Hotărârea nr. 76/2011

76/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,
Hotararea Consiliului Local 76/01.03.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. UR2011-001823/03.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. R 7716 din 15.06.2010;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 01/14.01.2010 şi Avizul favorabil nr. 01/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. INTERBRICK S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 43/2009, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: UTR 1 - SERVICII: POT max. = 50 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălţime max. = S+P+6E+Er; UTR 2 - LOCUINTE COLECTIVE: POT max. = 35 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălţime max. = S+P+6E+Er, nr. maxim de apartamente = 110, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001318/11.03.2010, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 759/29.11.2010.

Art. 3: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public şi înscrierea în C.F. a servituţilor de trecere auto şi pietonal, conform Planşei de Circulaţia terenurilor nr. 43 A 05, suprafeţele exacte fiind stabilite până la faza de autorizare.

Art. 4: Terenul studiat este în suprafaţă totală de 6162 mp, este înscris în CF nr. 414822 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 83967 nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/8), nr. cadastral/nr. topografic 414822 în suprafaţă: din acte - , şi măsurată = 1974 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 414840 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105204, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/7), nr. cadastral/nr. topografic 414840 în suprafaţă: din acte - , şi măsurată = 984 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 407141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105170, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/3), nr. cadastral/nr. topografic 407141 în suprafaţă: din acte = 1970 mp, şi măsurată = 1970 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 414820 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110648, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/4) nr. cadastral/nr. topografic 414820 în suprafaţă: din acte = 1234 mp, şi măsurată = 1232 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; fiind proprietatea S.C. INTERBRICK S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. INTERBRICK S.R.L;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. str. Martir Miroslav Todorov nr.2, tel : 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL

”LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII” strada Constructorilor, nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timișoara

beneficiar:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent Plan Urbanistic Zonal “LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII” strada Constructorilor nr.4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timișoara

Proiect nr.43/2009

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII - strada Constructorilor nr.4A, nr.4B, nr.4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5 , Timișoara, Județul Timiș” și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007);

 • -  P.U.Z. ”Zona Ion lonescu de la Brad”, proiect nr. 5/2003, întocmit de S.C. "ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L., aprobat prin H.C.L. 186/2003

 • -  P.U.D. “Ansamblu de locuințe colective și servicii” - strada Ion Ionescu de la Brad, nr.11, Timișoara - beneficiar S.C.”CRISTIAN ANDRONIC” S.R.L., proiectant S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L., aprobat în baza H.C.L. nr.304/31.07.2007.

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII - strada Constructorilor nr.4A, nr.4B, nr.4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5 , Timișoara, Județul Timiș”, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață de 6.200mp, identificată prin:

-C.F. nr.414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor)

 • - C.F. nr.414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A,

- C.F. nr.414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B, -C.F. nr.407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

aflată în proprietatea S.C.”INTERBRICK”S.R.L.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa Reglementări urbanistice nr. 43 A04. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin amplasament,

funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

 • ■ Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității

mediului natural (al vegetației mature și sănătoase) și a echilibrului ecologic.

 • ■ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.3. Zonele construite protejate

■ În zonă nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 • 2.2.5. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • ■ Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în

5                                                      I                                                                                                      5                                                               5                                                                         5

cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.6. Procentul de ocupare a terenului

 • ■ În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

UTR1 (servicii)

POTpropus = max.50 %

UTR2 (locuințe colective și funcțiuni complementare)

POTpropus = max.35 %

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în intravilanul Municipiului Timișoara și face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara. La nivelul terenului studiat în suprafață de 6200 mp, s-au delimitat următoarele zone funcționale:

 • - UTR 1 - zonă pentru servicii

 • - UTR 2 - zonă pentru locuințe colective și funcțiuni complementare.

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru UTR 1 - zonă pentru servicii (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț) :

 • ■ instituții, servicii, comerț, alimentație publică

 • ■ sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

 • ■ sedii sociale, colective și personale

 • ■ servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.

 • ■ comerț cu amănuntul

 • ■ hoteluri, agenții de turism

 • ■ restaurante, baruri, cafenele, cofetării

 • ■ parcaje la sol, garaje subterane

 • ■ spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite

 • ■ spații plantate scuaruri,

 • ■ construcții pentru echiparea echiparea tehnico+edilitară

 • ■ căi de acces carosabile și pietonale, drumuri în incintă cu acces public

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru UTR 2 - zonă pentru locuințe colective și funcțiuni complementare:

 • ■ locuințe colective, cu regim de înălțime maxim S+P+6E+Er

 • ■ amenajări aferente locuințelor

 • ■ căi de acces carosabile și pietonale în incintă cu acces public,

 • ■ căi de acces carosabile și pietonale domeniu public,

 • ■ parcaje subterane

 • ■ spații plantate

 • ■ locuri de joacă pentru copii

 • ■ spații pentru sport și recreare

 • ■ construcții pentru echipare tehnică

■ împrejmuiri.

 • 3.3.  UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru UTR 1 - zonă pentru servicii:

 • ■ Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea parterul orientat spre străzi și spre traseele pietonale.

Profil funcțional admis cu condiționări pentru UTR 2 - zonă pentru locuințe colective și funcțiuni complementare:

 • ■ Se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni, cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi ( între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc;

 • ■ Se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiția asigurării unui acces separat. Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale.

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • ■ Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru UTR 1 - zonă pentru servicii (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț):

 • ■ activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 • ■ construcții provizorii de orice natură

 • ■ depozitare en-gros

 • ■ stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini

 • ■ depozitări materiale refolosibile

 • ■ platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■ activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituții publice.

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru UTR 2 - zonă pentru locuințe colective și funcțiuni complementare:

 • ■ schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații;

 • ■ schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație ( holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);

 • ■ construcții provizorii de orice natură

 • ■ depozitare en-gros sau mic-gros

 • ■ depozitări materiale refolosibile

 • ■ platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • ■ depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • ■ stații de întreținere auto cu capacitate peste 3 mașini;

 • ■ stații de betoane

 • ■ lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice si construcțiile învecinate.

 • 3.6. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

- pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație interioare (străzi majore, principale, drumuri în incintă cu acces public) prevăzute în PUZ, cu excepția construcțiilor subterane (subsol).

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • ■ Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Construcțiile supraterane se vor amplasa cu o retragere de min. 3,71m-4,425m față de aliniamentul stradal al străzii Constructorilor - INEL IV, respectiv o retragere de min. 3,00m față de limita sudică, conform planșei 43 A04- "Reglementări Urbanistice” și 46 A03- "Posibilități de mobilare”;

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, accese la parcaje subterane, împrejmuiri și poartă;

 • ■ Înălțimea clădirii nu va depăși distanța măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

Condiții de amplasare pentru UTR 1 si UTR 2 - zonă de locuințe colective și servicii:

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 19,00m față de axul str. Constructorilor - INEL IV situat la Nord, respectiv o retragere de min. 13.00m față de axul drumului propus la Sud conform Secțiunii longitudinale din planșa 43 A04 - "Reglementari Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■ Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■ Construcțiile amplasate izolat vor respecta distanța de minimum jumătate din înălțimea maximă la cornișă ( h/2 ) față de limitele laterale conform Secțiunii transversale din planșa 43 A04- “Reglementari Urbanistice”.

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Parcela nu prezintă limită posterioară întrucât are front la două 2 căi de circulație: la nord - Strada Constructorilor (Inel IV), respectiv la sud strada nou propusă și este încadrată de proprietăți private pe lateral.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Locuințele colective se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Construcțiile vor fi accesibile printr-un drum în incintă cu acces public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori.

 • ■ Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale,

piețe pietonale, drum în incintă cu acces public;

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Toate clădirile vor fi racordatate la rețele tehnico- edilitare publice;

 • ■ Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon.

 • ■ Alimentarea cu apă se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipiului Timișoara, din conducta de alimentare cu apă existentă De 125 mm pe strada Constructorilor (până în dreptul străzii Henriette Delavrancea Gibony), prin extindere de rețea de apă.

