Hotărârea nr. 77/2011

77/01.03.2011 privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei"
Hotararea Consiliului Local 77/01.03.2011
privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-3273 / 17.02. 2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.3 alin (1) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit.b) si e), alin (4) lit. a), alin(6) lit. a) pct.3,4,5 si 6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport" pentru organizarea si desfasurarea actiunilor sportive cu ocazia Zilei Timisoarei, cuprinse în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Suma alocata va fi utilizata atât pentru cheltuieli de organizare a manifestatiilor sportive cât si pentru cheltuieli legate de protocolul de primire a delegatiilor invitate din orasele înfratite cu municipiul Timisoara: Karlsruhe,Gera,Treviso, Faenza, Udine, Szeged, Novi-Sad, Mulhouse, Cernauti si Graz.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestari se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                           APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                            PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU-     GHEORGHE CIUHANDU

BAZE SPORTIVE

SC 2011-3273 /17.02. 2011_______________________________________________________

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.30; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea finantarii din bugetul local pentru manifestarile sportive cu ocazia''Zilei Timisoarei''

La inițiativa Primarului Municipiului Timișoara, în perioada 29 iulie - 5 august 2011 se vor organiza în municipiul Timișoara o serie de manifestări culturale si sportive, cu ocazia sărbătoririi Zilei Timișoarei.

Sărbătorirea în luna august a Zilei Timișoarei a prilejuit an de an ocazia desfasurarii unor activități sportive derulate in cartiere prin Consiliile Consultative, respectiv au fost promovate de catre Municipiul Timisoara si alte actiuni care au dobandit deja o traditie:

-Cupa Municipiului Timișoara, cu participanti de toate categoriile de varsta, circa 28-32 echipe din cartierele Timișoarei;

-Cupa Municipiului Timișoara, pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani, circa 4-6 echipe din oras si 4 echipe invitate din străinătate, din orasele infratite.

-Cupa Orașelor Înfrățite, la care au participat minim 8 echipe, din care 6 echipe au reprezentat invitati din străinătate și anume din orașele înfrățite Treviso, Karlsruhe, Szeged, Novi-Sad, Udine, Faenza Aceste manifestari au atras un numar mare de participanti din Timisoara si strainatate, pe diferite categorii de varsta a populatiei, intr-un spirit competitiv si un ambient placut , insumand peste 650 persoane tineri si adulti, pentru practicarea sportului recreativ.

S-a reusit astfel sa fie atins scopul si obiectivele principale care au stat la baza promovarii acestor actiuni sportive: deschiderea catre populatie prin atragerea unui numar cat mai mare de participanti de diferite varste in practicarea exercitiului fizic si sportului de timp liber;

atingerea unui grad ridicat de socializare a categoriilor de populatie implicate in competitii, atat cele din municipiu cat si cu participantii din strainatate; dezvoltarea turismului sportiv, promovarea valorilor culturale ale orasului si zonei, inclusiv a imaginii municipiului Timisoara in tarile europene.

Avand in vedere criteriile enumerate si tinand cont de prevederile Legii nr.215/2001, a administrației publice locale -republicate, din art.36 referitor la atributiile consiliului local, alin. (2) lit.b,e, alin (4)lit a, alin(6)lit. a-pct.3,4,5,6 si de art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului (actualizată) „autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale”,

propunem alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie” respectiv subcapitolul 67.02.05.01 - „Servicii recreative și sportive - Sport”.

Suma alocată va fi utilizată atât pentru cheltuielile de organizare a actiunilor sportive ocazionate de sărbătorirea Zilei Timișoarei cât și pentru cheltuielile legate de Protocolul de primire a delegațiilor invitate din orașele înfrățite cu municipiul Timișoara, respectiv: Karlsruhe,Gera,Treviso, Faenza,Udine, Szeged, Novi-Sad, Mulhouse,Cernauti,Graz.

FP53-01,ver.1

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări și de protocol se va realiza pe bază de acte doveditoare.

În Anexa 1 sunt cuprinse actiunile sportive propuse pentru a fi cuprinse in program si categorii de cheltuieli care vor fi efectuate pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor.

Viceprimar,


Adrian Orza


Director executiv Directia Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Director executiv Directia Economica,

Smaranda Haracicu

Avizat juridic,

Mirela Lasuschevici


Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze sportive,

Martin Staia

Întocmit consilier

Ioan Mihai Costa


FP53-01,ver.1

Anexa 1


CHELTUIELI DE ORGANIZARE ȘI PROTOCOL CU OCAZIA ZILEI TIMIȘOAREI 2011


I. Cupa ''Municipiului Timișoara'':

- vor participa în jur de 28-32 echipe din cartierele Timișoarei,

Cheltuieli :

pe grupe de varste- open terenuri arbitraje asistență medicală echipament sportiv(premii) alte premii, trofee


 • II. Cupa ''Municipiului Timișoara'' pentru copiii născuți 1995-1996:

8-10 echipe participante

Cheltuieli :    - cazare + masă ,in cazul participarii unor echipe din strainatate(orase infratite)

 • -   arbitraje

 • -   asistență medicală

 • -  premii

 • III. Cupa '' Orașelor Înfrățite '':

- vor participa 8 echipe , categorii de varsta open, din care minim 6 echipe a câte 15 jucători / echipă vor fi invitate din străinătate și anume din orașele înfrățite: Karlsruhe,Gera,Treviso, Faenza, Udine, Szeged, Novi-Sad, Mulhouse, Cernauti si Graz.


Cheltuieli :

 • -   cazare + masă : 3 zile

 • -   arbitraje

 • -   asistență medicală

 • -  premii

Total buget program''Zilele Timisoarei 2011'': 40.000 lei


Viceprimar,


Director executiv Directia Patrimoniu,


Adrian Orza


Nicusor Constantin Miut


Director executiv Directia Economica,

Smaranda Haracicu


Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze sportive, Martin Staia

Întocmit consilier

Ioan Mihai Costa


FP53-01,ver.1


Anexa 1


CHELTUIELI DE ORGANIZARE ȘI PROTOCOL CU OCAZIA ZILEI TIMIȘOAREI 2011

I. Cupa ”Municipiului Timișoara”:

- vor participa în jur de 28-32 echipe din cartierele Timișoarei,

Cheltuieli :

pe grupe de vârste- open terenuri arbitraje asistență medicală echipament sportiv(premii) alte premii, trofee

 • II. Cupa ’ 'Municipiului Timișoara” pentru copiii născuți 1995-1996:

8-10 echipe participante

Cheltuieli:    - cazare + masă ,in cazul participării unor echipe din strainatate(orase in frați te)

 • -   arbitraje

asistență medicală

 • -  premii

 • III. Cupa ” Orașelor înfrățite ”:

- vor participa 8 echipe , categorii de varsta open, din care minim 6 echipe a câte 15 jucători / echipă vor fi invitate din străinătate și anume din orașele înfrățite: Kaiîsnihc,Gcra,Trcviso, Faenza, Udine, Szeged, Novi-Sad, Mulhouse, Cernăuți si Graz.

Cheltuieli :    - cazare + masă : 3 zile

arbitraje

asistență medicală premii

Total buget program”Zilele Timișoarei 2011”: 40.000 lei


Director executiv Direcția Patrimoniu,

Nicusor Constantin Miut

Director executiv Direcția Economica,


Smaranda IIaraci


FP53-01,ver.l