Hotărârea nr. 91/2011

91/29.03.2011 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 91/29.03.2011
privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-5166/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 312/26.07.2005 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public şi art. 107 alin. (1) din Ordinul nr. 86/2007, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c), şi d), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Regulamentul serviciului de iluminat public - Anexa 2 , din Hotărârea Consiliului Local nr. 312/26.07.2005.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Bv. C.D. Loga nr.1

Nr. SC2011-

Se aprobă,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea reglamentului serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara

Conform prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 15 alin (1), ale art. 17 alin. (2) și ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală a emis ordinul nr. 86 din 20 martie 2007.

Prin Ordinul nr. 86/2007 a fost aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public ce stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de iluminat public, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator în comune, orașe și municipii.

Ordinul nr. 86/2007 prevede: regulamentul-cadru se aplică serviciului de iluminat public din localitățile în care există iluminat public; operatorii serviciului de iluminat public se vor conforma prevederilor regulamentului-cadru; regulamentele de serviciu proprii se elaborează și se aproba de consiliile locale.

Având în vedere cele mai sus menționate propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara.

Viceprimar, Sorin Grindeanu

Director Direcția Tehnică, Culiță Chiș

Consilier, Dănuț Pobega


Șef Serviciu,

Ioan Zubașcu

Juridic,

Mirela Lasuschevici

ROMÂNIA

AVIZAT, SECRETAR

IOAN COJOCARI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC                  din             al Direcției Tehnice din

cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Legea 230/2006, legea serviciului de iluminat public și art. 107 alin. (1) din Ordinul 86/2007, ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), și (d) alin. 4 lit. (d) și alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara;

Art. 2. Se abrogă Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin HCL nr. 312/2005;

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica :

 • - Instituției Prefectului Județului Timiș

 • - Direcției Economice

 • - Direcției Tehnice

 • - Institutiei Arhitectului Sef

 • - Direcției Patrimoniu

 • - Direcției de Mediu

 • - Direcției Comunicare

 • - Direcției Dezvoltare

 • - Serviciului Juridic

 • - Serviciului Audit Public Intern

 • - Mass-mediei locale

 • - Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier

Întocmit,

Consilier,


Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I

Dispoziții generale.

Art. 1. - Prezentul regulament al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin (1) , ale art.17 alin.(2) și ale art 40 alin (1) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 și în temeiul art.10 alin (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de luminanță sau iluminare, după caz, indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, utilizarea și întreținerea componentelor sistemului de iluminat public.

 • (4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal.

 • (6) Orice dezvoltare a rețelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

Art. 3 - Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții

 • b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale

 • c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale municipiului, precum și marcarea evenimentelor festive și ale sărbătorilor locale sau religioase

 • d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a municipiului

 • e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului Art. 4. - În sensul prezentului regulament, noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autorități de reglementare competente- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S .C, și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei denumită în continuare A.N. R.E

 • 4.2. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

 • 4.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public-comunitățile locale în ansamblul lor

 • 4.4. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;

 • 4.5. dispozitiv/corp de iluminat - aparat care servește la distribuția, filtrarea și transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior;

 • 4.6. echipament de măsurare - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

 • 4.7. efect de grotă neagră - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică;

 • 4.8. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciilor de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;

 • 4.9. factor de menținere a fluxului luminos- raportul dintre fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specifice;

 • 4.10. flux luminos § - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

 • 4.11. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

 • 4.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

 • 4.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

 • 4.14. iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;

 • 4.15. iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;

 • 4.16. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică și/sau culturală pentru comunitatea locală;

 • 4.17. iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

 • 4.18. iluminat ornamental festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și a altor evenimente festive;

 • 4.19. iluminat stradal-pietonal-iluminatul căilor de acces pietonal;

 • 4.20. iluminat stradal-rutier-iluminatul căilor de circulație rutieră;

 • 4.21. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizării lor;

 • 4.22. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;

 • 4.23. indice de prag TI - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;

 • 4.24. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;

