Hotărârea nr. 87/2011

87/29.03.2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 87/29.03.2011
privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 4297/07.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18 alin.(1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale si art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Structura organizatorica, Organigrama si Statul de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2011 - 4297/07.03.2011

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind modificarea și aprobarea structurii organizatorice, organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind structura organizatorică și statul de funcții, înregistrat cu nr.4297 din 03.03.2011; prevederile art.18 alin.(1) lit.b din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale si ale art.15 din HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, propunem modificarea și aprobarea structurii organizatorice, organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara conform anexelor 1, 2 și 3 prezentate de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

Avizat juridic, Mirela Lasuschevici


fiN£)C£) nR>.l din. UCh ff?/29.03. zott

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA

300041, Timișoara, str.Hector nr.l, Tel: 0256-20048, 0256-221553, Fax: 0256-200046, 495339

din       2O/f

APROBAT

PRIMAR Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu CU AMENDAMENT

Referat

privind Structura Organizatorica si Statul de funcții

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta a fost infiintat la data de 01 iulie 1973 prin Decizia nr.257/30.06.1973 a Consilului Popular al Județului Timiș ca Spital Clinic nr.2 Timișoara.

Incepind cu data de 01.03.1991 Spitalul Clinic nr.2 Timișoara se va denumi Spital Clinic Municipal Timișoara conform Dispoziției nr. 51/22.02.1991 a Direcției Sanitare Timiș.

Conform Ordinului M.S. nr.731/14.06.2004 se aproba schimbarea denumirii Spitalului Clinic Municipal Timișoara in Spital Clinic Municipal de Urgenta Timișoara.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara asigura prin secțiile si serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic constituind in același timp si baza de invatamint medical universitar si postuniversitar de cercetare.

Pentru pacientii internați spitalul asigura si răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igiena, alimentație si prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin Ordin al Ministerului Sanatatii.

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta cuprinde intr-un sistem organizatoric si funcțional unic un Ambulator Integrat cu Servicii de Specialitate conform Schemei si Statului de funcții.

In situația de urgenta, spitalul si toate unitățile sale acorda asistenta-medico-chirurgicala tuturor persoanelor a căror stare necesita aceasta.

In anul 2010 conform Hotaririi nr.289/29.07.2010 a Consilului Local al Municipiului Timișoara s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin incheierea unui protocol.

La data preluării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara avea următoarea structura organizatorica aprobata prin Ordinul MS nr.476/20.05.2010.

- Secția Clinica Medicina Interna

55 paturi

- Compartiment Gastroenterologie

15 paturi

- Secția Clinica Hematologie

55 paturi

- Secția Clinica Chirurgie generala I

65 paturi

Din care:

- Comp.Chirurgie Hepatica

10 paturi

- Comp. Neurochirurgie

10 paturi

- Comp. Ortopedie si Traumatologie

10 paturi

- Secția Clinica Chirurgie Gen. II (Oncologica)

60 paturi

Din care:

- Comp.Urologie

10 paturi

Secția Clinica ATI

36 paturi

Secția Clinica Chirurgie Toracica

35 paturi

Secția Clinica Dermato-Venerologie

50 paturi

Secția Clinica Radioterapie

70 paturi

Secția Clinica Oftalmologie

45 paturi

Secția Clinica Chir.Maxilo-Faciala

40 paturi

Compartiment Clinic Medicina Muncii

20 paturi

Din care:

- pentru radiopatologie clinica

10 paturi

- Secția Clinica Cardiologie

50 paturi

Din care:

- Comp .terapie Intensiva Coronarieni

7 paturi

- Secția Clinica ORL

55 paturi

- Secția Clinica Recuperare, Medicina

Fizica si Balneologie

60 paturi

Din care:

- Comp.Clinic Reumatologie

10 paturi

- Secția Clinica Oncologie Medicala

60 paturi

- Compartiment Geriatrie si Gerontologie

7 paturi

- Unitate Primire Urgente (UPU)

- Cabinet Medicina dentara de Urgenta

TOTAL

778 PATURI

- Spitalizare de zi

50 paturi

 • - Farmacia 1

 • - Farmacia 3

 • - Bloc operator I (clădirea in care funcționează secțiile de chirurgie generala si secția de chirurgie toracica)

 • - Bloc operator II (clădirea in care funcționează secția de chirurgie maxilo-faciala)

 • - Bloc operator III (clădirea in care funcționează secția ORL)

 • - Bloc operator IV (clădirea in care funcționează secția de oftalmologie)

