Hotărârea nr. 82/2011

82/29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019
Hotararea Consiliului Local 82/29.03.2011
privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 5170/15.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.2 lit.(d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR,


GHEORGHE CIUHANDUDIRECTIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII PUBLICE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

SC2011-

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind susținerea candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019

Titlul de Capitală Culturală Europeană este o inițiativă a Uniunii Europene, lansată în anul 1985 de către Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrului culturii din Grecia, Melina Mercouri.

Din 1985 și până în prezent, mai mult de 40 de orașe europene s-au bucurat de acest titlu, aducând prestigiu, recunoaștere la nivel continental și mondial, dezvoltare culturală și socio-economică pentru comunitățile lor.

Rolul titlului de Capitală Culturală Europeană este de a scoate în evidență bogăția și diversitatea culturii europene, de a o promova în rândul cetățenilor europeni și de a încuraja sentimentul că toți aparținem aceleiași comunități europene.

În prezent este în vigoare Decizia 1622/2006/CE a Parlamentului European și a


Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acțiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019, care stabilește ordinea statelor care desemnează Capitalele culturale europene, până în anul 2019. Până în 2019, România nu mai figurează pe această listă. Ce se va întâmpla după anul 2019 se află într-un proces de consultare publică la Comisia Europeană care va înainta o propunere de Decizie, care va fi aprobată în perioada 2013-2014. Această nouă Decizie va cuprinde ordinea în care statele membre își vor nominaliza Capitalele Culturale după anul 2019.

Procesul de selecție a unei capitale culturale începe cu 6 ani înainte de eveniment cu lansarea de către guvern a unei competiții interne între orașe. Capitala Culturală este desemnată de Parlamentul Europei cu 4 ani înainte de eveniment. Până în 2019 s-a hotărât:

  • ■  2011: Turku (Finlanda) și Tallinn (Estonia)

  • ■  2012: Guimarăes (Portugalia) și Maribor (Slovenia)

  • ■  2013 : Marseille (Franța) și Kosice (Slovacia)

  • ■  2014: Umeâ (Suedia) și Riga (Letonia)

  • ■  2015: Mons (Belgia) și probabil Plzn (Cehia) - a trecut de procedurile de selecție și evaluare și urmează anunțul oficial

  • ■  2016: Spania și Polonia

  • ■  2018: Olanda și Malta

2017: Danemarca și Cipru

2019: Italia și Bulgaria

Anunțul privind intenția Timișoarei de a candida pentru acest titlu european a creat un val de simpatie și susținere din partea opiniei publice timișorene. În cursul acestei luni, au avut loc întâlniri cu mediul de afaceri, cu Cluburile Rotary și Lions, cu mediul politic -parlamentari și conducerea partidelor politice - care și-au asumat prin semnătură „Angajamentului de susținere a demersului privind candidatura Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană”. De asemenea, la acest proiect și-a declarat intenția de susținere și Consiliul Județean Timiș.

Proiectul Capitalei Culturale a Europei nu este proiectul administrației locale, ci al întregii comunități, iar fără susținerea comunității demersul este inutil.

Susținerea politică și economică sunt două dintre condițiile importante care trebuie îndeplinite în derularea acțiunilor premergătoare participării Timișoarei în competiția de proiecte, pentru titlul de Capitală Culturală a Europei, și toate demersurile de până acum au avut în vedere acest lucru.

Având în vedere importanța acestui proiect, dar și faptul că se derulează pe parcursul mai multor ani, solicităm acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind susținerea demersurilor privind candidatura Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Violeta Mihalache

Director Comunicare

Alina Pintilie

Avizat Juridic,


Sef Birou