 • 4.25. întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 4.26. lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;

 • 4.27. lămpi cu incandescență - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

 • 4.28. lămpi cu incandescență cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcție specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

 • 4.29. lămpi cu incandescență cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

 • 4.30. licență - act tehnic și juridic, emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

 • 4.31. luminanță L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie;

 • 4.32. luminanță maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

 • 4.33. luminanță medie L(m) - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;

 • 4.34. luminanță minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;

 • 4.35. nivel de iluminare/nivel de luminanță - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;

 • 4.36. operator - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;

 • 4.37. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public- punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

 • 4.38. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice- punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

 • 4.39. raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a căii de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

 • 4.40. reabilitare- ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

 • 4.41. rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public- ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

 • 4.42. serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto, arhitectural, pietonal, ornamental și ornamental festiv;

 • 4.43. sistem de distribuție a energiei electrice- totalitatea istalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electoenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

 • 4.44. sistem de iluminat public- ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional, și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulație, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde :

 • - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

 • - corpuri de iluminat, console și accesorii;

 • - puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;

 • - echipamente de comandă, automatizare și măsurare;

 • - fundații, elemente de susținere aliniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

 • 4.45. sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;

 • 4.46. tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;

 • 4.47. temperatură de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire; 4.48. uniformitate generală a iluminării U(0)(E) - raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

 • 4.49. uniformitate generală a luminanței U(0)(L) - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

 • 4.50. uniformitatea longitudinală a luminanței U(l)(L) - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

 • 4.51. utilizatori - autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunității locale;

 • 4.52. zonă alăturată - suprafața din vecinătatea imediată a căii de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

 • 4.53. C.N.R.I. - Comitetul Național Român de Iluminat;

 • 4.54. C.I.E. - Comisia Internațională de Iluminat.

Art.5.- (1) Înființarea, organizarea, coordonarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Timișoara, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemului de iluminat public constituie dreptul exclusiv al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (2) Consiliului Local al Municipiului Timișoara trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (3) Se va urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunității locale, în conformitate cu legislația internă și cu reglementările CIE.

Art.6.- (1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Timișoara.

 • (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

Art.7.- (1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, în întregul lor indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament, aprobați prin hotărâre a consiliului local al municipiului Timișoara .

 • (2) Consiliul local al municipiului Timișoara, după caz, poate aproba și alți indicatori de performanță în baza unor studii de oportunitate în care se va ține seama cu prioritate de necesitățile comunității locale, de starea tehnică și de eficiența sistemelui de iluminat public existent, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.

 • (3) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru al serviciului.

Art.8.- (1) Serviciul de iluminat public din Municipiul Timișoara este organizat la nivelul municipiului, care dispune de un sistem de iluminat public.

 • (2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulație publică din municipiu, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor de gospodărie comunală.

Art.9.- Serviciul de iluminat public va îndeplini concomitent următoarele condiții de funcționare:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptabilitatea la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d) tarifarea pe bază de competiție a serviciului prestat;

 • e) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunității locale;

 • f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

 • g) respectarea valorilor minimale din standartele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE;.

CAPITOLUL II

Desfășurarea serviciului de iluminat public.

SECȚIUNEA 1

Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public.

Art.10.- Administrarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara se realizează cu respectarea principiului :

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării serviciilor publice;

 • c) subsidiarității și proporționalității;

 • d) responsabilității și legalității;

 • e) asocierii intercomunitare;

 • f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

 • g) protecției și conservării mediului natural și construit;

 • h) asigurării igienei și sănătății populației;

 • i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

 • j) participării și consultării cetățenilor;

 • k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice;

Art.11. Funcționarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara se desfășoară pentru :

 • a) satisfacerea interesului general al comunității;

 • b) satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarului;

 • c) protejarea intereselor beneficiarilor;

 • d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunității;

 • e) asigurarea dezvoltării durabile a municipiului Timișoara;

 • f) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;

 • g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisajistice ale Municipiului Timișoara;

