Hotărârea nr. 75/2011

75/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara
Hotararea Consiliului Local 75/01.03.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-002214/08.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 02/12.08.2009 şi Avizul Favorabil nr. 16/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. R10991/26.08.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, având ca beneficiar pe SC STEA ROM SRL, întocmit conform Proiectului nr. 07/2010, realizat de SC 3A STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S+P+2E, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010-000658/01.07.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,02, Hmax cornisa de 12 m, spaţii verzi de min 16% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 323/15.11.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,"Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat , în suprafaţă totală de 15.000 mp, este inscris in C.F. 424366 - Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4473 - Freidorf), nr. cadastral A 1319/2, arabil extravilan, proprietar SC STEA ROM SRL Timişoara.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Suprafata studiata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, de 1,5 ha (15.000 mp) conform extrasului CF si a planului parcelar, se va introduce în intravilanul municipiului Timisoara, si terenul va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului SC STEA ROM SRL;
- Proiectantului SC 3A STUDIO SRL;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PUZ

COMPLEX COMERCIALsi de SERVICII

Extravilan Municipiul Timișoara, Zona Freidorf

Amplasament: strada Ovidiu Cotruș,

C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/ 2

FOAIE DE CAPĂT

AMPLASAMENT :   EXTRAVILAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, strada

Ovidiu Cotruș, C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/ 2

SUPRAFATA 15 000 mp.

BENEFICIAR:  SC STEA-ROM SRL

FAZA:        PUZ

PROIECT:      07/2010

COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII

SEF PROIECT:  3A STUDIO SRL

Strada Brazilor nr 10 Timișoara,

Arh. Bușilă Nicolae,

Arh. Ligia Bușilă

BORDEROU

PIESE SCRISE

COPERTĂ

FOAIE DE CAPĂT

COLECTIV DE ELABORARE

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 5316 din 12.11.2009

EXTRASE C.F.nr. C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/2

MEMORIU GENERAL URBANISM

 • 1.  Introducere

Date de recunoastere a documentatiei.

Obiective.

 • 2.  Stadiul actual al dezvoltarii.

Incadrare in oras/in zona.

Evolutia zonei.

Elemente ale cadrului natural.

Circulatia.

Ocuparea terenului.

Echiparea edilitara.

Optiuni ale populatiei.

 • 3.  Propuneri de dezvoltare urbanistica.

Prevederi ale PUG.

Modernizarea circulatiei.

Zonificare functionala.

Mod de utilizare a ternului.

Configuratie spatiala.

Retele edilitare.

Obiective de utilitate publica.

 • 4.  Concluzii.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZE :

PIESE DESENA TE

01A.

INCADRARE IN TERITORIU

SC. 1:10000

02A.

SITUATIA EXISTENTA -DISFUNCȚIONALITĂȚI

SC. 1:2000

12A.

RIDICARE TOPOGRAFICA - POZE

SC. 1:1000

03A.

REGLEMENTARI URBANISTICE

SC. 1:1000

04A.

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

SC. 1:1000

05A.

PROPUNERE DE MOBILARE

SC. 1:1000

06A.

REGLEMENTARI URBANISTICE -

SC. 1:2000

ZONA EXTINSA STUDIATA

01.- Ed REGLEMENTARI EDILITARE -                   SC. 1:1000

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT :    3A STUDIO SRL

Strada Brazilor nr 10 Timișoara,

Arh. Bușilă Nicolae,

Arh. Ligia Bușilă

PROIECTANT URBANISM:   SC GENIUS LOCCI SRL

Strada Progresului, nr.51, Timișoara

Arh Urb. Carmen Falniță

TOPOGRAF:              SC MS-CAD S.R.L.

Strada Mircea cel Bătran nr. 6, Timișoara

Ing Maria Șuteu

INFRASTRUCTURA:          S.C. „HAL PRO” S.R.L., Timișoara,

str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, ap. 1, tel. 0722 450971, fax. 0356 106796 ing. Alin Coșa

S.C.PATH'S ROUT S.R.L.

