Hotărârea nr. 83/2011

83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională
Hotararea Consiliului Local 83/29.03.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-3643/23.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara" ;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi alin. 4, lit. a) din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică poziţia numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă includerea în bugetul multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională a proiectelor:
- "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- "Biodiversitatea şi protecţia mediului - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite" - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4;
- "O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerării urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor" - CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380, cu finanţare internaţională conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare totală de 600.000 lei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE

INTERNAȚIONALĂ

Nr. SC2011-3643/23.02.2011

REFERAT

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.32/15.02.2011, privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

În plenul din data de 15.02.2011, au fost aprobate următoarele HCL-uri:

 • -   HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională;

 • -  HCL nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

În cadrul plenului din data sus menționată a fost formulat un amendament la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011, prin care s-au introdus 3 obiective noi, în valoare totală de 600.000 lei, conform Anexei 2, cuprinzând 3 proiecte finanțate de asemenea din fonduri nerambursabile, după cum urmează:

 • -   „Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică Timișoara”

 • -   „Biodiversitatea și protecția mediului - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite” - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

 • -   „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbațiilor și aglomerării urbane largi, pentru participare la Convenția Primăriilor” - CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380

De asemenea se dorește modificare poziției numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională, deoarece suma prevăzută la acea poziție era cea aferentă anului în curs, ori se prevede semnarea contractului de finanțare mult mai repede decât estimat, trebuind să fie alocată o sumă mai mare, acoperitoare atât pentru proiectare cât și pentru execuție.

Având în vedere cele menționate mai sus,

9                                        '

Propunem :

 • 1. Modificarea poziției numărul 9 din tabelul prevăzut în Anexa 1 la HCL nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională, conform Anexei 1 la prezentul referat;

2. Aprobarea includerii în bugetul multianual pentru proiectele cu finanțare internațională a proiectelor:

 • - „Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică Timișoara”;

 • - „Biodiversitatea și protecția mediului - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite” - BIOTOWNS hUrO/0901/128/1.3.4;

 • - „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbațiilor și aglomerării urbane largi, pentru participare la Convenția Primăriilor” - CONURBANT CIP-IEE-2010 nr. 271380, cu finanțare internațională conform Anexei 2 la prezentul referat, în valoare totală de 600.000 lei.

  Director Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu

  Director Direcția Dezvoltare

  Arh. Aurelia Junie

  Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

  Ec. Cristina Scutariu

  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

  Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Anexa 1

Modificare alocare bugetara multianuala pentru poziția 9 din Anexa 1 la HCL nr.32/15,02.2011

mii lei

Nr. Crt

Proiect

Valoare totală cu TVA

Valoarea totală din PID, modificată cu TVA 24%

Valoare totală fără TVA

Total TVA

TVA (neeligîbl!)

TVA (eligibil)

Surse de finanțare

Suma cheltuită în anii anteriori

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Finanțare UE

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

TVA

Total

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

surse UE

Total

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

surse UE

Total

Buget local

surse UE

Total

Buget focal

surse UE

9

Sistem de informare facil pentru cetățeni - panouri informative AVANS

4,522.87

0.00

3,651,06

871.81

4.59

867.22

3,559.29

96.36

867.22

9.73

2,948.76

575.90

2,372.86

1,564.38

377.95

1,186.43

0.00

0.00

0.00

0.00

3,559.29

3,559.29

2,372.86

2,372.86

1,186.43

1,186.43

0.00

0.00

0.00Completare Anexa nr.1 la HCL nr.32/15.02.2011

Anexa nr.2

mii lei

Nr. Crt.

Proiect

Valoare totală cu TVA

Valoarea totală din PID, modificată cu TVA 24%

Valoare totală fără TVA

Total TVA

TVA

(neellgibil)

TVA (eligibil)

Surse de finanțare

Suma cheltuită în anii anteriori

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Finanțare UE

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

TVA

Total

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

surse UE

Total

Buget local Timișoara

Buget local parteneri

surse UE

Total

Buget local

surse UE

Total

Buget loca

surse UE

16

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara AVANS

6,275.64

5,061.10

1214.64

0

1214.64

4,706.7300

1,568.91

0.00

0

380.00

380.00

0.00

5,895.64

1,188.91

4,706.73

0.00

0.00

0

0

0

0

4,706.73

4,706.73

0.00

0.00

4,706.73

4,706.73

17

0 abordare inclusiva de la egal la egal a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participare fa convenția Primarilor -CONURBANT, CIP-IEE -2010, nr. 271380 AVANS

180.00

145.16

34.8387

34.8387

108.8710

71.13

0.00

0.00

0

40.00

10.00

30.00

80.00

20.00

60.00

60.00

41.13

18.871

0

108.87

108.87

30.00

30.00

60.00

60.00

18.87

18.87

18

"Biodiversitatea și protecția mediului - o adordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite! BIOTOWNS -HURO/0901/128/1.3.4.

Avans

180.00

145.16

34.84

34.84

176.4000

3.60

180.00

3.60

176.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

176.40

176.40

176.40

176.40