Hotărârea nr. 70/2011

70/01.03.2011 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Municipiului Timişoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" şi a contribuţiei proprii la acest proiect
Hotararea Consiliului Local 70/01.03.2011
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Municipiului Timişoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" şi a contribuţiei proprii la acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 2646/09.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 6 "Promovarea incluziunii sociale", Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" şi a contribuţiei proprii la acest proiect;
Luând în considerare Adresa din partea Municipiului Reşiţa, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD 2011 - 21/27.01.2011;
Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" şi a contribuţiei proprii la acest proiect, Act Adiţional prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se aprobă Bugetul ce îi revine Municipiului Timişoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii",în valoare de 1.123.831,67 lei, Buget prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3: Se aprobă Cheltuielile gestionate de către Municipiului Timişoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", în valoare de 964.801,80 lei, Cheltuieli prevăzute în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Direcţia Dezvoltare, Direcţia Patrimoniu (prin Serviciul Achiziţii Publice), Direcţia Economică, Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achiziţii Publice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Municipiului Reşiţa, Partener Principal;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                         SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                          PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

SC2011 - 2646/09.02.2011

REFERAT

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" și a contribuției proprii la acest proiect

La solicitarea Municipiului Reșița, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 351/29.09.2009, participarea Municipiului Timișoara, în calitate de partener, la Proiectul “BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2. „Îmbunățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, semnând în acest sens Acordul de parteneriat înregistrat cu Nr. 15754/02.09.2009.

Acordul de Parteneriat, semnat de reprezentanții: Municipiul Reșița ca partener principal și coordonator de proiect, Municipiul Timișoara ca partener 1, Municipiul Drobeta Turnu Severin ca partener 2, Municipiul Târgu Jiu ca partener 3, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov ca partener 4, Universitatea Eftimie Murgu din Reșița ca partener 5, Universitatea de Vest din Timișoara ca partener 6, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din Caraș-Severin ca partener 7, Asociația Parudimos din Timișoara ca partener 8, exprimă acordul de voință al acestora în vederea implementării proiectului.

Proiectul va contribui la promovarea unei societăți inclusive, care să faciliteze accesul și integrarea femeilor de etnie romă pe piața muncii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea ratei de ocupare în rândul femeilor și a obiectivului general POS DRU prin facilitarea accesului femeilor rome inactive profesional la educație și ocupare.

Prin activitățile sale, proiectul urmărește un model de incluziune socială a femeilor inactive profesionale în 3 regiuni de dezvoltare (Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, respectiv 5 județe: Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Gorj și Brașov) prin structuri instituționalizate de sprijin, programe individualizate de calificare-recalificare, sprijin și monitorizare, campanii de conștientizare și informare directă a decidenților pe piața muncii, și indirect a comunităților rome și a întregii societăți. Aceste demersuri vor fi susținute printr-un parteneriat solid între autoritățile locale, centrele de cercetare locală economico-socială, instituții de ocupare a forței de muncă și ONG-uri specializate în problematica etniei rome.

Proiectul se încadrează în topica Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2. „Îmbunățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Obiectivul general al Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” este: facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea unei societăți inclusive și coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetățenilor.

Această axă prioritară urmărește dezvoltarea de programe specifice pentru dezvoltarea personală, atât în scopul consolidării motivației pentru formarea profesională și integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, cât și pentru îmbunătățirea accesului acestora pe piața muncii. Acțiunile specifice de combatere a discriminării directe și indirecte vor fi completate de măsuri de creștere a ratei de activitate.

Domeniul major de intervenție 6.2. „Îmbunățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” vizează facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie.

Proiectul se adresează unui număr de beneficiari, repartizați astfel:

Grup țintă I: persoane de etnie romă, mediatori sociali;

Grup țintă II: femei rome;

Grup țintă III: manageri de firme.

