Hotărârea nr. 72/2011

72/01.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany
Hotararea Consiliului Local 72/01.03.2011
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.E22011-000080/08.02.2011 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri in cuantum de 8.961 lei, aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany cu sediul in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, CUI 5481584.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărare se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A

Judetul TimisMunicipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel 0256/408.100, fax 0256/293.606 www.dfmt.ro

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE I

Nr. E22011-000080/08.02.2011

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

Referat

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2011, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany

In data de 04.01.2011, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, CUI 5481584, prin cererea inregistrata la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sub nr.E22011-000080/04.01.2011, solicita in baza dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4.

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Astfel, scutirea prevazuta de la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.271/2003, se acorda prin Hotarare a Consiliului Local, in cazul in care este indeplinita conditia instituita de art.250 alin. (1) pct. 19, constand in utilizarea cladirilor de catre asociatii, fundatii si culte pentru activitati social-umanitare.

In vederea verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003, organul fiscal:

1) a solicitat Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany in baza dispozitiilor art.52, art.56 si art.65 alin.(1) din Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin adresa nr.E22011-000080/01.02.2011, urmatoarele documente: Actul constitutiv al fundatiei; acte aditionale, hotarari judecatoresti prin care au fost aduse modificari/completari la Actul constitutiv/Statutul fundatiei; decizia/certificatul de acreditare pentru furnizarea de servicii sociale; declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului fundatiei privind activitatea desfasurata de fundatie in cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4;

2) a procedat la efectuarea unei cercetari la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4 in baza art.57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit documentelor depuse de Fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii, inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E22011-003388/03.02.2011:

> prin Sentinta Civila nr.1/10.01.1994, s-a admis cererea formulata de Fundația Serviciilor Sociale Bethany si s-a dispus inregistrarea Fundatiei ca persoana juridica romana avand scop nepatrimonial;

> potrivit art.1 si art.6 al Statului Fundației autentificat prin încheierea nr. 56147/08.12.1993 (modificat prin: Actul aditional autentificat prin incheierea nr.4930/19.06.1997, Actul aditional autentificat prin incheierea nr.1087/13.05.2004, Actul aditional autentificat prin incheierea nr.3038/29.05.2002, Actul aditional nr.818/22.06.2009 autentificat prin incheierea nr.361/22.06.2009 si Actul aditional nr.712/04.05.2010 autentificat prin incheierea nr.219/10.05.2010):

  • -  art. 1 „Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, denumita in continuare Fundatia, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, este o organizatie independenta, neguvernamentala si non-profit, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Decretul 31/1954, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, Legea 246/2005 si cu prevederile prezentului statut.”

  • -  art. 6 „Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor sale Fundatia va desfasura activitati ca: activitati de asistenta sociala de interes general sau de interes comunitar: protectie, gazduire, ingrijire, consiliere, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii defavorizate, sprijinirea oamenilor in obtinerea de resurse si servicii, consilierea si sprijinirea psihologica a persoanelor aflate in dificultate, ameliorarea nevoilor fizice si psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezradacinate, promovarea concilierii comunitare, etc; activitati de dezvoltare personala a tinerilor; activitati de formare profesionala si de ocupare a fortei de munca; (...) acordarea de ajutor umanitar persoanelor defavorizate; acordarea de burse pentru elevi si studenti. (...)”

  • > Potrivit Deciziei nr. 250/08.07.2010 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizarilor de Servicii Sociale Timis, Fundatia este acreditata pentru furnizarea in cadrul cladirii situate in Timisoara str. Calea Dorobantilor nr.4 , de servicii sociale respectiv: servicii de prevenire a separarii copilului de familia biologica sau extinsa si servicii de suport si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate-serviciul de asistenta maternala pentru copii cu nevoi sociale.

  • > Potrivit declaratiei pe proprie raspundere a Reprezentantului Fundatiei d-na Codruta Stoian-director Zonal al Fundatiei, in cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, Fundatia desfasoara urmatoarele activitati: „servicii sociale pentru copii, familii aflate in dificultate, femei gravide, lauze; servicii sociale de monitorizare si sprijin pentru asistenti maternali profesionisti si copii cu nevoi speciale aflati in ingrijirea acestora; servicii de informare pe teme europene; servicii socio-profesionale pentru persoane cu dizabiliati din judetul Arad; servicii de dezvoltare a deprinderilor de viata, pentru tinerii din centrele de Plasament aflate in judetul Timis.”

Potrivit Procesului verbal incheiat in data de 02.02.2011 ca urmare a efectuarii cercetarii la fata locului, in cladirea situata in Timisoara str. Calea Dorobantilor nr. 4, fundatia desfasoara urmatoarele activitati: servicii sociale pentru copii si familii aflate in dificultate; servicii sociale de monitorizare si sprijin pentru asistenti maternali profesionisti si copii cu nevoi speciale aflati in ingrijirea acestora; servicii de informare pe teme europene; servicii socio-profesionale pentru persoane cu dizabiliati din judetul Arad; servicii de dezvoltare a deprinderilor de viata, pentru tinerii din centrele de Plasament aflate in judetul Timis.”

Avand in vedere, cele prezentate mai sus, respectiv avand in vedere faptul ca in cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, Fundatia desfasoara activitati social-umanitare (respectiv: servicii de prevenire a separarii copilului de familia biologica sau extinsa; servicii de suport si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate-serviciul de asistenta maternala pentru copii cu nevoi sociale; servicii socio-profesionale pentru persoane cu dizabiliati; servicii de dezvoltare a deprinderilor de viata, pentru tinerii din centrele de Plasament aflate in judetul Timis.), consideram ca, cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, aflata in proprietatea Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, se incadreaza in dispozitiilor art. 250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Mentionam faptul ca impozitul pe cladiri aferent anului fiscal 2011 pentru cladirea situata in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, este in cuantum de 8.961 RON.

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in cuantum de 8.961 RON, aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr.4, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2011 Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, cu sediul in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, CUI 5481584, in baza art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

SEF SERVICIU

GABRIELA CIOINIAC


AVIZAT JUTIDIC

CJ MIRELA LASUSCHEVICI