Hotărârea nr. 79/2011

79/01.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 79/01.03.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-3771/25.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara, prin eliminarea sintagmei "lucrări la spaţiile verzi ca lucrări de investiţii în infrastructură".

Art. 2: Astfel art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara, va avea următorul cuprins:
"Art.1: Pentru toate licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara, care vizează lucrări edilitare de infrastructură: apă-canalizare, lucrări rutiere aflate în proprietatea municipalităţii, şi toate lucrările care înseamnă investiţii în infrastructură, se instituie obligativitatea întocmirii Caietelor de Sarcini, în sensul evaluării ofertelor, conform legii după cum urmează:
- 60% preţul;
- 35% durata
- 5% garanţia execuţiei."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - mediei locale;


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR

dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2011-

REFERAT

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria

Municipiului Timișoara

Specificul în spațiile verzi îl constituie reamenajarea și întreținerea acestora, lucrări care constă în principal în plantarea de material dendrologic (arbori, arbuști, plante floricole, gazon) precum și lucrări de întreținere a acestuia.

Menționăm de asemenea că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din 25.01.2011 la punctul 23 al Ordinei de zi s-a discutat ca Hotărârea Consiliului Local nr.431/30.11.2010 să fie explicitată, respectiv să fie aplicată pentru investițiile în lucrările edilitare de infrastructură, apă-canalizare și lucrări rutiere. Astfel s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local nr. 20/25.01.2011, privind modificarea și completarea Hotârii Consiliului Local nr. 371/30.11.2010 privind Caietele de Sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Ținând cont de faptul că amenajările de spații verzi nu sunt lucrări de infrastructură, edilitare, propunem în acest sens modificarea art.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.20/25.01.2011 ce modifică art.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.11.2010, care va avea următorul cuprins:

„Art.1: Pentru toate licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara, care vizează lucrări edilitare de infrastructură: apă-canalizare, lucrări rutiere aflate în proprietatea municipalității, și toate lucrările care înseamnă investiții în infrastructură, se instituie obligativitatea întocmirii Caietelor de Sarcini, în sensul evaluării ofertelor, conform legii după cum urmează:

  • -   60% prețul;

  • -  35% durata

  • -   5% garanția execuției.”

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare,

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,      ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI,

VASILE CIUPA ’                     DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC,

PP53 - 01 vers.1

Red:, Dact: DMN, ex. 1