Hotărârea nr. 9/2011

9/25.01.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700
Hotararea Consiliului Local 9/25.01.2011
privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 29366/07.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa SC2010-29366/11.01.2011 al Direcţiei Patrimoniu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Institutiei Arhitectului Sef nr. SC2010-27363/16.11.2010;
Având în vedere solicitarile locatarilor inregistrate cu numerele:
-SC AGIL SRL - DP2010-009444/17.11.2010
-SC YUNELA SRL - DP2010-009441/17.11.2010 si DP2010-009555/22.11.2010
-SC CIRJA SRL - DP2010-009442/17.11.2010
-SC COCKTAIL & VISE CO SRL - DP2010-009440/17.11.2010
-SC TROPIS SRL - DP2010 - 009443/17.11.2010
-SC TOP- LINE SRL - DP2010 - 009752/29.11.2010
În baza art.36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin acte aditionale a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu - chioscuri comerciale in Municipiul Timisoara P-ta 700, pe o perioada de 6 luni, respectiv incepand cu 01.01.2011 pana la data de 30.06.2011, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Odată cu aprobarea " PUZ 700", contractele încetează de drept. La încetarea contractului, locatarii sunt obligaţi să elibereze terenul, în termen de 30 de zile.
Nerespectarea acestui termen, duce la evacuarea pe cale administrativă de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pe cheltuiala locatarului.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice,
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la H.C.L.. % Ut- 0/..2&1


NR. CRT.

DENUMIRE FIRMA

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

AMPLASAMENT

1

TROPIS SRL

1811868

PIAȚA 700

2

YUNELA

15810579

PIAȚA 700

3

CIRJA SRL

5015592

PIAȚA 700

4

COKTAIL & VISSE COM

1818777

PIAȚA 700

5

TOP-LINE SRL

1832968

PIAȚA 700

6

AGIL

2487817

PIAȚA 700

7

AGIL

2487817

PIAȚA 700

BIROUL LICITAȚI (CONTRACTE SAD CONSILIER, zj EC. LAU&A KOSZEGi

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                                     DE ACORD

DIRECȚIA PATRIMONIU                                             P'R I M A     zî

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD                      Dr.Ing.GHEQRGHriciUHANpU

nr.                               r b f e r a ț

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timișoara P-ta 700.

Către Comisiile Consiliului Local

In evidenta Biroului Licitații Contracte si Spatii cu alta Destinație au fost înregistrate un număr de 7contracte de închiriere avand ca obiect închirierea de terenuri pentru amplasare de construcții cu caracter provizoriu -chioșc (toneta) cu destinația de vanzare mărfuri generale. Contractele au fost încheiate in baza H.C.L.M.T, nr.4/26.01.1999, cu termen la data de 11.06.2009 si prelungite in baza HCL nr.209/26.05.2009 pana la data de 31.12.2009 .

Prin HCL nr.6/26.01.2010 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timișoara P-ta 700, termenul a fost prelungit pana la data de 31.12.2010.

S-au depus 7 cereri de prelungire a contractelor după cum urmeaza:

-SC AGIL SRL - DP2010-009444/17.11.2010

-SC YUNELA SRL-DP2010-009441/17.11.2010 si DP2010-009555/22.11.2010

-SC CIRJA SRL - DP2010-009442/17.11.2010

-SC COCKTAIL & VISE CO SRL - DP2010-009440/17.11.2010

-SC TROPIS SRL - DP2010-009443/17.11.2010

-SC TOP-LINE SRL - DP2010-009752/29.11.2010

Instituția Arhitectului Sef prin adresa nr.SC2010-27363/16.11.2010, isi exprima punctul de vedere cu privire la prelungirea contractelor de închiriere, conform caruia contractele se vor prelungi pe o perioada de 6 luni.

Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere a terenurilor apartinand domeniului public pe care se afla amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Municipiul Timișoara P-ta 700, pe o perioada de 6 luni, respectiv începând cu 01.01.2011 pana la data de 30.06.2011.

Odata cu aprobarea ,,PUZ 700”, contractele inceteaza de drept. La încetarea contractului, locatarii sunt obligați sa elibereze terenul, in termen de 30 de zile.

Nerespectarea acestui termen, duce la evacuarea pe cale administrativa de către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, pe cheltuiala locatarului.


Cod FP 53-01 ver.1