 • ■ Debitul de ape uzate menajere se va descărca în rețeaua de canalizare existentă Dn 500 mm de pe Calea Sever Bocu, prin extinderea rețelei de canalizare pe strada Constructorilor.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare

existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare    cu energie electrică.

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror a căror extindere se preconizează.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție. Fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le

adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum cu acces public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Clădirile de locuit sau cu funcțiuni de servicii, pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private cu acces public.

 • ■ Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public (conform precizărilor din planșa 43 A05 “Circulația terenurilor”).

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea clădirii nu va depăși distanța măsurată pe

orizontală din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er, conform Secțiunilor longitudinale și transversale din planșa 43 A04 “Reglementări urbanistice”.

 • ■ Înălțimea maximă a construcțiilor la ultima cornișa este stabilită la 25,0m, conform Secțiunilor longitudinale și transversale din planșa 43 A04 ”Reglementări urbanistice”.

 • ■ Înălțimea la coama acoperișului este determinată de dimensiunea construcției.

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■ Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■ Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • ■ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al

zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și

suprafața terenului.

UTR 1 (servicii)

 • ■ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru UTR 1 este:

POT = max. 50% (cu excepția parcajului din subsol, care poate ocupa max.90% din suprafața parcelei finale)

 • ■ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru UTR 1 este:

CUT = max. 3 (fără subsol)

UTR 2 (locuințe colective și funcțiuni complementare)

 • ■ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru UTR 1 este:

POT = max. 35% (cu excepția parcajului din subsol, care poate ocupa max.90% din suprafața parcelei finale)

 • ■ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru UTR 1 este:

CUT = max. 3 (fără subsol)

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • -  vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  1,15 locuri de parcare / apartament

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ În situația în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme în zone, acestea se vor realiza din pavaje permeabile.

 • ■ Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 25,00% din suprafața totală a terenului.

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate și de plantații de protecție.

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

 • ■ Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.5.3. Împrejmuiri posibile

 • ■ Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,6m, dublat de gard viu;

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,50m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

■ Deșeurile menajere vor fi adunate în containere preluate și transportate periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timișoara.

4.6. BILANȚ TERITORIAL

UTR1 (servicii)_________

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAȚIA EXISTENTĂ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCȚII

0 (0%)

930 ,max 50%

DRUMURI PUBLICE

-

-

SPAȚII VERZI

-

min 465 min (25%)

PARCAJE ecologice

-

103,5 ( 5,5%)

SPAȚII DE JOC PENTRU COPII

-

-

CIRCULATII

Carosabil, trotuare, Parcări (dalaje înierbate)

-

361,5 , 19,5%

TOTAL

1860

1860 (100%)

UTR2 (locuințe colective și funcțiuni complementare)

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAȚIA EXISTENTĂ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCȚII

DRUMURI PUBLICE

SPAȚII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAȚII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

1519 ,max 35%

125, ( 2,9%)

min 1085 min 25%,

276 ( 6,3%)

390,   ( 9% )

CIRCULATII

Carosabil, trotuare

-

945,   ( 21,8%)

TOTAL

4340

4340 (100%)

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există două Unități Teritoriale de Referință:

 • •  UTR 1 - Servicii

 • •  UTR 2 - Locuințe colective și funcțiuni complementare.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. str. Martir Miroslav Todorov nr.2, tel : 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro


PLAN URBANISTIC ZONAL

”LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII” strada Constructorilor, nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timișoara

beneficiar:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

MEMORIU

Proiect nr.43/2009

 • 1. Introducere

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumirea lucrării:

   PLAN URBANISTIC ZONAL

   ”LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII”

   Amplasament:

   Strada Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timișoara

   • - C.F. nr. 414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor)

   • - C.F. nr. 414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A,

   • - C.F. nr. 414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B,

   • - C.F. nr. 407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

   Nr. proiect:

   43/2009

   Beneficiar:

   S.C. “INTERBRICK” S.R.L.

   Elaborator: (Proiectant)

   s.c.”ARHITECT TRIMBITAS”s.r.l.

   s.c.”ELATIS”s.r.l.

   s.c.”COSMUN WEST”s.r.l.

   s.c.”CAPABIL”s.r.l.

   s.c.”PILOT CAD”s.r.l.

   Data elaborării:

   decembrie 2010

   Faza de proiectare:

   PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

  • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

   • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal : "LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII” strada Constructorilor nr. 4A 4B 4C și Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului:

■ S.C. “INTERBRICK” S.R.L.

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul realizării unui ansamblu de locuințe colective și servicii, pe parcelele cu front la strada Constructorilor situate la adresele mai sus menționate, identificate prin:

 • - C.F. nr.414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor)

 • - C.F. nr.414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A,

 • - C.F. nr.414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B,

 • - C.F. nr.407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981 mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Ținând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timișoara, prin inițierea și scoaterea la licitație a studiilor de fundamentare, conform legislației în vigoare, ca etapă preliminară Primăria Municipiului Timișoara a inițiat “Studiile directoare privind densificarea țesutului urban în municipiul Timișoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiată - limitrofă arterei majore Strada Constructorilor - inel IV se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în punctul de interferență al subzonei unităților industriale existente - aflate în curs de reconversie, cu subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă.

Astfel, propunerea de față se raportează la strategia de dezvoltare și mobilare urbană stabilită prin studiile mai sus menționate.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului Timișoara, în intravilanul municipiului, având front la strada Constructorilor. Amplasamentul este în apropierea intersecției străzii Constructorilor cu viitorul traseu al străzii Holdelor.

 • Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 24, delimitat după cum urmează:

 • -  la nord, de Strada Constructorilor

 • -  la vest, de incinta societății S.C. ”FORADEX” S.A.

 • -  la sud, de o parcela proprietate privată

 • -  la est de o parcela proprietate privată.

 • Conform P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin H.C.L. 157/2002, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcționale în punctul de interferență al subzonei de servicii existente cu subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă, subzona rezidențială propusa cu locuințe P,P+1, P+2 si subzona industriala existenta.

 • Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003, amplasamentul se încadreaza în prezent în subzona rezidențială propusă cu cladiri P,P+1E, P+2E.

 • De asemenea, în apropierea amplasamentului studiat, s-a aprobat prin Hotarârea nr.304/31.07.2007 a Consiliului Local al Primăriei Timișoara proiectul în fază de Plan Urbanistic de Detaliu “ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII” - strada Ion lonescu de la Brad, nr.11, Timișoara - beneficiar S.C."CRISTIAN ANDRONIC” S.R.L., proiectant S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L.

 • Zonele învecinate parcelelor studiate sunt următoarele:

0 Limita nordică a terenului este constituită Strada Constructorilor - parte a inelului IV - prevăzuta a fi lărgită față de prospectul actual la 19 metri (în dreptul amplasamentului studiat)

0 La nord de această stradă se află terenuri proprietate privată aflate în teritoriul administrativ Dumbrăvița

0 Limitele sudică și estică sunt constituite din parcele aflate în proprietate privată

0 La vest de terenul studiat se află o parcelă aflată în proprietatea S.C. FORADEX S.R.L.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.392/16.02.2010 pentru elaborare P.U.Z. a fost obținut în baza Avizului Prealabil de Oportunitate nr.1/14.01.2010 prin care se propune Categoria funcțională: locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare, servicii.