Aleea Emil Zola, nr.92, Timișoara

Tel. 0256 216 933, 291052,

Ing. Dan Percec

Proiect:        P.U.Z. - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII

Beneficiar:     SC STEA ROM SRL

Amplasament : Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/ 2

MEMORIU GENERAL URBANISM

 • 1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA LUCRĂRII:

P.U.Z. - “COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII”

BENEFICIAR:

SC STEA ROM SRL TIMIȘOARA

Piata Unirii, nr.14, Timișoara

AMPLASAMENT:

Județ Timiș, extravilan Municipiul Timișoara, Strada Ovidiu Cotruș, CF nr. 4473 Timișoara și a nr. cadastral A1319/2

FAZA :

PLAN URBANISTIC ZONAL

SEF PROIECT:

3A STUDIO SRL

Strada Brazilor nr 10 Timisoara,

Arh. Bușilă Nicolae,

Arh. Ligia Bușilă

NR. PROIECT:

07/2010

OBIECTIVE

Prezentul PUZ s-a intocmit la cererea beneficiarului adică a

SC STEA-ROM SRL, cu sediul în Piața Unirii, nr.14, Timișoara pentru amenajarea cu funcțiunea de servicii comerciale, depozitare și birouri a suprafeței de teren de 15 000mp., aflată in proprietatea acestuia, și ulterior pentru obținerea autorizației de construire și construirea acestui compelx comercial de servicii și depozitare.

Suprafața de teren este identificată prin C.F. nr. 4473 si a nr. cadastral A1319/2 anexat.

Documentația este necesară conform Certificatului de Urbanism nr. 5316 din 12.11.2009 anexat prezentei documentații.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

INCADRAREA IN ORAȘ/IN ZONĂ

Parcela studiată este situată în extravilanul Municipiului Timișoara in zona Freidorf, aproape de interesecția străzii Ovidiu Cotruș cu strada Anton Bacalbașa și are in prezent funcțiunea de teren arabil in extravilan.

EVOLUȚIA ZONEI

Prezenta documentație va ține cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume :

 • -  PUG - MUNICIPIUL TIMIȘOARA avizat cu HCJ nr.157/2002 prelungit cu HCL 139/2007,

 • -  PUZ aprobat prin HCL 494 in 2007 Nelson PROD, pe parcelele A1349/2/1, A1349/2/2, A1349/2/3

 • -  PUZ aprobat prin HCL 143 din 2007 - A1318/1 /2

 • -  PUZ aprobat prin HCL nr. 503 din 2007 - strada Ovidiu Cotruș

 • -  PUZ aprobat prin HCL nr. 134 din 2004 - strada Ovidiu Cotruș intersecție cu

strada Ioan Slavici A1295/2/2/1 - A1295/2/2

 • -  PUZ aprobat prin HCL nr. 19 din 2009 -prelungire strada Anton Bacalbașa, A 1314/1/5- 6/1

 • -  precum și de Avizul de Oportunitate nr. 02/12.08.2009

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

DATE GENERALE

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

Neamenajat. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice climatului temperat continental. Anotimpurile sunt bine conturate și

caracterizate:

 • -  primăverile sunt timpurii și adesea capricioase

 • -   veri uscate și lungi

 • -  toamne lungi și cu temperaturi relativ constante

 • -   ierni blânde și scurte

Caracterizarea climateric. a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8gr C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiț ie relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifică câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase

(umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colt Tc=1,0 sec.

CIRCULAȚIA

Accesul la teren se face prin strada Ovidiu Cotruș - stradă aparținand Inelului V al Municipiului Timișoara.Actualmente strada Ovidiu Cotruș are un profil transversal de 7m cu două benzi de circulație.

OCUPAREA TERENULUI

Terenul are formă aproximativ triunghiulară cu laturile de cca. 145,05m.,192,37m. și 230,86m.