Grup țintă I este format din persoane de etnie romă, care vor instruiți pentru a deveni mediatori sociali pentru comunități rome și care vor fi angajați pe o perioadă de 13 luni în cadrul proiectului. Condiții: apartenența la comunitatea romă, să fie respectat de comunitate, absolvirea a cel puțin studiilor medii, calități personale etice și morale deosebite: seriozitate, abilități de comunicare. Aceștia vor beneficia de cursuri acreditate CNFPA, vor participa la activități de recrutare, motivare, sprijin social țintă II și vor constitui sprijin metodologic pentru experții implicați în proiect.

Grupul țintă II este format din femei rome cu vârste cuprinse între 18 și 46 ani, care:

 • -   nu au o calificare de bază (cu condiția de a avea minim 4 clase absolvite) sau

 • -   dețin o calificare, însă nu este solicitată pe piața muncii sau și-au pierdut abilitățile profesionale

datorită unei perioade lungi de inactivitate (ex femeile casnice).

Acestea vor beneficia de planuri individualizate, cursuri de calificare-recalificare acreditate CNFPA, stagii de practică individualizate, servicii speciale de consiliere și orientare dedicate sprijinului psihologic și social, vor participa la campanii de informare, târguri de muncă.

Grupul țintă III este format din manageri. Aceștia vor beneficia de cursuri de interculturalitate pe problematica romă, informare profesională, vor participa ateliere de lucru, realizarea de studii de specialitate, campanii de schimbare a atitudinii față de romi.

Beneficiile acestui proiect sunt următoarele:

 • -  în fiecare Primărie implicată în proiect se va înființa câte un Centru de Incluziune Socială, cu scopul de consultanță, sprijin metodologic pentru grupul țintă I și III, sprijin social, psihologic pentru grupul țintă II, care va fi dotat și utilat din fondurile proiectului. Centru de Incluziune Socială Timisoara va beneficia de serviciile unei echipe formată din: 1 coordonator centru, 1 expert educațional, 2 psihologi, 1 asistent social, 1 expert profesional ( in ocuparea forței de muncă ), 1 consultant rom și 11 mediatori sociali romi;

 • -   studii, baze de date privind populația romă;

 • -   calificarea unui număr de 43 de persoane de etnie roma ca mediatori sociali;

 • -  calificarea unui număr de 774 de femei rome;

 • -   subvenții pentru 200 de angajatori;

 • -   videoconferințe, conferințe de presă, materiale de promovare;

 • -   crearea în cadrul partenerului 5 - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov - a unui Centru de Studii și Cercetări pentru Persoanele Dezavantajate Social, care va avea ca și atribuții realizarea de studii și cercetări științifice;

Astfel, transferabilitatea proiectului se va realiza prin:

 • -   derularea programelor de calificare-recalificare și după finalizarea proiectului;

 • -   rezultatele proiectului vor fi transferate către alte regiuni de dezvoltare, precum și către alte grupuri țintă considerate a fi defavorizate;

 • -   experții din cadrul Centrelor de Incluziune Socială vor depune proiecte de finanțare adresate

și altor categorii de persoane defavorizate, precum și proiecte de perfecționare a specialiștilor în domeniul incluziunii sociale etc.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD 2011- 21/27.01.2011, Municipiul Reșița ne-a comunicat faptul că proiectul “BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome” a fost acceptat spre finanțare, urmând a fi implementat în mediul urban, la nivel interregional și se va derula pe o perioadă de 22 de luni.

Lansarea proiectului, în cadrul Parteneriatului, a definitivat aspecte privind managementul acestuia.Astfel față de acordul semnat la momentul anterior depunerii proiectului au intervenit unele modificări, care necesită aprobarea și semnarea unui act adițional, după cum urmează:

 • -   valoarea totală a proiectului a fost defalcată pe parteneri;

Valoarea totală a proiectului este de 5.351.091,55 lei . Municipiului Timișoara - Partener 1 în cadrul proiectului menționat, îi revine un buget total de 1.123.831,67 lei, ceea ce reprezintă 21% din valoarea totală a proiectului, buget prevăzut în anexa 2.

Contribuția proprie a Municipiului Timișoara în calitate de partener rămâne de 1.9 % din valoarea bugetului total alocat acestuia, respectiv 21.404 lei .