 • h) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

 • i) mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • j) crearea unui ambient plăcut;

 • k) creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului;

 • l) asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului;

Art.12. Strategiile locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public vor urmări cu prioritate atingerea următoarelor obiective:

 • a) orientarea serviciului public către membrii comunității;

 • b) asigurarea calității și performanțelor sistemului de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

 • c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E;

 • d) asigurarea serviciului de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toți beneficiarii comunității locale;

 • e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante caz, a unor echipamente specializate;

 • f) promovarea investițiilor în scopul modernizării sistemului de iluminat public existent și al extinderii rețelelor de iluminat public în funcțiune;

 • g) asigurarea la nivelul municipiului a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

 • h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor naționale și a sărbătorilor legale și/sau religioase;

 • i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

 • j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

 • k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță ai activității operatorilor și participarea cetățenilor și asociațiilor reprezentative la acest proces;

 • l) crearea organismelor de monitorizare a calității serviciilor prestate și instituirea de mecanisme de corecție adecvate;

 • m) promovarea metodelor moderne de management;

 • n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

SECȚIUNEA a 2-a.

Documentația tehnică.

Art. 12.- (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară desfășurării serviciului.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectantului de specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (4) Pesonalul de conducere al operatorului răspunde de existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Proiectarea și executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență ; la proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția mediului.

Art.13.- (1) Fiecare operator trebuie să dețină, să păstreze la sediul său documentația pusă la dispoziție de autoritatea administrației publice locală, după caz, necesară desfășurării în condiții de siguranță a serviciului de iluminat public.

 • (2) Operatorul va actualiza permenent următoarele documente :

 • a) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire ;

 • b) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările și completările ;

 • c) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale avînd actualizate toate modificările și completările ;

 • d) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare ;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor ;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și după caz, autorizațiile de punere în funcțiune ;

 • g) planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse ;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor ;

 • i) documentele de recepție, peluare și terminare a lucrărilor cu :

 • - procese- verbale de măsurători cantitative de execuție ;

 • - procese- verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări ;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici ;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune ;

 • - procese-verbale de dare în exploatare ;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice ;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor ;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb ;

 • k) parametrii luminotehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor instalațiilor de iluminat public exploatate ;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, prcum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalației ;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul ;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii ;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare ;

 • q) instrucțiuni privind accesul în instalații ;

 • r) documente referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului ;

 • s) registre de control, de sesizări și de reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc ;

 • (3) Arhivarea se poate realiza și în format digital.

Art.14.-(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de concesionar, se predau titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Proiectanții au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Executanții au obligația ca , odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art.15.-(1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public din Municipiul Timișoara au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor prevăzute la art.13 alin.(1).

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii după planurile, schemele sau documentele aflate în arhivă.

 • (3) Înstrăinarea planurilor, schemelor, a documentelor aflate în arhivă este interzisă.

 • (4) La încheierea activității operatorul va preda pe bază de proces- verbal întreaga arhivă pe care și-a construit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se va menționa :

 • a) data întocmirii documentului ;

 • b) numărul de exemplare originale ;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul ;

 • d) numărul de copii executate ;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a aprobat copierea ;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări ;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/ actualizarea și calitatea celui care a aprobat ;

 • h) data la care documentul revizuit/ actualizat a intrat în vigoare ;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat ;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/ modificării ; Art.16. Toate echipamentele trbuie să aibe fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz date privind :

 • a) incidentele sau avariile ;

 • b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei ;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză ;

 • d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei ;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate ;

 • f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală ;

 • g) comportarea în exploatare între două reparații planificate;

 • h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate ( lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;

 • j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundații, instalațiile de legare la pământ, echipamente de comandă, automatizare, protecție.

 • (4) Pentru instalațiile de ridicat se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

 • (5) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

Art.17.-(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

 • (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

 • (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform alin.(1).

 • (4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

Art.18.-(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizeză conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceiași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentelor, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/ avariilor.

