Hotărârea nr. 69/2011

69/01.03.2011 privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcţiei Dezvoltare, şi Universitatea de Vest, prin Secţia Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, privind promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului
Hotararea Consiliului Local 69/01.03.2011
privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcţiei Dezvoltare, şi Universitatea de Vest, prin Secţia Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, privind promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 2380/ 7.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. b) si lit.e), alin. (4) lit. a) si alin. (7) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Acordul de colaborare dintre Municipiul Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic" din cadrul Direcţiei Dezvoltare, şi Universitatea de Vest, prin Secţia Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, privind promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Universităţii de Vest Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Compartimetul Infocentrul Turistic

SC2011- 2380/ 7.02.2011

SE APROBĂ

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timișoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcției Dezvoltare, și Universitatea de Vest, prin Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, privind promovarea și realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului

Colaborarea dintre Municipiul Timișoara și Universitatea de Vest este una de lungă durată și cuprinde numeroase proiecte comune. Universitatea de Vest Timișoara este una dintre cele mai vechi unități de învățământ superior din vestul României și se prezintă azi ca un reper al mediului academic românesc, excelând în activitatea de cercetare, în performantele didactice ale corpului profesoral și în șansele de carieră oferite studentilor. Universitatea de Vest din Timișoara are relații cu peste 100 de universități din întreaga lume. Mobilitățile studențesti sunt prioritare în aceste acorduri de cooperare.

Facultatea de Economia și de Administrare a Afacerilor este implicată în dezvoltarea locală și în integrarea europeană și joacă un rol important în transferul de cunoștințe în și din cadrul facultății către companii naționale și internaționale și autorități locale.

Specializarea de licență Turism - Servicii urmărește formarea de specialiști în domeniul serviciilor turistice și comerciale cu orientare spre câștigarea abilităților necesare exercitării profesiunii de economist în cadrul firmelor specializate din domeniul turistic.

În acest context, s-a considerat oportună încheierea unui acord de colaborare între Municipiului Timișoara prin Infocentrul Turistic din cadrul Direcției Dezvoltare și Universitatea de Vest prin Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Acordul de colaborare se referă la cooperarea pe bază de parteneriat activ în scopul promovării turistice a Municipiului Timișoara și a formării și perfecționării profesionale în domeniul turismului.

Încheierea acestui Acord ar facilita sprijinirea activității Infocentrului Turistic prin oferirea de consultanță de specialitate în domeniul turistic și prin activități desfășurate de către studenți în cadrul practicii la Infocentrul Turistic, cum ar fi culegerea de date și realizarea de noi materiale de promovare a Municipiului Timișoara, realizarea de sondaje, chestionare, rapoarte, precum și o mai bună informare a turiștilor.

Astfel, considerăm că încheierea acestui Acord de Colaborare va duce în timp la creșterea circulației turistice și implicit a veniturilor înregistrate din activități turistice, precum și la îmbunătățirea imaginii orașului ca destinație turistică.

Având în vedere cele menționate mai sus,

9                                      7

Propunem:

- aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timișoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcției Dezvoltare, și Universitatea de Vest, prin Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, privind promovarea și realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului, conform anexei.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Compartimentul Infocentru Turistic Insp. de specialitate Andrea Vancea

Avizat juridic

Cons. Jr. Mirela Lasuschevici

4NBXA LA HU- Nr. 69 jol.052011

ACORD DE COLABORARE

PĂRȚILE

Art. 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr.l, cod poștal 300030, CUI 14756536,       cont IBAN deschis la Trezoreria Timișoara:

RO89TREZ62124510220XXXXX,    Tel:    0256-490363, Fax: 0256-490635, E-mail:

primai@primariatm.ro, reprezentat de Domnul Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu - Primar, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Direcției Dezvoltare.

Și

Art. 2 UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul. V. Pârvan nr. 4, tel: 0256-592168, e-mail: rector@rectorat.uvt.ro, Cod de identificare fiscală a U.V.T. - 4250670, cont bancar nr. RO76TREZ621504601X000503 deschis la, Trezoreria TIMIȘOARA, reprezentată prin Rector Prof. univ. dr. Ioan Talpoș, prin Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 3 Prezentul Acord de parteneriat are caracterul unui acord cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art. 4 Nicio prevedere a prezentului Acord nu poate prejudicia drepturile și responsabilitățile părților semnatare, care decurg din prevederile legislației în vigoare în baza cărora își desfășoară activitatea.