- s-a convenit că în bugetele repartizate pe parteneri sunt cheltuieli ce vor fi gestionate direct de parteneri (achizițiile - cheltuieli de tip FEDR, materiale consumabile, cheltuieli de administrație, cheltuieli cu resursa umană și participanți) iar cheltuieli comune pentru toți partenerii ce vor fi gestionate la nivel de management de proiect (cheltuieli cu resursa umană a managementului de proiect, taxe, publicitate, audit, cheltuieli ce prevăd rezerva de contingență);

Ca urmare a acestor decizii suma ce urmează a fi gestionată de Municipiul Timișoara din totalul bugetului ce îi revine în calitate de Partener 1 în acest proiect, este de 964.801,80 lei + 26.131,63 lei TVA , buget prezentat în Anexa 3. Suma reprezentând TVA-ul va fi decontată pe parcursul implementării proiectului.

- s-a convenit întocmirea unui Act Adițional în acest sens.

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome" cu un buget total de 5.351.091,55 lei finantat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" și a contribuției proprii la acest proiect, Act Adiționatl prevăzut în Anexa 1.

 • 2. Aprobarea Bugetului ce ii revine Municipiului Timișoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii",în valoare de 1.123.831,67 lei, Buget prevăzut în Anexa2.

 • 3. Aprobarea Cheltuielilor gestionate de către Municipiului Timișoara în calitate de partener 1 în proiectul "BARRABARRIPEN - un model interregional de incluziune destinat femeilor rome", în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenție 6.2. "Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" în valoare de 964.801,80 lei, , Cheltuieli prevăzute în Anexa 3.

  Director executiv Direcția Dezvoltare

  Arh. Aurelia Junie


  Director executiv Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Red.

Cons. Claudia Bălulescu

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU

Anexa 2


Axa prioritara 6 : Promovarea incluziunii sociale

DMI 6.2 : Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii ProiectBARRABARRIPEN-un model interregional de incluziune destinat femeilor rrome” Cod Contract Proiect: POSDRU/96/6.2/S/62289

Coordonator proiect-Partener principakMunicipiuI REȘIȚA

Partener 1 : Municipiul TIMIȘOARA


BUGETUL TOTAL AL PARTENERULUI 1

Categorii/Subcategorii

Costuri,RON

1. RESURSE UMANE

717.600

 • 1.1. Cheltuieli cu personalul.......................................

 • 1.2. Deplasări (transport...........................................

 • 1.3. Cheltuieli management de proiect.........................

.......571.920

...... 3.000

........142.680

2.PARTICIPANTI

281.000

2.1,Burse...............................................................

2.2.Subventii firme...................................................

....... 176.000

........105.000

3.ALTE TIPURI DE COSTURI

111.899,87

 • 3.1. Cheltuieli aferente derulării proiect(consumabile )......

 • 3.2. Cheltuieli de tip FEDR...........................................

 • 3.3. Taxe.................................................................

3.4.1 nformare/Publicitate............................................

 • 3.5. Tiparire material publicitate....................................

 • 3.6. Difuzare material de informare...............................

 • 3.7. Pagina web.......................................................

 • 3.8. Audit..................................................................

............8.750 ..........86.800 ............3.300

.............4.200

............2.330 ........2.379,87

........ 140

............4.000

4.CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

13.331,80

4.1 .Utilitati Centru....................................................

......13.331,80

TOTAL COSTURI

1.123.831,67

Primăria Municipiului Timișoara

UNIUNEA EUROPEANĂ


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

POSDRU 20D7-2013


INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013


GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNC U, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE OIRPOSDRU REGIUNEA VEST


MUNICIPIUL REȘIȚA


Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

9. ASOCIAȚIA PARUPTMOS, cu sediul în Strada Luncani Nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, CF 14684324, Nr. de înregistrare 62/2002, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - partener 8

au convenit următoarele:

Următoarele prevederi ale Acordului de parteneriat POSDRU/96/6.2/S/62289 se modifică, după cuit urmează:

"Articolul < 6 >: < Responsabilități pârtilor în implementarea proiectului>
 • 6.1 Responsabilitățile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor cererii de finanțare -care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Partener 1

  • a) dezvoltarea ideii de proiect

  • - elaborează analiza de nevoi pentru grupurile țintă la nivel local,

  • - participă la realizarea metodologiei de implementare.