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize, eliberate de deținătorii de conducte sau rețele din zonă:

Avizul unic nr. 215 din 12.03.2010:

Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 276 din 23.02.2010

Aviz ENEL Distibuție Banat cu nr. 203 din 26.02.2010

Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara din 24.02.2010

Aviz E-ON Gaz Distribuție cu nr. 3596 din 01.03.2010

Aviz R.A. Transport Timișoara cu nr. UR2010-00-3596 din 24.02.2010

Aviz Aquatim S.A. cu nr. 3567/26.02.2010

Adeverința Direcția de Patrimoniu cu nr. DP2010-002590/18.03.2010

Adeverința Serviciul Juridic cu nr. SC2010-6740/06.04.2010

Adeverința Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02010-502 din 17.03.2010 Avizul de principiu al Aquatim S.A. cu nr.13905/DT-ST/14.07.2010 Avizul de securitate la incendiu nr. 834402 din 23.07.2010

Avizul ANIF nr. 5072 din 28.07.2010

Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara nr.759 din 29.11.2010 Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2010 - 001318/11.03.2010

Avizul de principiu al Direcției de Mediu, Serviciul Protecția Mediului nr.477 din 13.04.2010.

Avizul de principiu al Direcției Drumuri și Transport nr.470 din 20.04.2010.

Aviz sanitar nr. 447/C din 19.07.2010

 • 1.3.3. DATE STATISTICE

Nu e cazul.

 • 1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV cuprins între Calea Aradului și Calea Torontalului există ideea unui parteneriat între Municipiul Timișoara și proprietarii riverani - constituiți din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitară și rutieră. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltări coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluție spectaculoasă sub aspectul edificării de ansambluri rezidențiale cu locuințe colective și servicii, de o parte și de alta a segmentului menționat al străzii Grigore Alexandrescu.

Asemănător segmentului mai sus menționat, se observă și în zona studiată dezvoltări imobiliare constituite predominant din ansambluri de locuințe colective și servicii.

Spre est se preconizează modernizarea străzii Constructorilor - continuare inel IV-prin amenajarea ei ca stradă de categoria a doua cu 4 benzi de circulație, zone verzi, piste ciclisti si trotuare.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.EVOLUTIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Analizând fondul construit existent, se poate observa reconversia vechilor funcțiuni, mai ales a celor industriale.

La nord de strada Constructorilor, se află teritoriul administrativ al comunei Dumbraviță. Toată această zonă este caracterizată de existența parcelelor pentru dezvoltări de locuințe individuale - tipul de subzonă rezidențială cu case P, P+1, P+2. Toate casele deja edificate, sunt de dată recentă și sunt în stare foarte bună, având un regim de înălțime mediu de P+M, P+1E.

La sud de strada Ion Ionescu de la Brad, în zona amplasamentului studiat, se remarcă prezența locuințelor colective, cu un regim de inaltime P+4E, constructii din perioada anilor 1970-1980.

Funcțiunea dominantă a zonei este cea de locuire, prestări servicii și funcțiuni complementare. Regimul de înălțime variază de la P la P+4E.

Începând cu 2007, în zona studiată au fost inițiate investitii imobiliare constând exclusiv în ansambluri rezidențiale cu funcțiuni complementare și servicii. Regimul de înalțime variază, maximul aprobat fiind S+P+6E+Er. Acestea se află în momentul de față în diferite stadii, de la aprobare documentații până la executie.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Această expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru această zonă a conturat în nordul localității existenta unor nuclee de noi locuințe colective, cu un regim de înălțime variind de la P+3E+M la P+6E+Er, apărute prin reconversia unor zone cu caracter industrial.

 • 2.1.3. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Toate ansamblurile rezidențiale edificate deja sau aflate în execuție vor primi o plusvaloare, în momentul în care Inelul IV - sectorul Strada Constructorilor va fi realizat, odată cu toată infrastructura necesară.

Existența infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizării din punct de vedere urbanistic a zonei.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului Timișoara, în intravilanul municipiului, având front la strada Constructorilor. Amplasamentul este în apropierea intersecției străzii Constructorilor cu viitorul traseu al străzii Holdelor.

Zona studiată este delimitată la nord/est de strada Constructorilor - care reprezintă și limita spre nord a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara față de localitatea Dumbrăvița, iar la sud/est de strada Ion Ionescu de la Brad.

Calea Lipovei (situată la vest) este principala arteră de acces la zona de locuințe Ion Ionescu de la Brad, arteră de importanță în creștere.

Pentru zonele de locuințe colective Ion Ionescu de la Brad, străzile Borzești și Ion Ionescu de la Brad reprezintă principalele căi de acces.

Terenul este format din patru parcele cu front la strada Constructorilor, identificate cu adresele Ion Ionescu de la Brad nr.5, și strada Constructorilor nr.4A, 4B și 4C. Terenul are o suprafață totală de 6.200 mp, cu o formă neregulată și cu lungimea frontului la strada Constructorilor de 42.54m.

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

0 Prin prisma poziției în cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită învecinării cu un areal consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

0 Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Inel IV (str. Constructorilor).

0 Zona este deservită cu instituții de interes general în domeniul învățământului și la nivel de comerț alimentar și nealimentar .Toate aceste funcțiuni se află în vecinătatea zonei, fiind concentrate pe Calea Sever Bocu. De asemenea existența terenului cu destinație specială din zonă va presupune o reconversie și propunerea unei funcționalități care să completeze zona.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

   • 2.3.1.1. Terenul are o suprafata relativ plană, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare.

   • 2.3.1.2. Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia Banatului. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea a diverse roci.

   • 2.3.1.3. Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

 • 2.3.1.4.  Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri si nisipuri, cu extindere la

peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ^ 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi), dintre care prezinta interes cea cunoscuta sub numele de “Falia Timisoara Vest”.

 • 2.3.1.5. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g.

 • 2.3.1.6. Adancimea maxima de ingheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

 • 2.3.1.7. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele :

 • a) Temperatura aerului :

 • - media lunara maxima : (+21-22 )° C in iulie, august

 • - media lunara minima : - (1-2)° C in ianuarie

 • - maxima absoluta:     +40°C in 16.08.1952

 • - minima absoluta :      - 29,2°C in 13.02.1935

 • b) Precipitatii :

 • - media lunara maxima : 70 ^ 80 mm

-media anuala :         600 ^ 700 mm

 • - cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm in 01.06.1915

 • c) Vantul :

 • - directii predominante : nord - sud 16% si est - vest 13%

 • 2.3.1.8. CATEVA PRECIZĂRI ASUPRA CONSTRUCȚIEI

Din discuțiile purtate cu beneficiarul construcția reprezintă un imobil in regim de inaltime S+P+6E+Er, cu structura de rezistenta corespunzătoare.

Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, urmand ca definitivarea cotelor de fundare, dimensiunile fundatiilor sa fie definitivate in urma si a celor ce se prezinta in studiul geotehnic de fata, pentru construcțiile ce se realizeaza pe o raza de 15m fata de sondajele realizate. Pentru construcțiile ce se vor proiecta, in afara razei de 15m, fata de sondajele amplasate pe terenul studiat, studiul de fata urmeaza sa se completeze cu alte investigatii geotehnice necesare proiectelor tehnice, care sa permita concluziile necesare pentru definitivarea solutiilor de fundare (cota de fundare, sistemul de fundare, capacitatea portanta a terenului etc.).

 • 2.3.1.9. INVESTIGATII GEOTEHNICE SI STRATIFICATIA GASITA

 • a) Luandu-se in considerare scopul pentru care se elaboreaza studiul geotehnic, s-a considerat util si s-a apreciat ca necesare de catre proiectant realizarea a patru sondaje geotehnice pe adancimea de -8,00 m (S1^S4) conform planului de situatie (anexa 1) si patru sondaje de penetrare (P1^P4) pe adancime de -9,00m.

 • b) Sondajele s-au realizat, folosindu-se trusa mecanica de 4”, pe adancimea de -8,00 m prelevandu-se probe de teren (practic la fiecare 50 cm). Probele de teren prelevate au fost analizate in laborator pe baza carora s-a stabilit stratificatia, precum si caracteristicile geotehnice necesare cunoasterii pamantului existent ca teren de fundare. Rezultatele investigatiilor au fost folosite pentru determinarea si stabilirea granulozitatii si caracteristicilor geotehnice prezentate in plansele 2^5 anexate (profile geotehnice ale sondajelor).

