Hotărârea nr. 84/2011

84/29.03.2011 privind înregistrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
Hotararea Consiliului Local 84/29.03.2011
privind înregistrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2011 - 002935/16.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art. 3 şi ale art. 10 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
Având în vedere prevederile pct. 1.4 litera "d", respectiv ale pct. 2.2.3 litera "b" din Ordinul nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2007 privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înregistrarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).

Art.2: Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţilor electronice cu cardul, a impozitelor şi taxelor locale, de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate, va fi suportat din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA Județul Timiș Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul M. Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel. 0256-408103/Fax 0256 -408191, www.dfmt.ro


Nr.                           J£)//REFERAT

privind înregistrarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.)

în temeiul prevederilor art. 3 din HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor, au obligația să se înregistreze în S.N.E.P..

în conformitate cu prevederile art. 2. din HCL nr. 125/2007 privind înființarea Serviciului public cu personalitate juridica - Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timișoara, aceasta are ca obiect de activitate inclusiv încasarea impozitelor și taxelor locale.

Pct. 1.4 litera "d" din Ordinul nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar, definește instituțiile publice beneficiare ca fiind instituțiile publice care desfășoară activități de încasare online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar prin intermediul SNEP. ’

Procedura de înregistrare a instituțiilor publice în SNEP presupune stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, prin hotărâre de consiliu local, având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/2010, conform căruia „comisionulperceput de furnizorul de servicii (...) aferent efectuării plății electronice, poate fi suportat de către contribuabil, de către instituția publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituția publică la momentul înregistrării în SNEP”. Potrivit pct. 2.2.3 litera "b" din Ordinul nr. 14/2011, la cererea privind înregistrarea în SNEP a instituției publice, se va anexa și o copie a hotărârii consiliului local prin care se stabilește modul în care este suportat comi sionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/2010, în cazul unităților adm i nistrat i v-tentorial e.

Având în vedere faptul că, achitarea obligațiilor fiscale online de către contribuabili presupune reducerea cheltuielilor de încasare: și urmărire a creanțelor fiscale, facilitând achitarea la termen a obligațiilor fiscale, considerăm că este oportună încurajarea persoanelor fizice și a persoanelor fizice autorizate sa opteze pentru această modalitate de plată, prin achitarea comisionului aferent efectuării plății electronice din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

  • 1.   înregistrarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în Sistemul național electronic de plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.).

  • 2.   Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plăților electronice cu cârdul, a impozitelor și taxelor locale, de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate, să fie suportat din bugetul local al Municipiului Timișoara.