Hotărârea nr. 68/2011

68/01.03.2011 privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice
Hotararea Consiliului Local 68/01.03.2011
privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.128/01.02.2011 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (d) şi alin. 6 lit. (a) , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabileşte cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara la suma de 11 lei/zi/persoana.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TIMIȘOARA

STR. INOCENȚIU KLEIN NR 25-29

TEL. 0256/208715

NR. 129/01.02.2011

Justificarea propunerii de majorare a alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, acreditat prin Decizia nr. 197/29.06.2009, este o instituție de interes public cu personalitatejuridică în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară, cu rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice.

În vederea atribuțiilor ce îi revin, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara îndeplinește funcțiile de coordonare și execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare implementării politicilor și strategiilor privind asistența socială a persoanelor vârstnice precum și prevenirea marginalizării sociale a acestora.

Ca activitate de bază în acest gen de unități, pornim de la ideea că toate persoanele asistate trebuie să ducă o viață normală, să le fie respectate drepturile umane fundamentale: dreptul la autonomie, menținerea legăturii cu familia, protecția sănătății, securitate fizică și emoțională, dreptul la igienă, dreptul la egalitate de șanse și de tratament, dreptul la informare și la consultare.

Pentru serviciile de asistență socială, acordate de instituția noastră, persoanele

vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor persoanele lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin.

Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliul local, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, luând în calcul cheltuielile de întreținere, pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și alte asemenea, în conformitate cu clasificația bugetară specifică bugetelor autorităților administrației publice locale.

Conform art. 25 alin. 4 din același act normativ, costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

Deasemenea, potrivit dispozițiilor cuprinse în Ordinul nr.246/2006, emis de ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru persoanele vârstnice, prin obiectul de activitate, instituția noastră trebuie să asigure beneficiarilor o alimentație corespunzătoare calitativ și cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare, etc.), conform normelor legale; atunci când e cazul, să asigure beneficiarilor hrană dietetică conform prescripțiilor medicului și în baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician.

Tot în concordanță cu prevederile Ordinului nr. 246/2006, instituția noastră trebuie să asigure fiecărui beneficiar, 3 mese complete pe zi (cel puțin două mese cu hrană gătită) și două gustări la intervale echilibrate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, prin personalul specializat, printr-o adevărată inginerie culinară, concepe meniuri care trebuie să fie variate de la o zi la alta.

Raționamentul diversificării meniurilor constă în faptul că, la persoanele vârstnice se produc numeroase modificări ale organismului care cuprind procesele de digestie și metabolism ale diverșilor factori nutritivi.

Alterarea danturii, scăderea secrețiilor digestive, atrofierea mucoaselor digestive, tulburările de motilitate a diferitelor segmente ale tubului digestiv, modificări ale absorbției diverșilor factori nutritivi ca și ale echilibrului dintre ei, sunt toți factori care concură la tulburarea procesului de digestie și asimilație. Se remarcă și o încetinire a metabolismului bazal față de cel al individului adult normal.

De toate aceste modificări legate de procesul de îmbătrânire a organismului trebuie să ținem seama de alimentația la această categorie de persoane.

Conform normelor Organizației Mondiale a Sănătății, aportul caloric al unui vârstnic, este de 2400 calorii/zi pentru bărbați și 2100 calorii/zi pentru femei.

Nevoia de proteine se situează între 1 și 1,5 g/kgc/zi, având în vedere tendința de denutriție proteică a multor bătrâni, consecința catabolismului azotat mai intens. Dintre acestea, cel puțin jumătate vor fi dintre cele cu valoare biologică mare, mai ales din lapte și produse lactate, albuș de ou, carne de pește, pasăre, vită.

Fructele și legumele consumate ca atare sau sub formă de sucuri proaspete aduc cantități importante de minerale și vitamine, a căror rol este deosebit de important pentru organismul omului în vârstă, amenințat de dezechilibre metabolice importante.

Având în vedere cele prezentate anterior, o alimentație pentru a fi rațională trebuie să asigure organismului un aport zilnic optim de calorii și factori nutritivi corespunzător cu nevoile acestora.

Problema satisfacerii permanente a acestui aport optim zilnic este uneori mai dificil de rezolvat prin încadrarea în cuantumul alocației de hrană, stabilit conform HG nr. 421/2008 privind „ stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială „ la suma de 8,3 lei /zi/persoană care este insuficient pentru a fi în concordanță cu prevederile Standardelor minime de calitate privind alimentația zilnică a persoanelor vârstnice.

Imposibilitatea de a asigura aportul optim zilnic de calorii și factori nutritivi este determinată și de majorarea prețurilor de achiziție a produselor.

Meniurile concepute în limita alocației de hrană, de 8,3 lei, nu corespund pe deplin cerințelor pentru alimentația persoanelor vârstnice. Datorită cuantumului foarte mic al alocației de hrană, în meniul zilnic se regăsește frecvent ciorba de zarzavat, mâncăruri pe bază de cartofi, pulpa de pasăre congelată, leguminoase uscate care nu îndeplinesc pe deplin cerințele unei alimentații recomandate persoanelor vârstnice. Pe lângă aceste produse în alimentația vârstnicului trebuie să se regăsească în mod frecvent carnea de pește, vită, pasăre refrigerată, lactate, fructe și legume proaspete, având ca rezultat crearea unor meniuri cât mai diversificate.

Șef Serviciu                                        Economist

Răducan Elena Iolanda                            Găină Anca Elena

Asistent Social, Opriș Cristina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


TIMIȘOARA

NR. 128/01.02.2011

REFERAT

Privind stabilirea alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara

Conform HG nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială Căminele pentru Persoane Vârstnice se situează la suma de 8,3 lei /zi/persoană.

Conform dispozițiilor cuprinse în Ordinul nr.246/2006, emis de ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru persoanele vârstnice, prin obiectul de activitate, instituția noastră trebuie să asigure beneficiarilor o alimentație corespunzătoare calitativ și cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare, etc.), conform normelor legale; atunci când e cazul, să asigure beneficiarilor hrană dietetică conform prescripțiilor medicului și în baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician. Tot conform prevederile Ordinului nr. 246/2006, instituția noastră trebuie să asigure fiecărui beneficiar, 3 mese complete pe zi (cel puțin două mese cu hrană gătită) și două gustări la intervale echilibrate.

Având în vedere Justificarea propunerii de majorare a alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara nr. 129/01.02.2011.

Având în vedere faptul că acoperirea cheltuielilor cu hrana se realizează din venituri extrabugetare provenite din contribuția beneficiarilor.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 36 alin,2 lit. (d) și alin.6 lit. (a) , pct. 2 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

1. Stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara la suma de 11 lei/zi/persoană.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


DIRECTOR EXECUTIV

Maria Stoianov

Șef Serviciu

Șef Serviciul Juridic, Mirela Lasuschevici


Elena Iolanda Răducan

Economist

Anca Elena Găină