Hotărârea nr. 8/2011

8/25.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009
Hotararea Consiliului Local 8/25.01.2011
privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 891/14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/28.07.2009 privind vinzarea terenurilor aferente imobilelor constructii dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995;
In conformitate cu Sentinta Civila nr. 380/03.03.2010 a Tribunalului Timis Sectia Comerciala si de Contencios si Decizia Civila nr. 1169/11.11.2010 a Curtii de Apel Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de atribuire si vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr.112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu , Institutia Arhitectului Sef , Serviciul Bancă de Date Urbane si Cadastru şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Tip teren

zona

Casa famil.1 prop

Casa familiara.2 prop

Condominiu

construibil

neconstruibil

construibil

neconstruibil

construibil

neconstruibil

dezmembrabil

nedezmembrabil

Dezmembrabil

Nedezmembrabil

centrala

220

110

220

130

65

220

130

15

mediana

90

50

90

50

25

90

50

12

Peri- <1000mp ferica

40

22

40

22

11

40

22

10

PRETURILE SUNT EXPRIMATE INEURO/MP.

Zonele sunt stabilite in conformitate cu zonele in baza carora s-au vindut imobilele la Legea 115/95

Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren construibi Isi dezmembrabil, reprezintă nivelul prețului de piata, stabilit pe baza informatiilor de pe piata imobiliara din Timisoara pentru aceasta perioada.

Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren construibil si nedezmembrabil, reprezinta valoarea de piata diminuata cu restrictiile de folosire datorate planurilor urbanistice si a exstentei cooproprietarilor.

Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren neconstruibil, reprezinta valoarea terenului pentru categoria de folosinta de curti si gradina.

13.01.2011

INTOCMIT

Ing.Opra PetruPRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR

dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Nr.______________________________

REGULAMENT

privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009

Capitolul I. Atribuirea terenurilor aflate sub imobilele-construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995

Obiect al atribuirii îl constituie terenurile de sub imobilele construcț ii

5 cumparate în temeiul Legii nr. 112/1995, atestate de catre Directia Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în favoarea persoanelor fizice cu cetățenie română.

Fac obiectul atribuirii terenurile din domeniul privat al municipiului Timișoara.

Direcția Patrimoniu și Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru vor întocmi o situație cu atestarea domeniul public al municipiului Timișoara și vor propune trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor solicitate în vederea atribuirii terenului ocupat de sub construcțiile vândute în baza Legii nr. 112/1995.

Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentației de atribuire a terenurilor de sub imobilul construcție, este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părți ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcție de suprafața construită a apartamentului, apartamentare care va fi făcută de către solicitanți printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului.

În vederea atribuirii terenului, solicitanții vor depune la Primăria Municipiului Timișoara - Direcția Patrimoniu, următoarele documente:

 • - cerere tipizată - completată de proprietar;

 • - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi;

 • - extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii - în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi;

 • -  dovada cetățeniei române (carte/buletin de identitate, pașaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)

 • - contractul de închiriere asupra terenului și dovada achitării la zi a chiriei - în copie;

 • - contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcție încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995, - în copie.

 • - plan de carte funciară, plan de situație în sistem de proiecție Stereo 70 și în format digital conform HCL 137/2008.

 • - documentațiile tehnice în vederea emiterii ordinului Prefectului vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului și vor conține date referitoare la suprafața ocupată de construcțiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafața ocupată de extinderi -dacă este cazul, suprafața terenului ocupată de alte construcții existente pe teren și suprafața liberă (bilanț teritorial), folosința actuală a terenului

Întregul dosar cuprinzând documentele sus enumerate, împreună cu avizul favorabil al Direcției Patrimoniu (referitor la suprafața ce urmează a fi atribuită prin ordinul Prefectului și referitor la existența eventualelor notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 și O.U.G. nr. 94/2000) se transmite la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Serviciul Administrare Fond Funciar după obținerea răspunsului din partea Serviciului Juridic cu privire la inexistența litigiilor asupra terenului solicitat și după verificarea bazei de date proprie (referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar) întocmește propunerea de atribuire a terenului solicitat prin ordin al Prefectului și înaintează documentația la Instituția Prefectului - Județului Timiș.

