Hotărârea nr. 66/2011

66/01.03.2011 privind cuantumul veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a veniturilor care nu se pot dovedi prin acte eliberate de autorităţile competente, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hotararea Consiliului Local 66/01.03.2011
privind cuantumul veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a veniturilor care nu se pot dovedi prin acte eliberate de autorităţile competente, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.375/04.02.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza prevederilor art. 8 alin. (4) , alin.(6), alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010;
În baza prevederilor art. 21 şi art.22 din Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 50/2011;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Veniturile nete lunare obţinute de către beneficiarii care prestează munci ocazionale sau primesc ajutor bănesc de la terţe persoane, vor fi declarate pe proprie răspundere de solicitanţi.

Art.3:Bunurile mobile cuprinse în Anexa nr.5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001-poziţia 2 sunt considerate de mare valoare dacă venitul care se poate obţine din vânzarea acestora cumulativ depăşeşete 3000 lei, iar valoarea acestor bunuri va fi declarată pe propria răspundere de către solicitanţi.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCLMT nr............din.......................

LISTA

Privind cuantumul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*

Venit /buc.

1. Mașină de gătit

600

2. Frigider

1000

3. Combină frigorifică

1500

4. Congelator

700

5. Mașină de spălat automată

1200

6. Televizor color

1000

7. Video(DVD player)

900

8. Calculator personal

2500

* Bunurile mobile menționate mai sus trebuie să fie în stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, venitul va fi stabilit la jumătatea valorilor din tabel

Venitul potențial care s-ar putea obține din vânzarea mijloacelor de transport prevăzute la pct.3 din lista bunurilor mobile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (anexa nr.5 la normele metodologice), cu o vechime mai mare de 10 ani și în stare de funcționare, este de 3000 lei.

Categorii de animale

Venit/buc.

- lei -

1. bovine

2500*

2. porcine

650*

3. ovine/caprine

140*

4. cabaline

1700*

5. păsări

28*

6. familii de albine

150*

7. iepuri de casă

40*

* prețul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz al unei familii de albine

Veniturile potențiale provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole

Venit/ha - lei -

1. Terenuri arabile

28000*

2. Teren intravilan

220000*

3. Teren forestier

10000*

4. Pășuni

27000*

5. Fânețe

27000*

6. Vii nobile

50000*

7. Culturi agricole - UM - venit net/ha/an

 • •   Grâu

 • •  Porumb

 • •   Fasole

 • •   Orz

 • •   Floarea soarelui

 • •   Cartofi

 • •   Pepeni

 • •   Sfeclă

 • •   Vie - struguri de masă

- struguri de vin

 • •  Tutun

 • •   Soia

130**

110**

120**

150**

100**

2850**

2200**

240** 600** 300**

645** 125**

8. Livezi

600**

9. Legume

100**

* prețul de vânzare în lei a unui hectar

** venitul net în lei/ha

NOTĂ: Prețurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferență între bunurile cuprinse în anexa nr.5 și bunurile cuprinse în anexa nr.4 la normele metodologice.

Sef Serviciu

Inspector Csilla Hegyi


Budinca Danila

Consiliul Local al Municipiului Timișoara                                  Aprobat,

Direcția de Asistență Socială Comunitară                                    Primar

Nr.375/04.02.2011                                               Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind cuantumul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei și a veniturilor care nu se pot dovedi prin acte eliberate de autoritățile competente, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Art. 8 alin. (4) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede: „În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depășesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin.(2) la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime și maxime aprobate la nivel naționali”

Conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 416/2001: „Consiliile locale, în funcție de condițiile specifice, pot aproba și alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potențiale, prevăzute la alin.(4).”

Conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, modificat prin pct.2 din Legea nr.276/2010, începând cu data de 01.01.2011:”Consiliile locale, în funcție de condițiile specifice, au obligația de a aproba listele prevăzute la alin.(2)-(4)”.

Precizăm că, există situații în care beneficiarii susțin că se întrețin din venituri obținute din munci ocazionale sau ajutor bănesc obținut de la diverse persoane. Aceste venituri nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autoritățile competente. De aceea, propunem ca în aceste cazuri persoanele să declare pe propria răspundere veniturile nete lunare obținute .

De asemenea, anexa nr.5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001- Bunuri mobile poziția 2 cuprinzând bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale menționează: “ obiecte de valoare, tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă”. Deoarece prevederile legislative nu definește sintagma “de mare valoare”, propunem ca valoarea cumulată a acestor bunuri să nu depășească 3000 lei(prin analogie cu poziția7), iar valoarea acestor bunuri să fie declarată pe propria răspundere de către solicitanți.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 8 alin. (4) , alin.(6), alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si art. 21 și art.22 din Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001, aprobate prin H.G. 50/2011, coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM :

 • 1. Aprobarea cuantumului veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei, conform anexei.

 • 2. Veniturile nete lunare obținute de către beneficiarii care prestează munci ocazionale sau primesc ajutor bănesc de la terțe persoane, vor fi declarate pe proprie răspundere de solicitanți.

 • 3. Bunurile mobile cuprinse în Anexa nr.5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001-poziția 2 sunt considerate de mare valoare dacă venitul care se poate obține din vânzarea acestora cumulativ depășeșete 3000 lei, iar valoarea acestor bunuri să fie declarată pe propria răspundere de către solicitanți.

Viceprimar                                                     Director Executiv

Adrian Orza                                                  Maria Stoianov

Sef Serviciu

Budinca Danila


Șef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici

Consilier Juridic

Inspector Csilla Hegyi


Mariana Sarac

ANEXA la HCLMT nr............din.......................

LISTA

Privind cuantumul veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile considerate de strictă

necesitate pentru nevoile familiei

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie1

Venit /buc.

1. Mașină de gătit

600

2. Frigider

1000

3. Combină frigorifică

1500

4. Congelator

700

5. Mașină de spălat automată

1200

6. Televizor color

1000

7. Video(DVD player)

900

8. Calculator personal

2500

* Bunurile mobile menționate mai sus trebuie să fie în stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, venitul va fi stabilit la jumătatea valorilor din tabel

Veniturile potențiale provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole

Venit/ha - lei -

1. Terenuri arabile

280001

2. Teren intravilan

2200001

3. Teren forestier

100001

4. Pășuni

270001

5. Fânețe

270001

6. Vii nobile

500001

7. Culturi agricole - UM - venit net/ha/an

 • •  Grâu

 • •  Porumb

 • •  Fasole

 • •  Orz

 • •  Floarea soarelui

 • •  Cartofi

 • •  Pepeni

 • •   Sfeclă

 • •  Vie - struguri de masă

- struguri de vin

 • •  Tutun

 • •  Soia

1302

1102

1202

1502

1002

28502

22002

2402

6002

3002

6452

1252

8. Livezi

6002

9. Legume

1002

Categorii de animale

Venit/buc.

- lei -

1. bovine

2500*

2. porcine

650*

3. ovine/caprine

140*

4. cabaline

1700*

5. păsări

28*

6. familii de albine

150*

7. iepuri de casă

40*

* prețul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz al unei familii de albine

NOTĂ:

Prețurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferență între bunurile cuprinse în anexa nr.5 și bunurile cuprinse în anexa nr.4 la normele metodologice ale Legii nr.416/2001.

Sef Serviciu

Inspector Csilla Hegyi


Budinca Danila

1

prețul de vânzare în lei a unui hectar

2

venitul net în lei/ha