  • b) implementarea activităților proiectului

  • - contribuie la promovarea proiectului,

  • - coordonează activitatea Centrului de Incluziune Socială local, realizează cursuri de mediatori sociali, recrutează grupurile țintă locale, realizează activități de mediere socială și consultanță, organizează grupuri lucrative,

  • - coordonează desfășurarea cursurilor de calificare-recalificare la nivel local,

  • - organizează Târgul de Muncă la nivel local,

  • - informează echipa de management cu privire la eventualele schimbări,

  • - aplică instrumentele de evaluare a proiectului,

  • - diseminează rezultatele proiectului.

  • c) expertiză și resurse umane

  • - asigură expertii pe termen lung,

  • d) finanțare

  • - asigură finanțarea specificată în cadrul proiectului.

Articolul < 7 > : < Angajamente financiare intre Parteneri >

 • 7.1 Pentru activitatile desfășurate in conformitate cu Art.5, Partenerii vor anagaja următoarele sume reprezentanc costurile suportate de aceștia in vederea implementării proiectului, după cum urmeaza:

Partenerul Principal 21405,83 Lei, exclusiv TVA

Partenerul 1 Partenerul 2 Partenerul 3 Partenerul 4 Partenerul 5 Partenerul 6 Partenerul 7 Partenerul 8


21404Lei, exclusiv TVA 21404Lei, exclusiv TVA 21404Lei, exclusiv TVA 21404Lei, exclusiv TVA 0 Lei, exclusiv TVA 0 Lei, exclusiv TVA 0 Lei, exclusiv TVA 0 Lei, exclusiv TVAGUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCO, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE OIRPOSDRU REGIUNEA VEST

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6,2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regionai de incluziune destinat femeilor rome”

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

7.4 In cazul in care Partenerul principal va solicita AM/OI acordarea de prefinantare, părțile convin ca suma primite sa fie repartizata intre parteneri după cum urmeaza:

Organizația

% primit din prefinantare

Partener principal

100%

Partener 1

0 %

Partener 2

0 %

Partener 3

0 %

Partener 4

0 %

Partener 5

0 %

Partener 6

0 %

Partener 7

0 %

Partener 8

0 %

In vederea recuperării sumelor acordate ca prefinantare, partenerii răspund solidar in aplicarea mecanismului de recuperare, stabilit de AM/OI, procentele stabilite mai sus pentru acordarea prefinantarii fiind aplicabile si Ic recuperarea prefinantarii.

7.5 Părțile convin ca sumele rambursate de AM corespunzătoare cheltuelilor indirecte declarate in mod forfetar se fie impartite intre parteneri după cum urmeaza:

Organizația

% cheltuieli indirecte declarate in mod forfetar

Partener principal

100%

Partener 1

0 %

Partener 2

0 %

Partener 3

0 %

Partener 4

0 %

Partener 5

0 %

Partener 6

0 %

Partener 7

0 %

Partener 8

0 %GUVERNUL ROMÂNIEI MIN ISTEIt UL M UN CIL FAMILIEI $1 PROTECȚIEI SOCIALE AMPOSDRU


j e

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013
Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome"

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

Se înlocuiește cu textul:

„Articolul <6 >: < Responsabilități pârtilor în implementarea proiectului >
 • 6.1 Responsabilitățile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor cererii de finanțare -care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Partener 1

  • a) dezvoltarea ideii de proiect

  • - elaborează analiza de nevoi pentru grupurile țintă la nivel local,

  • - participă la realizarea metodologiei de implementare.

  • b) implementarea activităților proiectului

  • - contribuie la promovarea proiectului,

  • - realizează achizițiile pentru Centrului de Incluziune Socială Timișoara ,

  • - coordonează activitatea Centrului de Incluziune Socială local, realizează cursuri de mediatori sociali, recrutează grupurile țintă locale, realizează activități de mediere socială și consultanță, organizează grupuri lucrative,

  • - coordonează desfășurarea cursurilor de calificare-recalificare la nivel local,

  • - organizează Târgul de Muncă la nivel local,

  • - informează echipa de management cu privire la eventualele schimbări,

  • - aplică instrumentele de evaluare a proiectului,

  • - diseminează rezultatele proiectului.