 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin :

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire ;

 • b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative ;

 • c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale(manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune) ;

 • d) reguli de prevenire și lichidare a avariilor ;

 • e) reguli de anunțare și adresare ;

 • f) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea ;

 • g) măsuri pentru asigurarea protecției muncii ;

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ștampile “valabil pe anul .. ..".Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

Art.19.-(1) Operatorul care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de iluminat public al Municipiului Timișoara trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice proceduri/instrucțiuni tehnice interne

 • (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1 operatorii vor întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin :

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale ;

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz : -rețelele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public ;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente ;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor ;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări ;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere ;

Art.20.-(1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne se va descrie schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.

 • (2) Pe scheme se figurează simbolic starea normală a elementelor componente.

 • (3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

Art.21. Pesonalul angrenat în desfășurarea serviciului întocmește zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

Art.22. Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA a 3-a.

Îndatoririle personalului.

Art.23.-(1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deservesc instalațiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, prcum și obligațiile drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de :

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic ;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor ;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului ;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor ;

 • e) existența unui sistem de transmitere a datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță ;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și avariilor ;

 • (4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

 • (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuție, constau în :

 • a) supravegherea instalațiilor ;

 • b) controlul curent al instalațiilor ;

 • c) executarea de manevre ;

 • d) lucrări de întreținere periodică ;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate ;

 • f) lucrări de intervenție accidentale ;

Art.24.-(1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în regulamentele de exploatare tehnică, în instrucțiunile furnizorilor de echipamente și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

 • (2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

SECȚIUNEA a 4-a.

Analiza și evidența incidentelor și avariilor.

Art.25.-(1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă și tematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalațiilor de iluminat sau nu;

 • c) incidentele și avariile;

 • d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat impuse de anumite situații existente la un moment dat;

Art.26.-(1) Deranjamentele din rețele de transport și de distribuție a energiei electrice sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.

 • (2) Deranjamentele constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod substanțial asupra calității serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă.

Art.27. Se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea prin protecție sau oprirea voită a instalațiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art.28. Prin excepție de la art.27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

 • d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

 • f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

Art.29. Se consideră avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepția celui arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;

 • b) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau ansambluri din instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să ramână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

 • e) dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art.30.-(1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

 • (2) Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze autoritățile administrației locale ale Municipiului Timișoara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

Art.31.-(1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie trebuie să aibă următorul conținut:

 • a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, dacă funționarea era sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfățurării și lichidării evenimentului;

 • f) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

 • g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • i) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

 • j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

 • k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

 • l) situația procedurilor/ instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

 • m) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenilor și responsabilităților.

 • (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

 • (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament, sau executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității administrației publice locale a Municipiului Timișoara.

 • (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art.32.-(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip numit “fișă de incident”, iar le exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

 • (2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1). Art.33.-(1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților comunității locale, operatorii vor urmării evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorului și a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile terților, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorității administrației publice locale a Municipiului Timișoara.

Art.34.-(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular tip denumit “fișă pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fișa incidentului.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva(idiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

 • (4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art.35.- (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

 • (2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activității de operare se aplică prevederilor art.15 alin.(4).

SECȚIUNEA a 5-a.

Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor.

Art.36.-(1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin.(1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art.37. Manevrele în instalații se execută pentru :

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc.având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente ;

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fară ca acestea să aibe un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare denumite manevre programate ;

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art.38. În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art.39.-(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schemă detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

 • (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât :

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora ;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații ;

 • c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra ;

 • d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare ;

 • e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră ;

 • f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii ;

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător ;

Art.40. Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conțină :

 • a) tema manevrei ;

 • b) scopul manevrei ;

 • c) succesiunea operațiilor ;

 • d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor ;

 • e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art.41. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi :

 • a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la :

-manevre curente ;

-anumite manevre programate, cu caracter curent ;

-anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent ;

 • b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art.42. Prin excepție de la art.40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

Art.43.-(1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către pesoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

 • (3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

 • (5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

 • (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art.44.-(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

 • (2) Excepțiile de la dispozițiile alin.(1) vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului Timișoara.