OBIECTUL COLABORĂRII

Art. 5 Părțile convin prin prezentul Acord de colaborare, denumit în continuare Acord, să coopereze pe bază de parteneriat activ în scopul promovării turistice a Municipiului Timișoara și a formării și perfecționării profesionale în domeniul turismului.

PRINCIPII DE COLABORARE

Art. 6 Transparență, profesionalism și eficacitate în valorificarea cunoștințelor și a experienței din domeniul de activitate al fiecărei părți.

Art. 7 Confidențialitate, în schimbul de informații și păstrarea secretului profesional.

METODOLOGIA DE LUCRU

Art. 8 Părțile semnatare convin asupra următoarelor modalități de lucru:

 • a) se vor organiza întâlniri anuale, la date stabilite de comun acord, pentru identificarea direcțiilor, programelor și proiectelor prioritare pentru anul următor;

 • b) se vor organiza întâlniri curente, la inițiativa oricăreia dintre părți, pentru analiza problemelor existente și găsirea de soluții reciproc acceptabile; partea inițiatoare va anunța în scris cealaltă parte cu cel puțin 3(trei) zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întâlnire;

 • c) vor organiza/facilita efectuarea de stagii de practică de către studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor — Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, din cadrul Universitatății de Vest Timișoara, la Compartimentul Infocentru Turistic și/sau în alte birouri/servicii din cadrul Direcției Dezvoltare, cât și în standuri mobile din oraș;

 • d) vor realiza în parteneriat materiale de promovare a Municipiului Timișoara;

 • e) vor realiza/facilita realizarea de studii de piață, sondaje, chestionare, rapoarte și consultanță în domeniul turistic;

 • f)  vor participa împreună la diverse târguri de turism, naționale și internaționale, precum și la acțiuni de promovare a Municipiului Timișoara (Ziua Timișoarei, Festivalul Bega Bulevard, etc) și vor realiza acțiuni de promovare a Municipiului Timișora: târguri, expoziții, con curs ari, lansări de carte, prezentări de materiale turistice, etc;

 • g) vor participa împreună la seminarii, conferințe, congrese, work-shop-uri, cursuri de formare/ perfecționare, schimburi de experiență, concursuri, etc, cu profil turistic;

 • h) se vor sprijini acțiunile inițiate în domeniul turismului de cealaltă parte, la solicitarea acesteia, și se va implica cealaltă parte în acțiunile proprii inițiate în acest domeniu, în limitele impuse de strategiile proprii și de regulamentele de organizare și funcționare;

 • i)  vor face publică colaborarea lor la orice eveniment care face obiectul prezentului Acord și vor promova în mass-media acțiunile comune;

 • j)  vor prezenta informații privind evenimentele comune, precum și cele de interes comun, pe paginile de web proprii.

RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art. 9 Obligațiile Municipiului Timișoara:

 • a) să desemneze o persoană responsabilă cu identificarea anuală a direcțiilor de colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara, a programelor și a proiectelor prioritare;

 • b) să colaboreze cu reprezentanții desemnați ai Universității de Vest Timișoara în vederea analizării problemelor curente și a găsirii de soluții reciproc avantajoase;

 • c)  să stabilească politicile, procedurile și cerințele practicii, precum și îndatoririle și responsabilitățile studenților practicanți;

 • d) să desemneze un Coordonator de practică din partea instituției în vederea monitorizării și evaluării performanțelor studenților practicanți;

 • e) să faciliteze efectuarea de stagii de practică de către studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor - Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, din cadrul Universității de Vest Timișoara, la Compartimentul Infocentru Turistic și/sau în alte birouri/servicii din cadrul Direcției Dezvoltare, cât și în standuri mobile din oraș;

 • f)  să asigure orientarea, pregătirea, monitorizarea și evaluarea acestora, iar la sfârșitul perioadei de practică să emită o scrisoare de evaluare pentru fiecare student practicant;

 • g) să faciliteze culegerea de date/să pună la dispoziție date necesare pentru elaborarea de materiale promoționale în colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara; să le tipărească în limita fondurilor disponibile și să le distribuie;

 • h) să faciliteze realizarea de studii de piață, sondaje, chestionare, rapoarte și consultanță în domeniul turistic;

 • i)  să prevadă și să asigure resursele umane și financiare pentru participarea la târguri de turism, la seminarii, conferințe, workshop-uri, schimburi de experiență etc, cu profil turistic, din țara și din străinătate, precum și pentru organizarea de astfel de evenimente, în limita fondurilor disponibile;

 • j)  să organizeze și să participe la târguri și alte acțiuni de promovare a Municipiului Timișoara, precum și seminarii, conferințe, congrese, workshop-uri, etc, cu profil turistic;

 • k) să implice partenerul în toate acțiunile desfășurate în domeniul turismului;

 • l)  să menționeze în înscrisurile care fac referire la lucrările și activitățile realizate în cadrul prezentei colaborări faptul că acestea s-au desfășurat în cadrul prezentului Acord.