 • c)  Pentru aprecierea capacitatii portante a stratificatiei mentionate s-a realizat penetrarea dinamica cu con, folosindu-se penetrometru dinamic mediu PDM cu greutatea la berbec de 35kg, suprafata conului de baza de 15cm2 . Rezultatele incercarilor de penetrare sunt prezentate in fisele de penetrari facute (anexele 6^9). Diagramele realizate pun in evidenta numarul de lovituri a berbecului pentru patrunderea cu 10cm a conului (N10), ceea ce permite sa se aprecieze variatia rezistentei la penetrare pe adancime (grosimea straturilor de teren), precum si alti indici geotehnici vezi anexele 6^9 a penetrarilor prelucrate.

 • d) Dupa analiza rezultatelor incercarilor de la fata locului si laborator specifice pamanturilor gasite s-au stabilit indicii geotehnici caracteristici acestora si s-au prezentat in fisele de stratificatie precizate in plansele anexate 2^5.

 • e) Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane a fost interceptat la cota de -3,00 m fata de cota terenului natural.

Conform buletinului de analiza al apei rezulta ca apa nu este agresiva fata de beton si contine 95,3mg/dm3 sulfati si 39,0mg/dm3 cloruri.

 • 2.3.1.10. STRATIFICATIE CAPACITATE PORTANTA, CONCLUZII si RECOMANDARI

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc. ) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

Sondajul S1:

- 0,00 ^ - 0,50m - sol vegetal pamant prafos vanat

 • - 0,50 ^ - 2,00m - praf argilos galben maroniu plastic consistent cu calcar dizolvat, indicele de consistenta IC = 0,69^0,73 si modulul de deformatie M = 71^79daN/cm2

 • - 2,00 ^ - 2,50m - argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,72 si modulul de deformatie M =78daN/cm2

 • - 2,50 ^ - 4,50m - argila prafoasa galben maronie plastic consistenta spre baza vartoasa cu oxizi si cu calcar dizolvat si pietrificat, indicele de consistenta IC = 0,66^0,77 si modulul de deformatie M =74^81daN/cm2

 • - 4,50 ^ - 6,50m - argila galbena cu oxizi plastic consistenta, indice de consistenta

IC = 0,69^0,73 si modulul de deformatie M =76^79daN/cm2

 • - 6,50 ^ - 8,00m - argila grasa galben vanata plastic vartoasa spre baza de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 0,79^1,23 si modulul de deformatie M =83^99daN/cm2

Sondajul S2:

 • - 0,00 ^ - 0,50m - sol vegetal pamant prafos vanat

 • - 0,50 ^ - 2,00m - praf argilos galben maroniu plastic consistent cu calcar dizolvat, indicele de consistenta IC = 0,60^0,71 si modulul de deformatie M = 68^77daN/cm2

 • - 2,00 ^ - 2,50m - argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,74 si modulul de deformatie M =80daN/cm2

 • - 2,50 ^ - 4,50m - argila prafoasa galben vanata plastic vartoasa cu rar calcar dizolvat si pietrificat, indicele de consistenta IC = 0,74^0,86 si modulul de deformatie M=80^86daN/cm2

 • - 4,50 ^ - 7,00m - argila galbena cu oxizi plastic vartoasa, indice de consistenta

IC = 0,82^0,75 si modulul de deformatie M =80^88daN/cm2

 • -      7,00 ^ - 8,00m - argila grasa galben vanata, de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 0,90^1,42 si modulul de deformatie M =95^103daN/cm2

Sondajul S3:

 • - 0,00 ^ - 0,50m - umplutura pamant prafos vanat maroniu

 • - 0,50 ^ - 2,00m - praf argilos galben maroniu plastic consistent, indicele de consistenta IC = 0,59^0,71 si modulul de deformatie M = 66^77daN/cm2

 • - 2,00 ^ - 2,50m - argila prafoasa galbena plastic consistenta, indice de consistenta

IC = 0,73 si modulul de deformatie M =79daN/cm2

 • - 2,50 ^ - 4,50m - argila prafoasa galben vanata cu oxizi plastic consistenta spre baza plastic vartoasa, cu indice de consistenta IC = 0,70^0,77 si modulul de deformatie M=77^81daN/cm2

 • - 4,50 ^ - 7,00m - argila galben vanata cu multi oxizi plastic vartoasa, cu indice de consistenta IC = 0,79^0,90 si modulul de deformatie M =83^88daN/cm2

 • - 7,00 ^ - 8,00m - argila grasa vanata de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 1,12^1,40 si modulul de deformatie M =96-102daN/cm2

Sondajul S4:

- 0,00 ^ - 0,50m - sol vegetal pamant prafos vanat

 • - 0,50 ^ - 2,00m - praf argilos galben cu calcar dizolvat plastic consistent, indice de consistenta IC = 0,59^0,71 si modulul de deformatie M = 66^77daN/cm2

 • - 2,00 ^ - 2,50m - argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,72 si modulul de deformatie M =78daN/cm2

 • - 2,50 ^ - 4,50m - argila prafoasa galbena vanata, plastic consistenta, spre baza plastic vartoasa cu oxizi, indicele de consistenta IC = 0,68^0,82 si modulul de deformatie M=75^85daN/cm2

 • - 4,50 ^ - 6,50m - argila galbena plastic vartoasa cu oxizi, indice de consistenta

C = 0,79^0,90 si modulul de deformatie M =83^88daN/cm2

 • - 6,50 ^ - 8,00m - argila grasa galben vanata tare cu oxizi, indice de consistenta

IC = 1,06^1,58 si modulul de deformatie M =94^106daN/cm2

Avand in vedere cele de mai sus rezulta ca stabilitatea terenului este asigurata.

Luand in considerare tipul constructiei si stratificatia prezentata mai sus se apreciaza ca se pot realiza fundatii directe; folosindu-se rezultatele prezentate in anexele 2^9 si prescriptiile in vigoare rezulta capacitatea portanta a terenului dupa cum urmeaza (cotele sunt raportate la cota 0,00 a terenului natural).

Analizandu-se stratificatia mentionata anterior respectiv valorile indicilor geotehnici determinati prin incercari de laborator si teren, prezentate in anexele 2^9, precum si analiza unor solutii de realizare a infrastructurii, stabilita din considerente functionale etc. se considera necesar a se face referiri directe numai la stratul pe care urmeaza sa fie asezate fundatiile, respectiv la cota de fundare a acestora.

 • 2.3.1.11. Terenul de fundare il constitue stratele alcatuite din :

In zona sondajului S1:

 • •  argila prafoasa galben maronie plastic consistenta spre baza vartoasa cu oxizi si calcar dizolvat si pietrificat, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S2 :

 • •  argila prafoasa galbena vanata plastic vartoasa cu rar calcar dizolvat si pietrificat, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S3 :

 • •  argila prafoasa galben vanata cu oxizi plastic consistenta spre baza plastic vartoasa, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S4 :

argila prafoasa galbena plastic consistenta spre baza plastic vartoasa cu oxizi, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Considerând arealul mai larg în care se încadreaza zona studiată, acesta este mărginit la nord de

 • -  strada Constructorilor, ce face parte din rețeaua majoră de circulație rutieră a municipiului Timișoara, respectiv inelul 4 (în perspectivă);

 • -  strada Ialomița și Aleea Demetriade ce fac parte din inelul 3 de circulație al municipiului și reprezintă traseul de tranzit pentru traficul greu;

 • - Calea Sever Bocu ce reprezintă penetrația drumului județean DJ 691 din direcția Lipova.

În interior, zona are o structură rutieră rectangulară cu legături est/vest, între Aleea Demetriade și Calea Lipovei reprezentată din străzile Borzești, Oravița și Frigului. Pe direcția nord/sud există o stradă de categoria II-a ,cu 4 benzi de circulație - strada Holdelor, care face legătura între strada Ion Ionescu de la Brad și strada Pomiculturii.