 • (3) Fiecare operator va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art.45.-(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instrucțiunilor de proiectare.

 • (2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art.46.-(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operâdu-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația,etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblului de instalații.

SECȚIUNEA a 6-a.

Condiții tehnice de desfășurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara.

Art.47.-(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje sub și supraterane.

 • (2) Iluminatul public se realizează de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulație principale și secundare. Pentru anumite căi de circulație înguste, din zonele declarate istorice ale Municipiului Timițoara, unde se dorește o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă (T(c)=2700K).

 • (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu excepția căilor de circulație declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescență pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se dorește a fi scos în evidență.

 • (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

 • (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

Art.48.-(1) Iluminatul public se realizează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

 • (2) În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

 • (3) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.

În cazul utilizării montajului subteran, pentru rețeaua de alimentare cu energie electrică, aparatele de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în următoarele două moduri:

 • a) prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;

 • b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației.

Art.49.-(1) În cazuri bine justificate și cu aprobarea autorităților administrației publice locale a Municipiului Timișoara, se admite scăderea uniformității normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanță, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toți stâlpii simultan și în aceeași măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.

Art. 50.- Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

 • a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

 • b) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

 • c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;

 • d) protecția împotriva electrocutării;

 • e) condițiile de exploatare - vibrații, șocuri mecanice, medii agresive;

 • f) randamentul corpurilor de iluminat;

 • g) caracteristicile luminotehnice ale corpurilor de iluminat;

 • h) cerințele estetice și arhitecturale;

 • i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

 • j) posibilitățile de exploatare și întreținere.

Art.51.-(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre stâlpi, luîndu-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuțiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel :

 • a) pentru iluminatul căilor de circulație principale și secundare :exclusiv direct ;

 • b) pentru iluminatul unor căi de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri :semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). Art.52.-(1) Iluminatul public se realizează prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi speciali destinați acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpi rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate, încheiat între autoritățile administrației locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și cerințelor utilizatorului.

Art.53. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:

 • a) tipul corpului de iluminat;

 • b) importanța căii de circulație pe care se montează;

 • c) tipul stâlpului;

 • d) cerințele de ordin estetic impuse.

Art.54. Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va face prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înțelegerilor dintre utilizator și operator.

Art.55.-(1) Programul de funcționare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de:

 • a) longitudinea localității;

 • b) luna calendaristică;

 • c) ora oficială de vară;

 • d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice.

Art.56. În cazul instalațiilor de iluminat public montate pe aceiași stâlpi pe care este montată și o altă instalație de transport sau distribuție a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia din următoarele soluții :

 • a) acționare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice ;

 • b) acționare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acționează contactorul rețelei de iluminat seara și dimineața, în cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice ;

 • c) acționare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistență care echipează fiecare corp de ilminat. Această variantă va fi utilzată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

Art.57.-(1) Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice și economisirea acesteia.

 • (2) Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.

 • (3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operațiune.

Art.58.-(1) Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluție buclată, cu funcționare radială. Punctele de separație se amenajează în tablouri (nișe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.

(2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

 • (3) Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuție, care poate fi :

 • a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune ;

 • b) cutia de distribuție supraterană sau subterană;

 • c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

 • (4) Pe căi de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

 • (5) Pe căi de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitățile luminanței sau iluminării.

 • (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de iluminat de tip lampadar.

 • (7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. Art.59.-(1) În Municipiul Timișoara rețeaua sistemului de iluminat public este deservită de mai multe puncte de alimentare. Operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

 • (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menține un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

 • (3) Operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.

 • (4) Legătura dintre punctele centrale de comandă și punctele de execuție- cascadele trebuie să aibe rol atât de comandă, cât și de semnalizare aexistenței tensiunii la sfârșitul tuturor cascadelor. Art. 60. - (1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

 • (2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

 • (3) Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi.

