Hotărârea nr. 85/2011

85/29.03.2011 privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 85/29.03.2011
privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-5563/18.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC 2011-005459/17.03.2011 a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. D-tru Popescu Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) si (9) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VII - Spitalele;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara;
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2011-5563/18.03.2011

APROBAT, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT


Privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarulSC2011-005459 din data de 17.03.2011 . Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara ne comunica spre luare la cunostinta Hotararea Consiliului de Administrare a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. D-tru Popescu Nr. 1/17.03.2011 cu privire la comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Prin comasarea celor doua unitati spitalicesti ar rezolva o mai buna finantare din partea Casei de Asigurari de sanatate Timis prin cresterea tarifului pe caz ponderat si ar reduce cheltuelile administrative si functionale realizate inclusiv prin reducerea personalului TESA ,care va fi normat dupa numarul de paturi rezultat prin comasare.

Avand in vedere masurile de reorganizare din domeniu sanitar si Hotararea Consiliului de Administrare a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. D-tru Popescu Nr. 1/17.03.2011;


PROPUNEM


Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara care sa aprobe comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


VICEPRIMAR


Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,


ptr. ȘEF BIROU,


Ec. Nicușor C-tin Miuț


Ing. Călin Pîrva


SEF SERVICIU RESURSE UMANE


Rodica Aurelian


AVIZAT:

Serviciul juridic,

Jur. Lasuschevici Mirela


Red. Dact G.B. 2ex


FP 53-01 VER 1