Parcela este marginită la nord de strada Constructorilor și la sud de strada Ion Ionescu de la Brad, care are în zona parcelei studiate 4 benzi de circulatie.

În prezent strada Constructorilor este realizată cu două benzi de circulație iar inresecția cu Calea Sever Bocu nu este reglementată, acest fapt facând dificilă relația cu orașul.

 • 2.4.2.  CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,

----s-1        11      1     11 INCOMODĂRI INTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR

1     ''     w-----

EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME,

Obiectivul este amplasat pe Strada Constructorilor (Inelul IV de circulatie al municipiului Timisoara). In prezent pe acest sector strada are doua benzi de circulatie, iar in perspectiva va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulatie (câte 2 pe sens). Intersectia dintre Calea Sever Bocu si Inelul IV urmeaza a fi amenajată. În cadrul reglementărilor urbanistice ale zonei, se prevede realizarea în perspectivă a unei străzi noi, cu un prospect stradal de 16,0 m lățime, amplasată paralel cu străzile Constructorilor și Ion Ionescu de la Brad, între depoul RATT si prelungirea străzii Holdelor. Prin faptul ca strada Constructorilor va fi cu 4 benzi de circulatie accesul si iesirea la ansamblul propus se va face numai cu relatia dreapta. Accesul rutier la blocul de locuinte proiectat va fi realizat în faza finală și din strada nou proiectată. Alte probleme sunt generate de neasigurarea conditiilor de rezervare a terenurilor necesare pentru prospectul final al inelul IV (pe traseul strazii Constructorilor)

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Pe segmentul Inelului IV cuprins în zona situată la sudul străzii Constructorilor, funcțiunile propuse sunt cele de ansambluri rezidențiale (locuințe colective) cu funcțiuni complementare. Acestea sunt fie propuse în baza documentațiilor de urbanism aprobate, fie existente sau în curs de execuție. În acest areal se remarcă ponderea scăzută a dotărilor și serviciilor raportat la ponderea locuințelor colective.

La nord de strada Constructorilor, în teritoriul administrativ Dumbrăvița, sunt propuse locuințe predominant individuale cu regim de înalțime redus.

În vecinătatea imediată a terenului studiat sunt loturi în prezent neconstruite, dar reglementate prin documentații de urbanism aprobate sau prin Autorizații de Construire emise.

Specific funcțiunilor propuse pe aceste loturi este faptul că serviciile sunt propuse la parterul ansamblurilor de locuințe.

Treptat urmeză ca și terenurie ocupate de construcții și amenajări destinate industriei să sufere o reconversie.

 • 2.5.2. RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Pe segmentul amintit, propunerea ansamblurilor rezidențiale colective cu clădiri înalte și servicii la parter (variind între P+3E+Er - P+6E+Er), reprezintă un element coerent, pe latura sudică a străzii Constructorilor. Această abordare subliniază și din punct de vedere urbanistic importanța arterei majore.

 • 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

Pe terenul situat la nord de strada Constructorilor, pe teritoriul adminitrativ al comunei Dumbrăvița sunt propuse lotizări pentru locuințe cu un regim de înălțime redus. Vis-a-vis se găsesc o serie de instituții: COMAT, FoRADEX S.A., STIZO S.A., și EUROCONSTRUCT S.A. Acestea sunt în imediata vecinătate a zonei Pădurea Verde iar o parte din aceste instituții sunt în curs de reconversie.

Spre est este aprobat un ansamblu de locuințe colective cu regim de înălțime maxim S+P+6E+Er aflat în construcție.

 • 2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Toate construcțiile din zonă fiind recent edificate, după anul 2000, sunt de bună calitate, respectând standardele și normativele actuale.

 • 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Întreaga zonă de locuințe colective la care se face referire, în curs de edificare dea lungul străzii Constructorilor este slab asigurată cu servicii, cu câteva excepții: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinătate, în sudul zonei, există învățământ și supermarket-uri.

De asemenea Terenul cu Destinație Specială aflat în apropierea amplasamentului studiat, se preconizează să fie trecut în administrarea Municipiului Timișoara, urmând să-i fie atribuite funcțiuni de interes public. Astfel vor putea fi acoperite serviciile deficitare în zonă.

 • 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Întregul areal limitrof străzilor Constructorilor - Ion Ionescu de la Brad, a fost reglementat în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate. Pentru toate aceste ansambluri rezidențiale, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi raportat la numărul de locuitori, conform Ordinului nr.536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației (2-2,2mp/locuitor).

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.01/14.01.2010, se propune asigurarea unui minim de 25% spații verzi din totalul suprafeței.

 • 2.5.7. EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

 • 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITĂTI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație):

 • - neasigurarea conditiilor de rezervare a terenurilor necesare pentru inelul IV (pe traseul strazii Constructorilor)

 • - dificultatea realizării accesului pe teren de pe strada Constructorilor, datorită prezenței liniei de cale ferată industrială, care este poziționată paralel cu strada Constructorilor, deservind societatea FORADEX (linie de cale ferată parțial dezafectată);

 • b) urbanistice

 • - existența parcelelor cu fronturi extrem de înguste, ce nu îndeplinesc condițiile de construibilitate;

 • - regimul de înălțime, la multe dintre clădiri, a rămas într-un stadiu ce se aseamănă ca aspect, mai degrabă cu un cartier mărginaș, decât cu o zonă urbană în plină dezvoltare;

 • - clădirile existente, ce au aparținut unor unități industriale, nu mai sunt compatibile cu dezvoltarea preconizată în zonă;

 • - zona de locuințe colective existentă pe frontul sudic al strazii Ion Ionescu de la Brad, trebuie preluata vizual pe frontul Nordic al aceleiasi strazi; în momentul de față, clădirile existente pe amplasamentul studiat sunt atipice pentru ansamblul stradal - întrerup continuitatea aliniamentelor.

 • c) . funcționale

 • - lipsa utilităților, comerțului ce este reprezentat doar apartamente ce au suferit reconversii, cu funcțiuni de alimentație publică.

 • - vecinătatea zonei studiate cu Pădurea Verde, nu este în prezent deloc pusă în valoare.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Alimentare cu apa si canalizare - situația existentă

Conform aviz Aquatim S.A. cu nr. 3567 din 26.02.2010 pe teren nu figurează rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament E-ON Gaz Distribuție cu nr. 3596/01.03.2010 amplasamentul nu este afectat de rețele de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrică

Conform aviz favorabil emis de Aviz ENEL Distibuție Banat cu nr. 203/26.02.2010, amplasamentul nu este afectat de restricții impuse de instalații electrice.

În zonă, pe strada Constructorilor există o linie electrică aeriana de medie tensiune, un post trafo și linii electrice subterane în exploatare.

Transport în comun

Conform aviz cu nr. UR2010-00-3596/24.02.2010 amplasamentul nu este afectat de rețele electrice subterane aparținând RATT.

Retele termice

Conform aviz de principiu emis de S.C. COLTERM S.A., cu nr. _ din 24.02.2010, in zona studiată nu figureaza retele termice si de apa rece hidrofor existente.

Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil cu condiții emis de Romtelecom S.A. cu nr. 276 din 23.02.2010, amplasamentul este afectat de instalații de telecomunicații. Pe amplasament rexistă un stâlp și o rețea aeriană ce nu sunt funcționale. Se va solicita eliberarea amplasamentului de aceste retele.

Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.7.1. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Până în anii 90, terenurile aflate in imediata vecinătate a vechiului intravilan al municipiului Timișoara aveau caracter agricol. Explozia investițiilor din ultimii ani, precum și iminenta intrare în comunitatea europeană, a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafețe de teren dedicate dezvoltării de zone rezidențiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile. În cazul terenurilor cu folosință industrială se observă un proces de reconversie.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite ș dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spați verzi din localități.

La nord de strada Constructorilor sunt aprobate parcelări noi, având edificate locuințe unifamiliale individuale, cu un regim de înălțime variind între P+M - P+2E+M. Construcțiile sunt de dată recentă și sunt de bună calitate.