 • (4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

 • (5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

 • a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

 • b) legarea la instalația de legare la pământ la care este conectat nulul rețelei.

 • (6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune urmărindu-se realizarea unui raport oprim între costurile de investiții și cele de exploatare.

Art.61.- (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul aparatului de iluminat, de importanța căii de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

 • (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

 • (3) Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanență, prin curățarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menținere luat în calcul la proiectare astfel încât parametri luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operațiuni succesive de întreținere.

 • (4) Realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz, pe suprafața căilor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în funcție de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, conform SR 13433 :1999.

SECȚIUNEA a 7-a.

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi.

Art.62.-(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor tehnice impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibe măsurați parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din Municipiul Timișoara. (2) Autoritățile administrației publice sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliți prin prezentul regulament, având ca referință și standartul SR 13433 :1999. Art.63.-(1) Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicele luminotehnice normate necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței căii de circulație și a zonei adiacente.

 • (2) Toate sistemele de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari, sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

 • (3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificați de operator, atât la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării.

 • (4) Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

 • (5) Parametrii cantitativi sunt:

 • a) nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto ;

 • b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.

 • (6) Parametrii calitativi sunt:

 • a) uniformitatea pe zona de calcul ;

 • b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.

Art.64.-(1) Iluminatul piețelor și intersecțiilor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecție, având ca referință standartul SR 13433 :1999.

 • (2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat față de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referință standartul SR 13433 :1999.

 • (3) Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor.

 • (4) Iluminatul intersecțiilor dintre străzile principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră.

Art.65.-(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părții carosabile a căii de circulație respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referință standartul SR 13433 :1999.

(2) Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art.66.-(1) Iluminatul podurilor și pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecție IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcționare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referință cu50% și, suplimentar, marcarea structurii construcției.

Art.67.-(1) Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50% .

 • (2) Pentru iluminatul curbelor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

 • (3) Stâlpii de susținere a aparatelor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre ei micșorându-se în funcție de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu50% a nivelului mărimii de referință.

(12) În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic.

Art.68.-(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc vizual și estetic perturbator.

 • (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor

 • (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

 • (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație.

 • (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

 • (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulație, în perioada în care este necesară funcționarea instalațiilor de iluminat nivelul de luminanță menționat la alin.(1) se poate mări până la100%.

Art.69.-(1) Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic.

 • (2) Înălțimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire.

 • (3) În cazul în care înălțimea stâlpilor este dată de situația existentă în teren și în calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluțiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenți, supraînălțarea celor existenți, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuției luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.

 • (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare.

 • (5) Poziționarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulație auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

 • (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulație rutieră.

 • (7) Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreținere și arhitecturale.

 • (8) În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și numărul de aparate de iluminat/km, având ca referință standardul SR 13433 :1999.

Art.70.-(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat rutier, sunt situații între copacii plantați pe părțile laterale ale străzii, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort.

(2) În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă căilor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

Art.71. Poziționarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară.

Art.72.-(1) Iluminatul căilor de circulație foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii și nu în spatele lor ; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuția fluxului luminos, iar vegetația trebuie ajustată periodic.

 • (2) În cazul arborilor de înălțime mică, se va utiliza distribuția axială a corpurilor de iluminat.

 • (3) În cazul arborilor de înălțime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluția este acceptabilă.

 • (4) Pentru căile de circulație cu arbori pe ambele părți se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

 • (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 3-6 m de la sol.

Art.73. (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura și va funcționa în bune condiții și în timpul zilei.

 • (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanță, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2 :1 sau 3 :1.

 • (3) Luminanța ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum :

 • a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel ;

 • b) 10 cd/mp în zona de tranziție a tunelului ;

 • c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului ;

 • (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcției de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuși conducătorii auto și pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

 • (5) În zona de apropiere și în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanței, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

Art.74.-(1) Pe căile de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță.

 • (2) Pentru realizarea cerințelor de la alin.(1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute și fondul pe care se situează trebuie să aibe valori cuprinse între 0,2-0,5

 • (3) Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a sistemelor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit.