Terenul este liber de construcții.

Vecinătățile parcelei sunt :

 • -   La nord strada Ovidiu Cotrus și limita intravilanului Municipiului Timișoara.

 • -  La sud-est Hcn 1318 parcela identificata prin A 1318/1 si PUZ aprobat prin HCL 494 in 2007 Nelson PROD pe parcelele A1349/2/1, A1349/2/2, A1349/2/3 si

PUZ aprobat prin HCL 143 din 2007

 • -  La sud-vest canalul Hcn 1305 (PDT) și parcela nr. A1314

ECHIPAREA EDILITARA

Ca infrastructură la nord de teren există o rețea de medie tensiune LEA 20Kv,si conducte supraterane dezafectate la strada Ovidiu Cotruș.

Necesarul de utilități pentru funcțiunile solicitate vor fi stabilite in urma realizării unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați.

Se va ține cont de propunerile referitoare la infrastructură proiectate pentru - PUZ aprobat la est de amplasamentul proprietatea beneficiarului.

OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Avand in vedere prevederile strategiei de dezvoltare spațială promovată de către Primăria Municipiului Timișoara, având în vedere documentațiile de urbanism aprobate in zonă, dinamica zonei și dorința beneficiarului s-a inițiat elaborarea documentației

P.U.Z. - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII, Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/ 2

care are ca scop echiparea terenului pentru o viitoare zonă de comerț și servicii respectând reglementările documentațiilor de urbanism superioare aprobate.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Propunerile enunțate in P.U.Z. - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf, C.F. nr. 4473 Timișoara, nr. cadastral A 1319/ 2 au un caracter normativ, sunt intocmite in conform itate cu cerințele avizelor obținute pe baza Certificatului de Urbanism nr. 508 din 4.06.2009 anexat, prelungit 2011 și stau la baza obținerii autorizației de construire din zonă.

Din analiza situației existente, din Avizul de Oportunitate nr. 02/12.08.2009 și din documentațiile urbanistice aprobate in zonă se pot extrage următoarele :

 • -  Pe terenul studiat se dorește o funcțiune de servicii,comerț,depozitare funcțiune ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse in vecinate, prin Puz-uri aprobate, situației reale din teren, respectiv tendințelor de dezvoltare ale zonei.

 • -  Accesul se va realiza din strada Ovidiu Cotruș, strada asfaltată.

 • -  Prin PUZ - invecinat la est s-a prevăzut o stradă de profil 12m situată pe De 1320 ce se intersecteză cu strada Ovidiu Cotruș pe terenul proprietatea beneficiarului prezentei documentații. Se va prelua trama stradală propusă prin PUZ aprobat din vecinătatea de sud est. Accesul va fi preluat și se va constitui intr-o intrare la zona de parcări a noului complex comercial.

 • -  Se va respecta zona de protecție a Lea 20Kv - aflată la nord de terenul reglementat.

MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesul la teren din domeniul public se va realiza conform planului propus prin două accese, unul deja aprobat prin PUZ - Nelson Prod, din strada Ovidiu Cotruș, iar cel de - al doilea pornind de la De-ul existent in partea de vest intre terenul proprietatea beneficiarului și strada Ovidiu Cotruș. Prin documentația aprobată la est de parcela noastră s-a prevăzut extinderea străzii Ovidiu Cotruș la un profil de 26m. preluat și prin documentația noastră.

Accesul la terenul proprietatea beneficiarului din partea de N-E este preluat din PUZ deja aprobat in 2007. Acest acces se va face din strada proiectată de profil 12m. pe De 1320 existent.

Cel de-al doilea acces se va realiza in partea de N-V .

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAl, INDICATORI URBANISTICI

Beneficiarul dorește să construiască un complex comercial si de servicii, servicii gen materiale de finisaj pentru construcții, obiecte sanitare, corpuri de iluminat, mobilier de casă, de grădină,etc., in regim de maxim S+P+2E pe suprafața de 15 000mp.

