1.450.000 lei/m.p./luna.

Datorita faptului ca spatiul nu putea fi utilizat, fiind necesare lucrari de amenajare, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 277/28.06.2005 s-a aprobat scutirea de la plata chiriei aferente spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1466/2005 pentru S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. pe perioada executarii lucrarilor de reparatii si amenajari in intervalul 01.05.2005 - 31.10.2005.

Conform prevederilor caietului de sarcini Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 147/29.03.2005 - pretul licitat al inchirierii a fost indexat anual cu rata inflatiei.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 191/25.05.2010 s-a aprobat prelungirea contractului de inchiriere nr. 1466/2005 pe o perioada de 5 ani cu destinatia de alimentatie publica.

S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 017066/15.07.2010 solicita “ renegocierea chiriei in sensul alinierii acesteia la chiriile practicate de catre Primaria Municipiului Timisoara in zona 0 “ in care se afla si spatiul inchiriat acestei societati comerciale.

S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. arata ca prin Cap IV ( Pretul ) , art. 4 din contractul de inchiriere nr. 1466/2005 se prevad urmatoarele :

“ Chiria lunara pentru folosirea suprafetelor inchiriate stabilita prin fisa de calcul a chiriei, ce face parte integranta din prezentul contract, calculata pe baza Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 27.05.1997.

Chiria lunara va fi reactualizata ( modificata ) pe durata derularii contractului, prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara “

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 311/29.07.2010 s-a imputernicit Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009, sa negocieze chiria aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1466/2005 la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.

Serviciul Juridic prin Nota nr. SC2010 -6473/21.07.2010 la proiectul de hotarare privind imputernicirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara sa negocieze chiria aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 inchiriat la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. arata ca nu se poate negocia chiria aferenta unui spatiu inchiriat prin procedura licitatiei publice.

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 311/29.07.2010 prin care s-a imputernicit Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sa negocieze chiria aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1466/2005 la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. nu a fost avizata de legalitate de catre dl. Secretar pentru aceleasi motive ca ce expuse in Nota Serviciului Juridic nr. SC2010 - 6473/21.07.2010.

In sedinta din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009, S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L. a oferit tariful lunar de 20 Euro/m.p. adica 84,13 lei/m.p. (la un curs BNR de 4,2065 lei/euro, valabil la data intocmirii prezentei) fata de 202,45 lei/m.p. cat este in prezent.

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se ia la cunostinta de procesul verbal al sedintei din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara si sa se dispuna, in conformitate cu cele prezentate mai sus, cu privire la reactualizarea ( modificarea ) chiriei lunare aferenta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba lulia nr. 2 ( Palatul Culturii ) inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1466/2005, la S.C. G & R EVOLUTION COMPANY S.R.L.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius

jur. Mirela Lasuschevici