Art.75.- (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligația de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condițiilor de iluminat, avînd ca referință standardul SR 13433 :1999.

 • (2) Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alăturată, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433 :1999 pentru:

 • a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căii de circulație destinate traficului rutier;

 • b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

 • c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete.

 • (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punct de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale eliberează autorizația de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creșterea gradului de siguranță a circulației.

 • (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populației sau pe stâlpii din curțile agenților economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorității administrației publice locale, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat și/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanților la trafic în Municipiu Timișoara, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora.

Art.76.-(1) Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanțelor pe suprafața căii de circulație, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, respectându-se valorile de referință normate prevăzute în SR 13433 :1999 (2)Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

 • a) unilateral;

 • b) bilateral alternat;

 • c) bilateral față în față;

 • d) axial;

 • e) central;

 • f) catenar.

Art.77.- (1) Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putînd fi luate în considerare și standardele naționale .

 • (2) În mediul rural, căile de circulație principale, cu excepția drumurilor naționale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulație cu trafic mediu, iar căile de circulație secundare se pot asimila cu căile de circulație cu trafic foarte redus.

 • (3) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont ca durata de bună funcționare să fie de cel puțin 10.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o redare foarte bună a culorilor.

SECȚIUNEA a 8-a.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public.

Art.78. - În aplicarea prevederilor art.13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentație tehnică va fi și anexă la contractul de delegare a gestiunii:

 • a) planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

 • - posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;

 • - traseul rețelei;

 • - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

 • - schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

 • - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii;

 • - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor și puterii totale consumate;

 • b) documentația tehnică pentru căile de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de căi de circulație conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:

 • - denumirea;

 • - lungimea și lățimea;

 • - tipul de îmbrăcăminte rutieră;

 • - modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

 • - tipul rețelei de alimentare;

 • - punctele de alimentare și conectare/deconectare;

 • - tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora și puterea lămpilor;

 • - tipul și distanța dintre stâlpi, înălțimea de montare și unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat;

 • c) proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute;

 • d) procesele-verbale de recepție însoțite de certificatele de calitate.

Art.79. - Operațiile de exploatare vor cuprinde:

 • a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;

 • b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;

 • c) reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

Art.80. În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

 • a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

 • b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

 • c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

 • d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

 • e) analiza stării tehnice a instalațiilor;

 • f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

 • g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

 • h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;

 • i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

 • j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

 • k) intervenții ca urmare a unor sesizări.

Art.81.- Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de :

 • a) admitere la lucru ;

 • b) supravegherea lucrărilor ;

 • c) scoatere și punere sub tensiune a instalațiilor ;

 • d) control al lucrărilor.

Art.82.- În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:

 • a) revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);

 • b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

 • c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.

Art.83.- (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări a instalațiilor se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune .

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:

 • a) ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

 • b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

 • c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

Art.84.- La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operații:

 • a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

 • b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;

 • c) înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

 • d) refacerea inscripționărilor, dacă este cazul.

Art.85.- La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operații:

 • a) verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

 • b) îndreptarea stâlpilor înclinați;

 • c) verificarea ancorelor și reîntinderea lor;

 • d) verificarea stării conductelor electrice;

 • e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

 • f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

 • g) verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;

 • h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

 • i) verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

 • j) măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.

Art.86.- Reparațiile curente se execută la:

 • a) corpuri de iluminat și accesorii;

 • b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

 • c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

Art.87. - În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

 • a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă);

 • b) ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului corpului de iluminat;

 • c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

 • d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

 • e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

 • f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

Art.88.- În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

 • a) verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

 • b) vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

 • c) verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

 • d) verificarea și strângerea contactelor;

 • e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

 • f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

 • g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalației.

