Hotărârea nr. 67/2011

67/01.03.2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice
Hotararea Consiliului Local 67/01.03.2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.127/01.02.2011 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (d) şi alin. 6 lit. (a) , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt. 1: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 553 lei/persoană.

Art. 2: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 616 lei/persoană.

Art. 3: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 678 lei/persoană.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 117/30.03.2010 - privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoar.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

SERVICIUL CĂMIN PENTRU PERSOANE

VÂRSTNICE TIMISOARA

TIMIȘOARA, Str. I.Klein Nr.25-29

Nr. 107/26.01.2011

ANEXA

de calcul al costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, conform Legii nr.281/11.07.2006 (Art.24 și 25) privind modificarea și completarea Legii nr.1

•>


-2-


Nr.crt.


Denumirea indicatorilor


Cheltuieli efective


la 31.12 2010 - lei -

Hrană


230 299

 • 2     Cheltuieli pentru  întreținere și

  222 808


gospodărie

 • - încălzit, iluminat și forță motrică = 98525 lei

 • - apă, canal, salubritate =61137 lei

 • - poștă, telefon = 5314 lei

 • - furnituri de birou = 2986 lei+1246 lei

 • - materiale pentru curățenie = 2775 lei +11916 lei

 • - alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 9671 lei +13507 lei

 • -  alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 8423 lei + 2837 lei

 • - materiale sanitare + dezinfectanti =

2414 lei + 719 lei + 1338 lei__________

453 107


 • 3    Total

Costul mediu lunar de întreținere calculat

453 107 lei : 12 luni : 76 persoane îngrijite = 497 lei/persoană

Pentru persoanele dependente s-a cheltuit în plus o valoare de 16564 lei reprezentând scutecele pentru adulți. Numărul mediu al persoanelor dependente a fost de 11.

16564 lei : 12 luni : 11 persoane = 125 lei/persoana dependentă Rezultand o valoare mai mare cu 125 lei față de persoanele independente.

SEF SERVICIU                         ECONOMIST

RĂDUCAN ELENA IOLANDA         GĂINĂ ANCA ELENA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                APROBAT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ                PRIMAR

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE            Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

TIMIȘOARA

NR. 127/01.02.2011

REFERAT

Privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara

Prin H.C.L.M.T nr. 117/30.03.2010 s-a stabilit costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara în cuantum de 553 lei/ persoană independentă, 600 lei/persoană semidependentă și 650 lei/persoană dependentă.

Conform art. 25 alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice se stabilește anual de către consiliile locale.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește, în baza prevederilor art. 25 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 17/2000 , prin însumarea cheltuielilor de întreținere, pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament , materiale sanitare și alte asemenea, fără cheltuieli de personal, de medicamente și de capital. De asemenea se determină diferențiat în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijită.

Costul mediu lunar de întreținere stă la baza calculării contribuției persoanelor vârstnice care au venituri sau susținători legali, întrucât contribuția nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere, iar sumele reprezentând contribuția menționată constituie venituri extrabugetare ale căminului.

La nivelul căminului pentru Persoane Vârstnice s-a făcut analiza acestor cheltuieli în baza bilanțului pe anul bugetar 2010 și, conform anexei, a reieșit un cost mediu lunar de întreținere calculat pe persoană vârstnică îngrijită de 497 lei , mai mic decât cel stabilit în anul 2010.

În cursul anului 2010, cheltuielile care au stat la baza stabilirii costului de întreținere au fost mai mici din cauza prevederilor legislative care ne-au interzis achiziționarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe necesare dotării camerelor în care sunt îngrijite persoanele vârstnice.

Conform art. 25 din legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice cu asigurarea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în cadrul căminului. S-a ținut cont de faptul că pentru persoanele dependente se consumă cu 125 lei/persoană mai mult decât pentru cele independente, cele semidependente încadrându-se ca valoare în media celor două categorii.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 36 alin,2 lit. (d) și alin.6 lit. (a) , pct. 2 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

 • 1. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 553 lei/persoană. ( la aceeași sumă ca în anul 2010).

 • 2. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 616 lei/persoană

 • 3. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 678 lei/persoană

VICEPRIMAR                                 DIRECTOR EXECUTIV

Adrian Orza                                                   Maria Stoianov

Șef Serviciu                                                            Șef Serviciul Juridic,

Elena Iolanda Răducan                                            Mirela Lasuschevici

Economist

COD FP53-01,ver.1


Anca Elena Găină