Listele de atribuire a terenurilor aflate sub imobilele-construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 vor fi supuse în prealabil aprobării CLMT .

Capitolul II. Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului.

Obiect al vânzării îl constituie terenurile aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului atestate de către Direcția Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în favoarea proprietarilor - persoane fizice/juridice române.

Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentației de atribuire a terenurilor de sub imobilul construcție, este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părți ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcție de suprafața construită a apartamentului, apartamentare care va fi făcută de către solicitanți printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului.

In conditiile respectării Legii nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, protecția monumentelor istorice, obligatoriu se va solicita exercitarea dreptului de preemțiune din partea Serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor .

Direcția Patrimoniu va solicita Direcției pentru Cultura, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Timiș, exercitarea dreptului de preemțiune.

Direcția Patrimoniu și Serviciul Banca de Date Urbane și Cadastru vor întocmi o situație cu atestarea domeniul public al municipiului Timișoara și vor propune trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor solicitate în vederea vânzarii terenului excedentar terenului aflat sub imobilul construcție.

/V

În vederea vânzării terenului, solicitanții vor depune la Primăria Municipiului Timișoara - Direcția Patrimoniu, următoarele documente:

 • - cerere tipizată - completată de proprietar;

 • - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi;

 • - extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii - în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi;

 • -  dovada cetățeniei române (carte/buletin de identitate, pașaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art.22 din Legea nr. 21/1991 republicata)

 • - contractul de închiriere asupra terenului și dovada achitării la zi a chiriei - în copie;

 • - contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcție încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 - în copie.

 • - plan de carte funciară, plan de situație în sistem de proiecție Stereo 70 și în format digital conform HCL 137/2008;

 • - documentațiile tehnice în vederea vânzării vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului și vor conține date referitoare la suprafața ocupată de construcțiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafața ocupată de extinderi -dacă este cazul, suprafața terenului ocupată de alte construcții existente pe teren și suprafața liberă (bilanț teritorial), folosința actuală a terenului. - raportul de expertiză -evaluare întocmit de către un expert autorizat, efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului, aprobat de către Comisia constituită prin dispoziția Primarului.

Direcția Patrimoniu va solicita Serviciului Administrare Fond Funciar date referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar, Serviciului Juridic date cu privire la eventualele litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești asupra terenului solicitat. De asemenea, va solicita Serviciului Banca de Date Urbane și Cadastru avizul unic pentru rețelele edilitare existente, iar Direcției Tehnice și Instituției Arhitectului Șef exprimarea unui punct de vedere cu privire la vânzarea terenului în eventualitatea existenței unor proiecte ce ar putea afecta terenul solicitat spre cumpărare.

Obiectul vânzării îl constituie terenurile în suprafața maximă de 1000 mp.; vânzarea terenurilor ce excede suprafața de 1000 mp. va fi supusă analizei Comisiei (constituită prin dispoziția Primarului) care va inainta o propunere Primarului in vederea promovării unui proiect de hotărâre către CLMT privind oportunitatea vânzării sau a includerii in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului ce excede suprafata de 1000 mp.

Terenurile rămase libere după demolarea construcțiilor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, terenurile concesionate pentru extinderi - ocupate în prezent de construcții fac obiectul vânzării conform procedurii prevăzute de prezentul regulament.

Terenurile aferente imobilelor condominii aflate în proprietatea aceluiași proprietar vor fi tratate distinct la vânzare, ca și o proprietate individuală.

Verificarea pe teren a conformității documentației depuse va fi efectuată și aprobată de către Comisia constituită prin dispoziția Primarului.