  • c) expertiză și resurse umane

  • - asigură experții pe termen lung,

  • d) finanțare

  • - asigură finanțarea specificată în cadrul proiectului.

Articolul <7 >: < Angajamente financiare intre Parteneri >

7.1 Pentru activitatile desfășurate in conformitate cu Art.5, Partenerii vor beneficia următoarele sume reprezentanc costurile in vederea implementării proiectului, după cum urmeaza:

Partenerul Principal 1587249,28 Lei , exclusiv TVA din care: 1565843,45 Lei finanțare nerambursabila

Partenerul 1 Partenerul 2 Partenerul 3 Partenerul 4 Partenerul 5 Partenerul 6 Partenerul 7 Partenerul 8

964801,80 Lei, exclusiv TVA din care: 943397,80 Lei finanțare nerambursabila

833146,36 Lei, exclusiv TVA din care: 811742,35 Lei finanțare nerambursabila

640507,06 Lei, exclusiv TVA din care: 619103,06 Lei finanțare nerambursabila

672847,06 Lei, exclusiv TVA din care: 651443,06 Lei finanțare nerambursabila                D

298020,00 Lei, exclusiv TVA din care: 298020,00 Lei finanțare nerambursabila

263760,00 Lei, exclusiv TVA din care: 263760,00 Lei finanțare nerambursabila

0,00 Lei, exclusiv TVA din care: 0,00 Lei finanțare nerambursabila

90760,00 Lei, exclusiv TVA din care: 90760,00 Lei finanțare nerambursabila

7.4 In cazul in care Partenerul principal va solicita AM/OI acordarea de prefinantare, părțile convin ca suma primite sa fie repartizata intre parteneri după cum urmeaza:

Organizația

% primit din prefinantare

Partener principal

29,66 %

* **


UNIUNEA EUROPEANĂ


GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

Șl PROTECȚIEI SOC LI LE AiMPOSDRUInvestește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

Partener 1

18,03 %

Partener 2

15,57%

Partener 3

11,97 %

Partener 4

12,57 %

Partener 5

5,57 %

Partener 6

4,93 %

Partener 7

0,00 %

Partener 8

1,70 %

In vederea recuperării sumelor acordate ca prefinantare, partenerii răspund solidar in aplicarea mecanismului de recuperare, stabilit de AM/OI, procentele stabilite mai sus pentru acordarea prefinantarii fiind aplicabile si Ic recuperarea prefinantarii.

7.5 Părțile convin ca sumele rambursate de AM corespunzătoare cheltuelilor indirecte declarate in mod forfetar se fie impartite intre parteneri după cum urmeaza:

Organizația

% cheltuieli indirecte declarate in mod forfetar

Partener principal

44,66 %

Partener 1

5,71 %

Partener 2

13,12%

Partener 3

13,12 %

Partener 4

13,12 %

Partener 5

1,28 %

Partener 6

0,00 %

Partener 7

0,00 %

Partener 8

8,99 %

Noua versiune a Acordului de parteneriat POSDRU/96/6.2/S/62289 este atașată la prezentul aci adițional.

Data: 24.01.2011

** *

* *


UNIUNEA EUROPEANĂGUVERNUL ROMÂNIEI MINIS TERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE OIRPOSDRU REGIUNEA VEST


Investește în oameni!

