Hotărârea nr. 80/2011

80/01.03.2011 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările si completările ulterioare
Hotararea Consiliului Local 80/01.03.2011
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările si completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2010,
Luând act de:
a) expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitatea sa de iniţiator
b) referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. SC2011- 3653/24.02.2011;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii care fac obiectul Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 97/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2010, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificarile si completarile ulterioare rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Timişoara, precum şi pe pagina de internet www.primariatm.ro.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL nr......./2011JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

LISTA DE INVESTIȚII 2011 CREDITE ’

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Mii lei

Valoare

Mii Euro

TOTAL GENERAL

30.000,00

7.500,00

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), FICL 553/2008

997,42

249,36

Alimentari cu apa industriala. Fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

498,58

124,65

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

1,19

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.640,89

410,22

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda HCL 558/2008

876,70

219,18

Consolidare pasaj Cal. Șagului HCL 94/2007

4.747,29

1.186,82

Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti) HCL 160/2008

1.084,02

271,00

Amenajare str. Vânătorilor, HCL 413/2006

347,59

86,90

Amenajare Calea Torontalului si extindere, HCL 247/2008, HCL 467/2009

1.308,64

327,16

Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre fadul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie, HCL 353/2009

771,65

192,91

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana, HCL 347/2009, HCL 257/2010, HCL 307/2010

17.722,44

4.430,61

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA Smaranda HAB(ÂCICU

/// /

SEF SERVICIUL BUGET

Stelian^STANCIU

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JJJNIE

GabrielXilCA


ROMANIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Cabinetul Primarului

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările si completările ulterioare

în conformitate cu Hotărârea de autorizare nr. 1761 din data de 25.10.2010, emisă de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, Primăria Municipiului Timișoara a contractat un împrumut în valoare totală de 7.500.000 euro pentru finanțarea unor obiective de investiții.

în urma prioritizării necesităților investitionale ale Municipiului a fost identificată necesitatea modificării si completării listei obiectivelor de investiții ce urmează a fi realizate utilizând fondurile atrase prin contractarea împrumutului. Pe de alta parte, datorită calendarului de realizare a celorlalte obiective, s-a remarcat posibilitatea diminuării sumelor alocate în prezent pentru realizarea unora dintre obiective, diferența până la suma totală necesară urmând a fi asigurată prin Hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii.

Această modificare a listei de investiții se va realiza prin introducerea unor noi obiective de investiții de interes local sau prin realocarea unor sume de la obiectivele existente, valoarea totală precum și structura împrumutului autorizat rămânând neschimbată.

Se propune modificarea listei obiectivelor de investiții menționate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Mii Iei

Valoare

Mii Euro

TOTAL GENERAL

30.000,00

7.500,00

| Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

997,42

249,36

Alimentari cu apa industriala. Fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

498,58

124,65

E xccutic c a n a 1 i zare m enaj era C al ca S agu 1 ui etapa I H C L 139/2009

4,78

1.19

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.640,89

410,22

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda HCL 558/2008

876,70

219,18

Consolidare pasaj Cal. Șagului HCL 94/2007

4.747,29

1.186,82

Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti) HCL

160/2008

1.084,02

271,00

Amenajare str. Vânătorilor, HCL 413/2006

347,59

86.90

Amenajare Calea Torontalului si extindere, HCL 247/2008, HCL 467/2009

1.308.64

327.16

Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre b-dul

Regele Carol si B-dul 16 Decembrie, HCL. 353/2009

771.65

192,91

Re t eh no 1 o gi zare a s i st em u 1 ui c entral i zat de termo fi c ar e d i n municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de proiecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana, HCL 347/2009, HCL 257/2010, HCL 307/2010

17.722,44

4.430,61

Pată de cele de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de investiții identificate a fi prioritare de către aparatul de specialitate al Primarului, supunem aprobării dvs. alăturatul proiect de hotărâre,

ROMÂNIA

ReferatMunicipiul Timișoara

Direcția Economică

Nr. SC2011-3653/24,02.2011

privind aprobarea modificărilor la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările și completările ulterioare

Pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local, Municipiul Timișoara a hotărât contractarea unui împrumut în valoare totală de 7.500.000 euro, pe o perioadă de maxim 20 ani.

