Hotărârea nr. 90/2011

90/29.03.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 90/29.03.2011
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 5344/17.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Articolul 28 alin. 1 lit. f din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor, cu excepţia bicicletelor, în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locala şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                            Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                            Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

NR.______________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro mternetwww.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

Prin Hotărârea nr. 371/2007 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, iar prin Hotărârea nr. 206/2009 a aprobat modificarea și completarea HCL nr. 371/2007.

Articolul 28 alin. 1 lit. f din Anexa la HCL nr. 371/2007 sancționează contravențional circulația, oprirea și staționarea vehiculelor în zona: Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Traian, strada Alba Iulia, strada Ștefan cel Mare (între Piața Traian și strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Luând în considere faptul că Municipiul Timișoara a început amenajarea de piste pentru biciclete, dezvoltarea unui sistem de transport cu bicicleta corelat cu dezvoltarea rețelei de piste/trasee, în contextul dezvoltării și modernizării infrastructurii de transport;

Având în vedere faptul că Municipiul Timișoara are obligația de a îmbunătății calitatea mediului urban, precum și aceea de a asigura un climat sănătos pentru locuitorii Municipiului Timișoara, prin reducerea noxelor chimice precum și a zgomotului ambiental prin promovarea transportului ecologic și reducerea traficului auto;

Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, prevede principiile și elementele strategice în vederea asigurării unei dezvoltări durabile printre care și reducerea poluării prin ,,utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative”.

Ținând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea art. 28 alin. 1 lit. f din Anexa la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, care va avea următorul conținut: ,,Circulația, oprirea și staționarea vehiculelor, cu excepția bicicletelor, în zona: Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Traian, strada Alba Iulia, strada Ștefan cel Mare (între Piața Traian și strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF, ARH. CIPRIAN CĂDARIU

DIRECTOR D. COMUNICARE, VIOLETA MIHALACHE

ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER, Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,