Conform reglementărilor din PUG Municipiul Timisoara - aprobat prin HCL nr. 127/2002 și prelungit prin HCL nr 139/2007 terenul este in extravilanul Municipiului Timișoara la limita cu intravilanul Municipiului Timisoara, pe strada Ovidiu Cotruș.

CONFIGURARE SPAȚIALĂ

Construcția se va realiza pe laturile mici ale terenului in formă de triunghi la o distanță de min. 9 m de acestea și va avea in compoziție două paralelipipede dreptunghice de inălțime maxim P+1E unite de unul cu baza pătrat de inălțime P+2E.

Cele două corpuri relativ egale denumite (C1 și C3) vor avea in plan aceeași lățime de 31m și lungimi de 78m - C1, respectiv 98m- C3.Corpul central va fi prescurtat (C2) și are latura de 35m. La stabilirea amplasării construcției comerciale, de servicii și depozitare s-a ținut seama de alinierea construcțiilor de pe parcela deja reglementată la est de parcela beneficiarului și s-a respectat zona de protecție de 12m stanga dreapta -axului Liniei electrice de 20 Kv.

Ca funcțiuni corpurile C1 și C3 vor avea funcțiuni de comerț și depozitare iar corpul central C2 va avea funcțiunea de spații administrative și birouri.

Serviciile comerciale vor fi prevăzute în partea din față a corpurilor C1 și C3 și vor avea următoarele suprafețe:

C1 = 930mp. (30m.lungime x 31m lățime)

C3 = 1085 mp. (35m.lungime x 31 m lățime)

In partea din spate a corpurilor C1 si C3 va fi zona de depozitare.

C1 = 871mp.

C3 = 1298mp.

Etajul corpurilor C1 si C3 va fi amenajat cu spații anexe prevăzute de-a lungul unei supante desfășurate pe lungimea corpurilor.

Corpul central C2 - de dimensiuni in plan de 35m lungime x 35m lățime va avea la sol suprafața de 1225mp. și va fi amenajat cu spații de birouri, spații administrative și spații anexe.

Astfel la intreg complexul comercial vom avea următoarele suprafețe desfășurate:

S servicii comerciale = 930 mp+ 1085mp = 2015mp

S depozitare = 2169 mp.

S birouri = 1225mp x 3 = 3675mp

S anexe = 2388 mp.

S totala desfașurată = 10247mp.

Parcările se vor asigura in interiorul parcelei, vor fi proporționale cu nr. necesar suprafeței desfașurate, pe fiecare funcțiune propusă, conform Anexei de dimensionare a parcărilor, aferentă RLU - PUG Municipiul Timișoara

Astfel sunt necesare un nr. de 317 locuri de parcare pentru funcțiunea de complex comercial de servicii,depozitare și birouri.

Pe parcelă se vor amenaja un nr de 357 locuri de parcare astflel:

 • -  la sol se vor amenaja un nr de 130 locuri de parcare

 • -  pe terasele celor două corpuri C1 si C3 se vor amenaja 168 locuri de parcare.

 • -  La subsol (sub parcarile de la parter) se vor amenaja 59 locuri de parcare. Accesul la aceste parcari se vor realiza printr-o rampa amenajata in zona centrala, sub spatiul verde amplasat la intrarea in corpu central.

Accesul la parcările situate pe terase se va face prin lifturi speciale auto amplasate pe laturile scurte ale acestor corpuri (C1+C3) conform planșei Posibilități de mobilare anexate.

Indicatorii urbanistici propuși pentru zona comercială, de servicii și depozitare sunt:

H max.= S+P+2E

P.O.T. maxim = 40%,

C.U.T.maxim = 1,02

H maxim la cornișă = 12m.

Indicatorii de mai sus se incadrează in indicatorii propuși și prin documentațiile de urbanism aprobate în vecinătate.