Conform Hotărârii Nr. 1761 din 25 octombrie 2010, finanțarea rambursabilă în valoare de 7.500.000 euro autorizată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale se utilizează astfel:

  • -  5.020.500 euro în anul 2010 și

  • -  2.479.500 euro în anul 2011

Până la sfârșitul anului 2010 Primăria Municipiului Timișoara a utilizat suma de 10.805.100 lei, echivalentul a aproximativ 2.701.275 euro.

Având în vedere prevederile ari. 3 alin (1) din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, coroborate cu faptul că, din informațiile prezentate de Secretariatul Comisiei plafonul de tragere pentru anul 2011 a fost atins la data prezentei, suma autorizată la tragere în anul 2010 și neutilizată, respectiv 2.319.225 euro poate fi realocată în anul 2011 numai pentru realizarea unor obiective de investiții aferente proiectelor finanțate din fonduri europene.

Pe de altă parte aparatul de specialitate apreciază ca necesară modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții care vor fi realizate cu fondurile atrase prin contractarea împrumutului, prin eliminarea unor obiective de investiții, introducerea unui nou obiectiv de investiții de interes local și respectiv prin realocarea de sume între obiectivele existente, valoarea totală precum și structura împrumutului autorizat rămânând neschimbată.

Se propune astfel eliminarea din lista de obiective de investiții a următoarelor „Reamenajare Parcul Poporului”, „Extinderi rețele canal Ci ard a Roșie zona Matei Mi Ho”, „Extinderi rețele canal cartier Ci ard a Roșie zona Calea Buziasului”, „Extinderi rețele canal cartier Ciarda Roșie zona Urseni” și „Extinderi rețele apa cartier Ciarda Roșie”, Consiliul Local urmând să identifice ulterior sursele de finanțare pentru realizarea acestor obiective, conform legii. Suma totală astfel rezultată este în cuantum de 1.075 mii euro

Pe de altă parte, datorită calendarului de realizare a celorlalte obiective, s-a remarcat posibilitatea diminuării sumelor alocate în prezent pentru realizarea unora dintre obiective. Astfel, suma alocată realizării obiectivului „Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina)” se diminuează cu valoarea de 0,65 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Alimentari cu apa industriala. Fântâni ornamentale si zone verzi’1 se diminuează cu valoarea de 0,35 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Execuție canalizare menajera Calea Sagului” se diminuează cu valoarea de 498,81 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Extindere rețele apa cartier Plopi” se diminuează cu valoarea de 221,65 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Extindere rețele apa-cartier Ghiroda” se diminuează cu valoarea de 0,17 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Consolidare pasaj Cal. Șagului” se diminuează cu valoarea de 668,06 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti)” se diminuează cu valoarea de 379,25 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Amenajare str. Vânătorilor’1 se diminuează cu valoarea de 31,75 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Amenajare Calea Torontalului si extindere” se diminuează cu valoarea de 847,59 mii euro, suma totală astfel rezultată fiind în cuantum de 2.648,27 euro.

Sumele totale rezultate, evidențiate în cele două paragrafe de mai sus, în valoare totală de 3.723,27 mii euro au fost alocate pentru majorarea sumei aferente realizării obiectivului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” cu o valoare de 3.530,36 mii euro și pentru realizarea noului obiectiv de investiții: „Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre b-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie” ‘in valoare de 192,91 mii euro.

Având în vedere cele de mai sus, se propune modificarea listei obiectivelor de investiții care urmează a fi realizate din creditul bancar în valoare de 7.500.000 euro, conform celor expuse în prezentul referat.

Pentru toate aceste considerente, vă înaintăm propunerea de modificare a anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările și completările ulterioare, și propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre care se regăsește în Anexă.

Viceprim a r, Sorin Grindeanu


Director economic,

Smaranda HaracicuSef Serviciul Buget, Steliana Stanei u

Avizat jgrid-i4,

COD FP 53-01, VERI