 • - Sterilizare

 • - Laborator Clinic Analize Medicale

 • - Laborator Clinic Radiologie, imagistica medicala

 • - Compartiment Hematologie de Laborator

 • - Serviciul Anatomie Patologica

 • - Compartiment Citologie

 • - Compartiment Histopatologie

 • - Compartiment Prosectura

 • - Laborator Radioterapie

 • - Centru de Sanatate Mintala (CSM) - adulti**

 • - Compartiment de Prevenire si Control al Infecțiilor Nozocomiale

 • - Compartiment de Evaluare si Statistica Medicala

 • - Compartiment Psihiatrie de legătură

 • - Compartiment de Foniatrie

 • - Compartiment Audiologie

 • - Compartiment Oncologie Medicala

 • - Cabinete Planificare familiala

 • - Fișier — Informații

Ambulatoriul Integrat cu cabinete in specialitățile:

 • - medicina interna

 • - cardiologie

-ORL

 • - oftalmologie

 • - chirurgie generala

 • - chirurgie generala / chirurgie oncologica

 • - obstetrica-ginecologie

 • - neurologie

 • - ortopedie si traumatologie

 • - dermato-venerologie

 • - endocrinologie

 • - urologie

 • - geriatrie si gerontologie

 • - neurochirurgie

 • - reumatologie

 • - recuperare, medicina fizica si balneologie

 • - hematologie

 • - chirurgie maxilo-faciala

 • - psihiatrie

 • - medicina muncii

 • - chirurgie toracica

 • - compartiment endoscopie

 • - sterilizare

 • - fișier - informații

 • - compartiment de evaluare si statistica medicala

 • - Săli de tratamente

Ambulatoriul de specialitate - stomatologie

(se desfasoara activitate de invatamint)

 • - B-dul Revoluției 1989 nr.9

 • - Cabinete stomatologie

 • - Cabinete odontologie, prodontologie

 • - Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat

in curs de organizare

Conform adresei Ministerului Sanatatii Direcția Organizare si Politici Salariate nr.X/A/46268/ 11.08.2010 s-a avizat favorabil de conducerea Ministerului Sanatatii nominalizarea unui compartiment CT in structura Laboratorului Clinic de radiologie si imagistica medicala.

Numărul total de posturi cu incadrarea in normativul de personal cuprinse in statul de funcții este de 1605,5 posturi din care:

 • - pentru personalul plătit din bugetul asigurărilor de sanatate    1166 posturi

 • - pentru personalul plătit din bugetul de stat                    439,5 posturi

Față de aceasta situație propunem modificarea statului de funcții cu următoarele: - Pentru personalul plătit din asigurări de sanatate; A. Funcții personal contractual de execuție

Categoria de personal

Stat de funcții la

01.01.2011

Stat de funcții cf HCL..................

Observații

Medici primari

118,5

126,0

Creșterea numărului de posturi prin examen promovare

Medici specialiști

49,0

43,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării in grad superior de medic primar

Medic rezident V

2

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării medic specialist

Fiziokinetoterapeut spec.

1,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare promovării

Fiziokinetoterapeut

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării

Asistent medical pr.PL

376,5

398,5

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Asistent medical PL

87,0

56,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării.

Asistent medical PL deb.

9,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării de la debutant in treapta superioara.

Registrator medical

14,0

18,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen.

Registrator medical deb.

4,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Biochimist

1,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen.

Biochimist deb.

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Infirmiera

114,0

132,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Infirmiera deb.

18

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Operator calculator I

3,0

4,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Operator calculator II

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Inginer I

2,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Inginer II

2,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Economist I

4,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Economist II

5,0

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Referent I

1,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Referent II

2,0

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Muncitor II

12,0

14,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen

Muncitor III

6,5

4,5

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării prin examen.

- Personal plătit din bugetul de stat

B. Funcții, personal contractual de execuție

Categoria de personal

Stat de funcții la

01.01.2011

Stat de funcții cf HCL...................

Observații

Asistent medical PI pr.

16,0

19,0

Creșterea numărului de posturi prin examen promovare

Asistent medical PL

7,0

4,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării in treapta superioara

Infirmiera

5,0

6,0

Creșterea numărului de posturi prin examen promovare

Infirmiera deb.

1,0

Diminuarea numărului de posturi ca urmare a promovării in treapta superioara

Medic rezident I

145,0

135,0

Număr de medici repartizați de Direcția Sanitara Timiș

Medic rezident II

64,0

145,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării in grad superior

Medic rezident III

50,0

64,0

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării in grad superior

Medic rezident an.IV-V

121,0

150

Creșterea numărului de posturi ca urmare a promovării in grad superior

Medic medicina dentara

1

Suplimentarea unui post de medic la UPU Stomatologie Urgente poziția nr.55/1 stat funcții

Asistenta medicala PL deb.

1

Desfintarea postului de asistenta medicala PL deb. De la UPU poziția nr.28 din statul de funcții.

Fata de cele de mai sus propunem aprobarea organigramei si statul de funcții anexe la prezentul referat.

MANAGER

Conf.Dr.Mazilu OctavianUef serv.ruons,

Ec.Elena Bujor


AVIZAT

SEF SERVICIU JURIDIC,

Mirela Lasuschevici


FP.- 53.01, veri.