Parcelele învecinate au fie utilizare industrială, fie au suferit schimbări de funcțiune, fiind propuse dezvoltări imobiliare destinate predominant locuințelor colective.

 • 2.7.2. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

 • 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Obiectivul proiectat cuprinde locuinte colective și servicii, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier intens. In acest context este necesar ca lucrarile rutiere prevăzute in zona adica strada Constructorilor amenajata la 4 benzi de circulatie și reglementarea intersecției cu Calea Sever Bocu sa fie finalizate până la darea în funcțiune a obiectivului. Fară aceste amenajari accesul dinspre oras se va face de pe strada Constructorilor, cu relație exclusiv de dreapta. Ulterior realizării străzii noi cu două benzi la sudul parcelei aceasta va putea fi folosită pentru acces, reducând astfel traficul de pe strada Constructorilor

Lucrările hidroedilitare - rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială nu prezintă riscuri pentru zonă. Realizarea acestor lucrări aduce plus valoare zonei în privința echipării hidroedilitare , ce în prezent nu există.

 • 2.7.4. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE Nu e cazul.

 • 2.7.5. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt locuințe colective și servicii ce vor deservi locuințele. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Opțiunile populației au fost exprimate favorabil, cu ocazia organizării de către primăria Timișoara a Dezbaterii publice din data de 19.08.2010 (procesul verbal este anexat la documentația de față).

Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.392/16.02.2010 (pentru terenul aparținând S.C. INTERBRICK fost obținut în baza H.C.L. nr.186/2003 și a Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 1/14.01.2010 prin care se propune Categoria funcțională: locuințe colective cu funcțiuni complementare și servicii.

Prin documentația analizată în cadrul Comisiei tehnice pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism s-a apreciat că propunerea urbanistică propusă este oportună (Raport de Avizare nr.01PV - 09.09.2010), contribuind la definitivarea conturării zonei, în spiritul dezvoltărilor deja existente sau aprobate.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 si P.U.Z. ”ZONA ION IONESCU DE LA BRAD”, proiect nr. 5/2003, intocmit de S.C. "ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L., aprobat prin H.C.L. 186/2003, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcționale în U.T.R. 24. în punctul de interferență al subzonei unităților industriale existente cu subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003, amplasamentul se incadreaza in prezent in subzona rezidentiala propusa cu cladiri P,P+1E, P+2E.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este inclus în UTR 24, delimitat după cum urmează:

 • -  la nord, de Strada Constructorilor

 • -  la vest, de incinta societății S.C. ”FORADEX” S.A.

 • -  la sud, de o parcela proprietate privată

 • -  la est de o parcela proprietate privată.

Conform P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin H.C.L. 157/2002, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcționale în punctul de interferență al subzonei de servicii existente cu subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă, subzona rezidențială propusa cu locuințe P,P+1, P+2 si subzona industriala existenta.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Schimbarea statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice a devenit mai accentuată după 2003. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile. În cazul terenurilor cu folosință industrială se observă un proces de reconversie.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi din localități.

La nord de strada Constructorilor sunt aprobate parcelări noi, având edificate locuințe unifamiliale individuale, cu un regim de înălțime variind între P+M - P+2E+M. Construcțiile sunt de dată recentă și sunt de bună calitate.

Parcelele învecinate au fie utilizare industrială, fie au suferit schimbări de funcțiune, fiind propuse dezvoltări imobiliare destinate predominant locuințelor colective.

Prin prezenta documentație se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.1/14.01.2010, asigurarea unui minim de 25% spații verzi din totalul suprafeței.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

 • 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea și completarea arterelor de circulație, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea stațiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecții: sensuri unice, semaforizări)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat în intravilanul municipiului Timișoara, este delimitat pe latura de nord de strada Constructorilor, aflată la limita municipiului Timișoara cu teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvița iar la sud cu o proprietate privată. Pe latura de vest, terenul se învecinează cu societatea FORADEX iar spre est cu altă proprietate privată.

În prezent, singurul acces rutier la amplasament se realizează din strada Constructorilor.

În cadrul reglementărilor urbanistice ale zonei, se prevede realizarea în perspectivă a unei străzi noi, cu un prospect stradal de 16,0 m lățime, amplasată paralel cu străzile Constructorilor și Ion lonescu de la Brad, între depoul RATT si prelungirea străzii Holdelor. Realizarea prospectului de 16 m lățime se va asigura prin cedare de teren în partea sudică a zonei studiate.

În partea nordică, în zona intersecției cu strada Constructorilor, s-a ținut seama de realizarea în perspectivă a traseului inelului IV de circulație al municipiului Timișoara, care conform studiului întocmit in februarie 2004, are pe acest sector o lățime de 19,0 m. Imobilele au fost astfel amplasate, încât sa permită si realizarea prospectului de 26,0 m.

Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, se propune realizarea acceselor și ieșirilor din incintă prin raze de 9,00 m racordate la străzile Constructorilor si la noua stradă de 16 m mai sus menționată.

În incintă (pe terenul ce rămâne în proprietate privată) se va realiza un carosabil de 6,0 m lățime, cu circulație în dulblu sens, mărginit spre vest de spații verzi și spre est de parcaje, trotuare și platforme de acces la garajele din parterul și demisolul clădirilor.

Se propune realizarea a 50 de locuri de parcare, din care 41 de locuri în subsol, 9 locuri la nivelul terenului pentru clădirile din zona destinată serviciilor. Pentru zona locuințelor colective sunt prevăzute 89 locuri în parcajul subteran, 14 locuri la parterul construcțiilor și 24 situate l acota terenului. Cu 15% din locuri rezervate vizitatorilor, numărul total de 127 locuri de parcare permite realizarea a maxim 110 apartamente.

Structura rutieră va fi alcătuită dintr-o fundație de balast și piatră spartă cu o îmbrăcăminte bituminoasă ușoară.

Pentru lucrarile rutiere prevazute, s-a obtinut avizul Comisiei de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara cu nr.TH2010-001318 din 11.03.2010.

Amenajările propuse în PUZ, nu afectează rețeaua de transport în comun existentă în zonă.

 • 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliști, condiții speciale pentru handicapați)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul și circulația pietonală și de biciclete din zonă.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  sistematizarea terenului;

 • -  relizarea ansamblului de locuințe colective și servicii, cu regim de înălțime maxim S+P+6E+Er;

 • -  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de locuire și de servicii/comerț;

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

- reglementarea profilului final al străzii Constructorilor și a străzii nou proiectate în partea de sud a parcelei, în vederea asigurării culoarelor necesare și stabilirea zonei de interdicție de construire.

Documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață totală de 6200 mp a unui ansamblu de construcții având ca funcțiuni locuințe colective și servicii, cu un regim de înălțime maxim S+P+6E+Er.

 • 1. Pe parcelele studiate se va amplasa un bloc de locuințe S+P+6E+Er, parțial cu parcaj la parter, situat în partea sudică a ansamblului, în UTR1. Spre nord, în UTR2, orientată spre strada Constructorilor se propune o cladire destinată serviciilor cu un regim de înălțime S+P+6E+Er.

 • 2. Se propune un maxim de 110 apartamente cu 1 cameră, 2 camere și 3 camere, cu aproximativ 300 de locatari.

 • 3. Incinta se va amenaja cu spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcaje ce vor deservi clădirile propuse.

 • 4. Spațiile verzi și spațiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel:

2,2mp/locatari pentru spații verzi, minim 25% din suprafata parcelei 1,3mp/locatari pentru spații de joacă pentru copii

 • 5. Clădirile vor fi dotate cu parcaje la subsol, combinate cu spații de depozitare și spații tehnice.

 • 6. Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Constructorilor și în momentul executării, de pe strada nouă situată la sudul parcelei. Se vor mai propune accese carosabile în interiorul parcelei studiate, ce vor permite accesul mașinilor de intervenție, etc.