Art.89.- În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

 • a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

 • b) evidențierea în planuri a construcțiilor și instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

 • c) solicitarea executării operațiunii de tăiere avegetației în zona în care se obturează distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public ;

 • d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

 • e) verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

 • f) verificarea și refacerea inscripționărilor;

 • g) repararea ancorelor și reîntinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

 • h) verificarea stării conductelor electrice;

 • i) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;

 • j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;

 • k) la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

 • l) la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

 • m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

 • n) la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604 :1988 ;

 • o) în cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Art.90. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale împreună cu organele de poliție vor stabili, în funcție de condițiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de periculozitate, precum și marile aglomerări urbane.

 • (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcție de numărul de vehicule/oră și bandă, astfel :

 • a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1 ;

 • b) intens, între 360 și 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2 ;

 • c) mediu, între 160 și 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3 ;

 • d) redus, între 30 și160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4 ;

 • e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5 ;

Art.91.- Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

capitolul.iii.

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de iluminat public.

Art.92.- Drepturile și obligațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în :

 • a) regulamentul serviciului ;

 • b) contractul de delegare a gestiunii ;

Art.93.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează :

 • a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public ;

 • b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public ;

 • c) dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.

Art.94.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații:

 • a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și întreținerea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

 • c) să respecte sarcinile asumate prin contractele de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

 • d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public ;

 • e) să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

 • f) să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Timișoara, A.N.R.S.C. și C.N.R.I, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;

 • g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri ;

 • h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice le permit ;

 • i) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

Art.95.-(1) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorii serviciului de iluminat public răspund de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.94.

Art.96.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

 • a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu și-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările și/sau penalitățile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor sau după cum este prevăzut în contractul de delegare a gestiunii ;

 • b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public ;

 • c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii ;

 • d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.

 • e) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art.97.-(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara sunt autoritățile administrației publice locale.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor .

(3) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităților locale și de semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

Art.98. Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

Art.99. Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

 • a) să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile regulamentului serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta ;

 • b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului ;

 • c) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale încredințate pentru realizarea serviciului ;

 • d) să aprobe stabilirea prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă ;

 • e) sa ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situația în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat ;

 • f) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator ;

 • g) să își asume plata integrală sau parțială a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

Art.100.-Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

 • a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectării regulamentelor specifice ;

 • b) să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informați periodic despre :

 • - starea sistemului de iluminat public ;

 • - planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public ;

 • - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public ;

 • - stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public ;

 • - tarifele aprobate pentru prestarea serviciului și evoluția în timp a acestuia ;

 • - eficiența măsurilor luate, reflectată în : scăderea numărului de accidente rutiere, creșterea securității individuale și colective și altele asemenea ;

 • c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public.

Art.101.- Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public și de ași achita obligațiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAP.IV.

Indicatori de performanță.

Art.102.-(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

 • f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

Art.103.- Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

 • a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;

 • b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

 • c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d) soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

 • e) creșterea gradului de siguranță rutieră;

 • f) scăderea infracționalității.

Art.104.- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

 • b) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor, organelor de poliție și gardienilor publici și soluționarea acestora;

 • d) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • - calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii și în regulamentele de serviciu;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public;

 • - stadiului de realizare a investițiilor;

 • - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice .

Art.105.- Indicatorii de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliți în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL.V.

Dispoziții finale și tranzitori.

Art.106.- Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, în condițiile legii.

Art.107.-(1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează și se aprobă de Consiliu Local al Municipiului Timișoara și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

 • (2) În cadrul regulamentului de serviciu se vor preciza : obligativitatea, periodicitatea și modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulație.

 • (3) Măsurătorile precizate la alin.(2) se vor efectua obligatoriu la începerea activității operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

 • (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuți în normativele în vigoare.

 • (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozițiilor alin.(1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.

Art.108.- În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

Art.109.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligația de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privința inventarierii instalațiilor de iluminat, calculării și măsurării parametrilor luminotehnici.

Art.110.- În vederea creșterii siguranței cetățenilor și scăderii infracționalității, organele administrației publice locale împreună cu organele de poliție vor stabili modalități de semnalare operativă a cazurilor de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemului de iluminat public.