Hotărârea nr. 88/2011

88/29.03.2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
Hotararea Consiliului Local 88/29.03.2011
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-5487/18.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) şi alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară , conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr.2 la HCL nr.


APROBAT PRIMAR Dr.Ing.Ciuhandu Gheorghe


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Post contractual

Grad

Nr.posturi

A. Personal contractual de conducere

1

Director

S

1

Total personal contractual de conducere

1

B. Functii personal contractual executie

2

Medic

S

primar

27

3

Medic -1/2 norma

S

primar

2

4

Medic

S

specialist

13

5

Medic

S

13

6

Asistent medical

PL

pricipal

75

7

Asistent medical

PL

15

8

Asistent medical

PL

debutant

5

9

Asistent medical

S

1

10

Inspector de specialitate

S

IA

2

11

Inspector de specialitate

S

II

1

12

Referent

M

IA

3

13

Referent

M

II

1

Total personal contractual de executie

158

Total personal contractual

159

TOTAL GENERAL

160

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

Serviciul Resurse Umane

SC 2011-               /Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030


Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: resurse.umane@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară

Înființarea Serviciului Public Asistență Medicală Școlară s-a realizat prin preluarea prin transfer de la Ministerul Sănătății a personalului și bunurilor ce privesc asistența medicală desfășurată în cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 21 din OUG nr.162/2008 :“ Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală în unitățile de învățământ”.

Modificarea statului de funcții și organigramei se impune în vederea creșterii eficienței compartimentelor de specialitate și organizării unui serviciu public de calitate. Astfel, în vederea organizării și derulării optime a activităților Serviciului Public Asistență Medicală Școlară, propunem:

  • -        transformarea posturilor de medici stomatologi în medici , întrucât medicii stomatologi nu mai sunt prevăzuți distinct în anexele Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reîncadrarea lor făcându-se in funcția de medic, fapt ce presupune concomitent și transformarea posturilor, astfel :

  • ■  12 posturi de medic stomatolog, gradul primar se transformă în 12 posturi de medic, gradul primar

  • ■  9 posturi de medic stomatolog, gradul specialist se transformă în 9 posturi de medic, gradul specialist

  • ■  6 posturi de medic stomatolog se transformă în 6 posturi de medic ;

  • -        reducerea a 5 posturi vacante de medic primar, a unui post vacant de medic specialist și a 5 posturi vacante de medic din cadrul Compartimentelor Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Dentară Școlară ;

  • -        transformarea unui post de medic în medic specialist ca urmare a dobândirii gradului de specialist de către un medic din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară;

  • -        transferarea posturilor vacante de asistent medical de la Compartimentul Asistență

Medicală Dentară Școlară la Compartimentul Asistență Medicală Școlară pentru asigurarea cu prioritate a asistenței medicale în grădinițe,   în conformitate cu

prevederile Ordinelor Ministerului Sănătății nr.653/2001 și 772/2004 ;

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară- anexele nr.1,2 la prezentul referat

Șef Serviciu Juridic                             Șef Serviciu Resurse Umane

Mirela Lasuschevici                                  Rodica Aurelian