În prima fază accesul și ieșirea din zona studiată se va face exclusiv de pe strada Constructorilor, prin intermediul unui drum cu sens unic. Acesta va fi parțial realizat din grile înierbate.

Se vor realiza accese auto în și din parcajele subterane precum și in cele situate la cota terenului de pe drumul cu sens unic situat pe limita estică a parcelei

În faza finală, după executarea străzii noi din sudul parcelei, se va realiza legătura pe limita estică a parcelei între aceasta și strada Constructorilor. Această circulatie va fi cu dublu sens, accesul fiind public. Circulația cu sens unic de pe latura vestică va fi dezafectată. Totodată se vor reorganiza parcările situate la cota terenului.

 • 7. Se vor rezerva suprafețele necesare de teren în vederea asigurării prospectului final al străzilor Constructorilor și a străzii nou proiectate în sudul parcelei.

 • 8. Se va stabili CLASA DE IMPORTANTA III conform P. 100/92, CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” - Construcții de importanță normală conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

 • 9. Conform normativului P 100 - 92 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărții de zonare teritorială din punct de vedere al valorii KS, orașul Timișoara se găsește amplasat în zona seismică de calcul “D” (construcții de importanță medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

 • 3.5.2. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Din punct de vedere al zonificării funcționale, amplasamentul studiat se va încadra în ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ PROPUSĂ (LOCUINȚE CU DOTĂRI AFERENTE)

- SUBZONĂ REZIDENȚIALĂ PROPUSĂ CU LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE: CLĂDIRI PESTE LA 3 NIVELURI = LI b.

Zona studiată este compusă din doua UTR-uri.

UTR1, situat în partea de nord a zonei studiate, având o suprafață de 1860 mp este destinată serviciilor. Suprafața reprezintă 30% din întreaga zonă.

UTR2, în partea de sud, are o suprafață de 4340 mp având ca funcțiune propusă locuințe colective.

 • 3.5.3. REGLEMENTĂRI

Intervenția propusă va respecta retragerile impuse fată de clădirile existente învecinate:

 • •   la nord, față de axul străzii Constructorilor se va menține o distanță de minim 19 m, respectiv H din inaltimea construcției față de aliniamentul opus;

 • •  retragerea sudică a aliniamentului, față de strada nouă proiectată, minim 13 m din ax, respectiv H/2 din inaltimea constructiei;

 • •  Înălțimea maximă propusă este de S+P+6E+Er;

 • •   față de limita laterală vestică ale parcelei, minim 6 m, respectiv H/2 din înălțimea construcției;

 • •   față de limita laterală estică ale parcelei, minim 6,5 m, respectiv H/2 din înălțimea construcției;

 • •   Realizarea locuințelor ce se propun va modifica sistematizarea actuală terenului, astfel încât să poată adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasă de circulație de -3,00m față de cota parterului construcțiilor propuse.

 • •   Cota ±0,00 va fi considerată la parterul construcțiilor propuse, terenul având, prin urmare, denivelări de -0.30m, iar cota de nivel a drumului proiectat va fi la -0.40 m diferență.

 • 3.5.3. BILANȚ TERITORIAL

UTR1 (servicii)

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAȚIA _   ___l

EXISTENTĂ

mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCȚII

DRUMURI PUBLICE

SPAȚII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAȚII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

930 ,max 50%

min 465 min (25%)

103,5 ( 5,5%)

CIRCULAȚII

Carosabil, trotuare, Parcări (dalaje înierbate)

-

361,5 ,19,5%

TOTAL

1860

1860 (100%)

UTR2 (locuințe colective și funcțiuni complementare)

SUPRAFEȚE TEREN

SITUAȚIA _   ___l

EXISTENTA

mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCȚII

0 (0%)

1519 ,max 35%

DRUMURI PUBLICE

-

125, ( 2,9% )

SPAȚII VERZI

-

min 1085 min 25%,

PARCAJE ecologice

-

276 ( 6,3%)

SPAȚII DE JOC PENTRU COPII

390,   ( 9% )

CIRCULATII

Carosabil, trotuare

-

945, ( 21,8%)

TOTAL

4340

4340 (100%)

3.5.4. INDICI URBANISTICI

UTR1 (servicii)

Steren = 1860 mp

Regim max. de inaltime propus = S+P+6E+Er

POT existent =0%

CUT existent=0

Sc propus la sol = max 930 mp

Procentul de ocupare al terenului propus este:

POTpropus = max.50 %

Coeficientul de utilizare al terenului propus este:

CUTpropus = max 3(fara subsol)

UTR2 (locuințe colective și funcțiuni complementare)

Steren = 4340 mp

Regim max. de inaltime propus = S+P+6E+Er

POT existent =0%

CUT existent=0

Sc propus la sol = max 1519 mp

Procentul de ocupare al terenului propus este:

POTpropus = max.35 %

Coeficientul de utilizare al terenului propus este:

CUTpropus = max 3(fara subsol)

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul:

 • ■  realizării de soluții de echipare în sistem individual

 • ■  în care beneficiarul se va obliga să racordeze construcțiile la rețeaua centralizată publică, atunci când acestea se vor executa.

Conform avizului AQUATIM cu nr.3567 din 26.02.2010, pe str. Constructorilor nu există rețele de apă și canalizare care să afecteze terenul studiat.

Necesarul total de apă potabilă este :

Q.zi.med. = 52,600 mc/zi = 0,785 l/sec.

Q.zi.max. = 68,380 mc/zi = 1,021 l/sec.

Q.h.max. = 7,352 mc/h = 2,042 l/sec.

Alimentarea cu apă se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipiului Timișoara , din conducta de alimentare cu apă existentă De 125 mm pe strada Constructorilor (pînă în dreptul străzii Henriette Delavrancea Gibony) , prin extindere de rețea de apă din țeavă PE-HD PE 80 PN10 cu Dext 125 mm, cca. L= 300 m . Conform STAS 1478/1990 , debitul de apă pentru stingerea unui incendiu din exterior - este

20 l/sec (volum construit cca. 48.000 mc și grad de rezistență la foc II), iar debitul de incendiu interior este 2 x 2,5 l/sec pentru ” PUZ - Zonă de locuințe și funcțiuni complementare”.

Pentru consumul menajer și debitul de incendiu interior se prevede o stație de hidrofor la subsolul fiecărei construcție de locuință colectivă. Stingerea incendiului exterior se va asigura de la rețeaua de apă inelară din incintă, De 125 mm, pe care se amplasează hidranți de incendiu subterani Dn 100 mm și de la rețeaua de apă stradală tot de De125 mm pe care se amplasează 1 hidrant în dreptul accesului în incintă.

 • 3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere

Debitul de ape uzate menajere evacuat , s-a determinat conform STAS 1846/1-2006:

Debite de ape uzate totale :

Q.zi.med. = 50,496 mc/zi = 0,754 l/sec.

Q.zi.max. = 65,645 mc/zi = 0,980 l/sec.

Q.h.max. = 7,058 mc/h = 1,960 l/sec.

Debitul de ape uzate menajere se va descărca în rețeaua de canalizare existentă Dn 500 mm de pe Calea Sever Bocu , prin extinderea rețelei de canalizare pe strada Constructorilor și până la amplasament din țeavă PVC De 500 mm, în lungime cca. L = 500 m.

 • 3.6.3. Canalizarea apelor meteorice

Suprafața totală de teren aferent PUZ-ului este 0,62ha.

Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor STAS 1846/2 - 2006 pentru suprafața de teren aferent construcției Sc = 0,2449 ha , drumurilor - parcărilor -aleilor pietonale Sd = 0,1811 ha, diferența fiind spațiu verde și locuri de joacă Szv= 0,194 ha.