Art.10 Obligațiile Universității de Vest:

 • a) să desemneze o persoană responsabilă cu identificarea anuală a direcțiilor de colaborare cu Municipiul Timișoara, a programelor și a proiectelor prioritare;

 • b) să colaboreze cu reprezentanții desemnați ai Municipiului Timișoara în vederea analizării problemelor curente și a găsirii de soluții reciproc avantajoase;

 • c) să organizeze stagii de practică a studențiilor Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor - Secția Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, în cadrul Compartimentului Info centru Turistic și/sau în alte birouri/servicii din cadrul Direcției Dezvoltare, cât și în standuri mobile din oraș.

 • d) să aducă la cunoștința studenților practicanți politicile, procedurile și cerințele practicii, așa cum au fost ele negociate cu Direcția Dezvoltare;

 • e) să susțină metodic, tehnic și profesional orice tip de proiecte și/sau activități de cercetare înaintate de grupele de studenți;

 • f)  să culeagă date/să pună la dispoziție date și să elaboreze materiale de promovare turistică a Municipiului Timișoara;

 • g) să elaboreze studii de piața, sondaje și chestionare și să pună la dispoziția Municipiului Timișoara rezultatele obținute;

 • h) să organizeze și să participe la târguri și alte acțiuni de promovare a Municipiului Timișoara, precum și seminarii, conferințe, congrese, work-shop-uri, etc, cu profil turistic;

 • i)  să participe la elaborarea și implementare proiectelor privind dezvoltarea turismului inițiate de Municipiul Timișoara;

 • j)  să prevadă și să asigure resursele umane și financiare pentru participarea la târguri de turism, la seminarii, conferințe, workshop-uri, schimburi de experiență etc, cu profil turistic, din țară și din străinătate, precum și pentru organizarea de astfel de evenimente, în limita fondurilor disponibile;

 • k) să implice partenerul în toate acțiunile desfășurate în domeniul turismului;

 • l)  să menționeze în înscrisurile care fac referire la lucrările și activitățile realizate în cadrul prezentei colaborări faptul că acestea s-au desfășurat în cadrul prezentului Acord.

DURATA ȘI VALABILITATEA ACORDULUI

Art. 11 Prezentul Acord de colaborare se încheie pe o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat unilateral și fără solicitare de daune, de către oricare dintre părțile semnatare, printr-o notificare scrisă care să conțină motivele concrete ale denunțării.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Art. 12 (1) Universitatea de Vest Timișoara nu va revendica eventualele drepturi de proprietate intelectuală rezultate din activitatea desfășurată de stundenții practicanți în cadrul colaborării reglementate prin prezentul Acord, acestea aparținând exclusiv Municipiului Timișoara.

(2) Materialele rezultate în cadrul colaborării dintre cele două părți semnatare nu pot fi valorificate, acestea urmând a fi distribuite gratuit de către Municipiul Timișoara. In cazul în care și Universitatea de Vest Timișoara intenționează să tipărească aceste materiale pentru a fi distribuite în cadrul unor evenimente la care Municipiul Timișoara nu este participant, este necesar acordul prealabil al Municipiului Timișoara.

CARACTERUL CONFIDENȚIAL

Art. 13 Prezentul acord de colaborare are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

FORȚA MAJORĂ

Art. 14 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 15 Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 16 îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 17 Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 18 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna dintre părți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 19 Acordul va fi interpretat și se va supune legilor în vigoare din România.

Art. 20 Prezentul Acord nu exclude posibilitatea colaborării părților cu alte instituții sau organizații, asociații sau persoane fizice, dar nici nu implică pe cealaltă parte în cazul unor astfel de colaborări.

Art. 21 Părțile se vor abține de la orice activități care ai' putea periclita imaginea partenerului.

Art. 22 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și se încheie în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat astăzi,..................

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECTOR

Arh. Aurelia Junie


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA

RECTOR

Prof. Univ. dr. Ioan Talpoș

FAC. DE ECONOMIE ȘI ADM. AFACERILOR DECAN

Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea

INFOCENTRUL TURISTIC

Inspector de specialitate

Andrea Vancea


COORDONATOR PROIECT

Conf. Univ. Dr. Carmen Băbăiță


AVIZAT JURIDIC

Consilier juridic Simona Mateescu