In evaluarea terenurilor expertiza va tine cont de cele trei zone conform HCLMT 275/2009, de tabelul anexa la prezentul regulament intocmit de expert ANEVAR ing. Opra Petru, care stabileste valori minime obligatorii , precum si de urmatoarele criterii minime de evaluare:

 • - Terenuri proprietate individuală;

 • - Terenuri proprietate colectivă;

 • - Zona in cadrul localitații;

 • - Terenuri construibile,

 • - Terenuri neconstruibile- zone verzi, curți si grădini;

 • - Terenuri ocupate de construcții concesionate;

 • - Terenuri ocupate de rețele edilitare, servituți;

 • - Accesul la utilitați, cai de comunicație,dotări;

 • - Acces la mijloacele de transport in comun;

 • - Forma si dimensiunile parcelei;

 • - Prevederile PUG, PUZ, PUD;

 • - Regimul de înaltime maxim admis;

 • - Funcțiunea permisa pe parcelă;

 • - Cladiri monumente istorice;

 • - Posibilitatea comod partajabilă in natura a terenului in cazul proprietaților in cote parți;

 • - Posibilitatea dezmembrarii ulterioare a terenului rezultand o parcelă edificabila sau posibilitatea alipirii la alte parcele din vecinatate;

Vânzarea cotelor ideale în cazul proprietăților condominii nu inlatura starea de indiviziune existentă.

Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului va fi supusă în prealabil aprobării CLMT pentru fiecare imobil in parte .

Capitolul III. Dispoziții finale

Nu fac obiectul prezentului regulament terenurile aferente imobilelor revendicate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora, precum și terenurile aflate în litigiu, până la clarificarea situatiei juridice a acestor imobile.

Anexa nr. 1 cuprinzând plansa cu cele trei zone ( zona periferică , zona mediană și zona centrală) ale Municipiului Timișoara, zonare care a stat si la baza vinzarii construcțiilor in baza Legii nr. 112/1995 și Anexa nr. 2 cuprinzând valorile minime obligatorii de vânzare - întocmit de expert ANEVAR ing. Opra Petru, constituie părți integrante din prezentul regulament.

DIRECȚIA PATRIMONIU

9

DIRECTOR


BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

Ec.NICUȘOR C-TIN MIUȚ


ing. CĂLIN PÎRVA


ARHITECT ȘEF


INSTITUTA ARHITECTULUI ȘEF

SERVICIUL BANCA de DATE URBANE și CADASTRU


Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU


ing. DAN ROBESCU


SERVICIUL JURIDIC


SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR


Jr. DANIEL VĂCĂRESCU


Ing. EDITH SAS


AVIZAT JURIDIC SEF SERVICIU JURIDIC

Jr.MIRELA LASUSCHEVICI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2011- 891/14.01.2011

Aprobat,

Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT pentru aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009

Având în vedere faptul că potrivit art. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, în situațiile de vânzare către chiriași a apartamentelor și când e cazul, a anexelor gospodărești și a garajelor aferente se dobândește și asupra terenului aferent, cu respectarea dispozițiilor ultimului articol din lege, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara cu nr. 275 din 2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995.

Asupra hotărârii mai sus menționate a fost formulată acțiune pe rolul instanțelor de judecată de către Prefectul Județului Timiș având ca obiect constatarea nulității absolute parțiale, în ceea ce privesțe dispozițiile art. 3 al hotărârii.

Prin Sentința Civilă nr. 380/03.03.2010 a Tribunalului Timiș - Secția Comercială și de Contencios Administrativ, se admite în parte acțiunea formulată de Prefectul Județului Timiș având ca obiect anulare act administrativ, constatând nulitatea absolută parțială a HCL nr. 275/28.07.2009, în ceea ce privește dispozițiile art. 3, respingând în rest acțiunea.

Ulterior, Curtea de Apel Timișoara - Secția Contencios Administrativ și Fiscal prin Decizia Civilă nr. 1169 din 11.11.2010 admite recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara împotriva Sentinței Civile nr. 380 din 03.03.2010 și modifică sentința în sensul că respinge acțiunea formulată de către reclamant, în cazul de față Prefectul Județului Timiș.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesar a se reglementa punerea în practică a prevederilor HCLMT 275/2009 prin elaborarea unui regulament de aplicare a acesteia.

Urmare a celor de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe regulamentul privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor Constantin Miuț

ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE

Ing. Călin N. Pîrva

AVIZAT

Serviciul Juridic Șef serviciu,

Cj. Mirela Lasuschevici

FP 5301 ver. 1