Coeficientul de scurgere 0 mediu = 0,634, din care rezultă :

Qpl = 37,736 l/ sec = 0,038 m3/s

Qpl an = 5.472 mc/an

Apele pluviale din incintă vor fi colectate intr-un bazin de retenție cu V= 80 mc (timp de retenție 30 min) și evacuate prin pompare - controlat în canalul propus de De = 500 mm de pe strada Constructorilor.

 • 3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

In zona apar noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic.

Conform PE 132/2003, bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

-110 apartamente

110 ap. x 12 kW/ ap.

Pi =

Ps =

1320 kW

330 kW

- spatii comune x 3 scari si subsol ( parcare )

Pi =

63 kW

Ps =

38 kW

- spatii comerciale si birouri 3.700mp

Pi =

259 kW

3.700 mp x 0,07 kW / mp

Ps =

156 kW

- Iluminat exterior

Pi =

6 kW

24 LL x 0,25 kW/ LL

Ps =

6 kW

TOTAL

Pi =

1648 kW

Ps =

530 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului propunem montarea unu post trafo prefabricat de 630kVA ; 20/0,4kV si racordul de 20 kV aferent

De la acest post trafo se vor realiza retele stradale cu cabluri subterane ce alimenteaza in bucla firidele de bransament ale cladirilor.

De asemenea se va prevedea iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • 3.6.5. TELECOMUNICAȚII

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații din zona. De la aceste rețele se vor realiza bransamente individuale la obiective.

 • 3.6.6. REȚEA TVC

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de cablare TV din zona. De la aceste rețele se vor realiza bransamente individuale la obiective.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

 • ■  Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

 • ■  Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

 • ■  Blocurile de locuințe vor fi prevăzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcționa pe combustibil gaze naturale.

 • 3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversări, etc.)

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului și a Ordinului 860/2002 și completările ulterioare.

Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață lungă, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apa subterană și din solul înconjurător.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat, însă nu a fost utilizat nici în scopuri agricole.

Conform ridicării topografice și altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan, neexistând necesitatea de a se realiza consolidări de maluri.

Prezenta documentație va avea ca urmare generarea unei zone rezidențiale (locuințe colective) și servcii.

Se va asigura o suprafață de minim 25% din teren pentru spații verzi. De asemenea vor fi prevăzute spații de joacă pentru copii. Se vor asigura plantații diversificate începând de la gazon și continuând cu arbuști și arbori, în special în jurul zonei dedicate spațiilor de joacă pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantații de aliniament de-a lungul drumurilor și pietonalelor propuse.

 • 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

 • 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Executarea Inelului IV pe traseul strazii Constructorilor, va însemna pentru ansamblurile de locuințe din zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat.

Dotările de mobilierul urban se vor realiza concomitent cu realizarea completă a propspectului final al Inelului IV.

 • 3.7.7. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI BALNEAR - după caz Nu e cazul.

 • 3.7.8.  ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, cu accent pe execuția la profilul proiectat al strazii Constructorilor, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul în zonă și privind soluțiile punctuale de rezolvare a utilităților în zonă.

De asemenea executarea la prospectul proiectat al străzii Constructorilor precum și a intersecției dintre aceasta și calea Sever Bocu vor asigura fluența traficului nu doar la nivel de zonă ci vor avea un impact pozitiv la nivel de oraș.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • •  Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale pentru strada nouă proiectată în sudul amplasamentului

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

 • - asigurarea servituților de trecere pentru strada nou creată la limita estică a terenului studiat, stradă cu acces public.

 • •  Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții)

S.C. „INTERBRICK” S.R.L.

 • - C.F. nr.414822 (conversie83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad, nr.5, (cu front la strada Constructorilor)

 • - C.F. nr.414820 (conversie110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor, nr.4A,

 • - C.F. nr.414840 (conversiei 05204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor, nr.4B,

 • - C.F. nr.407141 (conversiei05170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981 mp), situat in strada Constructorilor, nr.4C.

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

 • 3. Concluzii - Măsuri în continuare

Tinându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în intravilanul municipiului Timisoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de locuire, propunerea de față asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unui imobil compatibil cu evoluția orașului iar punctual, se asigură valorificarea unui teren printr-o operație imobiliară făcută la nivelul standardelor actuale.

Soluțiiile propuse pentru parcări și retragerile impuse vor ține cont de, și nu vor afecta vecinătățile în nici un fel.

Se vor face rezervarile de teren pentru noua retea stradala propusa si pentru traseul Inelului IV.

Șef proiect

arhitect Georgeta Trîmbițaș

arhitect Camil Milincu


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1


300030, tel/fax +40 256 408341

mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,


internet: www.primariatm.ro

UR2011-001823/08.02.2011


SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Referat

Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și servicii” str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara,

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-001823/01.02.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și servicii” str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 392/16.02.2010 prelungit la data de 21.12.2010, precum și modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 01/14.01.2010 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism

Documentația PUZ „Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna iulie 2010 în vederea informării și consultării populației.

Având în vedere Dezbaterea publică organizată în data de 19 august 2010, în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, la care au participat cetățenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat;

Documentația Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara, este elaborată de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., , proiect nr. 43/2009, la cererea beneficiarului S.C. INTERBRICK S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș, conform adresei nr. R 7716 din 15.06.2010, atașată la dosar.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1


300030, tel/fax +40 256 408341

mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,


internet: www.primariatm.ro

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion lonescu de la Brad nr. 5 Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Terenul studiat în cadrul documentației este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord, având frontul spre strada Constructorilor (Inelul IV).

In conformitate cu PUG Timișoara, zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 24, iar conform PUZ „Ion Ionescu de la Brad" aprobat cu H.C.L. 186/2003 zonă rezidențială cu clădiri P, P+1E, P+2E propusă.

Terenul studiat, în suprafață totală de 6162 mp , este înscris în CF nr. 414822 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 83967 nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/8), nr. cadastral/nr. topografic 414822 în suprafață: din acte - , și măsurată = 1974 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 414840 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105204, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/7), nr. cadastral/nr. topografic 414840 în suprafață: din acte - , și măsurată = 984 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 407141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105170, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/3), nr. cadastral/nr. topografic 407141 în suprafața: din acte = 1970 mp, și măsurată = 1970 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; CF nr. 414820 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110648, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/4) nr. cadastral/nr. topografic 414820 în suprafață: din acte = 1234 mp, și măsurată = 1232 mp, reprezentând teren intravilan curți construcții; toate acestea fiind proprietatea S.C. INTERBRICK S.R.L.

Prin documentație se propune construirea unui complex format în partea nordică dintr-un imobil destinat serviciilor, cu spații comerciale la parter și birouri la nivelele superioare, iar partea sudică este rezervată locuințelor colective.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto și pietonal necesare funcțiunilor propuse, se vor realiza din strada Constructorilor, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2010-001318/11.03.2010 (într-o primă etapă accesul la proprietate se face cu sens unic dinspre str. Constructorilor, la vest de proprietatea beneficiarului, și cu ieșire din nou pe str. Constructorilor la est de proprietatea beneficiarului, iar într-o etapă finală, atât accesul cât și ieșirea de pe parcelă se va face pe drumul de la estul proprietății, care va fi domeniul public).

Autorizația de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniul public și înscrierea în CF a servituților de trecere auto și pietonal, conform Planșei de Circulația terenurilor nr. 43 A 05, suprafețele exacte fiind stabilite până la faza de autorizare.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1


300030, tel/fax +40 256 408341

mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,


internet: www.primariatm.ro

UTR 1 - SERVICII:

POT max. = 50 %

CUT max. = 3,0

Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er

UTR 2 - LOCUINȚE COLECTIVE:

POT max. = 35 %

CUT max. = 3,0

Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er

Nr. maxim de apartamente = 110

Se propun spații verzi de min 25 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 759/29.11.2010.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local al Municipiului Timișoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT ȘEF,

Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Sorina


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

POPA

AVIZAT JURIDIC,

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1


300030, tel/fax +40 256 408341

mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,


internet: www.primariatm.ro

Red./dact. S.P., 1 ex.