Proiect cofinanțatdin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6,2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

ACT ADIȚIONAL

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 15754/02.09.2009

Numărul de identificare al contractului:

POSDRU/96/6.2/S/62289

Titlul proiectului:                             Nr. de înregistrare

BARRABARRIPEN - un model inter- 1219/24.01.2011

regional de incluziune destinat femeilor

rome

PĂRȚILE:

 • 1.  MUNICIPIUL REȘIȚA, cu sediul în Piața 1 Decembrie Nr.IA, 320084 Reșița, jud. Caraș - Severin , Cod ck înregistrare fiscală 3228764 - partener principal

 • 2. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Bd. C.D. Loga, nr. 1, 300030 Timișoara, jud. Timiș, Cod de înregistrare fiscală RO 14756536- partener 1

 • 3. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, cu sediul în Mareșal Averescu, nr. 2, 220131 Drobeta Tumr Severin, jud. Mehedinți, Cod de înregistrare fiscală 22265 81 - partener 2

 • 4.  MUNICIPIUL TÂRGU JIU, cu sediul în b-dul Constantin Brîncuși, nr. 19, Târgu Jiu, jud. Gorj, Cod dt înregistrare fiscală RO 4956065 - partener 3

 • 5. AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV, cu sediul îr Bd.Eroilor, nr.8, 500090 Brașov, jud. Brașov, Nr. de înregistrare: 2/10.01.2006, Registrul Asociațiilor ș: Fundațiilor - partener 4

 • 6. UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU, REȘIȚA, cu sediul în Piața Traian Vuia, nr. 1-4, 320085 Reșița, jud. Caraș - Severin , Cod de înregistrare fiscală 3061983 - partener 5

 • 7. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, jud. Timiș, Cod de înregistrare fiscală 4250670 - partener 6

 • 8. AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ, CARAȘ-SEVERIN, cu sediul în Str Traian Lalescu, nr. 17, Reșița, jud. Caraș-Severin, Cod de înregistrare fiscală 11381407 partener 7

  UNIUNEA EUROPEANĂ


  GUVERNUL ROMÂNIEI ministerul muncii, familiei și protecției sociale AMPOSDRU


  FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013


  INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013


  MUNICIPIUL REȘIȚA


Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome"

Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289

Beneficiar: Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița

Partener principal


Partener 1


Partener 2


Partener 3


MIHAI STEPANESCU

PRIMAR, MUNICIPIUL REȘIȚA

Partener 4


GHEORGHE GHE. CORIOLAN CIUHANDU

PRIMAR, MUNICIPIUL

TIMȘOARA

Partener 5


CONSTANTIN GHERGHE

PRIMAR, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Partener 6


FLORIN CÂRCIUMARU

PRIMAR, MUNICIPIUL TÂRGU- JIU

Partener 7


RADU PAUL COLT

DIRECTOR, AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV

Partener 8


DOINA FRUNZĂVERDE

RECTOR Universitatea „Eftimie Murgu", Reșița


IOAN TALPOȘ

RECTOR, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA


CAIUS ISAC

DIRECTORt AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ, CARAȘ-SEVERIN


LEONARD VALENTIN BEBI

PREȘEDINTE, ASOCIAȚIA PARUDIMOS TIMIȘOARA

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU

Axa prioritara 6 : Promovarea incluziunii sociale

DMI 6.2 : Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii ProiectBARRABARRIPEN-un model interregional de incluziune destinat femeilor rrome" Cod Contract Proiect: POSDRU/96/6.2/S/62289

Coordonator proiect-Partener principal:Municipiul RESETA

Partener 1 : Municipiul TIMIȘOARA

Anexa 3


CHELTUIELI GESTIONATE DE PARTENERUL 1

Categorii/Subcategorii

Costuri, RON

TOTAL

Anul 1

Anul 2

1. RESURSE UMANE

574.920

190.320

384.600

1.1. Cheltuieli cu personalul

571.920

188.820

383.100

1.2. Deplasări (transport)

3.000

1.500

1.500

2. PARTICIP ANT1

281.000

-

281.000

2.1.Burse

176.000

176.000

2.2.Subventii firme

105.000

-

105.000

3.ALTE TIPURI DE COSTURI

95.550

95.550

3.1.Cheltuieli aferente derulării proiectfconsumabile)

8.750

8.750

3.2-Cheltuieli de tip FEDR

86.800

86.800

4.CHELTU1ELI GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

13.331,80

-

13.331,80

4.1 .Utilitati Centru

13.331,80

13.331,80

TOTAL COSTURI

964.801,80

285.870

678.931,80