Spațiile aferente circulațiilor vor fi susținute de spații verzi amenajate in procent de 16% din suprafața terenului proprietatea beneficiarului și in procent de 25 % pe intreaga zonă studiată.

MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

Astfel s-a reglementat suprafața de 15 000 mp. pentru zona studiata din cadrul prezentei documentații cu respectarea următoarelor puncte:

 • 1. Accesul la teren cu preluarea tuturor circulațiilor invecinate

 • 2. Zonă construcții servicii,depozitare,comerț

 • 3. Zona verde

 • 4. Zona căi de circulație - compusă din accese auto, pietonale, parcări autoturisme,circulații auto și pietonale

BILANT TERITORIAL PROPUS

Ca și procente toate funcțiunile propuse pe parcela beneficiarului sunt dispuse in tabelul cu bilanțul teritorial de mai jos.

BILANT TERITORIAL PROPUS

NR.

FUNCȚIUNI

mp.

%

1.

CONSTRUCȚII COMERCIALE, SERVICII DEPOZITARE

5409

36

2.

CIRCULATII SI PARCARI

7250

48

3.

SPATII VERZI

2341

16

4.

TOTAL

15 000

100

RETELE EDILITARE

Alimentare cu apă

 • A. ALIMENTARE CU APĂ.

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela studiată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara de pe strada Anton Bacalbașa unde există o rețea de apă având diametrul de 600 mm. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu apă a zonei, în curs de dezvoltare. Extinderea se va realiza cu conducte de polietilenă PE - ID, dimensionate corespunzător, în lungul străzilor majore (stânga - dreapta față de parcele). Extinderea rețelei municipale se va realiza de-a lungul străzii Ovidiu Cotruș cu o conductă având diamentrul de 315 x 23,2 mm (PN 10). Din această rețea se va realiza un branșament pentru obiectivul propus.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale municipiului.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • B. CANALIZARE.

 • a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. În apropiere, de-a lungul străzii Anton Bacalbașa, există o rețea de canalizare ape uzate menajere care conduce aceste ape la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timișoara.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timișoara existent pe str. Anton Bacalbașa, de-a lungul străzii Ovidiu Cotruș, până la parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va prelua doar apele uzate menajere. Rețeaua de canalizare de pe strada Ovidiu Cotruș va fi realizată din PVC - kG cu diametrul de 500 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m și H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 70 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1305, din apropiere prin intermediul unei guri de vărsare, conform planșelor anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 66,87 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = 4.926,54 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Tipul de proprietate asupra terenurilor si anume teren proprietate privată persoană juridică se va structura după regelementarea parcelei in

Spatii destinate vânzării, concesionării, inchirierii - Suprafata construita la sol = 5409 mp.

Teren destinat amenajării cu parcări si amenajării spațiilor verzi - 2341 mp.spații verzi si 7250 mp teren cu circulații și parcări.

Teren destinat domeniului public, amenajare acces auto - 82 mp. 0,5 %

Zona studiată prin PUZ - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf Timisoara, are o suprafață totală de 15 000 mp. și este proprietate privată a persoanei juridice SC STEA ROM SRL conform C.F.nr. 4473 Timisoara, nr. cadastral A 1319/2

CIRCULATIA TERENURILOR

In urma reglementărilor propuse au rezultat următoarele:

Din suprafața de teren proprietatea beneficiarului de 15 000mp. amenajată cu un complex comercial de servicii și depozitare suprafața de 14 918 mp. va rămâne teren proprietate privată.

O suprafață de 82 mp. se va ceda domeniului public pentru realizarea acceselor si a străzilor prevăzute prin documentații superioare de urbanism.

 • 4. CONCLUZII

Elaborarea P.U.Z. - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII, Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf C.F. nr. 4473 Timisoara, nr. cadastral A 1319/2

s-a efectuat in concordanță cu cadrul conținut al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat următoarele obiective principale:

incadrarea in documentațiile superioare de amenajare a teritoriului județului Timiș și de urbanism ale Muncipiului Timișoara

asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin tema, conform legislației in vigoare.

Prezentul plan urbanistic zonal se va integra in documentațiile superioare de urbanism aprobate și va avea o valabilitate stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Județ Timiș.

Prezenta documetație are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe terenul proprietatea beneficiarului și va sta la baza obținerii autorizației de contruire a imobilului beneficiarului.

Intocmit: urb. Carmen Falniță

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

P.U.Z. - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII

Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf

Teren identificat prin C.F. nr. 4473 Timisoara, nr. cadastral A 1319/ 2

Beneficiar : SC STEA-ROM SRL,Timișoara

I.   DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. PRESCRIPTII GENERALE

Regulamentul local de urbanism aferent documentației

PUZ - COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII, Extravilan Municipiul  Timișoara, zona

Freidorf, C.F. nr. 4473 Timisoara, nr. cadastral A 1319/2 cuprinde și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenului, de amplasare, dimensionare și realizare ale construcțiilor pe parcela proprietatea beneficiarului SC STEA ROM SRL, identificată prin nr cadastral A 1319/2.

 • 2. DOMENIU DE APLICARE

PUZ -COMPLEX COMERCIAL si de SERVICII, Extravilan Municipiul Timișoara, zona Freidorf, C.F. nr. 4473 Timisoara, nr. cadastral A 1319/2 se va integra in documentațiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate stabilită prin Hotărârea de aprobare a documentației de mai sus dată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentele reglementări preiau prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate anterior intrării sale în vigoare, reglementările referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prevederile din legislația in vigoare la data elaborării prezentei documentații și din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, PUG - Municipiul Timișoara, Studiul de Densificare al Municipiului Timișoara, PAT -ul Municipiului Timișoara

 • 3. CONDIȚII DE APLICARE.

Parcela beneficiarului se află în vecinătatea străzii Ovidiu Cotruș, Inelul V la nivelul orașului, intr-o zonă industrială și de depozitare, la limita cu intravilanul Municipiului Timișoara. Din documentatiile superioare de urbanism aprobate s-a preluat profilul transversal propus al strazii Ovidiu Cotrus si anume cel de 26m. cu doua benzi pe sens.

In nord intre stradă și limita terenului se află o linie de 20 Kv și conducte supraterane dezafectate.

 • 4. CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR

Pe suprafata terenului de 15 000mp. se va putea construi maxim in condițiile restricțiilor impuse de utilitățile aflate in vecinătate.

 • 5. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ.

Intreaga parcela face parte din UTR - CD (zonă servicii complex comerciale și funcțiuni anexe birouri, depozitare)

II. PRESCRIPȚII SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

CD - SERVICII COMERCIALE, BIROURI SI DEPOZITARE

ZONA CD

 • 1. GENERALITATI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei este comerț

Se vor construi 3 hale in zona edificabilă

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI SI SUBZONEI

Art. 2. Utilizari permise

 • •  construcții cu funcțiunea de servicii comerț en gros si en detail gen materiale finisaj casă, mobilă interior, exterior, plante si obiecte decor, obiecte sanitare,corpuri de iluminat, etc.

 • •  construcții cu funcțiunea birouri,spații administrative,sedii bancă,sedii firme

 • •  construcții cu funcțiunea depozitare ca funcțiune conexă la cea comercială

 • •  constructii pentru circulația auto, staționări auto și circulație pietonală;

 • •  constructii pentru retelele tehnico-edilitare;

 • •  amenajari de spații verzi, ornamentale și de recreere și spații verzi de protecție.

 • •  construcții cu funcțiune mixta compusa din funcțiunile enumerate mai sus

Art. 3. Utilizări permise cu conditii

 • •  constructii cu functiunea mică producție (asamblare si finisare) nepoluantă, maxim 20 angajați

 • •  funcțiunea de cazare publică,

 • -    cu condiția absenței în vecinătate a unor alte funcțiuni care să o deranjeze sau pe care s-o deranjeze

 • -     cu condiția asigurării locurilor de parcare

 • •  Servicii alimentație publică cu condiția unei suprafete construite de

 • -    maxim 15% din suprafața totala desfasurata

 • •  Obiective de utilitate publică (punct sanitar, servicii pază și protecție, zone de joacă copii) -

 • - maxim suprafata construita de 100mp/functiune

 • - cu condiția amenajării spațiilor necesare

 • - cu condiția bunei vizibilități a acestora

Art. 4. Utilizări interzise

 • •  construcții cu funcțiunea locuire,

 • •  construcții cu funcțiunea de industrie poluantă, depozite de deșeuri, stații de betoane;

 • •  construcțiile in interiorul zonei de protecție a liniei de inaltă tensiune

 • •  construcții care adăpostesc orice activități poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale;

 • 3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR:

Art. 5 Caracteristici ale parcelelor (Suprafețe, Forme, Dimensiuni).

Parcela se va amenaja in totalitatea ei de 15 000mp.

Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Retragerile vor fi conform cu alinierea stabilită prin planșa de reglementări urbanistice adică la min. 21 m distanță de strada Ovidiu Cotruș.

Construcțiile se vor amplasa in cele zona edificabilă, la o distanță de min 9 m față de canalele de desecare existente.

Distanța de 12m. față de linia de 20 Kv se va respecta la amplasarea construcțiilor.

Art. 7 Amplasarea în interiorul parcelei.

Amplasarea construcțiilor se va face ținând cont de profilul funcțional al clădirilor, în așa fel încât să nu fie umbrite spațiile construcțiilor învecinate care pretind iluminare naturală.

De asemenea la amplasarea acestora se va respecta alinierea construțiilor din vecinătatea de est.

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii -

Se va asigura un acces carosabil si unul pietonal din strada propusă de 12m pe De 1320 in partea de est.

Cel de-al doilea acces se va asigura in partea de N-V la cca. 50m față de intersecția străzilor Ovidiu Cotruș cu prelungirea străzii Anton Bacalabașa.

Art.8 Staționarea autovehiculelor

Staționarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în interiorul lotului.

Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehicolelor necesare pentru funcțiunea respectivă, conform avizului Comisiei de Circulație.

Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată și a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru garaje sau parcaje.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime

H maxim = S+P+2E

H maxim la cornișă = 12m

Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Finisajele se vor realiza din materiale durabile,culorile vor fi pastelate sau mate.Se recomandă evitarea folosirii de materiale strălucitoare.

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

In cazul schimbărilor de ritm, sau a colțurilor se pot folosi tonuri mai inchise sau accente de culoare primară.

Acoperirea va fi tip terasă.

Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara -

Nu vor fi date "in funcțiune construcțiile realizate, până când nu vor fi racordate la rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare (fosă septică) după caz, alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a tuturor construcțiilor ce prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate și evacuare ape pluviale:

 • - ape uzate branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului. Se admite pentru prima etapă rezolvarea evacuării apelor uzate in zona, în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabiie (numai cu caracter temporar), cu avizul prealabil al R.A. APELE ROMÂNE și Inspectoratului pentru Protecția Mediului, urmând ca odată cu extinderea rețelei urbane să se instituie obligativitatea branșării tuturor construcțiilor existente și viitoare la rețeaua de canalizare menajeră si desființarea foselor temporare.

 • - ape pluviale orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în așa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.

Alimentarea cu energie electrică

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

Telefonie

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejud icii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza de preferința rețele subterane

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate rețelele termice vor fi rezolvate subteran.Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament.

Art. 12 Spații libere și spații plantate

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor.

Aleile și parcajele aflate in vecinătatea limitei terenului este de preferat a se realiza cu grasbeton.

Amenajarea spațiilor publice, realizarea construcțiilor și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Construcțiile trebuie să fie amplasate în așa fel încât să respecte plantațiile existente.Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit șt neamenajat cu spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 300mp de teren neconstruit. Se va trata ca spațiu verde cel puțin 10 % din suprafața totală a terenului.

Se vor amenaja plantații de protecție, în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de vântul dominant, de vecinătăți si de mediu.

Art. 13 împrejmuiri

Imprejmuirile spre strada este recomandat sa nu existe.

Daca se doresc acestea vor avea inaltimea de maximum 2,00 m. din care un soclu opac de 0,60 m si o parte semitransparentă (maxim 20%opacitate)

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maximum 2,00 m.

 • 4.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T = 40%

Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului

Coeficientul de utilizare - C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T.= 1,02

Intocmit: urb. Carmen Falniță

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Constantin Diaconovic e -

i Loga, nr. 1, 300030, mail:institutiaarhitec i n t e tel/fax +40 256 408341 tuluisef@primariatm.ro, rnet:www.primariatm .ro

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011-002214/08.02.2011

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-002214/07.02.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 02/12.08.2009 și de Avizul Favorabil nr. 16/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5316/12.11.2009, prelungit pana la data de 12.11.2011;

Avand in vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 323 din 15.11.2010;

Documentația PUZ ,,Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, Timisoara a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna noiembrie 2010.

Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 09.12.2010, organizata în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, la care au participat cetățenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal “Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, este elaborata de SC 3A STUDIO SRL, proiect nr. 07/2010, la cererea beneficiarului SC STEA ROM SRL.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, in zona Freidorf, fiind in prezent teren arabil extravilan, este delimitat: la nord de strada Ovidiu Cotrus si limita intravilanului municipiului Timisoara, la sud-vest de canalul de desecare HCn 1305 (PDT) si la sud - est de canalul de desecare HCn 1315.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta

Constantin


Diaconovici Loga, nr. 1, 300

e-mail:institutiaarh


030, t e l/f a x + 40 256 408341 itectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm .ro


documentație, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Județean Timis cu nr. R10991/26.08.2010.

Terenul studiat, în suprafață totală de 15.000 mp, este inscris in C.F. 424366 - Timișoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4473 - Freidorf), nr. cadastral A 1319/2, arabil extravilan, proprietar SC STEA ROM SRL Timișoara.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ - "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 494/18.12.2007, PUZ - Hala productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 143/24.07.2007, PUD - "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf, aprobat prin H.C.L. nr. 503/18.12.2007, PUZ - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr. 134/27.04.2004, PUZ - "Construcții pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr. 19/27.01.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, se propune construirea unui complex comercial format din 3 corpuri de cladire (corp C1 si corp C3 cu functiunea de comert si depozitare, in regim de P+1E si corp central C2 cu functiunea de spatii administrative si birouri in regim de P+2E. Pentru aceasta investitie se vor asigura un numar total de 357 locuri de parcare astfel: la sol 130 locuri, pe terasele celor 2 corpuri C1 si C3 - 168 locuri, accesul asigurandu-se prin lifturi speciale auto amplasate pe laturile scurte ale acestor corpuri si la subsol 59 locuri de parcare, accesul realizandu-se printr-o rampa amenajata la intrarea in corpul C2.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va realiza prin doua accese (unul in partea de est din strada propusa de 12m pe DE 1320 - conform P.U.Z "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", zona Freidorf, Timisoara si aprobat prin H.C.L. 494/18.12.2007, iar cel de-al doilea in partea de nord - vest, intre terenul proprietatea beneficiarului si strada Ovidiu Cotrus), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-000658/01.07.2010.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 1,02

Regim de inaltime max. S+P+2E

H max cornisa = 12 m

Spatii verzi min 16% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 323/15.11.2010.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Constantin Diaconovic e -


i Loga, nr. 1, 300030, mail:institutiaarhitec i n t e


tel/fax +40 256 408341 tuluisef@primariatm.ro, rnet:www.primariatm .ro


Planul Urbanistic Zonal „Complex comercial si de servicii”, str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - L.I. - 2ex

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.