Hotărârea nr. 71/2011

71/01.03.2011 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89
Hotararea Consiliului Local 71/01.03.2011
privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 427/10.02.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-001822 din data de 28.01.2011 a Fundaţiei Timişoara '89;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 29/29.01.2008 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89 pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.16/27.01.2009 privind aprobarea incheierii actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (d) şi (e), alin. 6 lit.(a) pct.2 şi alin 7, lit.(a) , din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89 pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Timişoara '89 şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                 Aprobat,

Direcția de Asistență Socială Comunitară                                    PRIMAR

Nr. 427/10.02.2011                                   Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind încheierea actului adițional de prelungire a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara '89

Fundația Timișoara '89, cu sediul în Municipiul Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu nr.2 este organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate persoanelor aflate în situație de criză, în special persoanelor fără adăpost.

În anul 2008, Fundația Timișoara '89 a solicitat și obținut din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru o perioadă de un an, susținere financiară pentru desfășurarea activităților sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008, privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara '89 pentru susținerea de servicii sociale. Obiectul convenției a constat în susținerea financiară a Centrului de Informare și Consiliere din cadrul Serviciului de Urgențe Sociale prin:

  • -   plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 5 angajați, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : 2 posturi psiholog, un post de administrator, un post de bucătăreasă - cu normă întreagă și un post de contabil - cu jumătate de normă;

  • -   suportarea costurilor consumabilelor, care se referă la costurile legate de hârtie și de cartușe pentru imprimantă și copiator.

În anii 2009 și 2010, Fundația Timișoara '89 a revenit cu solicitări de prelungire a Convenției amintite mai sus. În acest sens au fost emise Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 16/27.01.2009 și nr. 22/26.01.2010, privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu câte un an a Convenției -anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara '89. Menționăm că s-a menținut obiectul convenției.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare și evaluare a serviciului susținut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenție. Rezultatele analizei activităților desfășurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunității; este vizibil în comunitatea locală, fapt demonstrat prin numărul mare de beneficiari; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele asistaților; inițiază parteneriate cu alți actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru toate categoriile de beneficiari.

Prin adresa nr. SC2011-001822 din data de 28.01.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Timișoara '89 solicită Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobarea prelungirii susținerii financiare a activității Serviciului de Urgențe Sociale pentru anul 2011, prin:

  • - Plata salariilor și contribuțiilor aferente unui număr de cinci angajați, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează: 1 post psiholog, 1 post asistent social, 1 post administrator, 1 post bucătar, 1 post contabil;

  • - Suportarea costurilor unei părți din consumabile

În prezent, Fundația Timișoara '89 nu are posibilitatea de a susține financiar în totalitate activitatea Serviciului de Urgențe Sociale. Menționăm că, din fonduri externe și prin eforturile pe care la face Fundația pentru autofinanțare (sponsori locali, valorificarea cărților publicate de către președintele fondator, donații din străinătate) se reușește acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea imobilului, întreținerea și alimentarea mijloacelor de transport proprii, băi sociale, igienizare și aprovizionarea zilnică cu alimente pentru aproximativ 40-60 de persoane, etc.

Precizăm că, serviciile furnizate de Fundația Timișoara '89 se adresează în principal persoanelor fără adăpost, un tip de serviciu social ce se impune a fi acordat într-un oraș mare, precum Timișoara. Aceasta datorita faptului că există multe persoane aflate în nevoie socială, potențial beneficiare, fapt confirmat și prin monitorizarea și evaluarea serviciului, efectuată de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

O altă activitate importantă și cu caracter de unicitate, în municipiul Timișoara o reprezintă Secția de Convalescență, deschisă în cursul anului 2010, în cadrul Adăpostului de Tranzit. Aceasta dispune de un număr de 24 de locuri de cazare destinate unor cazuri sociale deosebit de grave, care au suferit accidente, operații sau traumatisme majore și care părăsesc spitalul, dar nu au o locuință. Dacă nu ar beneficia de ajutorul Fundației Timișoara 89, aceste persoane ar rămâne pe stradă, cu viața pusă în pericol.

Luând în considerare cele menționate, în temeiul art.33, lit.(d) și art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, și în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” și lit.”e”, alin. 6 lit.” a” pct.2 și alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

PROPUNEM:

1.Încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara '89, pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

Dipl. Ing. Adrian ORZA

Director executiv

Maria Stoianov


Consilier Juridic Mariana Sărac


Direcția Economică Director executiv Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Juridic

Mirela Lasuschevici

Inspector

Angela Ciupa-Rad

Anexă la HCLMT nr...... din................

ACT ADIȚIONAL

La Convenția- anexa la HCLMT nr. 29/29.01.2008

I.Părțile convenției:

9                                 9

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

și

  • 1.2 Fundația Timișoara '89 - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu nr. 2, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 6554498 , fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr. 187 din 29.03.1990 a Tribunalului Timiș, acreditată prin Decizia nr. 158/29.10.2008 și Decizia nr, 167/27.01.2009, reprezentată prin domnul Petru Ilieșu - președinte,

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

au convenit încheierea prezentului act adițional la Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 29/29.01.2008 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara '89 pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara;

Art.1. Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 29/29.01.2008 se prelungește pe o perioadă de un an, până la data de 29.01.2012.

Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara

Fundația Timișoara '89

Preș edinte

Petru Ilieșu


Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU