Hotărârea nr. 74/2011

74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"
Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-875/14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 141/16.11.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă strada Uzinei", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 02/2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCL nr........................

,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei ”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Valoarea totală a investiției: (fără TVA) Construcții-montaj : (fără TVA)

2.167.608 lei/506.800 euro

1.845.421 lei / 431.466 euro

Evaluarea investiției în lei :

5

Anul I

2.167.608 lei/506.800 euro

Durata de realizare a investiției:

5

6 luni

Capacități realizate :

-Conductă de apă din tuburi PE-HD,

L = 562m, De125x11,4mm Q = 11 / sec

-Conductă din fontă ductilă cu mufă clasa k9,

L = 315m, Dn1000mm Q = 1100 l / sec

-Branșamente de apă din PE-HD, PN10,PE80-37 buc  L = 400m, De 32x3mm

ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2011-000875/14.01.2011

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții:

,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei”

Primăria Municipiului Timișoara prin Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcției Tehnice execută lucrările de investiții din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timișoara, cu finanțare din bugetul local.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timișoara se asigură în sistem centralizat de distribuție, prin intermediul rețelelor de conducte magistrale, respectiv prin rețeaua de conducte de serviciu din care prin intermediul branșamentelor se asigură, pe bază de contract, serviciul de furnizare al apei la consumatori.

În prezent, pe strada Uzinei există o conductă principală din oțel cu Dn 1000 mm amplasată în spațiul verde amenajat al Parcului Uzinei. Din analiza datelor primite de la S.C.AQUATIM S.A., care exploatează sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Timișoara, a rezultat că această conductă, trebuie înlocuită cu o conductă din fontă ductilă cu Dn 1000 mm, datorită duratei de exploatare și a numeroaselor avarii apărute la acest tronson.

De asemenea, pe str. Uzinei și str. Mătăsarilor există o conductă de serviciu din fontă cu Dn 80 mm.Această conductă a suferit numeroase avarii în exploatare, datorită gradului avansat de degradare.

Conductele de distribuție și branșamentele de apă existente, propuse spre reabilitare, prezintă printre alte deficiențe, și următoarele:

  • - Durata de exploatare este situată între 30 și 80 ani, depășind durata normală de exploatare;

  • - Uzura fizică și morală a materialelor din care este executată conducta (oțel sau fontă cenușie, plumb sau oțel zincat);

  • - Reducerea secțiunii active de transport a apei prin conductă urmare colmatării conductelor cu secțiuni mici (80-150 mm), ce poate ajunge de până la 70%, generează pierderi energetice importante la pompare;

  • - Reducerea până la imposibilitate a asigurării debitelor și presiunii de serviciu la consumatori urmare colmatării conductelor;

  • - Reducerea gradului de asigurare la incendiu prin imposibilitatea exploatării eficiente a hidranților existenți;

  • - Pierderi reprezentative de apă prin desele defecte generate de coroziune, cu apariția de fisuri și perforări ale conductelor;

  • - Uzura avansată a vanelor din fontă pentru care nu mai este posibilă asigurarea pieselor de schimb fiind scoase din fabricație

  • - Pierderi economice importante urmare deselor intervenții pe rețea, cu afectarea tramei stradale existente.

Având în vedere cele de mai sus, se impune realizarea unor rețele de alimentare cu apă, respectiv reabilitarea rețelelor de apă existente pe străzile Uzinei și Mătăsarilor, respectiv reabilitarea conductei magistrale nord situată pe str. Uzinei pe un traseu situat în

Parcul Uzinei din zona intersecției cu str. Garofiței până pe strada Mătăsarilor în zona intersecției cu str. Uzinei.

De asemenea, se va reabilita și conducta de serviciu situată pe strada Uzinei și Mătăsarilor până la intersecția cu strada Lalelelor, inclusiv branșamentele.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Supunerea spre aprobare a Studiului de fezabilitate ,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei ” investiție a cărei valoare estimată este de 2.167.6608 lei (fără TVA), respectiv 506.800 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 02/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC

MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC


CONSILIER, LUCUȚ MARINELA