Hotărârea nr. 93/2011

93/29.03.2011 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafete de teren catre SC METALTIM SA Timisoara
Hotararea Consiliului Local 93/29.03.2011
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafete de teren catre SC METALTIM SA Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-5514/18.03.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală , juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/25.03.2008 - privind concesionarea unei suprafeţe de teren către S.C. METALTIM S.A. Timişoara;
Tinand cont de solicitarea SC METALTIM SA inregistrata cu nr. DP2010-3198/25.03.2010;
Avand in vedere procesul verbal din cadrul sedintei din data de 20.04.2010 a Comisiei de Negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr.379/2010;
Avand in vedere procesul verbal din cadrul sedintei din data de 25.01.2011 a Comisiei de Negociere cu tertii constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr.379/2010;
Tinand cont de acordul SC METALTIM SA inregistrat cu nr.DP2011-001133/18.02.2011;
În baza art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.2 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/25.03.2008 care va avea urmatorul continut:
"Obtinerea avizelor necesare si executarea acestor lucrari de constructii conform expertizei tehnice nr. 57 / 2003 , intocmite de catre S.C.H.I. STRUCT SRL , cade in sarcina societatii S.C. METALTIM S.A., care va suporta in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, iar lucrarile vor fi executate pana la data de 31.12.2011."

Art. 2: Se aproba modificarea art.9 alin.(3) pct.4 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008 incheiat cu SC METALTIM SA, care va avea urmatorul continut:
"4. sa suporte in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, necesare executiei lucrarilor care se vor executa pana la data de 31.12.2011."

Art. 3: Se aproba completarea art.9 alin.3 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008 incheiat cu SC METALTIM SA, cu punctul 6, care va avea urmatorul continut:
"6. sa achite contravaloarea lucrarilor pentru cota parte de proprietate din imobil ce revine Municipiului Timisoara."

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC METALTIM SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            APROBAT

DIRECȚIA PATRIMONIU                              PRIMAR,

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD        DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011-5514/18.03.2011

REFERAT Privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafețe de teren catre SC METALTIM SA Timișoara

Municipiul Timișoara a incheiat contractul de concesiune nr.4/01.05.2008, cu SC METALTIM SA, avand ca obiect exploatarea terenului în suprafață de 127,00 mp situat Timișoara, P-ța Sf.Gheorghe Nr.4, înscris în C.F.nr.92 Timișoara, nr.top.326/2, proprietar Municipiul Timișoara-domeniul privat, în vederea executării unor lucrări de extindere a construcției de la adresa P-ța Sf.Gheorghe Nr.3 și implicit refacerea calcanului la imobilul din P-ța Sf.Gheorghe nr.4,respectiv zona traveii prăbușite de pe str.A.Pacha nr.1, conform HCLMT nr. 140/25.03.2008, care este parte integrantă a contractului.

Conform art.2 din contract, concesionarea terenului se face în vederea executării unor lucrări de extindere a construcției de la adresa P-ța Sf.Gheorghe Nr.3 și implicit refacerea calcanului la imobilul din P-ța Sf.Gheorghe nr.4, respectiv zona traveii prăbușite de pe str.A.Pacha nr.1, conform HCLMT nr. 140/25.03.2008.

Concesionarul are obligatia de a obține avizele necesare și de a executa lucrările de construcții conform expertizei tehnice nr.57/2003 întocmite de către S.C.H.I.STRUCT SRL., de a executa lucrarile in termen de 24 luni de la adoptarea HCLMT nr.140/25.03.2008 si de a înscrie dreptul de concesiune asupra terenului în Cartea Funciară.

Prin adresa cu nr.DP2010-3198/25.03.2010, SC METALTIM SA, solicita prelungirea termenului de executare a lucrarilor de la 24 de luni la 84 de luni, invocand ca motive, tardivitatea preluarii spatiului respectiv data de 18.08.2008, criza economica globala si reticenta bancilor de a acorda credite bancare, cat si faptul ca lucrarile de refacerea calcanului la imobilul din P-ța Sf.Gheorghe nr.4 sunt legate de extinderea imobilelor din P-ta Sf.Gheorghe nr.2si 3.

Serviciul Juridic, prin adresa cu nr.DP2010-3197/01.04.2010 ne comunica faptul ca termenul de 24 de luni a fost stabilit prin acordul partilor, motiv pentru care considera ca acesta poate fi modificat tot prin acordul partilor, prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Conform Procesului Verbal al sedintei Comisiei de negociere cu tertii din data de 20.04.2010, SC METALTIM SA, accepta sa suporte contravaloarea lucrarilor pentru cota parte care revine Primariei Municipiului Timisoara din acest imobil.

La data de 25.01.2011, in cadrul sedintei Comisiei de Negociere cu Tertii,conform procesului verbal, membrii comisiei au hotarat urmatoarele:

Daca se constata ca lucrarile de reabilitare care se executa la imobilul din P-ta Sf.Gheorghe nr.4 sunt cele stabilite prin expertiza nr.57/2003, termenul prevazut la art.9 din contractul de concesiune nr.4/2008 se va prelungi pana la data de 31 decembrie 2011, iar SC METAL TIM SA, va achita contravaloarea acestor lucrari pentru cota parte care revine Primariei Municipiului Timisoara din acest imobil.

Prin adresa cu nr.DP2011-1133/18.02.2011, societatea isi exprima disponibilitatea pentru semnarea actului aditional privind prelungirea termenului pentru executarea lucrarilor, dupa emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind modificarea H.C.L. nr.140/25.03.2008.

Urmare a verificarilor facute pe teren, Biroul Tehnic ne comunica prin nota de informare nr.DP2011-936/28.02.2011, faptul ca lucrarile de interventie s-au executat in regim de urgenta in cadrul contractului de executie in valoare de 172.183,30 lei inclusiv TVA incheiat de Asociatia de Proprietari din Timisoara, P-ta Sfantul Gheorghe nr.4, asupra partii de cladire ce prezenta pericol de prabusire, realizand solutiile minimale recomandate in cadrul expertizei nr.57/2003.

Fata de cele de mai sus,

PROPUNEM:

  • 1.  Modificarea art.2 alin.2 din H.C.L. nr.140/25.03.2008 care va avea urmatorul continut:

,, Obtinerea avizelor necesare si executarea acestor lucrari de constructii conform expertizei tehnice nr. 57 / 2003 , intocmite de catre S.C.H.I. STRUCT SRL , cade in sarcina societatii S.C. METALTIM S.A., care va suporta in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, iar lucrarile vor fi executate pana la data de 31.12.2011.’’

  • 2. Modificarea art.9 alin(3) pct.4 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008, care va avea urmatorul continut:

,,4. sa suporte in exclusivitate toate cheltuielile aferente cotei parti de proprietate detinute de Municipiului Timisoara, necesare executiei lucrarilor care se vor executa pana la data de 31.12.2011.’’

  • 3. Completarea art.9 alin.3 din contractul de concesiune nr.4/01.05.2008 incheiat cu SC METALTIM SA, cu punctul 6, care va avea urmatorul continut:

    cotei parti de proprietate


,,6. sa achite contravaloarea lucrarilor aferente detinute de Municipiului Timisoara.”

VICEPRIMAR, ING. ADRIAN ORZA


DIRECTOR, Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

SEF BIROU, EC. LAURA KOSZEGI

ȘEF SERVICIU JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI